Njurcancer startar oftast i en kanal i njuren. Det finns flera olika former av njurcancer och den vanligaste kallas för klarcellig njurcancer. Ofta har man inga symtom och sjukdomen upptäcks av en slump. 

Granskad av: Ulrika Harmenberg, överläkare, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset

Fakta

 • De flesta som drabbas av njurcancer är över 60 år.
 • Det är vanligt att njurcancer förekommer utan några symtom och att tumören upptäcks vid utredningar av andra orsaker.
 • Orsaken till njurcancer är inte klarlagd, men rökning, övervikt och fetma ökar risken. 

Vad är njurcancer?

Njurcancer är en av många cancersjukdomar. De är olika varandra men har det gemensamt att blir fel i någon av kroppens celler som gör att de börjar växa utom kontroll.

Vid njurcancer är det oftast en körtelcell i en njurkanal som har börjat dela sig ohämmat och efter en tid – kanske flera år – bildat en tumör.

 • Den vanligaste formen är klarcellig njurcancer, som står för cirka 80 procent.
 • Andra former är papillär njurcancer, cirka 10 procent, kromofob njurcancer, cirka 5 procent, och övriga typer, cirka 5 procent.

Cancerformerna skiljer sig åt när det gäller prognos och val av behandling.

Att ha cancer i båda njurarna är sällsynt men är vanligare vid ärftlig cancer.

Wilms tumör

Det finns en speciell form av njurcancer som heter Wilms tumör. Den drabbar framför allt barn och ungdomar. Mellan 15 och 20 fall rapporteras varje år.

För mer information om Wilms tumör, besök gärna Barncancerfonden.

Läs mer om vad cancer är

Illustration njurarna, njurcancer
Njurarna sitter på var sin sida om ryggraden, en bit ovanför naveln. Njurarna är blodets reningsverk. De filtrerar bort avfallsprodukter som blodet för med sig från kroppens alla celler. Det sker i njurens ytterskikt, som kallas barken. Sedan blodet passerat njurbarken skickas det tillbaka ut i kroppen. Illustration: Sunny Ahmed.

Symtom på njurcancer

Det vanligaste är att njurcancer förekommer utan några symtom och att tumören upptäcks vid utredningar av andra orsaker än misstanke om njurcancer.

Vanliga symtom på njurcancer kan vara

 • blod i urinen
 • värk i ryggen på den sida av kroppen där den sjuka njuren sitter
 • en knöl i övre delen av magen
 • feber
 • högt blodtryck
 • att gå ner i vikt
 • att tappa matlusten.

Njurcancer diagnosticeras ofta först då tumören blivit relativt stor eller då cancern har spridit sig i form av metastaser, dottertumörer.

Patient ligger på brits vid röntgenundersökning
Njurcancer upptäcks många gånger vid röntgenundersökning. Foto: Olle Nordell

Ofta saknas tydliga symtom och sjukdomen upptäcks många gånger vid en röntgenundersökning som görs av helt andra skäl.

De första symtomen på njurcancer

De första symtomen på njurcancer kommer ibland från andra delar av kroppen. Det kan vara problem med lungorna, lymfkörtlarna, levern, skelettet eller hjärnan.

Då har cancern spridit sig och bildat metastaser, dottertumörer.

Blod i urinen

Blod i urinen är det vanligaste symtomet på njurcancer. Även om blodet bara syns vid något enstaka tillfälle bör du alltid kontakta din vårdcentral om du upptäcker blod i din urin.

Andra sjukdomar som kan ge blod i urinen är cancer i urinblåsan och urinvägsinfektioner.

Värk eller knöl

Smärta i ryggen på den sida av kroppen där den sjuka njuren sitter eller att du själv känner en knöl i övre delen av magen kan vara symtom som kan betyda att njurtumören är av det större slaget.

Feber, högt blodtryck, viktnedgång och minskad aptit

Ospecifika symtom kan förekomma vid njurcancer som feber, högt blodtryck, nedsatt aptit och viktnedgång. Symtomen kan också ha helt andra orsaker.

Ibland kommer de första symtomen på njurcancer då cancern har spridit sig och bildat metastaser, dottertumörer, i andra delar av kroppen.

Exempel på sådana symtom kan vara smärta vid skelettmetastaser och andfåddhet eller hosta vid lungmetastaser.

Hur upptäcks njurcancer?

Datortomografi

Datortomografi, skiktröntgen, över buken görs om det finns misstanke om njurcancer. Du får då ligga på en brits som förs in igenom en båge med ett röntgenrör.

Oftast får du också en kontrastvätska i ett blodkärl i en arm.

Patient på brits som undersöks med datortomografi.
Datortomografi används som ett av flera sätt att upptäcka njurcancer. Foto: Olle Nordell

Undersökningen ger information om njurens utseende och den eventuella tumörens utbredning.

