PSA-prov för prostatacancer

Ett test för att upptäcka prostatacancer.

Ett test för att upptäcka prostatacancer.

Om läkaren misstänker prostatacancer på grund av symtom eller efter att ha undersökt prostatakörteln är PSA-test mycket värdefullt. Däremot är det mer oklart vilka för- och nackdelar PSA-testning av män utan symtom på prostatacancer har.

Granskad av: Ola Bratt, professor urologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Fakta

 • PSA-prov kan övervägas bland män mellan 50 och 75 års ålder.
 • De flesta män som har ett förhöjt PSA-värde har inte prostatacancer.
 • Om flera män i familjen drabbats av prostatacancer ökar risken kraftigt.
 • Om du är mellan 50 och 75 år kan du boka tid för PSA-test hos din vårdcentral.

Vad är PSA-prov?

PSA-provet är ett vanligt blodprov som vanligtvis tas i armvecket. PSA är en förkortning av prostataspecifikt antigen.

PSA är inte något ”cancerämne” som kommer från en tumör, utan ett äggviteämne, ett enzym, som finns naturligt i kroppen även hos friska män. 

Person i läkarrock och blå handskar tar blodprov på patient.
PSA-provet är ett vanligt blodprov som tas i armvecket.

PSA produceras i prostatakörteln och finns i hög koncentration i sädesvätska och gör det lättare för spermierna att röra sig.

En del av det PSA som tillverkas läcker ut i blodet. Även helt friska män har därför små mängder PSA i blodet. 

Prostatacancerceller producerar mindre PSA än normala prostataceller. Att PSA-halten i blodet ökar vid prostatacancer beror bland annat på att cancern bryter ner prostatavävnaden, så att mer PSA läcker ut i blodet.

Gränsvärdet för PSA är:

 • 3 mikrogram per liter för män under 70 år
 • 5 mikrogram per liter för män mellan 70 och 80 år
 • 7 mikrogram per liter för män över 80 år.

Vad är ett normalt PSA-värde?

Egentligen är det fel att prata om vad som är ett ”normalt” PSA-värde.

PSA-provet tas ju inte för att tar reda på om en man har en normal prostata eller inte, utan för att få en uppfattning om hur stor sannolikheten är att han har en prostatacancer som behöver behandlas.

Det är därför bättre att prata om olika gränsvärden, än om normala och onormala PSA-värden.

Många medelålders och äldre män har en godartad prostataförstoring som gör att deras PSA-värde ökar.

Eftersom prostatan ofta växer och PSA-värdet därför stiger med ökande ålder, är gränsvärdet för PSA högre hos äldre män.

Gränsvärdet är 3 mikrogram per liter för män under 70 år, 5 mikrogram per liter för män mellan 70 och 80 år och 7 mikrogram per liter för män över 80 år.

Vid värden över de här gränserna bör mannen genomgå ytterligare undersökningar för att ta reda på om han har prostatacancer eller inte.

Ju lägre en mans PSA-värde är, desto mindre sannolikt är det att han har en allvarlig prostatacancer.

Om en man har ett riktigt lågt PSA-värde, under 1 mikrogram per liter, är det inte bara mycket osannolikt att han har eller att han kommer utveckla en allvarlig prostatacancer de närmaste sex-åtta åren.

Män med så låga PSA-värden behöver inte ta något nytt PSA-prov på många år, eller kanske inte några fler PSA-prov överhuvudtaget – läs mer är nedanför, under "Hur ofta ska ett PSA-prov tas?".

Vad är ett högt PSA-värde?

Ett PSA-värde över gränsvärdet tyder på sjukdom i prostatakörteln, men det behöver inte bero på cancer.

En tredjedel av männen med måttligt höga PSA-värden visar sig efter ytterligare undersökningar ha prostatacancer.

Måttligt höga PSA-värden, upp till omkring 10 mikrogram per liter, beror nämligen oftare på en godartad prostataförstoring än på cancer.

Infektioner i urinvägar och prostata kan också ge höga PSA-värden, under flera månader.

Om läkaren känner en förhårdnad i prostatan eller om PSA-värdet är över 10 mikrogram per liter är risken för cancer högre.

För att ta reda på orsaken till ett högt PSA-värde behövs ytterligare undersökningar.

Ofta görs först en undersökning med magnetkamera. Undersökningen tar oftast bara 10-15 minuter.

Ibland ges kontrastmedel i ett blodkärl i samband med undersökningen; då tar undersökningen längre tid, omkring 40 minuter.

Om magnetkamerabilderna inte visar något cancermisstänkt område och PSA-värdet bara är lite förhöjt behövs inga fler undersökningar, men PSA-värdet bör följas upp regelbundet.

På en urologimottagning undersöker en läkare prostatan med ett finger i ändtarmen (palpation) och gör en ultraljudsundersökning med hjälp av en sond i ändtarmen. Ultraljudet ger en bild av prostatakörteln.

Det är en bra undersökning för att konstatera om det finns en godartad prostataförstoring och för att mäta hur stor prostatan är, men det är inte någon känslig metod för att hitta prostatacancer.

