Ordlista cancervård

Hitta rätt direkt

Här har vi skapat en ordlista med begrepp som du kan tänkas stöta på i kontakten med cancervården.

A

Adjuvant behandling

Adjuvant behandling är tilläggsbehandling som ges efter huvudbehandlingen för att minska risken för återfall. Det kan t ex vara strålning och/eller cytostatika efter en operation. Även om all synlig cancer är borta vill man behandla eventuella cancerceller som cirkulerar i blodet eller i lymfsystemet och som inte syns på röntgen. 

Anamnes

Att ta en anamnes innebär att läkaren, tillsammans med dig, går igenom dina sjukdomar. Både sådana som du har haft tidigare och sjukdomar som du har just nu. Du får då svara på många frågor till exempel om hur du mår, vad du i dagsläget orkar med eller om du har ont någonstans. Du får också berätta för läkaren om vilka läkemedel som du för tillfället tar.

Anemi

Anemi betyder brist på röda blodkroppar, en vanlig biverkan av cytostatikabehandling. Symtom på blodbrist kan vara trötthet, yrsel, anfåddhet och blekhet. Ofta syns blekheten först i slemhinnan i ögonlocket. Vanligtvis när du drar ner nedre ögonlocket ser du att det är rosa/rött. Vid anemi är slemhinnan istället blek/vit. Om du har nedsatt blodcirkulation i hjärtats kranskärl kan anemi ge bröstsmärtor.

Anestesi

Narkos, att bli sövd inför en operation eller något annat ingrepp.

Antikroppar

Antikroppar produceras av kroppens immunförsvar för att skydda mot främmande ämnen. De består av olika proteiner och bildas av en viss typ av vita blodkroppar, B-lymfocyter. När du har bildat antikroppar mot ett virus kan du bli immun mot sjukdomen som viruset leder till.  Antikroppar kan också framställas på konstgjord väg och användas som behandling av vissa cancerformer. 

Antikroppsbehandling

Antikroppar består av olika proteiner och bildas av en viss typ av vita blodkroppar, B-lymfocyter. Antikroppar kan också framställas på konstgjord väg och användas som behandling av vissa cancerformer.

Läs mer om målinriktade läkemedel

Atypi

Atypi betyder att det avviker från det normala. Till exempel kan celler i kroppen vara atypiska det vill säga att de har förändrats. Cellförändringar är inte cancer, men när cellen är allt för olik den normala cellen kan den få egenskaper som gör att den blir en cancercell.

Avvikelse

Avvikelse är en händelse som medfört eller som hade kunnat medföra något oönskat. Vårdgivaren ska ha rutiner för avvikelsehantering, vilket innefattar identifikation, dokumentation och rapportering av negativa händelser och tillbud.

Dessutom ska rutiner finnas för att fastställa och åtgärda orsaker samt utvärdera åtgärdernas effekt.

B

Benign

Benign betyder godartad. Motsatsen är elakartad som betyder cancer. Tumörer, knölar, kan vara godartade. Då kan de växa i storlek, men saknar cancercellernas förmåga att växa in i intilliggande vävnad och att sprida sig. Ett exempel på en godartad förändring är åldersvårtor.

Biomarkör

En biomarkör är något som går att mäta och som kan ge information om ett tillstånd i kroppen. Många cancerforskare letar efter biomarkörer som kan användas för att upptäcka cancer tidigt eller för att kontrollera att en behandling fungerar bra.

En biomarkör kan finnas i blodet eller i vävnader och det kan till exempel vara ett protein eller ett förändrat genuttryck. Oftast är en biomarkör inte ett enda ämne utan ett komplicerat mönster av oväntat stora mängder av till exempel vissa proteiner och för små mängder av andra.

Biopsi

Biopsi är ett vävnadsprov från något av kroppens organ. Detta tas ofta för att kunna ställa en diagnos. En biopsi kan tas med hjälp av nål, kniv eller tång. Vävnadsprovet skickas sedan till patologen för analys. Hur lång tid det tar att få svar kan variera beroende på vilket organ biopsin har tagits från och vad man letar efter.

