Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Sjukdomen drabbar framför allt äldre män. Cirka hälften är över 70 år och ett fåtal är under 40 år vid diagnos. 

Fakta

 • Varje år upptäcks mer än 10 000 nya fall av prostatacancer.
 • Prostatacancer drabbar framför allt äldre män. 
 • Sjukdomen är ovanlig före 50-årsåldern och förekommer nästan aldrig före 40 års ålder.

Hur vanligt är prostatacancer?

Varje år upptäcks mer än 10 000 nya fall av prostatacancer. En tredjedel av all cancer hos män är prostatacancer, det är den vanligaste cancerformen bland män. Prostatacancer drabbar framför allt äldre män.

Hälften är över 70 år när de får diagnosen. Sjukdomen är ovanlig före 50-årsåldern och förekommer nästan aldrig före 40 års ålder.

Läs mer om statistik för prostatacancer

Illustration av prostatan och var den sitter på kroppen.
Prostatakörteln. Illustration: Thomas Krebs

Symtom prostatacancer 

 • Täta urinträngningar
 • Problem att kissa
 • Svag urinstråle
 • Blod i urinen
 • Smärtor i ryggen eller höfterna
 • Blodbrist, bensvullnad

Prostatacancer innebär att det bildas en elakartad tumör i prostata, oftast i den yttre delen av prostatakörteln.

Det kan därför dröja ganska länge innan cancertumören trycker så mycket på urinröret att det ger problem med kissandet. Prostatacancer i tidigt skede brukar därför inte ge några symtom.

Täta urinträngningar och svag urinstråle

I senare stadier kan prostatacancer ge samma symtom som den godartade prostataförstoringen, det vill säga svag urinstråle, svårt att "komma igång" och tätt behov av att behöva kissa oftare.

Det finns inget samband mellan godartad prostataförstoring och prostatacancer. Det är två helt olika sjukdomar. Samma person kan ha båda samtidigt.

Läs mer om godartad och elakartad tumör

Blod i urinen

Om symtomen beror på cancer brukar de utvecklas snabbare, ofta under ett år eller två. Det kan också komma blod i urinen; detta är ett symtom vars orsak alltid ska utredas.

Smärtor i ryggen eller höfterna

Ibland ger prostatacancer symtom först när den spridit sig utanför prostatakörteln. Vanligaste symtomet är då smärtor i ryggen eller höfterna på grund av spridning till skelettet.

Blodbrist, bensvullnad

Viktminskning, trötthet, blodbrist eller bensvullnad kan någon gång vara de första tecknen på prostatacancer. Sådana symtom kan förstås också ha många andra orsaker. Gå till en läkare och undersök dig, om du har symptom.

Undersökningar

Hur upptäcker man prostatacancer? Du har säkert fått gå igenom flera undersökningar innan du fick beskedet att du har prostatacancer.

PSA-prov

Den vanligaste orsaken till att en man i Sverige får diagnosen prostatacancer är inte symtom, utan utredning av förhöjda värden av blodprovet PSA, prostataspecifikt antigen. 

 • PSA är ett protein som bildas i prostatakörteln och som finns i hög koncentration i sädesvätskan. Normalt finns också små mängder PSA i blodet.
 • PSA-värdet i blodet blir högre med ökad ålder och vid prostatasjukdomar, till exempel inflammation, godartad förstoring och prostatacancer.
 • PSA-test kan användas vid hälsokontroller för att hitta tidig prostatacancer. Det finns både för- och nackdelar med detta.

Läs mer om PSA-prov

Magnetkamera

Det första steget för män med måttligt höga PSA-värden är oftast en magnetkameraundersökning av prostatan. Om MR inte visar någon misstänkt cancer i prostatan behöver man ofta inte ta något vävnadsprov. Visar MR däremot ett misstänkt område, kan vävnadsprovtagningen riktas mot detta.

Biopsi

För att kunna avgöra om ett högt PSA-värde eller en förhårdnad i prostatan beror på cancer behövs vävnadsprovtagning, biopsi, för mikroskopisk analys. Biopsin tas i samband med en ultraljudsundersökning via ändtarmen.

