Äggstockscancer

Läs om symtom, behandling, orsak och prognos

Läs om symtom, behandling, orsak och prognos

Varje år drabbas cirka 700 kvinnor i Sverige av äggstockscancer. De flesta som insjuknar är mellan 40 och 70 år. Sjukdomen kallas ibland för bukens tysta tumör eftersom symtomen brukar vara vaga i början.

Fakta

 • Äggstockscancer har ett smygande förlopp och ger sällan några typiska symtom.
 • Det är den näst vanligaste gynekologiska cancerformen efter livmoderkroppscancer.
 • Prognosen är relativt god om cancern upptäcks tidigt.

Varje år drabbas drygt 700 kvinnor i Sverige av cancer i äggstockarna eller ovarialcancer som sjukdomen också kallas. 

Ibland kallas sjukdomen också för bukens tysta tumör, då diagnos ofta ställs sent, eftersom symtomen initialt ofta är vaga. Tack vare förbättrade behandlingsmetoder blir allt fler kvinnor framgångsrikt behandlade.

Illustration av äggstockarna
Äggstockarna. Illustration: Sunny Ahmed.

Om gynekologisk cancer

Varje år drabbas cirka 2 800 kvinnor i Sverige av gynekologisk cancer, det vill säga:

Sjukdomarna skiljer sig åt när det gäller symtom, behandling och prognos och därför finns fakta uppdelade under olika rubriker på Cancerfondens webbplats.

Inom begreppet gynekologisk cancer ryms också de sällsynta cancerformer som uppstår i slidan och på blygdläpparna hos nästan 200 kvinnor om året, varav de flesta har fyllt 75 år.

Prognosen är relativt god och de här cancerformerna kan ofta både opereras och strålbehandlas med framgång.

Mer om vad cancer är

Olika former av äggstockscancer

Det finns många olika slags äggstockstumörer, vilket i sin tur beror på att äggstockarna innehåller många olika typer av celler och vävnader.

Utöver godartade och elakartade tumörer kan det finnas de som är varken det ena eller det andra, så kallade borderlinetumörer.

Äggstockscancer symtom 

Äggstockscancer har ett smygande förlopp och ger sällan några typiska symtom som kan leda till tidig upptäckt.

 • Diffus magvärk och en svullnadskänsla i buken kan vara första tecknet på att något är fel.
 • Det kan vara svårt att få igen blixtlåset i kjolen eller byxorna, trots att man inte gått upp i vikt.
 • Svullnaden kan även ge en rad andra effekter, till exempel kan trycket öka mot både urinblåsa och tarm, så att man får tätare trängningar.

Eftersom äggstockarna ligger fritt i bukhålan kan en tumör växa sig ganska stor innan den ger några kännbara symtom.

Godartade cystor och godartade muskelknutor i livmodern, myom, kan ge liknande symtom som vid äggstockscancer. Dessa cystor och knutor är inte farliga, men om de växer sig stora brukar man ta bort dem.

Undersökningar

 • Gynekologisk undersökning
 • Ultraljudsundersökning
 • Datortomografi
 • Bukoperation

För att upptäcka äggstockscancer görs först en gynekologisk undersökning, som kompletteras med en ultraljudsundersökning av organen i bäckenet livmoder, äggledare och äggstockar.

En datortomografi, skiktröntgen, av bukhålan och bäckenet kan också vara av nytta för att ställa diagnos och för att kartlägga eventuell spridning. Om dessa undersökningar tyder på att det handlar om äggstockscancer görs ofta en bukoperation för att diagnosen ska bli helt säker.

Operationssal med läkare i bakgrunden och ett par peanger i förgrunden.
Under pågående operation kan kirurgen ta vävnadsbitar för snabbdiagnosstik.

Under pågående operation kan kirurger ta vävnadsbitar från suspekt tumörvävnad och skicka till patologen för snabbdiagnostik, så kallat fryssnitt. Detta innebär att vävnadsprovet fryses ner, snittas, färgas och undersöks.

Denna provtagning kan skilja en godartad tumör från en elakartad och ha betydelse för ingreppets omfattning.

Blodprov kan upptäcka äggstockscancer tidigare

Här får du råd inför läkarbesöken

Olika stadier av äggstockscancer

Med utgångspunkt i vad läkarna funnit under operationen brukar sjukdomen delas in i fyra stadier, beroende på hur mycket den har hunnit sprida sig.

