Testikelcancer är vanligast bland unga män. Prognosen vid testikelcancer är mycket god och fler än 95 procent botas. Det vanligaste symtomet är att en testikel har blivit större eller känns svullen.

Fakta

 • Det första läkaren gör vid misstanke om testikelcancer är att känna på testiklarna
 • Det finns två ungefär lika vanliga former av testikelcancer, de kallas seminom och non-seminom.
 • Testikelcancer sprider sig oftast via lymfbanorna

Hur vanligt är testikelcancer?

Omkring 360 män i Sverige insjuknar varje år i testikelcancer. Det motsvarar drygt en procent av samtliga cancerfall bland männen. De flesta som insjuknar, 75 procent, är mellan 29 och 43 år.

Testikelcancer är ovanlig bland äldre män. Hos män över 65 år inträffar 10 till 15 fall per år. 

Illustration testiklar, testikelcancer
De båda testiklarna är äggformade och ligger i pungen. På varje testikel finns en bitestikel. Inne i testiklarna finns många små, vindlande sädeskanaler. Deras sammanlagda längd är flera hundra meter. I testiklarna bildas också det manliga könshormonet testosteron. Illustration: Sunny Ahmed.

Symtom på testikelcancer

Vanliga symtom på testikelcancer är

 • en förstorad testikel
 • att testikeln känns svullen 
 • en förhårdnad eller knöl i testikeln
 • att det gör ont i testikeln
 • diffus värk eller ont i pungen
 • tyngdkänsla i pungen
 • ont i ryggen.

Svullen eller förstorad testikel

Det vanligaste symtomet på testikelcancer är att en testikel har blivit större eller känns svullen.

Det kan också kännas som en förhårdnad eller knöl i testikeln. Det brukar vara mannen själv eller hans partner som upptäcker det.

Förstoring eller förhårdnad i en testikel kan också orsakas av en infektion.

Eftersom en infektion ska behandlas med antibiotika, är det alltid viktigt att söka läkare om en testikel har blivit större eller gör ont.

Diffus värk eller tyngdkänsla i pungen

Trots svullnaden eller förhårdnaden är det bara hälften av de drabbade som har ont i testikeln eller tycker att den känns öm.

Ibland kan värk vara det första symtomet. En del män känner en diffus värk eller tyngdkänsla i pungen.

Ryggont

För en del män kan ryggont vara det första symtomet på testikelcancer och ibland en ischiasliknande värk.

I sådana fall har cancern spridit sig till de lymfkörtlar som finns längs ryggraden.

Så undersöker du dina testiklar

Här får du råd inför läkarbesöken

Olika former av testikelcancer

Testikelcancer delas upp i två ungefär lika vanliga former. De två formerna heter seminom och non-seminom. Semen betyder säd på latin.

Båda formerna utgår från samma sorts könscell. Men de utvecklas på olika sätt. Seminomceller kan tydligt skiljas från non-seminomceller i ett mikroskop. 

Seminom

Seminom drabbar framför allt män i åldrarna 30–45 år. Cancern upptäcks ofta innan den har spridit sig (bildat metastaser).

Non-seminom

Non-seminom är vanligare bland män mellan 20 och 40 år. Cancern kan växa snabbt och sprida sig.

Metastaser från testikelcancer

Testikelcancer sprider sig oftast via lymfbanorna. Det sker inte som man skulle kunna tro till lymfkörtlarna i ljumskarna, utan till dem som finns i buken längs ryggraden.

Det betyder att metastaser först uppstår i de lymfkörtlar som finns längs ryggraden, alldeles nedanför njurarna. I en del fall kan spridningen fortsätta till lungorna, levern, skelett och hjärnan.

Läs mer om vad cancer är

Tumörstadier vid testikelcancer

Testikelcancer delas in i olika stadier utifrån spridning.

 • I stadium I är cancern begränsad till testikeln.
 • I stadium II har cancern spridit sig till lymfkörtlarna i buken.
 • I stadium III finns också metastaser i lymfkörtlar mellan lungorna och/eller på halsen.
 • Stadium IV innebär att det finns metastaser utanför lymfkörtlarna, vanligen i lungorna, men ibland även i lever, skelett och hjärna.

Läs mer om olika tumörstadier

Hur upptäcks testikelcancer?

Det första läkaren gör vid misstanke om testikelcancer är att känna på testiklarna för att kunna avgöra om en av dem är förstorad eller om det finns någon förhårdnad.

Patient på brits som undersöks med datortomografi.
Eftersom testikelcancer ibland sprider sig vidare till lymfkörtlar mellan lungorna och även till lungorna, ingår också att undersöka bröstkorgen och lungorna med datortomografi. Foto: Olle Nordell

Fler sätt att undersöka:

Ultraljud

Nästa steg för att ställa diagnos är att undersöka testiklarna med ultraljud. Det är en enkel undersökning att gå igenom.

