Forskning som räddar liv

Vi stödjer cancerforskning och de projekt som har störst chans att nå framgångsrika resultat. Tillsammans besegrar vi cancer!

Vi stödjer cancerforskning och de projekt som har störst chans att nå framgångsrika resultat. Tillsammans besegrar vi cancer!

Sök aktuella forskningsprojekt

Cancerfonden finansierade under 2018 projekt för nästan 490 miljoner kronor. Du kan söka på forskar- eller projektnamn eller sortera hela listan på exempelvis diagnos.

Till projekten

En av de största finansiärerna av svensk cancerforskning

I närmare 70 år har Cancerfonden och alla givare 
bidragit till att steg för steg lägga grunden för bättre behandling och ökad överlevnad. Läs i vår årsredovisning hur pengarna räddar liv.

Hit går pengarna

Vi satsar på den främsta forskningen

I år delar vi ut cirka 600 miljoner kronor för att stödja de mest lovande vetenskapliga studierna om cancer.

Så väljs projekten ut

Tillsammans mot cancer

Ditt bidrag för forskningen framåt. Med din hjälp kan vi komma ännu ett steg närmare vår vision – att besegra cancer.

Stöd oss

Cancerfonden anser

Svensk cancerforskning har sedan 1960-talet befunnit sig på topp-20-listan över världens ledande länder. Dessvärre har senaste decenniet inneburit en stagnation för svensk forskning. Det här anser vi behöver göras för att vända utveckligen (hela programmet).

Forskningsetik

Cancerfonden anser att:

 • En tydligare reglering för att främja god sed, och befästa metoder för att hantera oredlighet, ska beslutas och implementeras.

Forskningens grundförutsättningar

Cancerfonden anser att: 

 • Regeringen ska stärka basfinansieringen för forskning till universiteten.
 • Anslagen för forskning som fördelas i nationell konkurrens, via forskningsråd, gradvis ska utvidgas.
 • Infrastrukturen för forskning och forskningssamarbete ska stärkas rejält.
 • Andelen av ALF-medlen som fördelas i nationell konkurrens ska öka.
 • Sverige ska fördjupa sina forskningssamarbeten både nationellt och internationellt.

Forskning i vården

Cancerfonden anser att: 

 • Regionerna aktivt ska arbeta utifrån forskningsstrategier och att regionernas egna budgetar för forskning ska öka.
 • Sjukvårdshuvudmännens uppdrag till sjukvården ska innehålla krav på forskning med tydliga mål som följs upp.
 • Målet ska vara att alla cancerpatienter omfattas av en forskningsstudie, om de inte avsagt sig möjligheten.
 • Möjligheterna för vårdpersonal att kombinera klinisk verksamhet och forskning ska förbättras, till exempel genom forskartjänster samt bättre karriärmöjligheter och anställningsvillkor.
 • Infrastrukturen för att främja klinisk forskning ska stärkas, bland annat genom satsningar på IT-stöd och biobanker.
 • Etableringen av ackrediterade Comprehensive Cancer Centers och Clinical Cancer Centers vid Sveriges universitetssjukhus ska stöttas nationellt och regionalt.
 • Regeringen genom tydliga uppdrag ska höja ambitionen för det svenska deltagandet i europeiskt understödda forskningsprogram.
 • Demokratisering av forskningen ska stöttas av såväl myndigheter som andra offentliga aktörer – så att medborgarna involveras i forskning och innovation och forskningsresultat tillgängliggörs.
 • Stat och regioner gemensamt intensifierar arbetet med att undanröja de hinder som uppstår kring kliniska studier i och med det dubbla huvudmannaskapet.

Life science

Cancerfonden anser att:

 • Regeringen ska stärka förutsättningarna för samverkan inom forskning och innovation på life science-området.
 • En life science-strategi med tydliga mål ska beslutas och följs upp regelbundet.
 • Medlen till forskningssamarbeten mellan akademi, sjukvård och företag ska öka.