Om magnetkamerabilderna visar ett cancermisstänkt område, om läkaren känner en förhårdnad i prostatan, eller om PSA-värdet är högt i förhållande till prostatans storlek, behövs vävnadsprov, biopsi,  för att ta reda på om det finns cancer i prostatakörteln.

Vävnadsproven, vanligen 4-12 stycken, tas med en tunn nål i samband med ultraljudsundersökning.

Nålen förs in i prostatan i lokalbedövning, antingen genom ändtarmen eller genom huden i mellangården (området mellan ändtarmen och pungen).

Undersökningen kan upplevas som obehaglig och nålsticken kan ge viss smärta.

Det finns också en liten risk för att provtagningen orsakar en allvarlig infektion med hög feber.

Vävnadsproven undersöks sedan under mikroskop av en patolog och det dröjer några veckor innan man får svaret.

Man kan också analysera något som kallas PSA-kvot. Förhållandet mellan den mängd PSA som är fritt löst i blodet och den mängd som är bundet till bärarmolekyler kan ge vägledning om ett måttligt högt PSA (upp till drygt 10 mikrogram per liter) är orsakat av cancer eller av en godartad prostataförstoring.

Ju högre andel fritt PSA, det vill säga ju högre PSA-kvot, desto troligare är det att orsaken är en godartad förstoring.

Cancer ger däremot ofta en låg kvot. Men även urinvägsinfektioner och prostatainfektioner (prostatit) kan göra att PSA-kvoten blir låg.

Vid en del sjukhus analyseras något som kallas Stockholm-3-test. Det är en kombination av flera olika analyser, bland annat PSA-kvot.

Förhållandet mellan den mängd PSA och vissa arvsanlag undersöks. Stockholm-3-testet kan ge vägledning om vilka män som behöver utredas med en magnetkameraundersökning och vävnadsprov.

När bör man ta ett PSA-prov?

 • Före 50 års ålder är prostatacancer en sällsynt sjukdom, utom för släktingar till män som har drabbats ovanligt tidigt.
 • Män över 75 år som inte har några symtom som talar för prostatacancer, kan i och för sig mycket väl ha en liten prostatacancer, men det är osannolikt att den ska hinna utvecklas till en allvarlig sjukdom under deras livstid.

Det är därför mellan 50 och 75 års ålder som man kan överväga PSA-prov, även om man inte har några symtom som tyder på prostatacancer.

I släkter där män drabbats av prostatacancer i ovanligt unga år, kan det vara lämpligt att börja med PSA-prov redan vid 40 års ålder.

Fördelar med PSA-prov

 • Om PSA-värdet är normalt kan oro för att drabbas av cancer minska.
 • En allvarlig prostatacancer kan upptäckas i ett tidigt skede, innan den har spridit sig. Då är chansen större att bli botad.
 • Om du lämnar PSA-prov regelbundet minskar risken att drabbas av spridd prostatacancer och att dö av sjukdomen. Ett enstaka PSA-prov vid ett enda tillfälle är däremot sällan av värde.

Nackdelar med PSA-prov

 • Du kan få besked att du har ett förhöjt PSA-värde, trots att du inte har prostatacancer. Det kan leda till att du behöver genomgå upprepade provtagningar och obehagliga undersökningar.
 • Misstanke om cancer kan göra dig orolig.
 • PSA-provet kan leda till att du får en prostatacancerdiagnos, trots att din cancer är så liten och beskedlig att du aldrig skulle bli sjuk av den. I så fall skulle man kunna säga att du bilvit "cancerpatient i onödan". Vetskapen om att du har en cancer kan minska din livskvalitet.
 • Om du får behandling med operation eller strålbehandling för prostatacancer, kan du få biverkningar som minskar din livskvalitet. Det är framför allt den sexuella funktionen som försämras, men det finns även risk för bland annat urinläckage och ändtarmsbesvär.  
 • På femton års sikt är det betydligt mer sannolikt att du får en cancerdiagnos och behandling i onödan, än att du botas från en cancer som senare skulle blivit livshotande.

Hur ofta ska man ta PSA-prov?

Om du tycker att fördelarna med att lämna PSA-prov överväger nackdelarna, bör du lämna prov regelbundet. 

Det är nämligen bara regelbunden provtagning som visats minska risken för att drabbas av spridd prostatacancer.

För att se om du får ta ett PSA-prov kan du kontakta din vårdcentral, företagshälsovård eller en privat urolog.

Ditt PSA-värde styr när det är dags att lämna nytt PSA-prov

 • Män som har ett PSA-värde under 1 mikrogram per liter har mycket låg risk att drabbas av allvarlig prostatacancer under mycket lång tid framöver. Då räcker det att ta ett nytt PSA-prov efter sex år om du är under 65 år.
 • Är du över 65 år gammal och har ett så lågt PSA-värde är risken att du ska avlida i prostatacancer så liten att du inte behöver lämna fler PSA-prov över huvud taget, så länge du inte har några symtom som skulle kunna bero på prostatacancer.
 • Män med flera fall av prostatacancer i familjen bör dock testas åtminstone vart annat år.
 • Om ditt PSA-värde är över 1 mikrogram per liter, men under gränsen för ytterligare utredning, bör du lämna ett nytt PSA-prov efter två år.