Ofarliga ljudvågor sänds in mot testiklarna från en ultraljudsgivare som läkaren för över pungen.

Ljudvågornas eko utnyttjas för att få en bild på en skärm så att läkaren kan se om det finns något onormalt.

Ultraljudsundersökning av testikeln kan med stor säkerhet berätta om det rör sig om en tumör.

Om bilden ändå är osäker kan läkaren behöva titta närmare på den misstänkta testikeln och ta ut en liten provbit som skickas för undersökning.

Det sker vid en operation via ljumsken.

Det är ovanligt att en man har cancer i båda testiklarna, men i samband med operationen skickas även ett prov från den andra testikeln för undersökning.

Det är ovanligt att en man har cancer i båda testiklarna. Trots det brukar ett prov samtidigt tas från den andra testikeln, i samband med operationen av den cancerdrabbade testikeln, och skickas för undersökning.

Hos omkring fem procent av patienterna finns så kallad cancer in situ (in situ betyder på stället/platsen) i den andra testikeln. Det är ett förstadium till testikelcancer.

Kartlägga om tumören spridit sig

Om du får diagnosen testikelcancer får du genomgå en utredning för att se om och hur mycket tumören har spridit sig.

Det är viktigt eftersom val av behandling beror på hur spridd sjukdomen är.

Lymfkörtlarna undersöks med hjälp av datortomografi. Innan undersökningen får du kontrastmedel som sprutas in i blodet.

Under själva undersökningen får du ligga på en brits inne i en cirkelformad öppning i apparaten. I datortomografen används röntgenstrålar.

Bilden sammanställs av en avancerad dator. Undersökning med datortomografi kan i en del fall ersättas av, eller kompletteras med, undersökning med magnetkamera eller ultraljud.

Det som undersöks när man letar efter spridning är bäckenet, buken och bröstkorgen. Testikelcancer sprider sig ibland till lymfkörtlar mellan lungorna och även till lungorna.

Tumörmarkörer vid testikelcancer

I samband med läkarundersökningen tas också ett blodprov för analys av så kallade tumörmarkörer.

Det är ämnen som tillverkas av tumören och som följer med ut i blodet. De kan bidra när läkaren ska ställa en diagnos och också användas för att följa resultatet av behandlingen.

När tumörmarkörens värde sjunker, visar det att behandlingen har varit framgångsrik. Om värdet fortsätter att vara högt, tyder det på att sjukdom finns kvar i kroppen.

Det är framför allt två tumörmarkörer som är aktuella vid testikelcancer. De förkortas AFP (alfafetoprotein) och beta-hCG (beta-humant koriongonadotropin).

De är ofta förhöjda vid non-seminom men inte vid seminom.

Ibland kan beta-hCG vara förhöjt vid seminom. Tumörmarkörerna används både under utredning, under behandlingen vid spritt non-seminom och under kontrollperioden efter att behandlingen är avslutad.

Vid seminom är 85 procent av männen i stadium I när de får sin diagnos. Vid non-seminom är sjukdomen spridd i cirka 40 procent av fallen.

Hur behandlas testikelcancer?

Kirurgi vid seminom och non-seminom

Vid testikelcancer opereras alltid den sjuka testikeln bort. Det ingreppet kallas för orkidektomi. Läkaren skär ett snitt i ljumsken och drar upp testikeln för att ta bort den.

Samtidigt tas oftast ett prov, biopsi, från den andra testikeln för att undersöka om det finns cancer in situ där.

Den bortopererade testikeln och biopsin skickas sedan för undersökning i mikroskop. Först efter det kan man säkert veta vilken typ av testikelcancer det är.

Seminom

Vid seminom i stadium I vet man att det kan finnas så kallade mikrometastaser i lymfkörtlarna.

Det är så små metastaser att de inte upptäcks vid datortomografi. Mikrometastaser finns hos cirka 15 procent av de drabbade, men man vet inte hos vilka.

Om du har testikelcancer av typ seminom som inte har spridit sig behöver du oftast inte få någon mer behandling när testikeln har opererats bort.

Men hos ungefär två män av tio finns det risk för återfall. Om du skulle få ett återfall finns det effektiv behandling och goda möjligheter att bli fri från cancern igen.

Om storleken på tumören var liten vid operationen, fyra centimeter eller mindre, och tumören inte växte in i kanalsystemet i testikeln är risken för återfall mycket liten.

Då behöver du enbart gå på kontroller efteråt.

Om tumören var större eller växte på andra sätt rekommenderas en tilläggsbehandling med cytostatika eftersom återfallsrisken för den gruppen är något större. 

Det får du diskutera närmare om med din läkare.

Cytostatikabehandlingen ges vid ett tillfälle, intravenöst det vill säga direkt in i blodet via dropp. Du behöver inte vara inlagd på sjukhus utan får behandlingen dagtid på en speciell mottagning.

Efter behandlingen kan du känna dig trött och illamående. Andra biverkningar är ovanliga. De flesta mår som vanligt efter några dagar.