Läkaren för in en tunn nål genom ultraljudsstaven för att lägga lokalbedövning och tar sedan med en annan nål små vävnadsprover från prostatan. Provet undersöks sedan i mikroskop. Man kan då se om det är cancer, och hur elakartade cancercellerna i så fall är.

Det brukar dröja ett par veckor innan man får svar på den mikroskopiska undersökningen.

Sjukdomsförlopp

Man brukar tala om olika stadier av prostatacancer. I det första stadiet växer cancern enbart inuti själva prostatakörteln.

I senare stadier växer den även utanför prostatan och kan sprida sig till lymfkörtlar och skelett (metastaser). Spridning till andra organ förekommer, men är sällsynt annat än i sena skeden av sjukdomen.

Så här mäts spridningen:

Tumörens T-stadium

Tumörens utbredning i och omedelbart omkring prostatan bedöms som ett T-stadium. En tumör i stadium T1 eller T2 är - såvitt man kan bedöma - begränsad inom prostatan. Tumören kallas då lokaliserad. En T1 kan vare sig kännas med fingret eller ses med ultraljud (eller magnetkamera), medan en T2 kan det.

En tumör i stadium T3 har växt genom prostatakapseln ut i bindväven som omger prostatan (T3a) eller in i sädesblåsorna (T3b), medan en T4 växer över på andra organ, t ex bäckenväggen eller urinblåsan. Ibland kallas stadium T3 och T4 för lokalt avancerad prostatacancer.

Spridning via lymfan till lymfkörtlar (N-stadium) eller via blodet till andra organ (M-stadium) kallas metastasering. Man lägger till en etta efter N och M om man har påvisat spridning och en nolla om man inte har det (t ex N1 M0).

PSA-värdet

Det finns ett samband mellan PSA-värdet och hur utbredd prostatacancern är: ju högre värde, desto högre risk för att cancern har växt utanför prostatan eller har spridit sig till andra organ.

Spridning av prostatacancer är sällsynt så långe PSA-värdet är under 20 mikrogram per liter, medan de flesta värden över 100 mikrogram per liter har spridning till lymfkörtlar eller skelett.

Prostatacancer mer Gleasongrad 5 kan dock vara spridd även vid låga PSA-värden.

Bedömning av cancern i mikroskop: Gleasonsumma

Genom att studera vävnadsprov från tumören i mikroskop kan man dra slutsatser om en cancer kommer att växa snabbt eller långsamt och om dess benägenhet att sprida sig.

Det mikroskopiska utseendet av prostatacancer (dess grad) bedöms enligt Gleasonsystemet. 

Fördjupning av Gleasonsystemet:

Gleasonsumma

Cancerns utseende bedöms på en skala från Gleasongrad 3 till Gleasongrad 5. Prostatacancer med Gleasongrad 3 liknar normal prostatavävnad, tillväxer ytterst långsamt och sprider sig inte till andra organ, medan grad 4 brukar växa från år till år och sprider sig förr eller senare (men det kan många, ibland över tio, år). Grad 5 kan växa från månad till månad och sprida sig redan medan den är liten.

Prostatacancer har ofta olika Gleasongrader i olika delar. Därför lägger man samman den mest utbredda och den minst utbredda Gleasongraden till en Gleasonsumma, som alltså kan vara från 6 (beskedlig) till 10 (mest aggressiv).

En cancer med Gleasonsumma 3+3=6 består enbart av beskedlig cancer, medan en som har Gleasonsumman 4+3=7 huvudsakligen består av den "mellan-aggressiva" grad 4 men också delvis av den beskedliga grad 3.

Sedan år 2016 talar man ofta om "gradgrupper". Då motsvarar Gleasonsumma 3+3=6 gradgrupp 1, Gleasonsumma 3+4=7 gradgrupp 2, Gleasonsumma 4+3=7 gradgrupp 3, Gleasonsumma 4+4, 3+5 och 5+3=8 gradgrupp 4 och de med summa 9 och 10 gradgrupp 5.

Med din hjälp kan vi besegra prostatacancer

Stöd cancerforskningen

Behandlingar

Det finns flera behandlingsmetoder mot prostatacancer. Vilken behandling som blir aktuell beror på flera faktorer, framför allt utbredningen av cancern (cancerns stadium), hur cancercellerna ser ut i mikroskop (Gleasonsumman), vilka andra sjukdomar mannen har och hur gammal han är.