 • Stadium I: tumören finns enbart i den ena eller båda äggstockarna.
 • Stadium II: tumören har spridit sig i bäckenet.
 • Stadium III: tumören har spridit sig till övre delen av bukhålan.
 • Stadium IV: tumören har spridit sig till organ utanför bukhålan.

Behandlingar

Det finns flera olika behandlingsmetoder för äggstockscancer. Vilken behandling du får, beror på i vilket stadium sjukdomen befinner sig och vilken typ av cancerceller som tumören består av.

Vanligen behandlas äggstockscancer med kirurgi efterföljt av cytostatika. Om läkarna inte kunnat ta bort all tumörvävnad under den första operationen kan det bli aktuellt med ännu en bukoperation.

I vissa fall kan behandling med så kallade riktade läkemedel, till exempel antikroppar, erbjudas.

Kirurgi

Eftersom varken de godartade tumörerna eller borderlinetumörerna brukar sprida sig i kroppen kan det i dessa fall räcka med en mindre operation då endast den angripna äggstocken tas bort.

Hos de flesta kvinnor med äggstockscancer brukar man dock behöva ta bort båda äggstockarna liksom livmodern. Cancern är vid diagnostillfället ofta spridd i bukhålan. Då utförs en omfattande operation syftande till att ta bort alla synliga tumörförändringar.

I vissa fall kan det bli aktuellt med att anlägga en så kallad stomi, där avföringen töms via påse på magen. Denna kan oftast opereras ned igen efter avslutad cytostatikabehandling, men en del kvinnor blir tvungna att ha kvar sin stomi.

 • Eftersom inget cancerfall är det andra likt, är det din läkare som bäst kan svara på vad som gäller för just din sjukdom.
 • När läkaren i samråd med dig bestämmer sig för en behandlingsplan, tar hon eller han inte bara hänsyn till själva cancersjukdomen utan också till tidigare sjukdomar, ålder och allmänt hälsotillstånd.

Cytostatikabehandling

Cytostatika är läkemedel som angriper celler som håller på att dela sig. Olika cytostatika stör cellernas delning på olika sätt, därför kombineras ofta flera olika cytostatika för att få bättre behandlingseffekt.

Behandlingen ges vanligtvis i form av dropp i en blodåder, intravenöst, med tre till fyra veckors mellanrum. Vanligen ges sex till sju behandlingar.

Biverkningar kan vara trötthet, illamående, håravfall, blodbrist och ett tillfälligt försvagat immunförsvar. Många drabbas också av stickningar eller domningar i fötterna, neuropatier.

Orsaken till biverkningarna är att inte bara cancerceller utan också normala friska celler som delar sig ofta påverkas av läkemedlet. När behandlingen är avslutad försvinner besvären och håret växer ut igen. Eventuella neuropatier kan dock kvarstå längre tid.

Mer om cytostatikabehandling

Riktade målsökande läkemedel

Olika så kallade riktade målsökande läkemedel har sedan flera år testas i behandlingen av äggstockscancer. Till dessa läkemedel hör monoklonala antikroppar och små molekyler som mer specifikt riktas mot cancercellerna.

I vissa fall kan denna typ av läkemedel erbjudas som ett komplement till cytostatikabehandlingen.

Tumörmarkörer

Det finns en speciell markör, ett protein, som just äggstockscancer kan utsöndra. Markören kallas CA125 och halten i blodet kan mätas med ett enkelt test. Majoriteten av äggstockstumörerna utsöndrar detta protein.

CA125 används för att bedöma behandlingens effekt. Vid god effekt sjunker markörvärdet under cytostatikabehandlingen. Ibland kan det också vara av värde att följa CA125 efter avslutad behandling.

Person med blå läkarhandskar hanterar provrör i ett labb.
Cancerfonden stödjer forskningsprojekt om äggstockscancer.

Forskning äggstockscancer

Cancerfonden är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. 2018 beslutade vi att finansiera forskning för 606 miljoner till mer än 500 forskningsprojekt.

Se forskningsprojekt

Livet efter behandling

Varken äggstockar eller livmoder är livsviktiga organ. De flesta kvinnor som får gynekologisk cancer har passerat den barnafödande åldern. Trots det kan så kallade övergångsbesvär uppstå och det är det naturligt att känna saknad efter sina äggstockar och sin livmoder.

