Fatigue – trötthet vid cancer

Människor med cancer drabbas mycket ofta av fatigue - extrem trötthet. Den särskilda tröttheten och kraftlösheten har ett samband med sjukdomen och cancerbehandlingarna.

Granskad av: Jan Zedenius, professor i kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset

Fakta

 • Fatigue orsakas av att många faktorer samverkar
 • Det är viktigt att för varje person utreda orsaken till fatigue.
 • Regelbunden motion kan göra att tröttheten minskar

Vad är fatigue?

Fatigue beskriver en känsla av att vara extremt trött, utmattad och ha brist på energi. Fatigue går inte att sova eller vila bort. Tröttheten och orkeslösheten kan vara precis lika påtaglig som innan man gick och lade sig. 

Vid fatigue kan tröttheten vara så stark att det är omöjligt att ens hitta energi till saker man älskar att göra annars. Känslan kan vara så överväldigande att det är svårt att för andra att förstå hur det känns. 

Fatigue är ett mycket vanligt symtom vid cancer. Nästan alla som har cancer upplever fatigue i någon grad vid diagnos och behandling.

Fatigue kan dessutom finnas kvar lång tid efter att behandlingen avslutats. Studier visar att en del lever med fatigue många år efteråt. 

Symtom på fatigue och extrem trötthet

Symtom på fatigue kan vara att:

 • Man kan sova en hel natt och vara precis lika trött när man vaknar som vid sängdags.
 • Det kan kännas helt oöverstigligt att gå uppför en trappa.
 • Man orkar inte med vanliga hushållsbestyr eller andra vardagssysslor.
 • Det kan vara totalt omöjligt att koncentrera sig på ett samtal.
 • Det är inte säkert att det ens finns energi för aktiviteter som man älskar. Man kan känna en vilja att göra olika saker, men tröttheten gör det omöjligt.

Carina drabbades av fatigue

Fatigue är så överväldigande att det är svårt att få andra att förstå hur det känns. Här berättar Carina om sin erfarenhet av den extrema tröttheten.

Varför blir man så trött vid fatigue?

Fatigue orsakas av att många faktorer samverkar och ibland skapar onda cirklar. Här är några av dessa faktorer:

Kroppens ämnesomsättning

Cancersjukdomar kan påverka kroppens ämnesomsättning så att energiinnehållet i maten förbränns snabbare eller att kroppen inte kan ta tillvara energin i maten fullt ut. Det kan leda till att man går ned i vikt och/eller tappar ork.

Oro och illamående

Oro liksom illamående på grund av sjukdom och behandlingar kan göra att man förlorar aptiten samt äter och sover sämre. Man får inte i sig den näring och energi som behövs och blir mer kraftlös. Sömnsvårigheter bidrar också till att man får svårare att hantera oron, vilket leder till en ond cirkel.

Man rör på sig mindre

Symtom och behandlingar kan göra att man rör på sig mindre än man brukar. Många orkar inte träna som vanligt. Även detta kan bidra till ökad trötthet.

Kroppens immunförsvar påverkas

Cancercellernas aktivitet påverkar kroppens immunförsvar och kan skapa en obalans i systemet så att det frisätts mer än normalt av en typ av ämnen som kallas cytokiner vilket kan bidra till fatigue.

Blodbrist

Cancer och cancerbehandlingar kan orsaka blodbrist, anemi, som gör att man orkar mindre.

Trötthet

Cancerbehandlingar har ofta trötthet som en biverkan.

Smärta

Cancerrelaterad smärta och illamående bidrar på flera sätt till fatigue. Exempelvis störs ofta sömnrytmen.

Psykisk påfrestning

De psykiska påfrestningarna bidrar också. Depression i samband med cancer har också samband med fatigue, med liknande symtom.

Fatigue i sig kan också leda till depression i och med att man inte orkar göra saker som vanligtvis ger mening i livet.

Hur tar man reda på orsaken till fatigue?