Om man hittar njurcancer bör också bröstkorgen undersökas för att se om cancern har bildat metastaser i lungorna.

Magnetkamera

Magnetkamera har på senare år också börjat användas som ett alternativ till datortomografi för att upptäcka njurcancer.

Patient på brits som undersöks med magnetkamera.
Undersökning med magnetkamera. Foto: Olle Nordell

För dig som undersöks går det till på samma sätt som vid datortomografi. Skillnaden är att magnetkameran använder radiovågor och magnetfält i stället för röntgenstrålning.

Ultraljudsundersökning

Ultraljudsundersökning behöver ibland göras som komplement till en datortomografi eller magnetkameraundersökning för att bedöma hur tumören breder ut sig.

Läkaren för en ultraljudsgivare över din buk som sänder ljudvågor in mot njuren.

Ljudvågornas eko utnyttjas för att framställa en bild på en bildskärm så att läkaren kan se om det finns något onormalt.

Cystoskopi

Cystoskopi görs vid njurcancer där symtomen är synligt blod i urinen. Ett smalt böjligt instrument förs in i urinrörsmynningen via urinröret och in i urinblåsan.

Det görs för att se om det finns någonting i urinblåsan som orsakar blödningen.

Njurscintigrafi/isotopundersökning

Njurscintigrafi/isotopundersökning av njurarna görs ibland för att undersöka njurarnas funktion närmare. Ett ofarligt radioaktivt ämne sprutas in i blodet via en tunn slang, venkateter, som sätts in i ett blodkärl.

Ämnet utsöndras via njurarna och med hjälp av en gammakamera kan njurfunktionen uppskattas.

Biopsi

Ibland tas ett vävnadsprov, biopsi, från njurtumören eller från en dottertumör, metastas, som en del av utredningen eller när njurcancern inte ska opereras bort utan du istället ska få annan behandling.

Provet skickas sedan för analys av patologen.

Tumörstadier vid njurcancer

För att kunna välja rätt behandling är det viktigt att veta hur utbredd cancern är. Sjukdomen delas sedan in i olika stadier.

Man brukar dela in njurcancer i fyra stadier:

 • I stadium 1 är cancern högst sju centimeter stor och inte spridd utanför njuren.
 • I stadium 2 är cancern större än sju centimeter men inte spridd utanför njuren.
 • I stadium 3 har cancern vuxit in i större vener och/eller omgivande fett. Det kan finnas spridning till lymfkörtlar i närheten men det finns inga metastaser, dottertumörer, i andra organ.
 • I stadium 4 har cancern antingen vuxit utanför fettväven som omger njuren med eller utan spridning till andra omgivande organ eller bildat metastaser i andra delar av kroppen.

Läs mer om olika tumörstadier

Hur behandlas njurcancer?

Vilken behandling som rekommenderas vid njurcancer beror på hur stor cancern är, var i njuren den sitter samt om det finns en spridning till andra organ med metastaser.

Cancer behandlas i huvudsak på fyra olika sätt. Med operation, läkemedel, strålning och immunterapi. I den här filmen går vi igenom de olika metoderna.

Om cancern inte har vuxit utanför njuren

Förstahandsvalet av behandling vid njurcancer är att tumören opereras bort med syftet att bota.

Vid mindre njurcancertumörer används njurbesparande kirurgi. Det vill säga att inte hela njuren opereras bort utan endast den del av njuren där tumören sitter.

Vid större cancertumörer kan hela njuren där tumören sitter behöva opereras bort.

I en del fall vid små tumörer avvaktar man med behandling eller använder andra icke kirurgiska metoder som radiofrekvensbehandling (tumören hettas upp så att cancerceller förstörs) eller kryobehandling (tumören fryses så att cancerceller förstörs).

Inför sådana behandlingar tas en biopsi, ett vävnadsprov. De här behandlingarna används till exempel om ditt allmänna hälsotillstånd är så dåligt att man inte kan operera dig.

De som har en klarcellig njurcancer och bedöms ha ökad risk för återfall kan erbjudas ett års behandling med immunterapi, om allmäntillståndet tillåter det. Då aktiveras det egna immunförsvaret för att ta död på eventuella cancerceller som kan finnas kvar.

Behandlingen ges som komplement efter operationen så kallad adjuvant behandling för att minska risken för återfall.

Behandling när njurcancersjukdomen spridit sig

Kirurgi

Om njurcancern har spridit sig och gett upphov till metastaser förekommer det ibland att njuren där cancertumören sitter opereras bort.

Om det endast finns enstaka metastaser till exempel i lunga, lymfkörtel, bukspottskörtel eller hjärna kan de också i en del fall opereras bort.

Medicinsk behandling

Medicinsk behandling vid spridd sjukdom används ofta och syftar till att bromsa cancertillväxten och kan förlänga överlevnaden.

