Myelom

Läs om symtom, behandling, orsak och prognos

Läs om symtom, behandling, orsak och prognos

Myelom är en cancersjukdom som uppstår i benmärgen. Det är en kronisk sjukdom, vars förlopp skiljer sig mycket mellan olika individer. Även om sjukdomen inte går att bota har överlevnaden förbättrats för varje år de senaste tio åren, tack vare alla nya läkemedel som har kommit.

Fakta

 • Varje år diagnostiseras drygt 660 nya fall av myelom i Sverige
 • Sjukdomen är ovanlig före 40 års ålder och de flesta patienter är över 60 år när de får sin diagnos
 • Myelom utgår från en typ av vita blodkroppar som kallas plasmaceller

Myelom är en kronisk sjukdom, vars förlopp skiljer sig mycket mellan olika personer. Även om sjukdomen inte går att bota blir de flesta bättre och får en god livskvalitet om behandling sätts in.

Myelom utgår från en typ av vita blodkroppar som kallas plasmaceller. Plasmacellerna finns framför allt i benmärgen. Deras normala funktion är att tillverka antikroppar, immunglobuliner, mot bland annat virus och bakterier.

Vid myelom sker en tumöromvandling av en plasmacell som sedan förökar sig i benmärgen. Dessa plasmaceller bildar ett specifikt immunglobulin som kan ses i blodet, en så kallad M-komponent. Men det finns även myelom som inte bildar några immunglobuliner eller enbart ett inkomplett immunglobulin som kan påvisas i urinen.

Illustration av blodkärl, blodkroppar och blodplättar
Plasmaceller i blodet. Illustration: Sunny Ahmed.

Olika former av myelom

Myelom delas in i olika typer. Typerna skiljer sig åt beroende på vilken typ av antikroppar som är aktiva, det vill säga vilka onormala immunoglobuliner som myelomcellerna tillverkar. De vanligaste är IgG och IgA.

 • Vid asymtomatiskt myelom har patienten inga symtom utan sjukdomen ses enbart i laboratorieprover.
 • Vid symtomatiskt myelom har patienten symtom och behöver behandling eftersom sjukdomen påverkar kroppens organ.
 • Myelom, leukemi och lymfom är olika typer av cancer i de blodbildande cellerna.

Läs mer om vad cancer är

Myelom symtom

I ett tidigt skede har få patienter några symtom, men senare under sjukdomsprocessen är det vanligt med skelettsmärtor. Det beror på att myelomcellerna bildar ämnen som ökar urkalkningen av skelettet som blir skörare.

 • Smärtan sitter ofta i ryggen eller bröstkorgen. Ett allt skörare skelett gör att man lättare råkar ut för benbrott (frakturer). Ryggkotor kan skadas och man kan få ischiassmärta av att en nervrot kommit i kläm.
 • Trötthet är ett annat vanligt symtom som kan bero på att blodvärdet är lågt.
 • Försämrat immunförsvar som ger ökad risk för infektioner i övre luftvägar och lungor.
 • Ökad kalkhalt i blodet vilket ger symtom om processen får fortskrida. Dit hör fram för allt njurpåverkan och ibland även förvirring.
 • Vissa typer av myelom kan också leda till njurskador.

Behandlingar

Det finns flera typer av behandlingar mot myelom. Vid asymtomatiskt myelom brukar man avvakta med behandling, eftersom sjukdomen har ett så långsamt förlopp. Det är vid symtomatiskt myelom som behandling sätts in. Vilken behandling som väljs beror på flera olika faktorer, där de viktigaste är ålder och allmäntillstånd.

Närbild på två blodfyllda provrör i ett ställ.
Analys av blodprover hjälper till när man ska ställa diagnos. Foto: Melker Dahlstrand

Behandlingen ges med en kombination av olika läkemedel och till dess att man fått bort så mycket som möjligt av myelomcellerna. Därefter görs uppehåll i behandlingen. Förnyad behandling ges då myelomet åter ger symtom. Tiden för behandlingsuppehållet varierar mycket mellan olika patienter, från månader till flera år i vissa fall.

Eftersom inget cancerfall är det andra likt, är det din läkare som bäst kan svara på vad som gäller för just din sjukdom.

När läkaren i samråd med dig bestämmer sig för en behandlingsplan, tar hen inte bara hänsyn till själva cancersjukdomen utan också till tidigare sjukdomar, ålder och allmänt hälsotillstånd.

Kortison

Kortison är ett kroppseget hormon som i hög dos kan döda tumörceller, på liknande sätt som cytostatika. Därför brukar man ge kortison till patienter med myelom. Biverkningarna – som upphör efter behandlingen – är svullna kinder, humörförändringar, sömnbesvär, magkatarr och ökat blodsocker. 