Patient ligger i ett behandlingsrum under en strålningsapparat.
För de flesta män med tidig prostatacancer är strålbehandling ett alternativ till operation som ger lika goda möjligheter till bot. Foto: Olle Nordell

Tre huvudgrupper

Ur behandlingssynpunkt kan man dela in sjukdomen i tre huvudgrupper:

 • Tidig prostatacancer då bot är möjlig, men inte alltid nödvändig
 • Övriga stadier då man ger hormonbehandling
 • När hormonbehandlingen sviktar

Nedan följer korta beskrivningar av de behandlingar som är aktuella i dessa tre olika skeden av sjukdomen.

Behandling vid tidig prostatacancer

Om cancern inte har växt utanför prostatans kapsel och inte har spridit sig till andra organ, talar man om är lokaliserad prostatacancer.

Män med en lokaliserad cancer har goda möjligheter att bli botade, men ofta är cancerns så beskedlig att den inte behöver behandlas alls. 

Om cancern har växt utanför kapseln, men fortfarande inte spridit sig kallas den för lokalt avancerad. Även män med en sådan cancer har chansen att bli botade, men de behöver ofta en kombination av olika behandlingar.

Tre olika behandlingsalternativ

Det finns tre olika möjligheter: att tillsvidare vänta med behandling, att operera bort prostatakörteln eller att ge strålbehandling. Varje alternativ har olika för- och nackdelar. Din läkare måste tillsammans med dig komma fram till vad som passar dig bäst.

Eftersom de olika behandlingarna kan ge biverkningar som påverkar livskvaliteten brukar man inte rekommendera någon behandling alls för de minsta och beskedligaste tumörerna (Gleasonsumma 6), som sällan utvecklas till en allvarlig sjukdom.

Hos äldre män är risken liten även för att en begränsad cancer med Gleasonsumma 7 ska hinna utvecklas till en allvarlig sjukdom.

Möjlighet till second opionion

Om du är förhållandevis ung och har en lokaliserad prostatacancer med Gleasonsumma 7 eller mer, eller har en lokalt avancerad cancer i stadium T3, kommer din läkare att föreslå en behandling som kan bota sjukdomen.

Men även då kan det finnas valmöjligheter, eftersom chansen att bli botad brukar vara lika stor med både operation och strålbehandling.

Ofta är det de olika riskerna för biverkningar som avgör vilken behandling som väljs. Ibland är en viss behandling klart lämpligare än alternativen, men ofta bedömer läkaren dem som likvärdiga.

Dina synpunkter väger tungt

Om det är så i ditt fall, väger dina egna synpunkter tungt i behandlingsvalet. Om du vill kan du få ditt fall belyst av ytterligare en oberoende specialist (urolog eller onkolog), en så kallad förnyad medicinsk bedömning (second opinion).

I det nationella vårdprogrammet för prostatacancer finns information som är riktad till män med tidig prostatacancer. Den kan du få av din kontaktsjuksköterska.

Läs mer om dina rättigheter som patient

Olika behandlingsmetoder

Nedan beskrivs kortfattat de olika behandlingsmetoder som kan komma ifråga. Som väl är, är det vanligen ingen brådska att bestämma sig.

Om inte cancercellerna ser särskilt elakartade ut gör det ingenting om det dröjer flera månader tills behandlingen påbörjas.

Att tills vidare avstå från behandling

De flesta typer av tidigt upptäckt, lokaliserad prostatacancer växer mycket långsamt. Män som har den beskedliga typen (Gleasonsumma 6) behöver ofta inte behandlas alls. Lite äldre män med en liten cancer med Gleasonsumma 7 behöver för det mesta inte heller någon behandling, åtminstone inte till att börja med.

Faktum är att mellan en fjärdedel och en tredjedel av alla medelålders män och upp emot hälften av alla äldre män har en liten cancer i sin prostatakörtel utan att någonsin bli sjuka av den.

Aktiv monitorering

Innan man bestämmer sig för att avstå från att operera eller strålbehandla en medelålders man med prostatacancer brukar man göra en magnetkameraundersökning av prostatan. Samtidigt tas då eventuellt en extra omgång vävnadsprover för att eventuellt kunna finna en mer allvarlig cancer som inte hittades vid de första vävnadsproverna.