För att ta reda på orsaken till fatigue kan man göra flera olika undersökningar, bland annat

 • läkarundersökning 
 • någon form av röntgen
 • blodprov
 • urinprov
 • andra undersökningar som till exempel EKG.

Efter att ha beskrivit för din läkare hur du upplever din trötthet och vilka andra symtom du eventuellt har undersöker läkaren din kropp.

Beroende på dina symtom kan det bli aktuellt med olika provtagningar och undersökningar.

Det är inte alltid så att utredningen visar på en tydlig orsak. Ofta är det en kombination av olika faktorer som samverkar.

Läs mer om läkarundersökningen

Behandling mot fatigue

Behandlingen mot fatigue varierar beroende på vad det är som orsakar tröttheten. Eftersom utredningen ofta inte kan peka ut en tydlig orsak till fatigue finns det inte alltid någon medicinsk behandling att ge.

Ändra läkemedelsdosen

En del behandlingar kan orsaka trötthet. Ibland går det att ändra på behandlingen eller justera dosen av en behandling för att minska trötthet som biverkning.

Behandling mot smärta

Smärta som inte är tillfällig kan göra dig trött. Att prova ut en bra smärtlindring är något som kan motverka fatigue.

En del smärtstillande läkemedel kan göra dig trött. Då är det viktigt att hitta balansen så att du får bra smärtlindring utan allt för mycket biverkningar.

Behandling mot depression

Det är inte ovanligt att den som behandlas för cancer blir deprimerad. Depression leder ofta till sömnbesvär och trötthet och kan behöva behandlas med läkemedel.

Behandling mot blodbrist

Blodbrist kan behandlas med läkemedel eller blodtransfusion.

Vad kan jag göra själv åt min fatigue?

Även om du inte helt kan bli av med din fatigue, finns det en del saker som du kan göra själv för att minska tröttheten.

Fysisk aktivitet kan vara bra mot fatigue

Regelbunden, gärna daglig, motion kan göra att tröttheten minskar och att man mår bättre överlag. Studier visar att man kan träna även under behandling.

Självklart måste motionen anpassas efter vad man känner att man klarar av. För många är dagliga promenader en lagom nivå.

Läs mer om fysisk aktivitet

Spara på krafterna

Man kan till exempel sitta istället för att stå när man gör olika hushållssysslor, cykla istället för att gå. Ta paus ofta.

Det är klokt att försöka avstå från aktiviteter som man inte tycker om och spara sig till sådant man tycker är roligt. Att ha roligt ger ny energi.

Be gärna andra om hjälp i olika situationer, särskilt med tråkiga praktiska göromål, till exempel städning.

Balans när det gäller vilo- och sömnvanor

Under dagen är det ofta bättre att ta flera korta vilopauser eller tupplurar än att lägga sig och sova flera timmar.

Försök att etablera regelbundna sömnvanor på natten. Gå upp en stund om du vaknar och inte kan somna om.

Berätta för din läkare och sjuksköterska om din fatigue

Tillsammans kan ni diskutera eventuell utredning och åtgärder för att minska din fatigue, till exempel smärta, depression eller aptitlöshet.

Tips på vad som kan hjälpa

Det finns en del sätt att stötta eller lindra fatigue - den extrema trötthet och kraftlöshet som kan komma av cancer och cancerbehandlingar. I den här korta filmen visar vi hur till exempel en mamma kan drabbas och hur hon kan få stöd.

Hur kan man förebygga fatigue?

Många som får en cancersjukdom har kanske inte tränat tidigare eller slutar att träna när de får sin diagnos och ska få behandling.

Studier har visat att träning två gånger i veckan under cancerbehandlingen minskar biverkningar av behandlingen som till exempel fatigue. Om du ändå drabbas av fatigue är den ofta mildare och försvinner snabbare.

Bäst resultat får du om du kombinerar konditionsträning med styrketräning, men träningen måste så klart anpassas efter just dina förutsättningar.

Läs mer om träning och cancer

Vården informerar sällan om fatigue

Trots att det är så vanligt med fatigue bland cancerpatienter är det ett problem som läkare och annan vårdpersonal inte alltid tar upp.