Det finns nationella och internationella rekommendationer om vilka läkemedel som ska ges i olika situationer.

Olika typer av läkemedel används beroende på vilken typ av njurcancer patienten har och på vilka behandlingar patienten fått tidigare.

Det beror även på patientens allmänna hälsotillstånd.

Målinriktade läkemedel

Sedan 2006 används läkemedel som blockerar olika signalsystem i celler, så kallad målinriktad behandling.

De har ofta en bromsande effekt på njurcancer och ger en hämning av tumörcellernas tillväxt och blodkärlsförsörjning.

Flera sådana läkemedel används i Sverige.

Läkemedlen tas oftast som tabletter. Biverkningar av behandlingarna förekommer ofta som till exempel förhöjt blodtryck, hudpåverkan, diarréer och trötthet.

Läs mer om målinriktade läkemedel

Immunterapi – ”check-point-hämmare”

Normalt finns det kontrollpunkter ”checkpoints” som bromsar immunförsvaret från att bli för aktivt.

Sedan några år finns det antikroppar som släpper på bromsen så kallade check-point-hämmare. Då aktiveras en sorts vita blodkroppar T-lymfocyter som kan ta död på cancerceller. Antikroppar ges på sjukhus med dropp.

Biverkningar av behandlingen är inflammatoriska med till exempel andningspåverkan, diarréer, hudpåverkan och trötthet.

De kan bli allvarliga varför de som behandlas med dessa läkemedel måste vara medvetna om dem och veta när de ska ta kontakt med sjukvården.

Alla ovan beskrivna typer av läkemedel kan vara förenade med en hel del biverkningar och behandlingseffekten varierar mellan olika personer.

Den som är sjuk behöver följas upp på behandlande klinik så att livskvaliteten och resultaten av behandlingen blir så bra som möjligt.

En regelbunden kontakt med både kontaktsjuksköterska och läkare är av stor vikt. Det pågår en intensiv forskning för att utveckla behandlingen vid njurcancer.

Läs mer om immunterapi

Cytostatika 

Cytostatika har prövats vid njurcancer men har hittills inte visat sig ha någon nämnvärd effekt.

Läs mer om cytostatika

Strålbehandling

Strålbehandling brukar ha god effekt för att lindra symtom, framför allt för att ge smärtlindring när det finns metastaser i skelettet.

Strålbehandlingen ges som regel en gång per dag under en till fem dagar. Själva behandlingen tar varje gång bara några minuter.

Strålbehandling kan också ges för att hämma tillväxten av metastaser som ger symtom i andra delar av kroppen.

Stereotaktisk strålbehandling kan vara ett alternativ till operation när det bara finns enstaka metastaser i till exempel hjärnan eller lungorna.

Den innebär att strålningen riktas in mycket noggrant för att stråla själva tumören från många olika håll med hög dos och samtidigt skona vävnaden runt omkring.

Läs mer om strålbehandling

Lindrande symtombehandling

 • Eftersom inget cancerfall är det andra likt, är det din läkare som bäst kan svara på vad som gäller för just din sjukdom.
 • När läkaren i samråd med dig bestämmer sig för en behandlingsplan, tar hon eller han inte bara hänsyn till själva cancersjukdomen utan också till tidigare sjukdomar, ålder och allmänt hälsotillstånd.

Palliativ vård

När cancer växer så att den inte kan opereras bort eller återkommer efter en tidigare operation kan den inte botas.

Förutom läkemedel och strålbehandling finns flera saker som kan göras för att lindra de symtom som beror på att sjukdomen fortskrider.

Detta brukar kallas palliativ vård.

Den palliativa vården innebär att aktivt ta hänsyn till helheten – inte bara genomföra enstaka insatser. Läkaren bör tillsammans med övrig personal gå igenom de olika lindrande behandlingar som finns tillgängliga och tillsammans med den som är sjuk komma fram till deras för- och nackdelar.

I dag finns goda möjligheter till bra smärtlindring, vilket är en viktig fråga för de som har ont.

Läs mer om smärtbehandling

Det finns också mycket som kan göras för att lindra andra symtom som klåda, feber, illamående, kräkningar med mera.

Vårdpersonalens uppgift är att se till hela livssituationen hos den sjuka och att tillgodose flera behov: fysiska, psykiska, sociala och andliga. Även de närstående behöver stöd i sin situation.

Läs mer om palliativ vård i livets slut

Hur vanligt är njurcancer?

Varje år diagnostiseras omkring 1 300 fall av njurcancer i Sverige. Män drabbas cirka en och en halv gånger så ofta som kvinnor.

De flesta som drabbas av njurcancer är mellan 60 år och 80 år. Sjukdomen är mycket ovanlig hos personer under 40 år.