PI, proteasomhämmare

Bortezomib, Carfilzomib och Ixazomib är läkemedel – egentligen en sorts cytostatika – som tagits fram specifikt för behandling av myelom.

Det ges som injektioner eller i tabletter enligt ett särskilt schema och kombineras ofta med kortisontabletter. Biverkningarna är bland annat påverkan på blodvärdena samt påverkan på nerver vilket kan leda till domningar i händer och fötter.

IMiDS, immunmodulerare

Talidomid

Talidomid är ett gammalt läkemedel som i början av 1960-talet användes som sömnmedel under namnet Neurosedyn. Under senare år har det visat sig att det har en cancerhämmande effekt, framför allt vid myelom. 

Talidomid ges oftast i kombination med kortison och cytostatika. Talidomid ges som tabletter, som tas dagligen kvällstid. Biverkningarna är bland annat trötthet, förstoppning och domningar i händer och fötter. 

Behandling med Talidomid ger även en ökad risk för blodpropp. Därför ges under behandlingen läkemedel som förebygger blodpropp.

Lenalidomid

Lenalidomid är en utveckling av talidomid. Det är ett så kallat immunmodulerande läkemedel som har en cancerhämmande effekt och dessutom stimulerar kroppens eget immunförsvar.

Lenalidomid tas som kapslar tillsammans med kortison. Biverkningarna är bland annat muskelkramper, lågt antal vita blodkroppar, blodproppar, trötthet, svaghet och förstoppning.

Pomalidomid

Även pomalidomid är en utveckling av talidomid. Verkningsmekanismen är liknande den för lenalidomid.  Pomalidomid tas som kapslar tillsammans med kortison. Biverkningarna är liknande dem för lenalidomid.

Antikroppsbehandling

Daratumumab är en så kallad antikropp, ett protein som binder till ytan på myelomceller.  Proteinet, CD-38 överuttrycks på myelomceller. När läkemedlet fastnar på myelomcellerna genomgår de apoptos (programmerad celldöd).

Läkemedlet ges som ett dropp. Biverkningar av Daratumumab sker ofta i anslutning till behandlingen på sjukhuset i form av att man reagerar på läkemedlet. Man kan också bli mer infektionskänslig och få ökad blödningsbenägenhet.

Cytostatika

Cytostatika – ibland kallat cellgift – är läkemedel som stör celldelningen, i synnerhet hos celler som delar sig ofta vilket cancerceller gör. Det finns en lång rad olika cytostatika som har förmågan att störa celldelningen på olika sätt.

Vid myelom används cytostatika allt mer sällan, men när man väljer denna behandlingsform ges läkemedlen i form av tabletter, injektion eller dropp.

Biverkningarna beror på att cytostatika även påverkar friska celler som delar sig ofta som till exempel de blodbildande cellerna i benmärgen, slemhinneceller i mag-tarmkanalen och hårrötternas celler.

Läs mer om cytostatikabehandling

Bisfosfonater

Bisfosfonater är en grupp läkemedel som motverkar nedbrytningen av skelettet och som används mot benskörhet. Medicineringen brukar påbörjas tidigt och ges i form av dagliga tabletter, eller som dropp eller injektioner en gång i månaden.

Syftet är att skydda skelettet på lång sikt och minska risken för benbrott och skelettsmärtor.

Högdosbehandling med autolog stamcellstransplantation

Den effektivaste behandlingen för patienter upp till 65–70-årsåldern är högdosbehandling med autolog stamcellstransplantation. Högdosbehandlingen ges efter att sedvanlig behandling getts för att minska antalet myelomceller.

Syftet är att få bort så mycket som möjligt av de tumörceller som finns kvar och därmed öka tiden fram till det behövs förnyad behandling.

Högdosbehandlingen består av cytostatika som ges i dropp. Stamceller har tidigare tagits från blodet och frysts ner. Efter högdosbehandling ges de tillbaka upptinade som en intravenös infusion.  Stamcellerna hjälper de normala benmärgscellerna, som också påverkats av högdosbehandlingen att återhämta sig.

Eftersom benmärgen påverkas av högdosbehandlingen är antalet normala blodkroppar låga under cirka 1-2 veckor efter behandlingen. Under den perioden är man infektionskänslig och behöver oftast vårdas inneliggande på sjukhus.

Allogen stamcellstransplantation

Allogen stamcellstransplantation kan övervägas i utvalda fall hos yngre personer. Eftersom effekten av allogen stamcellstransplantation vid myelom ännu är osäker utförs den huvudsakligen inom ramen för kliniska studier.