Yngre kvinnor, som fortfarande menstruerar, kan få plötsliga övergångsbesvär när äggstockarna tagits bort, eftersom de då kommer i klimakteriet. Vanliga övergångsbesvär är svettningar, blodvallningar, torra och sköra slemhinnor i underlivet samt humörförändringar.

Många kvinnor kan efter behandling för gynekologisk cancer besväras av kvarstående symtom från tarmen

Även äldre kvinnor kan känna av dessa problem efter behandlingen. Diskutera dina eventuella besvär med behandlande läkare så att ni tillsammans kan komma fram till vilken behandling som kan lindra besvären.

Många kvinnor kan efter behandling för gynekologisk cancer besväras av kvarstående symtom från tarmen med tätare trängningar eller på andra sätt ändrade avföringsvanor. Tala med din läkare eller sjuksköterska - hjälp finns att få.

En trygghet i sammanhanget kan vara de kontroller som du med jämna mellanrum blir kallad till. Det är ett välkommet tillfälle att ta upp de frågor och funderingar du har efter behandlingen.

Sex och samlevnad

När det gäller kärlekslivet handlar det kanske mer om känslor än om tekniska hinder. Torra slemhinnor och förkortad slida kan verka hämmande innan man lärt sig hur man ska göra för att förbereda sig för att ta upp den sexuella samvaron igen.

Behandlingen behöver inte inverka negativt på det sexuella samlivet. Men det behövs både kunskap och lyhördhet. Tala igenom eventuella problem med din partner och använd gärna den expertis som finns på sjukhuset.

Alla människor har en sexualitet och även om du inte har någon partner för tillfället kan du få dina funderingar och frågor belysta i samtal med sjukvårdspersonalen.

Mer om sex och samlevnad

Orsaker till äggstockscancer

Ingen kan riktigt svara på varför vissa kvinnor får äggstockscancer. Man tror att de kvinnliga könshormonerna har en viss betydelse, eftersom kvinnor som fött många barn eller som använt p-piller av kombinationstyp har en minskad risk.

I vissa fall finns ett ärftligt samband mellan bröstcancer och äggstockscancer, vilket beror på att vissa genetiska förändringar, mutationer, innebär en ökad risk för båda dessa cancerformer hos en och samma person.

Äggstockscancer är vanligare i industrialiserade länder

Äggstockscancer är vanligare i industrialiserade länder än i fattiga utvecklingsländer. De nordiska länderna, däribland Sverige har de högsta insjuknandesiffrorna i världen i äggstockscancer.

Prognos

Tack vare mer omfattande kirurgiska ingrepp och effektivare behandling efter operation blir allt fler kvinnor friska och återvänder till normala liv. Prognosen är sämre om sjukdomen är spridd till andra organ.

Dock går det även vid mer avancerad sjukdom ofta att hålla den under kontroll under en längre tid. Syftet med behandlingen blir då att symtomen inte ska inverka för mycket på livskvaliteten.

Vart ska jag vända mig?

Illustration av en sköterska och patient som håller om varandra.Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 020-59 59 59 eller mejla oss genom att klicka här. Samtalen är kostnadsfria.

Patientföreningar:

Gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation, Gynsam

Nätverket för gynekologisk cancer

Känslomässiga reaktioner

Att få besked om att man har cancer är svårt, även om man själv har misstänkt det. Det är mycket vanligt att reagera med oro, nedstämdhet och känslor av overklighet.

En påfrestande tid för många är när behandlingen är avslutad. Det är inte alls säkert att den förväntade lättnaden infinner sig.

Behandlingstiden kan visserligen vara jobbig, men det betyder åtminstone att något aktivt görs mot sjukdomen. Dessutom innebär den regelbundna kontakten med sjukvården en trygghet för många.

Mer om känslomässiga reaktioner efter cancerbeskedet

Om äggstockarna

De två äggstockarna (ovarierna) sitter på var sin sida om livmodern. I äggstockarna finns flera tusen anlag till äggceller. Här bildas de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron.

Under kvinnans fruktsamma år lossnar vanligtvis en äggcell från en av äggstockarna varje månad och transporteras ner till livmodern via äggledaren. 

Äggledarna är två trattformiga rör som utgår från livmoderns övre del, en åt var sida. Trattarna ligger alldeles intill äggstockarna för att kunna fånga upp ägget i bukhålan vid ägglossningen.