Därefter gör man regelbundna kontroller med blodprov och undersökning av prostatakörteln. Man brukar upprepa vävnadsproven med ett par års mellanrum. Om man då upptäcker en allvarlig cancer kan man operera bort prostatan eller ge strålbehandling.

Denna typ av uppföljning, när man siktar på att senare eventuellt ge en botande behandling, kallas aktiv monitorering. Om du följs upp med aktiv monitorering kanske du slipper behandling och därmed biverkningar helt och hållet.

Om du behöver behandling i ett senare skede, har du åtminstone sluppit biverkningar under ett antal år. En nackdel med aktiv monitorering är att behandling i ett senare skede kan behöva vara mer omfattande, än om behandlingen ges tidigare.

De flesta äldre och sjukliga män hinner inte får några besvär av en tidigt upptäckt, lokaliserad prostatacancer innan de avlider av någon annan orsak. Därför brukar man bara följa upp dessa män med regelbundna kontroller utan att ge någon behandling, annat än om tumören blir påtagligt större eller ger symtom. I så fall erbjuds mannen hormonell behandling

Operation

Om din cancertumör inte har spridit sig utan enbart växer i själva prostatan, kan du bli helt botad från din prostatacancer av en operation. Operation utförs vanligen med robotassisterad titthålsteknik. Instrumeneten förs då in i bukhålan via sex små snitt i magen.

Risken för allvarliga komplikationer är mycket liten och vårdtiden brukar vara ett par dagar.

Operationen medför försämrad förmåga att få erektion. Det beror på att de små nervtrådarna till svällkropparna i penisen skadas i samband med operationen. Erektionsförmågan kan ofta återhämta sig till viss del efter ett par år.

Om det är en utbredd cancer eller om mannen har problem med erektionen redan före operationen brukar erektionsförmågan försvinna för gott. Det finns flera olika behandlingar för män med erektionsproblem, till exempel tabletter eller injektioner i svällkropparna. Sädesvätskan försvinner efter operationen, men mannen kan fortfarande få orgasm.

Omkring en fjärdedel av de som opereras för prostatacancer får återfall. Risken för återfall varierar mycket beroende på den mikroskopiska bedömningen efter operationen, från nästan ingen till en mycket hög risk. Vid återfall stiger PSA-värdet i blodet flera år innan mannen själv kan märka något.

De flesta som får stigande PSA-värden rekommenderas kompletterande strålbehandling, ofta tillsammans med hormonbehandling. 

Inkontinens vanligt efter operation

Att operera bort prostatakörteln medför även en viss risk för bestående inkontinens, det vill säga svårigheter att hålla urinen. Det beror på att slutmuskeln kring urinrörets övre del ligger just nedanför prostatan.

Direkt efter operationen läcker nästan alla, mer eller mindre. Efter några veckor eller månader brukar läckaget försvinna, men några fortsätter att läcka en skvätt när de till exempel lyfter tungt eller nyser. Omkring en av tjugo får ett så kraftigt läckage att de behöver få en konstgjord slutmuskel inopererad.

En operation för prostatacancer görs vanligen med robotassisterad titthålsteknik , då man för in instrumenten via sex små snitt på buken. Operationen kan också, med lika gott slutresultat, utföras "öppet", genom ett snitt nedanför naveln.

Omkring en fjärdedel av de som opereras för prostatacancer får återfall. Risken för återfall varierar mycket beroende på den mikroskopiska bedömningen efter operationen, från nästan ingen till en mycket hög risk. Vid återfall stiger PSA-värdet i blodet flera år innan mannen själv kan märka något.

De flesta som får stigande PSA-värden rekommenderas kompletterande strålbehandling, ofta tillsammans med hormonbehandling. 

Strålbehandling

För de flesta män med tidig prostatacancer är strålbehandling ett alternativ till operation som ger lika goda möjligheter till bot. Om tumören växer utanför prostatakörtelns kapsel ger strålbehandling ofta bättre möjlighet till bot än enbart operation. Detta beror på att strålbehandlingen kan ges med större marginal utanför prostatan.

