Rehabilitering vid cancer

Många tänker att det svåra med att få cancer är själva beskedet om sjukdomen och den behandling som sedan följer. När den är avslutad och man har ”överlevt cancern” ska livet bli som vanligt igen. Men så är det inte alltid.

Fakta

  • Oavsett när behovet uppstår ska sjukvården erbjuda rehabilitering efter cancer.
  • Vilken, och hur mycket, rehabilitering som behövs är individuellt. 
  • Det är sjukvårdens ansvar att koppla in rätt kompetens för din rehabilitering.

Cancerbehandlingar är ofta tuffa och man kan behöva återhämtning och rehabilitering. Utmaningarna är inte bara fysiska utan även psykologiska, sociala, existentiella. Ibland även ekonomiska. 

Ibland är behovet av rehabilitering inte så stort direkt efter att behandlingen är avslutad. Vissa problem uppstår först en tid efteråt.

Andra får funktionsnedsättningar som en direkt följd av behandlingen och behöver intensiv rehabilitering omgående. Oavsett när behovet uppstår ska sjukvården erbjuda rehabilitering efter cancer. 

Oavsett område syftar all cancerrehabilitering till att förebygga och minska negativa följder av sjukdomen och behandlingen.

Vilken, och hur mycket, rehabilitering som behövs varierar från person till person. Man talar om fysisk, psykisk, existentiell och social rehabilitering.

Syftet med cancerrehabilitering är att förebygga och minska negativa följder av sjukdomen och behandlingen.

Ofta är det vårdteamet inom specialistsjukvården som har det inledande ansvaret för att en rehabiliteringsplan upprättas. Cancerrehabiliteringen ges vanligen på sjukhusen, polikliniskt.

I vissa regioner finns särskilda rehabiliteringsinternat där man kan få vara under cirka en till två veckor.

Tanken med en sådan intensiv rehabilitering är att, tillsammans med andra, bearbeta konsekvenserna av sin sjukdom och stärka den fysiska förmågan. 

Rättigheter – vad kan du kräva av vården?

En patients rättigheter är en blandning av lagliga rättigheter och bestämmelser inom regionerna.

Enligt det Nationellt vårdprogrammet för cancerrehabilitering ska cancerrehabilitering löpa under hela vårdprocessen och fortsätta så länge behov kvarstår.

  • Rehabiliteringen ska följa en plan som utgår från dina behov och de yrkesgrupper som deltar i din i rehabilitering ska arbeta tillsammans.
  • Det är sjukvårdens ansvar att ta in rätt kompetens för din rehabilitering.
  • Nationella vårdprogram är ingen lag utan riktlinjer. De ska fungera som underlag när sjukhusen eller primärvården ska fatta beslut.

Redan i inledningen av det Nationella vårdprogrammet konstateras att all rehabilitering inte kan ske på samma sätt i hela landet eftersom ”de geografiska förutsättningarna varierar” men däremot ska ”alla patienter med cancer få sina behov tillgodosedda på ett likvärdigt sätt.”

Oavsett vilken region du tillhör har alla patienter som fått en cancerdiagnos rätt till en kontaktsjuksköterska och individuell vårdplan. 

Individuell vårdplan

Vårdplanen ska vara skriven för och tillsammans med dig och innehålla tider för undersökningar och behandlingar, kontaktuppgifter med mera. I ”Min vårdplan” ska en planering för din cancerrehabilitering ingå.

Behoven av rehabilitering ska gås igenom och planeras efter vad du behöver. Du ska inte själv behöva ta ansvar för att ditt rehabiliteringsbehov bedöms eller behöva efterfråga rätt insatser.

Eftersom rehabiliteringsbehovet kommer att förändras med tiden ska nya bedömningar göras regelbundet efter din och dina anhörigas situation.

Kontaktsjuksköterska 

Alla personer som får en cancerdiagnos har även rätt till en kontaktsjuksköterska. Kontaktsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för dig och dina närstående genom hela vårdkedjan.

I uppdraget ingår att vara tillgänglig, att informera om kommande steg i vård och behandlingen, att ge stöd vid normala krisreaktioner och att förmedla kontakter med andra yrkesgrupper.

På så vis kan du vara delaktig i din behandling och rehabilitering.

  • Det är kontaktsjuksköterskan som upprättar den individuella vårdplanen där behoven av rehabilitering ska beskrivas.
  • Hen ansvarar även för att rätt yrkesgrupper kopplas in i rehabiliteringen.
  • Kontaktsjuksköterskan är din vägledare genom hela vårdkedjan och den person du ska vända sig till med dina frågor, även frågor kring din rehabilitering.

Sedan 2010 finns en lagstadgad rätt till en fast vårdkontakt, det vill säga kontaktuppgifter till en namngiven person på vårdenheten även om det i det tidiga skedet inte har utsetts en kontaktsjuksköterska.

Beroende på cancerdiagnos anges i de så kallade ”standardiserade vårdförloppen” när under utredningsfasen en patient ska erbjudas en kontaktsjuksköterska. 

Alternativ medicin

Som patient kan man inte kräva remiss till alternativa behandlingar.

I dag finns ett förbud för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla tre allvarliga sjukdomar varav cancer är en. De andra två är epilepsi och diabetes. 


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.