Tidigare var inställningen i många fall att tröttheten ”hör till” när man har cancer och bara är att acceptera.

I dag finns det kunskaper om att fatigue ofta kan minskas med olika åtgärder.

Det är viktigt att utreda vad som hos varje person orsakar fatigue eftersom det finns olika orsaker.

Kunskap kan vara till god hjälp när man ska försöka hantera fatigue.

Det är lättare för patienter och närstående att leva med fatigue om de vet orsaken och kan få hjälp och tips om hur man kan göra för att minska problemet.

Trötthet är dessutom ofta skrämmande, eftersom många tolkar det som ett tecken på att sjukdomen breder ut sig. 

Tillbaka på jobbet

En del personer med cancersjukdomar fortsätter att jobba under behandlingstiden. Andra återvänder till jobbet när behandlingen är avslutad.

Ibland återkommer behandlingsperioderna under flera år och patienten jobbar då ofta mer eller mindre kontinuerligt.

I alla dessa situationer är det vanligt att personen känner av fatigue i någon omfattning. Fatigue är ett symtom som kan finnas kvar även i åratal efter det att man blivit frisk.

Självklart kan fatigue göra det svårare att klara sitt jobb på exakt samma sätt som före cancersjukdomen.

Både orkeslösheten och koncentrationssvårigheter kan påverka arbetsinsatsen. Det blir extra jobbigt om man inte möts av förståelse från chefer och arbetskamrater.

En arbetsterapeut kan hjälpa till vid fatigue. De har kunskap om hur man kan hantera det här och kan även ge råd och stöd som kompletterar övriga professioner i vården.

Läs mer om att komma tillbaka till arbetet

Stöd från omgivningen

Kunskap om att fatigue är en naturlig del av processen under och efter en cancersjukdom behöver finnas även på våra arbetsplatser.

Om patienten känner stöd från omgivningen och det finns utrymme för flexibilitet, minskar ofta stressen och det blir lättare att fungera trots tröttheten.

Fatigue och närstående

Fatigue är ett besvärligt symtom att leva med, både för patienten och närstående. Ibland kan det påverka relationerna.

Tröttheten och kraftlösheten kan göra att man verkar ointresserad av sådant som man tidigare engagerat sig i tillsammans med partnern, barnen, andra närstående eller vänner.

Fatigue leder ju också till att man inte kan delta i aktiviteter och utföra sysslor som tidigare. Det påverkar hela familjens liv.

Dessutom kan man bli mer lättirriterad vilket kan leda till konflikter och sårade känslor.

Den som inte själv varit drabbad av fatigue kan ha mycket svårt att förstå hur stark tröttheten kan vara.

Det är lätt hänt att människor i omgivningen tolkar den sjukas signaler på fel sätt och tar illa upp över det som ser ut som ointresse och irritation.

Läs mer om att vara närstående

Trötthet feltolkas som depression

Ofta feltolkas fatigue också som depression. Eftersom närstående också är ledsna och oroliga över sjukdomen är även de ofta mer psykiskt sårbara än annars.

Problemen kan minskas rejält om patienten och närstående får kunskap om fatigue och får veta hur de kan hjälpa till så att symtomet kan hanteras.

Det är viktigt att tillsammans diskutera hur fatigue påverkar familjen och hur man kan hantera situationen.

Samtalsstöd

Att stå bredvid någon med cancer är påfrestande och fatigue kan göra att situationen blir ännu jobbigare.

Som närstående kan det vara skönt att prata med andra om hur man har det. Samtalen kan ske med personer i familjen och med vänner.

Det kan också vara skönt att prata med andra närstående som har egna erfarenheter av att stå bredvid någon med cancer och fatigue. Många patientföreningar har grupper just för närstående.

Om du behöver en professionell samtalskontakt kan du vända dig till din vårdcentral eller företagshälsovård. Ibland kan även de som vårdar den som är sjuk hjälpa till.

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen

Här får du råd inför läkarbesöken


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.