Det finns både yttre och inre strålbehandling. Vid yttre strålbehandling ges vanligen en liten stråldos varje eller varannan vardag under fyra till åtta veckor. Valet mellan yttre och inre strålbehandling beror bland annat på tumörens storlek (T-stadium) och cancercellernas utseende i mikroskop (Gleasonsumma).

Om cancercellerna ser elakartade ut i mikroskop (Gleasonsumma 8-10 och ibland vid Gleasonsumma 7), om PSA-värdet är högt, eller om prostatatumören är stor (stadium T3 eller en stor T2) brukar man i samband med strålbehandling även ge hormonell behandling (se nedan).

Hormonbehandlingen gör cancercellerna mer känsliga för strålning. I de fall man ger hormonbehandling brukar den ofta påbörjas några månader före strålbehandlingen och pågå under ett halvår till ett år.

Själva strålbehandlingen känns inte alls, men den kan ge biverkningar som beror på att även friska celler skadas. Vanliga biverkningar är övergående urinträngningar och diarré. Några får kvarstående besvär från ändtarmen, som tätare och mer brådskande avföring, slembildning och blödning.

Erektionsförmågan försämras av strålbehandling, men vanligen inte lika mycket som efter operation och försämringen kommer mer gradvis under några år.

Läs mer om strålbehandling

Inre strålbehandling

Inre strålbehandling kallas också brakyterapi. Man för då in ett litet radioaktivt preparat genom ett antal ihåliga nålar in i prostatakörteln. Ingreppet görs med ryggbedövning eller narkos. En del män kan behandlas med radioaktiva jodkorn ("seeds").

Jodkornen lämnas kvar i prostatakörteln och avger där lokal strålning under några månader. Inre strålbehandling med jodkorn är bara aktuellt för män utan vattenkastningsbesvär och påtaglig prostataförstoring som har en liten och inte särskilt aggressiv cancer (Gleasonsumma 6 eller en mycket liten cancer med Gleasonsumma 7).

Inre strålbehandling kombineras oftast med några veckors yttre strålbehandling.

Fokal behandling

Både operation och strålbehandling för prostatacancer omfattar hela prostatan.

Om tumören är liten och är begränsad till en del av prostatan, kan man tänka sig att bara behandla den del av prostatan där tumören finns.

Detta kallas fokal behandling. Fokal behandling kan ges på flera olika sätt, bland annat med riktat ultraljud (HIFU), elektricitet (IRE) eller laser.

Syftet med fokal behandling är att minska risken för biverkningar.

Det är emellertid ännu osäkert om fokal behandling är lika effektiv som operation och strålbehandling. Därför utförs fokal behandling bara inom ramen för forskningsprojekt.

Hormonell behandling

Prostatacancer kan bromsas av hormonell behandling. Prostatacancerceller, även de som har spridit sig utanför prostatakörteln, behöver testosteron för att växa.

Hindra testosteronproduktionen

Därför kan prostatacancer behandlas genom att kroppen hindras från att producera testosteron. Hormonell behandling kan alltså, ofta under lång tid, hålla cancern i schack även om den spridit sig, metastaserat.

Operera bort testiklarna

Behandlingen kan ske på flera olika sätt. Ett sätt är att operera bort testiklarna, kastrering. Det är en enkel operation som vanligen görs i lokalbedövning och bara kräver några timmars vistelse på sjukhus.

När testiklarna opererats bort upphör produktionen av testosteron helt. Det medför vanligen att den sexuella lusten och förmågan att ha samlag upphör.

Läs mer om sex och cancer

Man kan också få värmevallningar och svettningar av samma typ som kvinnor brukar få i klimakteriet. Muskelkraften och orken kan minska.

Efter något år ökar risken för urkalkning av skelettet, men detta kan i så fall motverkas med olika läkemedel.

Medicinsk kastrering

Medicinsk kastrering innebär att testosteronproduktionen hämmas med läkemedel (GnRH-analoger eller -antagonister) som påverkar hormoncentrum i hjärnan. Behandlingen ges som injektioner eller implantat med 1-12 månaders mellanrum.

Medicinsk kastrering har samma effekt som kirurgisk kastrering och ger samma biverkningar. En fördel med medicinsk kastrering är att den inte är oåterkallelig.