Antalet njurcancerfall ökar både i Sverige och internationellt. Ökningen beror framför allt på att man använder ultraljud, datortomografi och magnetkamerundersökning allt mer inom vården. Undersökningsmetoderna gör att njurcancer oftare hittas av en slump när något annat organ undersöks.

Orsaker till njurcancer

Orsaken till njurcancer är inte klarlagd. Ärftliga former förekommer men är sällsynta. Flera undersökningar har visat att rökning, övervikt och fetma ökar risken för att drabbas av denna cancerform.

Rökning ligger bakom cirka 30 procent av fallen och tillsammans med kraftig övervikt står de båda riskfaktorerna för omkring 50 procent av alla njurcancerfall.

Hur ser prognosen ut för njurcancer?

Prognosen beror mycket på i vilket stadium sjukdomen upptäcks. Om det inte förekommer några metastaser när njurcancern upptäcks är överlevnaden mycket bättre och mer än 80 procent av de som insjuknat lever fem år eller längre varav många är botade.

Om sjukdomen däremot har spridit sig är överlevnaden betydligt sämre, men andelen av de som lever i 5 år med en spridd njurcancer har ökat. Variationen mellan olika personer är stor.

Vid små tumörer som inte vuxit igenom njurkapseln är prognosen mycket god.

Vilken typ av njurcancer det är, hur den som är sjuk mår och flera andra faktorer påverkar också prognosen.

Statistik njurcancer

Rehabilitering vid njurcancer

Redan när du fått besked om att du har njurcancer bör sjukvården sätta igång planeringen av din rehabilitering, så att du efter genomgången behandling kan leva ett så bra liv som möjligt, både kroppsligt och själsligt.

Din kontaktsjuksköterska har ansvar för att planera och samordna din rehabilitering.

Läs mer om cancerrehabilitering

Vart kan jag vända mig

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen

Läs mer om cancer i urinvägarna

Cancer i njurbäckenet

Uriblåsecancer

Efter cancerbeskedet

Att få ett cancerbesked kan vara svårt. Det är vanligt att reagera med oro, nedstämdhet och känslor av overklighet. För många kan det vara skönt att dela sina tankar med andra eller få veta hur andra har hanterat känslorna.

Läs mer om känslomässigt stöd

Praktiska råd efter cancerbeskedet

Efter cancerbeskedet finns det också praktiska saker som måste tas om hand. Det kan handla om allt från sjukskrivning och ekonomi till hjälpmedel och rättigheter.

Få praktiska råd efter cancerbeskedet

Kontaktsjuksköterska

Efter ett cancerbesked har du rätt till en kontaktsjuksköterska. Kontaktsjuksköterskan är med och samordnar vården, hjälper dig att veta vad som händer och fungerar som en central kontaktperson för dig som är sjuk och för närstående.

Stöd till närstående

För de som är närstående till någon som är sjuk kan det vara skönt att lära sig mer om sjukdomen och få tips och råd på hur man kan stötta.

För dig som är närstående till någon med cancer

Källor:

Kunskapsbanken, RCC

Kunskapsbanken är ett kunskapsstöd för cancervården med alla nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp (SVF) och Nationella regimbiblioteket från Regionala cancercentrum.

Kunskapsbanken, Regionala cancercentrum

Cancerfondens expertråd

Cancerfondens expertråd består av docenter, professorer, överläkare, diagnosansvariga och specialister inom onkologi, hematologi, kirurgi, gynekologi, urologi och  dermatoskopi som faktagranskar våra texter.

Cancerfondens expertråd

Internetmedicin.se

Internetmedicin är en kunskapsdatabas för läkare med översikter för diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd. 

Internetmedicin.se

Hjälp oss besegra cancer snabbare

Valfritt belopp
Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.

Om njurarna

Njurarna är blodets reningsverk. De filtrerar bort avfallsprodukter som blodet för med sig från kroppens alla celler. Det sker i njurens ytterskikt, som kallas barken. Sedan blodet passerat njurbarken skickas det tillbaka ut i kroppen.

Urinen rinner via njurkanalerna ut i bäckenet och vidare genom den 30 cm långa urinledaren till urinblåsan. När blåsan innehåller 2–3 dl urin blir trycket så stort att vi måste kissa.

Varje minut passerar drygt en liter blod njurarna och varje dygn producerar njurarna 1,5–2 liter urin. Hur mycket urin det blir beror framför allt på hur mycket vätska vi får i oss genom mat och dryck.

Njurarnas viktiga uppgifter

Njurarna har också andra viktiga uppgifter. De reglerar kroppens salt- och vätskebalans samt blodets surhetsgrad.

De tillverkar dessutom flera hormoner. Ett av hormonerna hjälper till att reglera blodtrycket, ett annat att bilda röda blodkroppar och ett tredje behövs för att tunntarmen ska kunna ta upp kalcium från maten.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.