Ordlista cancervård

Hitta rätt direkt

Här har vi skapat en ordlista med begrepp som du kan tänkas stöta på i kontakten med cancervården.

A

Adjuvant behandling

Adjuvant behandling är tilläggsbehandling som ges efter huvudbehandlingen för att minska risken för återfall. Det kan t ex vara strålning och/eller cytostatika efter en operation. Även om all synlig cancer är borta vill man behandla eventuella cancerceller som cirkulerar i blodet eller i lymfsystemet och som inte syns på röntgen. 

Anamnes

Att ta en anamnes innebär att läkaren, tillsammans med dig, går igenom dina sjukdomar. Både sådana som du har haft tidigare och sjukdomar som du har just nu. Du får då svara på många frågor till exempel om hur du mår, vad du i dagsläget orkar med eller om du har ont någonstans. Du får också berätta för läkaren om vilka läkemedel som du för tillfället tar.

Anemi

Anemi betyder brist på röda blodkroppar, en vanlig biverkan av cytostatikabehandling. Symtom på blodbrist kan vara trötthet, yrsel, anfåddhet och blekhet. Ofta syns blekheten först i slemhinnan i ögonlocket. Vanligtvis när du drar ner nedre ögonlocket ser du att det är rosa/rött. Vid anemi är slemhinnan istället blek/vit. Om du har nedsatt blodcirkulation i hjärtats kranskärl kan anemi ge bröstsmärtor.

Antikroppar

Antikroppar produceras av kroppens immunförsvar för att skydda mot främmande ämnen. De består av olika proteiner och bildas av en viss typ av vita blodkroppar, B-lymfocyter. När du har bildat antikroppar mot ett virus kan du bli immun mot sjukdomen som viruset leder till.  Antikroppar kan också framställas på konstgjord väg och användas som behandling av vissa cancerformer. 

Atypi

Atypi betyder att det avviker från det normala. Till exempel kan celler i kroppen vara atypiska det vill säga att de har förändrats. Cellförändringar är inte cancer, men när cellen är allt för olik den normala cellen kan den få egenskaper som gör att den blir en cancercell.

Avvikelse

Avvikelse är en händelse som medfört eller som hade kunnat medföra något oönskat. Vårdgivaren ska ha rutiner för avvikelsehantering, vilket innefattar identifikation, dokumentation och rapportering av negativa händelser och tillbud.

Dessutom ska rutiner finnas för att fastställa och åtgärda orsaker samt utvärdera åtgärdernas effekt.

B

Benign

Benign betyder godartad. Motsatsen är elakartad som betyder cancer. Tumörer, knölar, kan vara godartade. Då kan de växa i storlek, men saknar cancercellernas förmåga att växa in i intilliggande vävnad och att sprida sig. Ett exempel på en godartad förändring är åldersvårtor.

Biopsi

Biopsi är ett vävnadsprov från något av kroppens organ. Detta tas ofta för att kunna ställa en diagnos. En biopsi kan tas med hjälp av nål, kniv eller tång. Vävnadsprovet skickas sedan till patologen för analys. Hur lång tid det tar att få svar kan variera beroende på vilket organ biopsin har tagits från och vad man letar efter.

Läs mer om biopsier

C

Cancer

Cancer är ett samlingsnamn för knölar som är elakartade. Det finns också cancer som inte bildar knölar, som vissa blodcancerformer. Cancerceller skiljer sig från friska celler bland annat genom att de kan växa in i intilliggande vävnad och sprida sig till andra organ.

Läs mer om hur cancer utvecklas

Cancercell som delar sig

Cancer in situ

Cancer in situ eller cancer på platsen är cancerceller som växer på en begränsad och avgränsad plats. Det betyder att cancercellerna fortfarande växer på en och samma plats och inte har trängt in i annan vävnad eller annat organ. Steget efter cancer in situ är invasiv cancer.

Celldifferentiering

Celldifferentiering är en process där en cell övergår från en celltyp till en annan celltyp. I tumörsammanhang talar man om differentieringsgrad. Det betyder hur mycket cellen avviker från den normala cellen. Cancerformer där cellerna inte avviker i så hög grad från det normala är oftast mindre aggressiva.

Cellproliferation

Cellproliferation handlar om processen när en cell delar sig och blir till två dotterceller. Det ger en exponentiell ökning av celler (cellerna dubbleras  hela tiden) och är ett effektivt sätt att få vävnad att växa till. Normalt sker celldelning hela tiden i kroppen. Vid cancer sker tillväxten snabbare.

