Vad är neutropen feber?

Neutropen feber betyder att man drabbas av feber samtidigt som man har brist på en viss sort av vita blodkroppar, neutrofila granulocyter.

Granskad av: Per Ljungman, professor emeritus, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset

Kvinna i samtal med en sjuksköterska
Man kan få feber när man har låga vita blodkroppar när man behandlas med cytostatika.

Man kan få feber när man har låga vita blodkroppar när man behandlas med cytostatika eller annan typ av cancerbehandling men också från själva cancersjukdomen.

Det är viktigt att du hör av dig till vården om du får feber under din cytostatikabehandling. Du kan akut bli mycket försämrad om du inte får rätt behandling.

Infektioner när man har brist på neutrofila granulocyter kan ha ett snabbt och våldsamt förlopp. 

Vid neutropen feber har man vanligtvis vid ett tillfälle haft en temperatur på högre än 38,5 grader eller 38,0 grader uppmätt vid flera tillfällen under mer än två timmar.

Har man tagit paracetamol t.ex Alvedon kan detta dock maskera febern så att även om man har lägre temperatur än dessa nivåer kan man ha en infektion som behöver behandlas.

Neutrofila granulocyter

Neutrofila granulocyter bildas i benmärgen och är en typ av vit blodkropp. Det är en av de vanligaste vita blodkropparna som finns i vårt blod. 

Dess uppgift är att skydda oss mot främmande mikroorganismer som till exempel bakterier.

Blodkroppen har en kort livstid och som alla celler med snabb celldelning påverkas produktionen av neutrofila granulocyter av cytostatikabehandling.

Många cytostatika kan under en period ge brist på neutrofila granulocyter.

Man kan också ha lågt antal neutrofila granulocyter som en del i sin sjukdom t.ex. vid olika typer av blodcancer.

Vad betyder neutropeni?

Neutropeni är när antalet neutrofila granulocyter ligger på mindre 0,5 x 109 /l. Lågt värde av neutrofiler ger i sig inga symtom, men man har då en ökad risk för att drabbas av sepsis, blodförgiftning.

Risken ökar ju lägre antalet neutrofila granulocyter är och är som högst när man inte kan uppmäta några neutrofila granulocyter alls. 

Vid neutrofila på 0,5 till 1,0 är risken för sepsis måttlig.

Undersökningar

  • Man tar blododlingar vanligtvis två gånger med en stunds mellanrum. Om du har en central infart odlar man också från den.
  • Urinodling
  • Om du har symtom från luftvägar, sår, mag-tarmkanalen odlas du även därifrån.

För att få den bästa inforamtionen är det viktigt att odlingarna tas innan du får antibiotika.

Behandling av neutropen feber

Man håller termometer mot örat
Det är viktigt att du får i dig extra vätska så länge du har feber. 

Antibiotika

Ofta har den som insjuknar inte några direkta symtom som kan tala om vilken typ av mikrorganism hen har blivit infekterad av.

Därför börjar man med ett antibiotikum som tar brett. Det finns flera olika att välja på. Trots blodoldingar är det vanligast att man inte hittar några mikroorganismer i blodet.

  • Om man hittar växt i blododlingarna ska behandlingen pågå i minst 7 dagar och du skall ha varit feberfri i minst 4 dagar. Den kan smalnas av och riktas mot den mikroorganism man har hittat.
  • Om man hittar bakterier eller svamp i blodet som kan komma från en central infart plockas denna vanligtvis bort. 
  • Om man inte hittar växt i blododlingarna och du mår bra kan behandlingen sättas ut efter att du varit feberfri i minst 48 timmar.

Vätska

Det är viktigt att du får i dig extra vätska så länge du har feber. För varje grads temperaturökning behöver du öka ditt vätskeintag med cirka 250 ml/dygn.

Om du har svårt att dricka tillräckligt mycket själv kan du behöva få vätska i form av dropp.

Febernedsättande läkemedel

Det går bra att ta febernedsättande medel för att minska dina symtom. Det vanligaste medlet är paracetamol.

Övervakning

För att ha kontroll på att behandlingen går åt rätt håll och uppmärksamma eventuell försämring kontrollerar personalen regelbundet din temperatur, din andningsfrekvens, ditt blodtryck och din puls. 

Även blodprover för att följa dina vita blodkroppar och infektionsvärden ingår i övervakningen.

G-CSF

Detta är en tillväxtfaktor för neutrofila granulocyter och stimulerar kroppens produktion av nya blodkroppar. Läkemedlet ges som injektion i underhudsfettet.

Det kan vara aktuellt att ge dig detta läkemedel som en del i infektionsbehandlingen, men oftast behövs det inte.

Den vanligaste biverkningen av behandlingen är smärta i muskler och skelett. Ofta hjälper det att ta Alvedon mot smärtan.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.