Läs mer om biopsier

Blodtransfusion

En blodtransfusion innebär att någon får blod som (oftast) någon annan har donerat. Det görs för att hjälpa de som har förlorat mycket blod på grund av till exempel en sjukdom, olycka eller operation.

Läs mer om blodtransfusion

C

Cancer

Cancer är ett samlingsnamn för knölar som är elakartade. Det finns också cancer som inte bildar knölar, som vissa blodcancerformer. Cancerceller skiljer sig från friska celler bland annat genom att de kan växa in i intilliggande vävnad och sprida sig till andra organ.

Läs mer om hur cancer utvecklas

Cancercell som delar sig

Cancer in situ

Cancer in situ eller cancer på platsen är cancerceller som växer på en begränsad och avgränsad plats. Det betyder att cancercellerna fortfarande växer på en och samma plats och inte har trängt in i annan vävnad eller annat organ. Steget efter cancer in situ är invasiv cancer.

CAR-T

CAR-T är en godkänd immunterapibehandling i Sverige för lymfom och akut lymfatisk leukemi. Det innebär att patientens egna vita blodkroppar, kallade T-celler, ändras genetiskt för att bättre kunna bekämpa cancerceller.

Celldifferentiering

Celldifferentiering är en process där en cell övergår från en celltyp till en annan celltyp. I tumörsammanhang talar man om differentieringsgrad. Det betyder hur mycket cellen avviker från den normala cellen. Cancerformer där cellerna inte avviker i så hög grad från det normala är oftast mindre aggressiva.

Cellproliferation

Cellproliferation handlar om processen när en cell delar sig och blir till två dotterceller. Det ger en exponentiell ökning av celler (cellerna dubbleras  hela tiden) och är ett effektivt sätt att få vävnad att växa till. Normalt sker celldelning hela tiden i kroppen. Vid cancer sker tillväxten snabbare.

Central infart

En central infart är en kateter för dropp och blodprovstagning som ligger inne i en djup, central ven. Dessa läggs in om patienten har dåliga, ytliga blodkärl som gör att patienten är svårstucken.

Man kan också behöva lägga in en central infart om man ska ge läkemedel som är kärl- eller vävnadsretande, vilket många cytostatika är. Det finns flera olika typer av centrala infarter:

  • Subcutan venport, SVP
  • Central venkateter, CVK
  • PICC-line

Vilken sort man väljer kan avgöras av vilken behandling man ska få, men det kan också variera efter vilken typ av infart som sjukhuset har möjlighet att lägga in. 

Central venkateter, CVK

Detta är en kateter som ligger med kateterspetsen i en stor, central ven. Änden på katetern ligger utanför kroppen, strax under nyckelbenet.

För att minska risken för att katetern ska åka ur blodkärlet sys den fast. Insticksstället ska inspekteras dagligen och läggas om minst en gång/vecka.  

CVK:er finns både för kort- och långtidsbruk. En CVK är lätt att ta bort när den inte behövs längre.

Cervixcancer

Illustration av livmodern
Livmoderhalscancer (cervixcancer) drabbar livmoderhalsen, cervix. 

Cervixcancer är ett annat namn för livmoderhalscancer. Den nedre delen av livmodern kallas livmoderhalsen, eller cervix på latin. Cervixcancer ryms inom begreppet gynekologisk cancer tillsammans med bland annat äggstockscancer och livmodercancer. Sjukdomarna skiljer sig åt när det gäller symtom, behandling och prognos.

Läs mer om cervixcancer

Cytologi

Cytologi är ett annat ord för cellära. Vid cytologisk provtagning suger man ut celler med en tunn nål som sitter fast på en spruta. Sedan studeras cellerna i mikroskop och man tittar på sjukliga processer på cellnivå. Framför allt tittar man på tumörer och tumörsjukdomar, men man kan också titta på infektioner och inflammationer.