Prostatacancer och ärftlighet

Eftersom prostatacancer är en så vanlig sjukdom, är det många män som har en pappa eller bror med prostatacancer utan att det finns några speciella arvsanlag i släkten som ökar risken.

Men statistiskt sett är risken att drabbas högre för män som har en pappa eller bror med prostatacancer, särskilt om de fick diagnosen redan före 60 års ålder.

Illustration av prostatan
Regelbundna PSA-prov med start vid 40 års ålder rekommenderas för män som både har en pappa och en bror med prostatacancer.

Om flera i din familj har haft prostatacancer (två bröder, far och bror, far och farbror, far och farfar) i familjen bör du lämna PSA-prov tätare än vad som anges ovan. Din läkare på vårdcentralen kan ge dig besked om hur ofta du bör testa dig

Forskning om PSA-prov

Forskning har på senare tid lett till bättre metoder för att ta reda på om en man har hög risk att ha en allvarlig prostatacancer, eller inte.

Men mer forskning behövs för att ta reda på hur metoderna ska användas på bästa sätt.

I Göteborg pågår en stor undersökning av screening för prostatacancer med PSA-prov och magnetkamera.

PSA-prov vid misstänkt eller konstaterad prostatacancer

När en man har symtom som skulle kunna bero på prostatacancer, är PSA-prov en viktig del av den medicinska utredningen.

Vid förhöjda PSA-värden kan man gå vidare med analys av vävnadsprov för att få svar på om mannen har en cancer eller någon annan sjukdom i prostata.

Utvecklingen av PSA-värdet över tid, det vill säga hur snabbt värdet stiger, ger ofta vägledning om behandling av en tidig prostatacancer ska sättas in, eller om man kan nöja sig med regelbunden kontroll av cancern.

PSA-värdet ger också vägledning om sjukdomen är spridd eller begränsad inom prostatakörteln.

Mycket högt PSA-värde tyder på spridning

Ett mycket högt PSA-värde tyder på att prostatacancern spridit sig. Då väljs vanligen behandlingsmetoder som är inriktade på att hålla cancern under kontroll.

En mer måttlig förhöjning talar för att cancern är begränsad till prostatakörteln. Då kan det bli aktuellt med operation eller strålbehandling för att bota mannen.

När man har gått igenom en botande behandling ska PSA-värdet sjunka till noll eller mycket nära noll. Vid operation sker det direkt medan det efter strålbehandling sjunker långsamt.

Det är inte ovanligt att PSA-värdet kan stiga en kort tid efter strålbehandlingen för att sedan sjunka och förbli lågt. Det här stigande PSA-värdet kommer vanligtvis 1-2 år efter behandlingen och det innebär inte en ökad risk för återfall.

Efter en operation eller strålbehandling för prostatacancer följs mannen upp med regelbundna PSA-prov. PSA-värdet visar hur effektiv behandlingen varit. PSA ger även information om hur effektiv bromsande behandling är.

Om du är fundersam över betydelsen av ditt PSA-värde, ska du inte dra dig för att fråga din läkare.

Läs mer om prostatacancer

Därför rekommenderas inte allmän screening med PSA-prov

Socialstyrelsen utvärderade 2018 om allmän testning (screening) med blodprovet PSA ska införas i Sverige för att minska dödligheten i prostatacancer.

Slutsatsernan blev att allmän, regelbunden testning hade minskat dödligheten och sjukligheten i prostatacancer, men också att testningen hade fått negativa följder.

Dels att många män hade fått genomgå upprepade undersökningar på grund av ett högt PSA-värde, trots att de inte har någon prostatacancer, dels att PSA-prov leder till att många män hade tt en cancerdiagnos och behandling med biverkningar helt i onödan.

Socialstyrelsen bedömde att fördelarna inte säkert skulle ha uppvägt de negativa följderna, sett till hela befolkningen. Allmän screening rekommenderades därför inte. Även i andra länder har sjukvårdsmyndigheterna kommit fram till samma slutsats.

Enskilda män kan förstås värdera fördelarna med PSA-prov högre än nackdelarna. Socialstyrelsen anser därför att män bör få information om vad PSA-prov kan innebära, så att de själva kan väga för och emot.

Socialstyrelsen har skrivit en kort broschyr om PSA-prov, som ska finnas tillgänglig på alla vårdcentraler och inom företagshälsovården.

Eftersom det är så många män i Sverige som tar PSA-prov, ser Socialstyrelsen fördelar med att organisera testningen för de män som önskar lämna PSA-prov.

Flera sjukvårdsregioner har börjat erbjuda organiserad testning till vissa åldersgrupper. Du kan ta reda på om din region erbjuder organiserad testning hos cancercentrum.

Om din region inte erbjuder organiserad testning och du ändå vill ta provet kan du vända dig till din vårdcentral, företagshälsovård eller en privat urologmottagning.

Läs mer om varför PSA-prov inte räcker som screening i en intervju med Ola Bratt, professor i urologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och ordförande i Socialstyrelsens sakkunniggrupp, som utrett screening för prostatacancer.

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.