Ett annat sätt att hämma testosteronproduktionen är att tillföra det kvinnliga könshormonet östrogen. Östrogen ges som en injektion en gång i månaden. Även östrogenbehandling leder till minskad sexuell lust. Dessutom kan brösten börja växa, men det kan motverkas genom att bröstkörtlarna bestrålas innan östrogenbehandlingen påbörjas.

Ytterligare ett alternativ är att blockera de manliga könshormonernas stimulerande effekt på cancercellerna med tabletter, antiandrogener. Eftersom manligt könshormon fortfarande bildas, kan den sexuella lusten och förmågan att ha samlag ofta bevaras.

Den vanligaste biverkningen är ömma och förstorade bröst, men risken för detta minskar om man ger en dos strålning mot brösten innan behandlingen påbörjas. Behandlingseffekten vid lokalt avancerad sjukdom är lika god som efter kastrering, men den är något sämre vid spridning till skelettet. Ibland kombineras olika former av hormonell behandling.

 

När hormonbehandlingen sviktar 

Med tiden kan cancercellerna bli mindre känsliga för den hormonella behandlingen. Det finns då olika tilläggsbehandlingar att välja mellan.

Till att börja med visar sig behandlingssvikten endast genom att PSA-värdet i blodet ökar. Senare kan prostatatumörens tillväxt, lymfkörtelförstoring eller spridning till skelettet ge symtom.

Muskelförlamning i benen

För män med spridning till skelettet är det särskilt viktigt att känna till att muskelförlamning i benen någon gång kan förekomma. Det är en akut komplikation som måste behandlas snabbt; vid minsta misstanke ska man omedelbart ta kontakt med läkare.

De olika tilläggsbehandlingarna:

Enzymhämmare och nya hormonblockerare

För närvarande finns det bara en enzymhämmare, abirateron, medan det finns tre olika hormonblockerare: enzalutamid, apalutamid och darolutamid.

Abiretaron ska tas på fastande mage och det stänger helt av produktionen av manliga känshormoner. Tabletterna måste tas tillsammans med kortison eftersom den egna kortisonproduktionen hämmas av läkemedlet.

Besvärliga biverkningar förekommer, såsom påverkan på hjärta och lever, men är sällsynta.

Hormonblockerarna är också tablettbehandlingar som tas en gång om dagen, men oberoende av måltid. Förutom trötthet är besvärligare biverkningar sällsynta.

Cytostatika

Cytostatika kan bromsa sjukdomen och minska symtomen (framför allt smärta).

Ett alternativ är att ge sex behandlingar med docetaxel. Det ges som ett dropp i blodet med tre veckors mellanrum.

Cytostatika påverkar också friska celler som delar sig snabbt, till exempel

 • celler i magen och tarmarna
 • hårceller
 • nagelceller
 • och celler i benmärgen.

Detta märks med biverkningar som håravfall, sköra naglar, illamående, diarré och nedsatt försvar mot infektioner.

Dessa biverkningar försvinner när behandlingen är avslutad. En del kan få kvarstående besvär med känselnedsättning i händer och fötter. Bieffekterna gör att cytostatika inte är lämpligt för de äldsta och sjukaste patienterna. 

Läs mer om cytostatikabehandling

Isotopbehandling

Om spridningen av cancern enbart har skett till skelettet och spridningen dit börjar ge smärtor, kan man ge injektioner med den radioaktiva isotopen radium. Radium ansamlas i anslutning till metastaser i skelettet avger där strålning lokalt.

Behandling med radium ges var fjärde vecka vid sex tillfällen. Det händer att smärtorna tillfälligt ökar efter den första injektionen, men sedan brukar behandlingen lindra smärtorna och bromsa sjukdomen.

Strålbehandling

Strålbehandling kan riktas mot prostatatumören eller mot dottertumörer, metastaser, i skelettet för att lindra symtom. En enda stråldos mot en metastas i skelettet brukar ge god smärtlindring, utan biverkningar.

TUR-P-operation

TUR-P-operation, "prostatahyvling". Om prostatatumören klämmer ihop urinröret så att det blir svårt att kissa kan man göra en TUR-P-operation. Det är samma typ av operation som används vid godartad prostataförstoring.