Cytostatika

Cytostatika är en grupp läkemedel som dödar celler som delar sig snabbt, vilket cancerceller gör. Eftersom även celler i slemhinnor, benmärgen och hårsäckarna delar sig snabbt påverkas de också och du kan få biverkningar som illamående, dåliga blodvärden och håravfall.

Läs mer om cytostatika

Sköterska och patient vid droppställning med cytostatika
Cytostaika är läkemedel som hämmar cellväxt. Foto: Olle Nordell

D

Datortomografi

Datortomografi är en undersökningsmetod som även kallas skiktröntgen på svenska. Den ger detaljerade bilder av kroppens organ med hjälp av röntgenstrålning. Undersökningen används både för att hitta cancertumörer och för att utvärdera behandlingsresultat. Ofta ges kontrastmedel i samband med datortomografi.

Läs mer om datortomografi

Undersökning med datortomografi.
Foto: Olle Nordell

Disseminerad

Disseminerad betyder att ett tillstånd är utbrett och kan ge symtom från flera delar av kroppen. I cancersammanhang betyder det att sjukdomen har spridit sig. Cancerceller har egenskapen att kunna lossna från tumören och färdas via blodet eller lymfkärlen. Cellerna kan då fastna i ett annat organ och där bilda en dottertumör, metastas.

Dottertumör

Dottertumör kallas också metastas. De bildas när cancerceller har spridit sig från den ursprungliga tumören. Cancerceller har förmågan att lossna från modertumören och färdas via blodet eller lymfkärlen till ett annat organ. Där kan det fastna och bilda en ny tumör, en dottertumör.

Läs mer om metastaser

Dysplasi

Dysplasi är förändring i en vävnad där cellerna har ett förändrat utseende och växtsätt. Cellförändringarna kan graderas från lätta till svåra. Att ha drabbats av cellförändringar är inte detsamma som att ha cancer. Men cellförändringar kan vara ett förstadium till cancer och behöver kontrolleras och ibland tas bort.

E

Ektomi

Ektomi kommer från latinet och betyder utskärande. I medicinska sammanhang betyder det att man opererar bort ett helt organ. Det kan vara ett bröst, gallblåsan, en njure eller något annat organ. I samband med en cancersjukdom kan det förekomma att ett helt organ behöver opereras bort för att du ska bli cancerfri.

Esofaguscancer

Illustration matstrupen
Esofaguscancer är cancer i matstrupen, esofagus.

Esofaguscancer är ett annat namn för matstrupscancer. Det finns två huvudtyper av cancer i matstrupen, esofagus på latin: skivepitelcancer och adenocarcinom.

  • Skivepitelcancer kan drabba alla delar av matstrupen och börjar växa i så kallade skivepitelceller i slemhinnan som klär insidan av matstrupen.
  • Adenocarcinom drabbar framför allt nedre delen av matstrupen och börjar i en förändrad körtelslemhinna (kallad Barrett's esofagus).

Läs mer om esofaguscancer

F

Fatigue

Fatigue är en onormal trötthet och utmattning. Det är ett vanligt symtom vid cancer. Du kan bli trött både av sjukdomen och av behandlingen. Fatigue är en trötthet som inte går att vila bort och den kan ibland stanna kvar lång tid efter att du blivit cancerfri. Att röra på sig brukar kunna hjälpa mot tröttheten.

Läs mer om fatigue (extrem trötthet)

Flebotomi

Flebotomi betyder att man via en grövre nål kopplad till en slang med en påse i änden tappar ut blod. Det kan göras om en person har för många röda blodkroppar.

Ofta tappas 400-500 ml blod ut. Efteråt är det bra att dricka ordentligt för att kompensera för den vätska som har tappats ut tillsammans med blodkropparna.

H

Histologi

Histologi betyder läran om biologisk vävnad. I ett mikroskop går det att studera vävnader och hur de avviker från det normala. På så vis går det att upptäcka vissa sjukdomar. Cancerceller skiljer sig från normala celler och det går att se vid en histologisk undersökning.