Central infart

En central infart är en kateter för dropp och blodprovstagning som ligger inne i en djup, central ven. Dessa läggs in om patienten har dåliga, ytliga blodkärl som gör att patienten är svårstucken.

Man kan också behöva lägga in en central infart om man ska ge läkemedel som är kärl- eller vävnadsretande, vilket många cytostatika är. Det finns flera olika typer av centrala infarter:

  • Subcutan venport, SVP
  • Central venkateter, CVK
  • PICC-line

Vilken sort man väljer kan avgöras av vilken behandling man ska få, men det kan också variera efter vilken typ av infart som sjukhuset har möjlighet att lägga in. 

Central venkateter, CVK

Detta är en kateter som ligger med kateterspetsen i en stor, central ven. Änden på katetern ligger utanför kroppen, strax under nyckelbenet.

För att minska risken för att katetern ska åka ur blodkärlet sys den fast. Insticksstället ska inspekteras dagligen och läggas om minst en gång/vecka.  

CVK:er finns både för kort- och långtidsbruk. En CVK är lätt att ta bort när den inte behövs längre.

Cytologi

Cytologi är ett annat ord för cellära. Vid cytologisk provtagning suger man ut celler med en tunn nål som sitter fast på en spruta. Sedan studeras cellerna i mikroskop och man tittar på sjukliga processer på cellnivå. Framför allt tittar man på tumörer och tumörsjukdomar, men man kan också titta på infektioner och inflammationer.

Cytostatika

Cytostatika är en grupp läkemedel som dödar celler som delar sig snabbt, vilket cancerceller gör. Eftersom även celler i slemhinnor, benmärgen och hårsäckarna delar sig snabbt påverkas de också och du kan få biverkningar som illamående, dåliga blodvärden och håravfall.

Läs mer om cytostatika

Sköterska och patient vid droppställning med cytostatika
Cytostaika är läkemedel som hämmar cellväxt. Foto: Olle Nordell

D

Datortomografi

Datortomografi är en undersökningsmetod som även kallas skiktröntgen på svenska. Den ger detaljerade bilder av kroppens organ med hjälp av röntgenstrålning. Undersökningen används både för att hitta cancertumörer och för att utvärdera behandlingsresultat. Ofta ges kontrastmedel i samband med datortomografi.

Läs mer om datortomografi

Undersökning med datortomografi.
Foto: Olle Nordell

Disseminerad

Disseminerad betyder att ett tillstånd är utbrett och kan ge symtom från flera delar av kroppen. I cancersammanhang betyder det att sjukdomen har spridit sig. Cancerceller har egenskapen att kunna lossna från tumören och färdas via blodet eller lymfkärlen. Cellerna kan då fastna i ett annat organ och där bilda en dottertumör, metastas.

Dottertumör

Dottertumör kallas också metastas. De bildas när cancerceller har spridit sig från den ursprungliga tumören. Cancerceller har förmågan att lossna från modertumören och färdas via blodet eller lymfkärlen till ett annat organ. Där kan det fastna och bilda en ny tumör, en dottertumör.

Dysplasi

Dysplasi är förändring i en vävnad där cellerna har ett förändrat utseende och växtsätt. Cellförändringarna kan graderas från lätta till svåra. Att ha drabbats av cellförändringar är inte detsamma som att ha cancer. Men cellförändringar kan vara ett förstadium till cancer och behöver kontrolleras och ibland tas bort.

E

Ektomi

Ektomi kommer från latinet och betyder utskärande. I medicinska sammanhang betyder det att man opererar bort ett helt organ. Det kan vara ett bröst, gallblåsan, en njure eller något annat organ. I samband med en cancersjukdom kan det förekomma att ett helt organ behöver opereras bort för att du ska bli cancerfri.

F

Fatigue

Fatigue är en onormal trötthet och utmattning. Det är ett vanligt symtom vid cancer. Du kan bli trött både av sjukdomen och av behandlingen. Fatigue är en trötthet som inte går att vila bort och den kan ibland stanna kvar lång tid efter att du blivit cancerfri. Att röra på sig brukar kunna hjälpa mot tröttheten.

Läs mer om extrem trötthet

H

Histologi

Histologi betyder läran om biologisk vävnad. I ett mikroskop går det att studera vävnader och hur de avviker från det normala. På så vis går det att upptäcka vissa sjukdomar. Cancerceller skiljer sig från normala celler och det går att se vid en histologisk undersökning.

