Forskning som räddar liv

Vi stödjer cancerforskning och de projekt som har störst chans att nå framgångsrika resultat. Tillsammans besegrar vi cancer!

Vi stödjer cancerforskning och de projekt som har störst chans att nå framgångsrika resultat. Tillsammans besegrar vi cancer!

Hitta aktuella forskningsprojekt

Cancerfonden fattade 2018 beslut om att finansiera forskning för 606 miljoner kronor. Du kan söka på forskar- eller projektnamn eller sortera hela listan på exempelvis diagnos.

Till projekten

FORSKNINGENS BETYDELSE

Illustration av tre personer där en av personerna är tonad i färgen för att särskilja sig från de andra två.

En av tre får cancer

I Sverige får en av tre personer ett cancerbesked under sin livstid. Därför samlar vi in pengar för att finansiera den främsta cancerforskningen. Så att färre drabbas och fler överlever.

Se statistik

Illustration med stiliserade personer som beskriver förhållandet i överlevnad i cancer mellan 1951 och idag.

Två av tre överlever

Tack vare forskningens framsteg – och alla som bidragit till att göra detta möjligt – överlever i dag två av tre som får cancer. På 1950-talet var det en av tre. Vi har kommit långt, men vi är inte framme än. 

Forskningens framsteg

Illustration av två händer som håller i varandra framför ett stiliserat hjärta.

Din gåva betyder allt

Cancerfonden är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. Vi får inget statligt stöd utan är helt beroende av gåvor. Var med och bidra till att föra forskningen framåt – tillsammans besegrar vi cancer!

Hit går pengarna

Porträtt av Anna Karlsson, vetenskaplig sekreterare och enhetschef för forskningsfinansiering på Cancerfonden.

Vi satsar på den främsta forskningen

I år delar vi ut 606 miljoner kronor för att stödja de mest lovande vetenskapliga studierna om cancer.

Så väljs projekten ut

Tillsammans mot cancer

Ditt bidrag för forskningen framåt. Med din hjälp kan vi komma ännu ett steg närmare vår vision – att besegra cancer.

Stöd oss

Cancerfonden anser

Svensk cancerforskning har sedan 1960-talet befunnit sig på topp-20-listan över världens ledande länder. Dessvärre har senaste decenniet inneburit en stagnation för svensk forskning. Det här anser vi behöver göras för att vända utveckligen (hela programmet).

Forskningsetik

Cancerfonden anser att:

 • En tydligare reglering för att främja god sed, och befästa metoder för att hantera oredlighet, ska beslutas och implementeras.

Forskningens grundförutsättningar

Cancerfonden anser att: 

 • Regeringen ska stärka basfinansieringen för forskning till universiteten.
 • Anslagen för forskning som fördelas i nationell konkurrens, via forskningsråd, gradvis ska utvidgas.
 • Infrastrukturen för forskning och forskningssamarbete ska stärkas rejält.
 • Andelen av ALF-medlen som fördelas i nationell konkurrens ska öka.
 • Sverige ska fördjupa sina forskningssamarbeten både nationellt och internationellt.

Forskning i vården

Cancerfonden anser att: 

 • Regionerna aktivt ska arbeta utifrån forskningsstrategier och att regionernas egna budgetar för forskning ska öka.
 • Sjukvårdshuvudmännens uppdrag till sjukvården ska innehålla krav på forskning med tydliga mål som följs upp.
 • Målet ska vara att alla cancerpatienter omfattas av en forskningsstudie, om de inte avsagt sig möjligheten.
 • Möjligheterna för vårdpersonal att kombinera klinisk verksamhet och forskning ska förbättras, till exempel genom forskartjänster samt bättre karriärmöjligheter och anställningsvillkor.
 • Infrastrukturen för att främja klinisk forskning ska stärkas, bland annat genom satsningar på IT-stöd och biobanker.
 • Etableringen av ackrediterade Comprehensive Cancer Centers och Clinical Cancer Centers vid Sveriges universitetssjukhus ska stöttas nationellt och regionalt.
 • Regeringen genom tydliga uppdrag ska höja ambitionen för det svenska deltagandet i europeiskt understödda forskningsprogram.
 • Demokratisering av forskningen ska stöttas av såväl myndigheter som andra offentliga aktörer – så att medborgarna involveras i forskning och innovation och forskningsresultat tillgängliggörs.
 • Stat och regioner gemensamt intensifierar arbetet med att undanröja de hinder som uppstår kring kliniska studier i och med det dubbla huvudmannaskapet.

Life science

Cancerfonden anser att:

 • Regeringen ska stärka förutsättningarna för samverkan inom forskning och innovation på life science-området.
 • En life science-strategi med tydliga mål ska beslutas och följs upp regelbundet.
 • Medlen till forskningssamarbeten mellan akademi, sjukvård och företag ska öka.