Hormonell behandling

Vid hormonell behandling ges läkemedel som påverkar hormonsystemet. Den behandlingsformen används när cancercellerna är hormonkänsliga. Exempel på sådana cancerformer är vissa former av bröstcancer och prostatacancer. Hormonsystemet kan påverkas på olika sätt av den hormonella behandlingen.

Läs mer om hormonell behandling

Hyperplasi

Hyperplasi betyder att ett organ ökar i storlek. Orsaken till storleksökningen är att det bildas mer nya celler och antalet celler ökar då. Äldre män drabbas ofta av prostatahyperplasi som är en förstorad prostatakörtel. Hyperplasi tillhör i många fall det normala. Ett exempel är när höghöjdsträning gör att antalet röda blodkroppar ökar i antal.

I

Immunterapi

Immunterapi är en behandling som syftar till att aktivera kroppens eget immunförsvar. Då kan kroppens eget immunförsvar angripa cancerceller mer effektivt. Inom immunterapi utvecklas även cancervaccin och stamcellstransplantation är ännu en form av immunterapi.

Läs mer om immunterapi

Invasiv cancer

Invasiv cancer betyder att cancercellerna har skaffat sig förmågan att växa in i intilliggande vävnad och sprida sig. Motsatsen är cancer in situ där cancercellerna växer på en plats som är begränsad och avgränsad och inte sprider sig till vävnaden som är runt omkring. 

K

Kakeksi

Kakeksi, eller cachexi, är när någon förlorar mycket vikt och muskler på grund av allvarliga sjukdomar som cancer. Det gör kroppen väldigt svag eftersom den förlorar både vikt och muskelstyrka. Det här inträffar när sjukdomen är riktigt allvarlig och påverkar kroppens förmåga att fungera normalt. Det är ett tecken på att personen behöver speciell vård och hjälp från läkare för att hantera sjukdomen och bli starkare igen.

Kemoterapi

Kemoterapi är ett annat ord för cytostatika eller cellgifter. Det är läkemedel som hämmar celler som har snabb tillväxttakt, vilket cancerceller har. Andra celler med snabb tillväxttakt är slemhinneceller, blodkroppar och celler i hårsäckarna. Därför kan kemoterapi ge biverkningar som illamående, dåliga blodvärden och håravfall.

Läs mer om kemoterapi

Kemostrålbehandling

Kemostrålbehandling är en kombination av cytostatikabehandling och strålbehandling. Behandlingarna pågår alltså under samma tidsperiod. Det vanliga är annars att den första behandlingsformen avslutas innan nästa behandlingsform startar. Kallas även radiokemoterapi.

Kirurgi

Kirurgi är ett annat ord för operation. Det är en vanlig behandlingsmetod för att ta bort tumörvävnad. Större delen av alla cancerpatienter opereras någon gång under sin behandling. Exempel på cancerformer som inte opereras är många av blodcancersjukdomarna.

Läs mer om kirurgi

I en operationssal

Kolorektalcancer

Illustration tjock- och ändtarmen
Kolorektalcancer uppstår i tjock-och ändtarmen.

Kolorektalcancer är ett annat namn för tjock- och ändtarmscancer. Läkarna använder ofta den gemensamma beteckningen kolorektalcancer där kolon står för tjocktarm och rektum för ändtarm på latin.

Läs mer om kolorektalcancer

Konisering

Konisering, eller excisionsbehandling, är ett kirurgiskt ingrepp där man tar bort cellförändringar på livmodertappen.

Vid operationen använder gynekologen en elektrisk kniv, en böjd elståltrådsslynga, och avlägsnar med den det aktuella området av livmodertappen.

Läs mer om konisering

Klinisk studie/klinisk prövning

En klinisk studie eller klinisk prövning är när man gör en studie på friska eller sjuka personer. Det görs för att utvärdera effekten och säkerheten av en viss behandlingsmetod. De som får prova den nya behandlingsmetoden jämförs mot en kontrollgrupp som får den vanliga behandlingen. 

