Foto: Scandinav.
Foto: Scandinav.

Dödlighet i olika typer av cancersjukdomar

2016 dog drygt 91 000 personer i Sverige, 2 000 fler kvinnor än män. För 23 procent av kvinnorna och 26 procent av männen var det en cancersjukdom som orsakade dödsfallet. 

Cancer är den vanligaste dödsorsaken för personer yngre än 80 år. För kvinnor under 80 år var det mer än dubbelt så vanligt att avlida av cancer än av en hjärt-kärlsjukdom. Även för män var cancersjukdom den vanligaste orsaken till död före 80 års ålder, men här var skillnaden mellan död i cancer och hjärtkärlsjukdom inte lika stor. Medianåldern för död i cancersjukdom var 76 år för båda könen.

Cirka 17 procent, 3 789 personer, av dem som avled av en cancersjukdom hade inte fyllt 65 år. 25 procent av kvinnorna och 22 procent av männen var 85 år eller äldre då de dog.

Totalt avled 554 barn yngre än 19 år under 2016. 8 procent av dem avled i en cancersjukdom, vanligen hjärntumör eller någon form av blodcancer.

Ojämlik minskning av dödlighet 

Sett över tid har den totala dödligheten i cancer minskat något. Men minskningen är inte jämt fördelat i olika grupper. Tittar man närmare på de senaste 25 åren och personer i åldern 35–79 år med olika utbildningsnivå ser man att dödligheten i cancer är störst för personer med grundskola som högsta utbildning.

Lungcancer är den cancerform som flest personer avlider av. Dödligheten, det vill säga det antal personer som dör till följd av lungcancer per 100 000 invånare, har sedan 1980-talet, stadigt minskat hos män. Hos kvinnor har tvärtom dödligheten i lungcancer ökat sedan 1980-talet för att i mitten av 2000-talet planat ut.

Dödligheten skiljer sig stort bland personer med olika utbildningsnivåer, exempelvis dör dubbelt så många lågutbildade i lungcancer jämfört med dem som har utbildning över gymnasienivå. 2016 avled något fler män än kvinnor i lungcancer, 1 853 respektive 1 824. Lungcancer är sedan 2005 den cancersjukdom som flest kvinnor avlider av.

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige. 2016 fick 10 473 män diagnosen. Dödligheten i prostatacancer har minskat oberoende av utbildningsnivå sedan början av 2000-talet men är fortfarande den cancersjukdom som flest män avlider av. 2016 avled 2 347 män till följd av prostatacancer.

Minskad dödlighet i bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. 2016 fick 7 558 kvinnor en bröstcancerdiagnos. Samma år avled 1 391 kvinnor i sjukdomen. Dödligheten har minskat sedan slutet av 1980-talet och någon större skillnad i dödlighet med avseende på utbildningsnivå ses inte.

Socialstyrelsen beräknar att 20 procent av alla dödsfall i åldern 1–79 år är ”åtgärdbara” och därmed skulle kunna undvikas med medicinska insatser eller hälsopolitiska åtgärder. Exempel på medicinska insatser är sådana som leder till tidigare upptäckt och effektiv behandling. Till hälsopolitiska insatser hör information till allmänheten och lagar gällande till exempel försäljning av tobak och alkohol. Till åtgärdbara sjukdomar räknas bland andra livmoderhalscancer, lungcancer, Hodgkins sjukdom och cancer i matstrupen.

Antal döda i cancer 2016

Lista över antal döda i olika cancerformer

Läs hela Cancerfondsrapporten