Den görs i narkos eller ryggbedövning. Ett smalt instrument förs in genom urinröret. I spetsen av instrumentet sitter en glödtråd. Med den kan läkaren bit för bit hyvla bort den del av tumören som trycker på urinröret. De avskurna bitarna sköljs därefter ut. Efter ingreppet får man stanna på sjukhuset ett par dagar.

Nya behandlingar

Det pågår mycket forskning om behandling av prostatacancer när hormonell behandling sviktar. Därför är det svårt att säga vilken behandling som skulle kunna bli aktuell för dig i framtiden, om du nu påbörjar den hormonella behandlingen och med tiden får behov av kompletterande behandling. Kanske du erbjuds att delta i en forskningsstudie?

Lutetium-177

En ny behandling för dem som genomgått flera tidigare tilläggsbehandlingar för spridd prostatacancer, är den radioaktiva isotopen lutetium-177 kopplad till en antikropp mot ämnet PSMA.

Behandling med lutetium-177 är  ännu inte godkänd av den europeiska läkemedelsmyndigheten. Lutetium-177 är effektivt enbart om all spridning av prostatacancern innehåller ämnet PSMA, vilket kan påvisas med särskilda undersökningar (PET/DT).

Behandlingen ges som injektion i blodet var sjätte vecka, upp till sex gånger.

Hur ser prognosen ut vid prostatacancer?

Du undrar säkert över vilken chans du har att bli frisk från din prostatacancer och hur stor risken är att sjukdomen förkortar ditt liv (prognosen).

Eftersom det finns många olika former av prostatacancer går det inte att ge ett allmänt svar på dessa frågor.

God prognos

Prognosen beror bland annat på vid vilken ålder man insjuknar, vilket stadium tumören befinner sig i och på hur elakartade cancercellerna är (Gleasonsumman).

De flesta av dem som opereras eller strålbehandlas för en tidig prostatacancer blir botade.

Jämfört med andra cancerformer brukar prognosen vid prostatacancer vara god. I många fall är prostatacancer så beskedlig att det inte behövs någon behandling alls, bara uppföljande kontroller. 

Hållas i schack hela livet

De flesta av dem som opereras eller strålbehandlas för en tidig prostatacancer blir botade. Många män med obotlig prostatacancer kan leva många år utan sjukdomssymtom tack vare bromsmediciner.

Hos äldre män kan sjukdomen ofta hållas i schack hela livet. Det finns också mer elakartade och snabbt växande former som tidigt sprider sig och som är svårare att behandla och bota.

Relativ överlevnad över tid

Prostatacancer relativ 5- respektive 10-årsöverlevnad 1980 - 2015. Ålderstandardisering enligt Cancer Survival Standard.

Källa: Socialstyrelsen

Grafen visar hur många procent som beräknas leva fem respektive tio år efter att ha fått sin cancerdiagnos.

Läs mer om överlevnad och annan statistik för prostatacancer

Orsaker till prostatacancer 

När man får en allvarlig sjukdom är det också naturligt att man grubblar över vad som orsakat den. "Varför drabbades just jag? Har jag själv gjort något så att jag blivit sjuk?"

Orsakerna till prostatacancer är inte klarlagda. Sjukdomen är vanligare i vissa familjer än andra. Det tyder på att man kan ärva en benägenhet för att få sjukdomen.

Diskutera med allmänläkare eller urolog

Är det fler än du själv som fått prostatacancer i din familj, kan det därför vara klokt att dina söner och bröder diskuterar med en allmänläkare eller urolog om de bör kontrolleras regelbundet för att upptäcka en eventuell prostatacancer i tidigt skede.

Det finns också stora geografiska skillnader. I USA, Skandinavien och övriga Västeuropa är prostatacancer vanlig, medan den är ovanlig i Sydostasien. Såväl arvsanlag som livsstil och olika miljöfaktorer har betydelse för uppkomsten av prostatacancer.

Att leva med prostatacancer 

I dag lever det nästan 100 000 män i Sverige som har eller har haft prostatacancer. En del har en liten prostatacancertumör som inte har behövt behandlas.

Andra har genomgått operation eller strålbehandling och är fria från sjukdomen, några har fått återfall.