Läs mer om att delta i en forskningsstudie

Kronisk cancer

Kronisk cancer betyder att cancern inte går att bota. Det går ändå ofta att ge behandling för att stoppa eller bromsa sjukdomen. Många lever flera år med en kronisk cancer och med en god livskvalitet. Det finns kroniska cancerformer som inte påverkar livslängden. 

Läs mer om kronisk cancer

Kurativ behandling

Kurativ behandling ges när syftet är att bota den som är sjuk. Cancer som kar blivit kronisk går inte att bota och då talar man inte om kurativ behandling utan om palliativ behandling. 

Körtelutrymning

Körtelutrymning är en operation där man avlägsnar lymfkörtlar. Vid många cancerdiagnoser tar man vid canceroperationen samtidigt bort den samling av lymfkörtlar som ligger närmast organet där tumören sitter. Det är för att minska risken för återfall.

L

Lymfödem

Lymfödem är svullnad i en kroppsdel på grund av ansamling av lymfvätska. I samband med en canceroperation tas ofta den samling av lymfkörtlar som ligger närmast tumören bort. Då påverkas ibland återflödet av lymfvätska från till exempel arm eller ben. Det gör att det samlas lymfvätska i armen eller benet som orsakar en svullnad.

Läs mer om operation vid lymfödem

Läkemedelsinteraktion

Läkemedelsinteraktion handlar om hur olika läkemedel påverkar varandra.

En del läkemedel kan inte kombineras. Ett läkemedel kan både öka eller minska effekten av ett annat läkemedel. 

Om två läkemedel kombineras som inte är lämpliga tillsammans kan det leda till biverkningar.

När du ska börja med en ny medicin är det viktigt att du berättar för din läkare vilka mediciner du tar sedan tidigare. Då kan läkaren kontrollera att de olika läkemedlen går att kombinera med varandra.

M

Magnetröntgen

Magnetröntgen är undersökningsmetod som via magnetfält skapar bilder av kroppens organ. Undersökningen avger ingen röntgenstrålning och det korrekta namnet är egentligen magnetkameraundersökning.

Läs mer om magnetröntgen

Undersökning med magnetkamera.
Foto: Olle Nordell

Malign

Malign betyder att någonting är elakartat. Alltså att sjukdomen räknas som en cancersjukdom. Tumörcellerna ser onormala ut, delar- och förökar sig snabbt och kan sprida sig till andra organ i kroppen. Det är det som kännetecknar en cancersjukdom.

Metastas

Metastas kallas också dottertumör. De uppkommer när cancerceller har spridit sig från den ursprungliga tumören till andra vävnader och organ. Cancercellerna kan lossna från modertumören och sprida sig både via blodet eller via lymfsystemet. 

Läs mer om metastaser

Modertumör

Modertumör kallas också primärtumör eller ursprungstumör. Den första tumören som bildats. Det kan lossna cancerceller från modertumören som kan spridas till andra organ i kroppen. Då bildas dottertumörer, metastaser.

Morbiditet

Morbiditet betyder sjuklighet. Då tittar man på hur många i en befolkning som drabbats av en sjukdom. Socialstyrelsen har ett cancerregister där det går att se hur många i Sverige som har insjuknat i olika former av cancer. Det går också att se hur många som insjuknar i olika åldersgrupper samt fördelningen mellan kvinnor och män.

Mutation

Mutation är en förändring av våra arvsanlag, gener. Skador som inte repareras eller upprepade skador kan leda till att en frisk cell omvandlas till en cancercell. Nya mutationer kan sedan uppstå i cancercellen som gör att sjukdomen kan ändra karaktär. Ett exempel är bröstcancer där cancern kan förändras från att inte vara hormonkänslig till att bli det.

N

Neoadjuvant behandling

Neoadjuvant behandling är en  tilläggsbehandling som ges innan huvudbehandlingen. Det kan till exempel vara cytostatika för att krympa tumören före en operation. Behandlingen kan också användas när läkaren vill kunna se om behandlingen fungerar bra eller inte. Om tumören inte krymper kan den givna behandlingen behöva bytas ut.

