Munhålecancer

Munhålecancer eller i ett vidare begrepp, muncancer,  är den vanligaste cancerformen i gruppen huvud- halscancer. Oftast är det av tumörtypen skivepitelcancer. 

Granskad av: Eva Munck af Rosenschöld Wikland, överläkare, professor, Karolinska Institutet

Fakta

  • Det vanligaste symtomet på munhålecancer är sår som inte läker.
  • Munhålecancer försöker man i första hand operera.
  • Prognosen kan variera beroende på var i munnen cancern sitter och hur utbredd tumören är.

Hur vanligt är munhålecancer?

Under åren 2008 till 2016 har antalet fall ökat. De flesta som drabbas är över 65 år. Män insjuknar i något högre grad än kvinnor.

Den allra vanligaste platsen för munhålecancer är tungan eller tandköttet.

Men tumören kan också utgå från kindens slemhinna, munbotten, hårda gommen och slemhinneområdet bakom kindtänderna.

Illustration av huvud och halsen
Munhålecancer eller i ett vidare begrepp, muncancer, är cancer som uppstår i området mellan läpparna och den hårda gommen.

Symtom på munhålecancer

Det vanligaste symtomen på munhålecancer är

  • ett sår i munnen som inte läker
  • värk och/eller svårigheter att tugga
  • svårt att svälja och röra på tungan
  • förstorade lymfkörtlar i munbotten och/eller halsen
  • personer med tandprotes kan uppleva att protesen inte längre passar.

Ofta har patienten inte så stora besvär vilket gör att diagnosen kan fördröjas.

I en del fall finns först en röd eller en vit fläck i slemhinnan som ett förstadium till cancer. Röda fläckar kallas för erytroplakier och vita fläckar kallas för leukoplakier.

Hur upptäcker man munhålecancer?

När du kommer till öron-näsa-halsmottagningen tas ett vävnadsprov, biopsi, från förändringen i munnen.

Om läkaren kan känna någon förstorad lymfkörtel på halsen tas även en finnålsbiopsi där med en tunn nål, ibland med hjälp av ultraljud.

För att kartlägga tumörens utbredning får du sedan genomgå röntgenundersökning.

Patient på brits som undersöks med datortomografi.
För en del undersökningar med datortomografi används kontrastmedel för att få bilder med mer precision.

Förstahandsvalet är att göra en datortomografi av huvud, hals och bröstkorg. Undersökningen görs med kontrastmedel.

Om det är problem att se tumörens utbredning med hjälp av datortomografi kan en magnetkameraundersökning göras.

Vid avancerade tumörer kan en positronemissionstomografi, PET, vara av värde för stadieindelning och upptäckt av eventuell spridning både lokalt och i andra delar av kroppen.

Hur behandlas munhålecancer?

Munhålecancer försöker man i första hand operera. Om tumören är mer avancerad används oftast en kombination av kirurgi och onkologisk behandling.

Cancer behandlas i huvudsak på fyra olika sätt. Med operation, läkemedel, strålning och immunterapi. I den här filmen går vi igenom de olika metoderna.

Kirurgi

När man beslutar om kirurgi är en lämplig behandling görs en bedömning om tumören kommer att kunna opereras bort med en marginal på åtta till tio millimeter.

Ibland kan du behöva opereras igen om läkaren är tveksam- eller vet att det inte blev en tillräcklig marginal. Alternativt kan komplettering med strålbehandling sättas in.

Kirurg i operationssal
Kirurgi är en av behandlingsmetoderna vid munhålecancer.

Utrymning av lymfkörtlar

Det kan i vissa fall ha skett en spridning till lymfkörtlarna på halsen, även om det kanske inte syns på röntgen eller ultraljudsundersökning av halsens lymfkörtlar.

Därför gör man antingen en utrymning av lymfkörtlarna, det vill säga att man opererar bort lymfkörtlarna på halsen, eller så undersöks specifikt de lymfkörtlar som dränerar tumören (portvaktskörtlarna eller sentinel nodes) och skickas för analys.

Om cancerceller hittas i lymfkörtlarna ges även strålbehandling.

Allt gör att risken för ett återfall minskar.

Onkologisk behandling

Strålbehandling kan vara aktuellt om man inte har kunnat operera med tillräcklig marginal.

Behandlingen används också efter utrymning av lymfkörtlar på halsen, om analysen visar att det finns cancerceller i körtlarna som har tagit bort.

Strålningsapparat vid strålbehandling
Strålbehandling kan vara aktuellt om man inte har kunnat operera med tillräcklig marginal.

Om läkaren bedömer att det behövs och att du tål det kan man ge cytostatika tillsammans med den postoperativa strålbehandlingen.

Om tumör eller lymfkörtelmetastaser inte går att operera ges botande strålbehandling, ibland med cytostatika som tillägg.

Hur ser prognosen ut för munhålecancer?

Prognosen påverkas främst av  tumörens stadium, alltså tumörens utbredning. Även var i munnen tumören sitter påverkar prognosen.