Hormonell behandling

Vid hormonell behandling ges läkemedel som påverkar hormonsystemet. Den behandlingsformen används när cancercellerna är hormonkänsliga. Exempel på sådana cancerformer är vissa former av bröstcancer och prostatacancer. Hormonsystemet kan påverkas på olika sätt av den hormonella behandlingen.

Läs mer om hormonell behandling

Hyperplasi

Hyperplasi betyder att ett organ ökar i storlek. Orsaken till storleksökningen är att det bildas mer nya celler och antalet celler ökar då. Äldre män drabbas ofta av prostatahyperplasi som är en förstorad prostatakörtel. Hyperplasi tillhör i många fall det normala. Ett exempel är när höghöjdsträning gör att antalet röda blodkroppar ökar i antal.

I

Immunterapi

Immunterapi är en behandling som syftar till att aktivera kroppens eget immunförsvar. Då kan kroppens eget immunförsvar angripa cancerceller mer effektivt. Inom immunterapi utvecklas även cancervaccin och stamcellstransplantation är ännu en form av immunterapi.

Läs mer om immunterapi

Invasiv cancer

Invasiv cancer betyder att cancercellerna har skaffat sig förmågan att växa in i intilliggande vävnad och sprida sig. Motsatsen är cancer in situ där cancercellerna växer på en plats som är begränsad och avgränsad och inte sprider sig till vävnaden som är runt omkring. 

K

Kemoterapi

Kemoterapi är ett annat ord för cytostatika eller cellgifter. Det är läkemedel som hämmar celler som har snabb tillväxttakt, vilket cancerceller har. Andra celler med snabb tillväxttakt är slemhinneceller, blodkroppar och celler i hårsäckarna. Därför kan kemoterapi ge biverkningar som illamående, dåliga blodvärden och håravfall.

Kemostrålbehandling

Kemostrålbehandling är en kombination av cytostatikabehandling och strålbehandling. Behandlingarna pågår alltså under samma tidsperiod. Det vanliga är annars att den första behandlingsformen avslutas innan nästa behandlingsform startar. Kallas även radiokemoterapi.

Kirurgi

Kirurgi är ett annat ord för operation. Det är en vanlig behandlingsmetod för att ta bort tumörvävnad. Större delen av alla cancerpatienter opereras någon gång under sin behandling. Exempel på cancerformer som inte opereras är många av blodcancersjukdomarna.

Läs mer om kirurgi

I en operationssal

Klinisk studie/klinisk prövning

En klinisk studie eller klinisk prövning är när man gör en studie på friska eller sjuka personer. Det görs för att utvärdera effekten och säkerheten av en viss behandlingsmetod. De som får prova den nya behandlingsmetoden jämförs mot en kontrollgrupp som får den vanliga behandlingen. 

Läs mer om att delta i en forskningsstudie

Konisering

Konisering, eller excisionsbehandling, är ett kirurgiskt ingrepp där man tar bort cellförändringar på livmodertappen.

Vid operationen använder gynekologen en elektrisk kniv, en böjd elståltrådsslynga, och avlägsnar med den det aktuella området av livmodertappen.

Läs mer om konisering

Kronisk cancer

Kronisk cancer betyder att cancern inte går att bota. Det går ändå ofta att ge behandling för att stoppa eller bromsa sjukdomen. Många lever flera år med en kronisk cancer och med en god livskvalitet. Det finns kroniska cancerformer som inte påverkar livslängden. 

Kurativ behandling

Kurativ behandling ges när syftet är att bota den som är sjuk. Cancer som kar blivit kronisk går inte att bota och då talar man inte om kurativ behandling utan om palliativ behandling. 

Körtelutrymning

Operation där man avlägsnar lymfkörtlar.

L

Lymfödem

Svullnad i en kroppsdel på grund av ansamling av lymfvätska. 

Läs mer om operation vid lymfödem

M

Magnetröntgen

En undersökningsmetod som via magnetfält skapar bilder av kroppens organ. 

Läs mer om magnetröntgen

Undersökning med magnetkamera.
Foto: Olle Nordell

Malign

Elakartad. Tumörcellerna ser onormala ut, har hög tillväxttakt och kan sprida sig.

Metastas

Kallas också dottertumör. Uppkommer när cancerceller har spridit sig från den ursprungliga tumören till andra vävnader och organ.

Läs mer om metastaser

Modertumör

Kallas också primärtumör eller ursprungstumör. Den första tumören som bildats.

Morbiditet

Sjuklighet. Antal sjukdomsfall i en population.