NET

NET står för "neuroendokrina tumörer". Det är en sällsynt typ av cancer som börjar i celler som både skickar nervsignaler och producerar hormoner. Tumörerna kan uppstå i olika delar av kroppen, som lungor, mage, tarmar och bukspottkörteln.

O

Onkologi

Onkologi är läran om tumörsjukdomar. Det är också en medicinsk specialitet där fokus ligger på tumörsjukdomar och behandlingen av dem. Inom onkologin finns i sin tur flera olika underspecialiteter som fokuserar på cancer inom ett speciellt område. Som barnonkologi eller bröstonkologi.

Ovarialcancer

Illustration äggstockarna
Ovarialcancer uppstår i äggstockarna, ovarierna.

Ovarialcancer är ett annat namn för äggstockscancer. Ovarialcancer betyder att man fått cancer i äggstockarna, ovarierna på latin, som sitter på var sin sida om livmodern.

Man brukar även inkludera äggledarcancer och bukhinnecancer i benämningen ovarialcancer eftersom de är likartade och behandlas på samma sätt.

Läs mer om ovarialcancer

P

Palliativ

Palliativ betyder lindrande. Palliativ vård är inte botande utan syftet är att lindra symtom. Inom den palliativa vården arbetar de med alla dimensioner av att vara människa. Den fysiska, psykiska, existentiella och den sociala.

Läs mer om specialist i palliativ medicin

Läs mer om obotlig cancer

Skötare vattnar blommor på ett hospice
Foto: Olle Nordell

Pankreascancer

Illustration bukspottkörteln
Pankreascancer uppstår i bukspottkörteln, pankreas.

Pankreascancer är ett annat namn för bukspottkörtelcancer. Bukspottkörteln, eller pankreas på latin, har två viktiga uppgifter:

  1. Tillverka bukspott som innehåller enzymer och bikarbonat som behövs för matsmältningen. 
  2. Tillverka hormonerna insulin och glukagon.

Bukspottkörtelcancer börjar oftast i de gångar som finns i själva bukspottkörteln och som bukspottet rinner genom.

Läs mer om pankreascancer

Patologi

Patologi är läran om sjukdomar. En patololog är en läkare som analyserar molekyler, celler, vävnader och organ. Deras arbete bidrar till att kunna ställa en cancerdiagnos. Patologen kan också i efterhand undersöka vad en person har dött av. Det görs vid en obduktion.

Vad gör en patolog?

PAD, Patologisk-anatomisk diagnos

PAD står för patologisk-anatomisk diagnos. Det är den  diagnos som patologen ger efter att ha analyserat vävnadsprovet. I PAD-svaret kan det framgå vilken typ av celler patologen har hittat. Svaret visar också om cellerna har speciella egenskaper och hur snabbt de förökar sig.

Patologiskt upptag

Med patologiskt menas något som är förändrat på grund av sjukdom. I det här fallet är det upptag av något ämne som är förändrat på grund av sjukdom.

PET, Positronemissionstomografi

PET, positronemissionstomografi är en avbildningsmetod som visar hur kroppens vävnader och organ fungerar. Metoden använder sig av radioaktiva markörer, men mängden strålning som man utsätts för anses låg. Markörerna ansamlas där det finns cancerceller och "lyser" då på datorbilden av organet.

PICC-line

PICC-line eller perifert insatt central kateter sätts in via någon av överarmens vener där spetsen mynnar ut i en central ven.

Venens läge identifieras med hjälp av ultraljud. Änden på katetern ligger utanför kroppen på överarmen. Det finns olika fabrikat av PICC-line och de kan fästas fast på olika sätt. Insticksstället ska inspekteras dagligen och läggas om minst en gång/vecka.

En PICC-line är lätt att ta bort när den inte behövs längre.

Läs mer om PICC-line

Prevention

Prevention är förebyggande åtgärder för att minska risken att drabbas av en sjukdom. Cancerprevention handlar om levnadsvanor som fysisk aktivitet, kost, att inte använda tobak, begränsa intag av alkohol och hur man skyddar sig mot solen när den avger som mest strålning. Allt detta påverkar på gruppnivå risken för att drabbas av cancer. Det går inte att säga vad som orsakat sjukdomen hos en enskild person.