Rökning, hög alkoholkonsumtion och dålig munhälsa är kända riskfaktorer för att utveckla cancer i munhålan.

Olika former av tumörer i munhålan

Tungcancer

Tungcancer är den vanligaste cancerformen i munnen. Omkring 160 nya fall per år. Tumören sitter oftast på sidan av tungan, tungranden.

Symtom tungcancer

  • Symtom är ett sår som inte läker och är ofta förknippat med smärta.
  • Förstorade lymfkörtlar i munbotten och/eller halsen kan förekomma.

Behandling

Operation är förstahandsvalet. Kirurgi rekommenderas inte i de fall där hela tungan behöver tas bort. 

Eftersom det är relativt vanligt med spridning till lymfkörtlar på halsen görs nästa alltid också en lymfkörtelutrymning eller en undersökning av portvaktskörteln.

Tandköttscancer

Cancer i tandköttet kallas också för gingivalcancer.

Ofta ställs diagnosen när cancern är i ett lokalt avancerat stadium och har vuxit ner i käkbenet. Det är också vanligt att se spridning till kindslemhinnan och munbotten.

Det är dubbelt så vanligt att cancern sitter i tandköttet i underkäken än i överkäken.

Behandling

Operation är förstahandsvalet där man samtidigt kan behöva göra en direktrekonstruktion av käkbenet, beroende på tumörens utbredning.

Risken för spridning till regionala lymfkörtlar på halsen är mindre vid cancer i överkäken vilket gör att man i vissa fall kan överväga att inte behandla halsens lymfkörtlar.

Cancer i kindens slemhinna

Cancer som utgår från kindens slemhinna inne i munnen kallas också för buckalcancer. Drygt 50 fall ses av denna cancerform per år. 

Behandling

Kirurgi är förstahandsvalet om man tror sig kunna operera bort tumören med god marginal. Annars överväger man att ge strålbehandling med eller utan cytostatika.

Cancerformen upptäcks ofta i ett tidigt skede och har då mycket god prognos.

Munbottencancer

Munbotten är det område i munnen som ligger under tungan. Varje år upptäcks omkring 50 ny fall av cancer i munbotten.

Behandling

Behandlingen är i första hand operation. Det är vanligt med spridning till lymfkörtlarna på halsen, så aktiv behandling av dessa rekommenderas.

Cancer i hårda gommen

Denna cancerform är mycket ovanlig. Endast omkring 12 fall per år diagnostiseras.

Till skillnad från övriga cancerformer i munnen, som oftast består av skivepitelcancer, är den vanligaste tumörformen i hårda gommen spottkörtelcancer.

Behandling

Behandlingen är i första hand operation.

Det är ovanligt med spridning till lymfkörtlarna på halsen, så med tumörer i tidigt stadium avstår man ofta från att behandla halsen.

Majoriteten av tumörerna i hårda gommen upptäcks i ett tidigt skede och prognosen är då mycket god.

Rehabilitering vid munhålecancer

Redan när du fått besked om att du har munhålecancer bör sjukvården sätta igång planeringen av din rehabilitering, så att du efter genomgången behandling kan leva ett så bra liv som möjligt, både kroppsligt och själsligt.

Din kontaktsjuksköterska har ansvar för att planera och samordna din rehabilitering.

Läs mer om cancerrehabilitering

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen

Efter cancerbeskedet

Att få ett cancerbesked kan vara svårt. Det är vanligt att reagera med oro, nedstämdhet och känslor av overklighet. För många kan det vara skönt att dela sina tankar med andra eller få veta hur andra har hanterat känslorna.

Läs mer om känslomässigt stöd

Praktiska råd efter cancerbeskedet

Efter cancerbeskedet finns det också praktiska saker som måste tas om hand. Det kan handla om allt från sjukskrivning och ekonomi till hjälpmedel och rättigheter.

Få praktiska råd efter cancerbeskedet

Kontaktsjuksköterska

Efter ett cancerbesked har du rätt till en kontaktsjuksköterska. Kontaktsjuksköterskan är med och samordnar vården, hjälper dig att veta vad som händer och fungerar som en central kontaktperson för dig som är sjuk och för närstående.

Stöd till närstående

För de som är närstående till någon som är sjuk kan det vara skönt att lära sig mer om sjukdomen och få tips och råd på hur man kan stötta.

För dig som är närstående till någon med cancer

Källor:

Kunskapsbanken, RCC

Kunskapsbanken är ett kunskapsstöd för cancervården med alla nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp (SVF) och Nationella regimbiblioteket från Regionala cancercentrum.

Kunskapsbanken, Regionala cancercentrum

Cancerfondens expertråd

Cancerfondens expertråd består av docenter, professorer, överläkare, diagnosansvariga och specialister inom onkologi, hematologi, kirurgi, gynekologi, urologi och  dermatoskopi som faktagranskar våra texter.

Cancerfondens expertråd

Internetmedicin.se

Internetmedicin är en kunskapsdatabas för läkare med översikter för diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd. 

Internetmedicin.se

Stötta livsviktig cancerforskning


Ge en gåva nu

Ge företagsgåva


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.