En del har pågående hormonell behandling. Somliga märker inte alls av sjukdomen och tänker sällan på att de en gång fått diagnosen. Andra besväras dagligen av en mer utbredd sjukdom eller av biverkningar av behandlingen.

När du har fått diagnosen prostatacancer ska en läkare ha huvudansvaret för behandling och uppföljning. Oftast är det en urolog eller onkolog, men för några en allmänläkare på vårdcentralen.

Fler män med prostatacancer dör av hjärt- och kärlsjukdomar än av sin prostatacancer.

Du ska också ha en särskild kontaktsjuksköterska, som du snabbt kan komma i kontakt med när du har frågor. I vissa skeden av sjukdomen kan uppföljningen skötas av sjuksköterskan, men även då finns din patientansvarige läkare med i bakgrunden

Kanske undrar du om du själv kan göra något för att påverka utvecklingen av din prostatacancer eller risken för återfall efter operation eller strålbehandling?

Livsstil som är bra för hjärta och blodkärl

Man vet inte säkert, men en del vetenskapliga undersökningar talar för att den livsstil som är bra för hjärta och blodkärl också kan bromsa utvecklingen av en del prostatacancertumörer. Fler män med prostatacancer dör av hjärt- och kärlsjukdomar än av sin prostatacancer.

Det innebär att de råd man ger för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar är goda råd även till män med prostatacancer: gör regelbundna promenader eller andra motionsaktiviteter, rök inte, ät mycket fisk och grönsaker, ät inte för mycket kött, animaliskt fett och socker.

Rehabilitering

Redan när du fått besked om att du har en cancersjukdom bör sjukvården sätta igång planeringen av din rehabilitering, så att du efter genomgången behandling kan leva ett så bra liv som möjligt, både kroppsligt och själsligt.

Din kontaktsjuksköterska har ansvar för att planera och samordna din rehabilitering.

Läs mer om rehabilitering

Vart ska jag vända mig?

Illustration av en sköterska och patient som håller om varandra.Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller mejla oss genom att klicka här. 

Om du fortfarande saknar svar på dina frågor kan du söka vidare på vanliga frågor och svar om prostatacancer.

Prostatacancerförbundet

Det här är en förening för patienter och deras närstående. Kontaktuppgifter till lokala föreningar finns på Prostatacancerforbundet

Du kan också lyssna på forskaren Anna Bill-Axelsons "Prostatacancerpodden" som finns både på Itunes och Soundcloud

Att ta emot ett cancerbesked

Att få besked om att man har cancer är svårt, även om man själv har misstänkt det. Det är mycket vanligt att reagera med oro, nedstämdhet och känslor av overklighet. 

Patient sitter på en sjukhussäng. Framför står en doktor och en sjuksyster.
Efter ett cancerbesked är regelbunden kontakt med sjukvården en trygghet. Foto: Melker Dahlstrand

För de flesta minskar dock oron och nedstämdheten när man har fått besked och påbörjat behandling. 

Dessutom innebär den regelbundna kontakten med sjukvården en trygghet för många.

Råd & stöd efter cancerbeskedet

Rosa bandet

Var med och besegra cancer


Köp rosa bandet idag

Vad är prostata?

Prostatakörteln sitter strax under urinblåsan och omsluter urinrörets övre del, som en kraftig ring. 

I prostata bildas den tunnflytande vätska som vid sädesuttömningen blandas med sädescellerna. Vätskan ger sädescellerna näring så att de orkar simma den långa vägen för att befrukta äggcellen.

En normal prostatakörtel är ungefär lika stor som en kastanj.  Prostatas tillväxt och funktion stimuleras av det manliga könshormonet testosteron.

Godartad prostataförstoring

Prostatakörteln består av flera olika delar. Hos nästan alla män över 50 år förstoras den inre delen av prostata som omsluter urinröret. Det kallas godartad prostataförstoring och har ingenting med cancer att göra.

De flesta märker inte så mycket av denna prostataförstoring, men hos en del män kläms urinröret åt så kraftigt att de får stora problem när de ska kissa. 

Det kan bli svårt att ”komma igång” med vattenkastningen och att tömma blåsan helt, och urinstrålen blir svagare. 

Det kan behandlas på olika sätt, bland annat genom en operation via urinröret, transuretral resektion av prostata, som också kallas TUR-P.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.