Primärtumör

Primärtumör är den första tumören som bildats. Ibland kallas den också för modertumör. Det kan lossna cancerceller från primärtumören som kan spridas till andra organ i kroppen. Då bildas dottertumörer, metastaser.

Läs mer om okänd primärtumör

Progrediera

Progrediera betyder ökad tillväxt. När läkaren pratar om att cancern har progredierat betyder det att det finns fler cancerceller än vid förra kontroll tillfället. Det kan vara att tumören har vuxit i storlek, att det har bildats nya tumörer eller att det vid blodcancer finns fler sjuka celler i blodet eller i benmärgen.

Proliferation

Proliferation står för den överdrivna och okontrollerade delningen av cancerceller. Det är en viktig egenskap hos cancerceller och är en av de faktorer som bidrar till tillväxten av tumören.

När cancerceller prolifererar bildas en allt större mängd cancerceller som samlas i form av en tumör. Den snabba celldelningen kan leda till att tumören växer och tränger in i omgivande vävnader och att cancersjukdomen sprider sig till andra delar av kroppen.

R

Radikal operation

En radikal operation är en operation där målet är att få bort all cancervävnad. Vid operationen tar man bort den synliga tumören, men även en liten bit av den friska vävnaden runt tumören. Den yttersta kanten med frisk vävnaden kallas för resektionsrand. Om resektionsranden är utan cancerceller så räknas operationen som radikal.

Radiologi

Radiologi betyder strållära. En radiolog är en röntgenläkare. Det finns flera olika former av röntgenundersökningar. Det finns också undersökningar som utförs på en röntgenavdelning, men som inte avger strålning. Exempel på sådana är ultraljud och magnetkameraundersökning.

Radioterapi

Radioterapi är behandling med joniserande strålning. Ett vanligare ord för radioterapi är strålbehandling. Syftet med behandlingen är att döda cancerceller. Behandlingen ges ofta som komplement till annan behandling som operation och cytostatika. Strålbehandling kan också ges i lindrande syfte vid till exempel spridning till skelettet.

Läs mer om strålbehandling

Randomisering

Randomisering innebär en slumpmässig fördelning av patienter i en klinisk studie. Deltagarna lottas till olika behandlingsgrupper för att det ska gå att jämföra effekten av behandlingen och se hur säker behandlingen är. I vissa studier får inte heller läkaren veta vilken behandlingsgrupp det är som patienten har randomiserats till.

Recidiv/relaps

Recidiv eller relaps innebär ett återfall. Det betyder att cancern har kommit tillbaka. Tiden till ett eventuellt återfall kan variera. Ofta är risken för återfall så låg efter fem år att alla efterkontroller då avslutas. Generellt avtar risken för återfall ju längre tiden går.

Remiss

En remiss är ett besked från en mottagning om att du behöver mer specialiserad vård eller undersökning på någon annan enhet inom vården.

Remission

Remission betyder att cancern har minskat. Sjukdomen kan vara i komplett- eller partiell remission, cancersjukdomen är helt borta eller har delvis minskat. Uttrycket används ofta i samband med utvärdering av en behandling för att beskriva hur mycket behandlingen har påverkat cancern.

Resektion

Resektion är ett kirurgiskt ingrepp som innebär att onormal vävnad tas bort. Ofta handlar det om tumörvävnad. En resektion kan vara att kirurgen tar bort ett helt organ, en del av ett organ eller delar av flera organ. Det beror på var- och hur tumören växer i kroppen.

Röntgen

Röntgenapparat

Röntgen är en undersökning av kroppens inre organ eller benstomme som görs med en röntgenapparat. En röntgenapparat är som en kamera som kan fotografera med hjälp av röntgenstrålar. Det finns olika typer av röntgenapparater som ger olika typer av bilder och vilken metod som väljs beror på vad läkaren letar efter för fel.