Mutation

En förändring av våra arvsanlag, gener. Skador som inte repareras eller upprepade skador kan leda till att cellen omvandlas till en cancercell.

N

Neoadjuvant behandling

En tilläggsbehandling som ges innan huvudbehandlingen. Det kan till exempel vara cytostatika för att krympa tumören före en operation.

O

Onkologi

Läran om tumörsjukdomar.

P

Palliativ

Lindrande. Palliativ vård är inte botande utan syftet är att lindra sjukdomssymtom.

Läs mer om obotlig cancer

Skötare vattnar blommor på ett hospice
Foto: Olle Nordell

Patologi

Sjukdomslära. En patololog är en läkare som analyserar molekyler, celler, vävnader och organ. Deras arbete bidrar till att kunna ställa en cancerdiagnos.

PAD, Patologisk-anatomisk diagnos

Den diagnos som patologen ger efter att ha analyserat vävnadsprovet.

PET, Positronemissionstomografi

En PET-scan är en avbildningsmetod som visar hur kroppens vävnader och organ fungerar. Metoden använder sig av radioaktiva markörer, men mängden strålning som man utsätts för anses låg. 

PICC-line

PICC-line eller perifert insatt central kateter sätts in via någon av överarmens vener där spetsen mynnar ut i en central ven.

Venens läge identifieras med hjälp av ultraljud. Änden på katetern ligger utanför kroppen på överarmen. Det finns olika fabrikat av PICC-line och de kan fästas fast på olika sätt. Insticksstället ska inspekteras dagligen och läggas om minst en gång/vecka.

En PICC-line är lätt att ta bort när den inte behövs längre.

Prevention

Förebyggande åtgärder för att minska risken att drabbas av en sjukdom.

Primärtumör

Den första tumören som bildats.

Progrediera

Ökad tillväxt.

R

Radikal operation

En operation där målet är att få bort all cancervävnad.

Radiologi

Strållära. En radiolog är en röntgenläkare.

Radioterapi

Se strålbehandling.

Randomisering

En slumpmässig fördelning av patienter i en klinisk studie till olika behandlingsgrupper.

Recidiv/relaps

Återfall. Att cancern har kommit tillbaka.

Remission

Att cancern har minskat. Man kan komma i komplett- eller partiell remission, cancern har försvunnit helt eller delvis.

Resektion

Borttagande eller avlägsnande. Total resektion betyder att hela tumören har opererats bort.

Röntgen

Röntgenapparat

Röntgen är en undersökning av kroppens inre organ eller benstomme som görs med en röntgenapparat. En röntgenapparat är som en kamera som kan fotografera med hjälp av röntgenstrålar.

S

Screening

Undersökning av befolkningen/del av befolkningen för att hitta förstadie till en sjukdom eller en sjukdom innan den gett symtom.

Läs mer om screening

Second opinion

Ny medicinsk bedömning. Enligt patientlagen har patienter med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en ny medicinsk bedömning.

Läs mer om second opinion

Skiktröntgen

Se datortomografi.

Skintigrafi

Detta är en undersökning där man tillför ett radioaktivt ämne som tas upp av den kroppsdel man ska undersöka.

Bilder tas ur olika vinklar med en gammakamera som fångar upp det radioaktiva upptaget. I cancersammanhang används metoden framför allt när man letar efter metastaser.

Läs mer om skintigrafi

Patient undersöks med skintigrafi
Foto: Olle Nordell

Strålbehandling/Radioterapi

Behandling med joniserande strålning i syfte att döda cancerceller. Strålbehandling kan också ges i lindrande syfte vid till exempel spridning till skelettet.

Läs mer om strålbehandling

Patient i strålkanon
Foto: Olle Nordell

Subcutan venport, SVP

Detta är en liten metalldosa med ett gummimembran. Till dosan kopplas en kateter som ligger i en stor, central ven. Dosan opereras in under lokalbedövning och läggs under huden och fettet, ofta på bröstmuskeln strax under nyckelbenet.

När man behöver tillgång till blodkärlet sticken man med en nål genom huden och gummimembranet så att nålen hamnar inne i dosan. Dosan kan ligga kvar under flera år och användas så länge den fungerar. Om/när behovet av en central infart upphör opereras dosan ut.

T

Terapi

Behandling.

Tumör

Knöl. En tumör kan vara antingen god- eller elakartad.

U

Ultraljud

En undersökningsmetod där man genom att åstadkomma ljudvågor kan avbilda vävnader och organ som innehåller mycket vatten.

Läs mer om ultraljud


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.