Allogen stamcellstransplantation innebär att man efter en intensiv cytostatikabehandling får stamceller från en frisk givare – oftast ett syskon. Chansen att ett helsyskon ska passa som donator är 25 procent. Stamceller kan också doneras av en obesläktad givare.

Strålbehandling

När cancercellerna utsätts för radioaktiv strålning kan de inte längre föröka sig och dör så småningom. Syftet med strålbehandlingen är att få maximal effekt mot cancertumören, men samtidigt skada de normala cellerna intill så lite som möjligt.

Vid myelom ges strålbehandling främst för att minska smärtorna i skelettet.

För den som har smärtor på bestämda ställen i kroppen har strålbehandling i regel en snabbt smärtlindrande effekt – tumören krymper. Själva strålbehandlingen är smärtfri, men det kan kännas obehagligt att ligga still under strålkanonen.

Strålbehandlingen kan ge en del biverkningar som beror på att även friska celler skadas. Vanliga biverkningar är hudirritationer samt håravfall på de bestrålade delarna av kroppen.

Läs mer om strålbehandling

Forskare i ett laboratorium med blå handskar som hanterar prover i provrör.
Cancerfonden stödjer forskning på myelom.

Forskning myelom

Cancerfonden är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. 2018 beslutade vi att finansiera forskning för 606 miljoner till mer än 500 forskningsprojekt.

Se forskningsprojekt

Hur upptäcker man myelom?

Röntgen, blodprov, benmärgsprov och urinprov är fyra viktiga undersökningar som brukar göras vid myelom.

Här får du råd inför läkarbesöken

Röntgen av skelettet

Röntgen av skelettet kan avslöja om någon del av benstommen blivit skör eller skadad av sjukdomen.

Blodprov

Blodprov tas för att få ett mått på blodvärdena. För att se om det finns onormala proteiner i blodet, monoklonalt immunglobulin eller M-komponent, används en metod som kallas proteinelektrofores.

I blodprov kan man även se hur njurarna fungerar eftersom det kan bildas ämnen som skadar njurarna under sjukdomsprocessen. 

Benmärgsprov

I ett benmärgsprov kan man se om det finns onormalt många plasmaceller och om de har det typiska utseende som myelomceller brukar ha. Provet tas under lokalbedövning och går snabbt.

Med hjälp av en nål tar man ut lite av benmärgen som finns inne i skelettet. Platsen för sticket är oftast höftbenskammens bakre del på den översta delen av bäckenbenet.

Urinprov

Urinprovet behövs för att undersöka de typer av myelom, där delar av immunglobulin läcker ut i urinen.

Fysisk aktivitet

Det är viktigt att den som orkar är fysiskt aktiv och håller musklerna i kroppen i trim. Fysisk aktivitet motverkar urkalkning av skelettet vilket minskar risken för framtida skelettskador.

Orsaker till myelom

Orsakerna till myelom är inte klarlagda. Troligen är det samspelet mellan flera olika faktorer som får sjukdomen att bryta ut.

Prognos

Även om sjukdomen inte går att bota så har prognosen för patienter med myelom förbättrats avsevärt under senare år, beroende på att nya läkemedel tillkommit.

Vart ska jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen, f.d. informations- och stödlinjen. Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Ring 020-59 59 59 eller mejla oss genom att klicka här. Samtalen är kostnadsfria. 

Läs mer om Cancerlinjen 

Blodcancerförbundet

Kontakta patientföreningen Blodcancerförbundet som bevakar intressen för dem som drabbats av leukemi, lymfom, myelom, polycytemi och andra allvarliga sjukdomar som kännetecknas av okontrollerad tillväxt av celler i blod- och lymfsystemet. 

Läs mer på www.blodcancerforbundet.se.

Känslomässiga reaktioner

Att få besked om att man har cancer är svårt, även om man själv har misstänkt det. Det är mycket vanligt att reagera med oro, nedstämdhet och känslor av overklighet. En påfrestande tid för många är när behandlingen är avslutad. Det är inte alls säkert att den förväntade lättnaden infinner sig.

Patient sitter på en sjukhussäng. Framför kvinnan står en man och en kvinna i sjukhuskläder och lyssnar fokuserat.
Efter ett cancerbesked är regelbunden kontakt med sjukvården en trygghet. Foto: Melker Dahlstrand

Behandlingstiden kan visserligen vara jobbig, men det betyder åtminstone att något aktivt görs mot sjukdomen. Dessutom innebär den regelbundna kontakten med sjukvården en trygghet för många.

Känslomässiga reaktioner efter cancerbeskedet