S

Screening

Screening är när befolkningen eller en del av befolkningen undersöks fast de saknar symtom. Det är för att hitta förstadium till en sjukdom eller en sjukdom i ett tidigt skede. De screeningprogram som finns i dag är gynekologisk cellprovtagning, mammografiundersökning och tarmcancerscreening.

Läs mer om screening

Second opinion

Second opinion är att få en ny medicinsk bedömning. Enligt patientlagen har patienter med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en ny medicinsk bedömning. Be din läkare om en remiss till den mottagning där du önskar få en ny bedömning.

Läs mer om second opinion

Skiktröntgen

Skiktröntgen är en undersökningsmetod som även kallas datortomografi. Den ger detaljerade bilder av kroppens organ med hjälp av röntgenstrålning. Undersökningen används både för att hitta cancertumörer och för att utvärdera behandlingsresultat. Ofta ges kontrastmedel i samband med skiktröntgen.

Skintigrafi

Skintigrafi är en undersökning där man tillför ett radioaktivt ämne som tas upp av den kroppsdel som ska undersökas.

Bilder tas ur olika vinklar med en gammakamera som fångar upp det radioaktiva upptaget. I cancersammanhang används metoden framför allt när man letar efter metastaser.

Läs mer om skintigrafi

Patient undersöks med skintigrafi
Foto: Olle Nordell

Strålbehandling/Radioterapi

Strålbehandling är behandling med joniserande strålning. Det kallas också för radioterapi. Syftet med behandlingen är att döda cancerceller. Behandlingen ges ofta som komplement till annan behandling som operation och cytostatika. Strålbehandling kan också ges i lindrande syfte vid till exempel spridning till skelettet.

Läs mer om strålbehandling

Patient i strålkanon
Foto: Olle Nordell

Subcutan venport, SVP

Subcutan venport är en liten metalldosa med ett gummimembran. Till dosan kopplas en kateter som ligger i en stor, central ven. Dosan opereras in under lokalbedövning och läggs under huden och fettet, ofta på bröstmuskeln strax under nyckelbenet.

När man behöver tillgång till blodkärlet sticken man med en nål genom huden och gummimembranet så att nålen hamnar inne i dosan. Dosan kan ligga kvar under flera år och användas så länge den fungerar. Om/när behovet av en central infart upphör opereras dosan ut.

T

Tamoxifen

Tamoxifen är ett läkemedel som används för att behandla vissa typer av bröstcancer. Det fungerar genom att blockera effekterna av vissa hormoner i kroppen för att minska tillväxten av cancerceller.

Läs mer om bröstcancer

Terapi

Terapi är ett annat ord för behandling. Det finns flera olika typer av behandlingar mot cancer. Exempel på olika behandlingar är operation, cytostatika, strålbehandling, immunterapi och målinriktade läkemedel. Det pågår ständigt forskning för att hitta nya behandlingsmetoder.

Tumör

Tumör är en knöl som beror på en ansamling av celler. Den kan antingen vara godartad eller elakartad. En elakartad tumör är det samma som cancer. För att kunna avgöra om tumören består av cancerceller eller av godartade celler tas ett vävnadsprov från tumören som sedan skickas för analys.

Tumörmarkör

Ämnen som överproduceras vid cancer och kan mätas i blodet. Det går inte att använda för att ställa en diagnos, men används när man vill utvärdera effekt av behandling.

Läs mer om tumörmarkörer

U

Urotelial cancer

Urotelial cancer är en typ av cancer som börjar i urinblåsan eller andra delar av urinvägarna.

Läs mer om urinblåsecancer

Läs mer om njurbäckencancer

Ultraljud

Ultraljud är en undersökningsmetod där man genom att åstadkomma ljudvågor kan avbilda vävnader och organ som innehåller mycket vatten. I cancersammanhang används det både som undersökningsmetod och ibland som hjälp när ett vävnadsprov ska tas. Det är för att läkaren ska se att provtagningsnålen hamnar i förändringen som provet ska tas ifrån.

Läs mer om ultraljud


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.