Seminom som har spridit sig

Den vanligaste behandlingen efter operation vid spritt seminom är cytostatika. Sådan behandling ges intravenöst, det vill säga direkt i blodet via dropp, med två eller tre olika cytostatikapreparat.

Oftast behövs tre eller fyra perioder med behandling under fem på varandra följande dagar.

Det här upprepas var tredje vecka. Tio dagar efter varje femdagarsbehandling ges även cytostatika genom en spruta eller ett dropp vid ett tillfälle.

Under hela behandlingstiden och några veckor därefter kan du behöva vara sjukskriven.

Strålbehandling ibland

I en del fall av seminom kan strålbehandling mot lymfkörtlarna längs ryggraden vara aktuellt. Eftersom seminomcellerna är mycket känsliga för strålning räcker det att behandlas med en låg stråldos.

Totalt 10-15 behandlingar ges under två-tre veckor. En av biverkningarna vid behandlingen är illamående, men det finns effektiva behandlingar mot det.

Andra biverkningar som du kan drabbas av är trötthet och diarré.

Läs mer om strålbehandling

Non-seminom

Cytostatikabehandling

Även vid non-seminom i stadium I finns en risk för mikroskopisk spridning. Därför kan, efter operation, en kur cytostatika ges för att minska risken för återfall.

Ett annat alternativ är att enbart kontrollera dig och ge cytostatikabehandling om sjukdomen kommer tillbaka.

Om cancern har hunnit växa in i testikelns blodkärl eller lymfkärl brukar läkaren rekommendera cytostatika i förebyggande syfte.

Det beror på att risken då är stor att det finns små metastaser som inte kan upptäckas med vare sig röntgenundersökningar, tumörmarkörer eller läkarundersökning.

Risk för återfall finns då hos ungefär varannan man.

Oftast ges cytostatikabehandlingen i en omgång. Den ges under fem dagar, intravenöst, det vill säga direkt i blodet via dropp och genom en spruta tio dagar senare vid ett tillfälle.

Av dem som behandlas med cytostatika är det ungefär en av trettio som får tillbaka sjukdomen.

Läs mer om cytostatikabehandling

Non-seminom som har spridit sig

Prognosen är numera god både när man har metastaser redan då diagnosen non-seminom ställs eller när förhöjda tumörmarkörer ses efter testikeloperationen.

Flera omgångar med cytostatikabehandling behövs. Oftast tre, men ibland fyra perioder, med cytostatikabehandling. Behandlingen ges under fem dagar och upprepas sedan var tredje vecka.

Tio dagar efter varje femdagarsbehandling ges även cytostatika genom en spruta eller ett dropp vid ett tillfälle.

Om tumörmarkörerna inte sjunker som förväntat kan byte av cytostatikasorter eller fler behandlingsomgångar bli aktuellt. Ibland lägger man istället till ett fjärde cytostatikum.

Om det efter behandlingen finns kvar några rester av metastaserna kan de ofta opereras bort.  Risken för senare återfall är liten.

I en speciell situation då tumörmarkörerna är normala och det endast finns lätt förstorade lymfkörtlar i buken kan det behövas extra observationstid för att med säkerhet kunna bedöma om de innehåller tumörceller.

Ibland behövs en operation då man tar bort de här förstorade lymfkörtlarna för att ta reda på vad de innehåller.

Om det finns tumörceller i dem så ges behandling med två omgångar cytostatika.

Om man har fått metastaser i hjärnan och levern och har höga halter av tumörmarkörer i blodet när man påbörjar cytostatikabehandlingen är prognosen något sämre.

Men sådana tillstånd är ovanliga och även i den situationen blir mer än hälften av männen botade.

Cytostatika kan ge besvärliga biverkningar. Till det som många oroar sig mest för hör illamående och kräkningar.

Numer finns effektiva läkemedel mot illamående, vilket har gjort att problemen blivit betydligt mindre.

En annan biverkan är håravfall. Mot håravfallet finns inget läkemedel, men du har rätt att kostnadsfritt få peruk. Håret växer alltid ut igen efter avslutad behandling.

För några få män med spridd testikelcancer är den vanliga cytostatikabehandlingen inte tillräcklig. Då kan man behöva ge högre doser med cytostatika med stöd av egna stamceller, så kallad autolog stamcellstransplantation. Din läkare kan berätta mer om vad det innebär.

Sexlivet efter behandling

Det är ofta en mycket tuff behandling som krävs för att bota testikelcancer. Den kan vara påfrestande både fysiskt och psykiskt.

Det kan kännas svårt att bara ha en testikel kvar, men det finns möjlighet att få en testikelprotes. Den sätts oftast in i samband med att den sjuka testikeln opereras bort.

Det är naturligt att fråga sig hur det blir med sexlivet och om du kan få barn efter avslutad behandling.

Förmågan att få erektion och genomföra samlag påverkas inte av sjukdomen och behandlingen.

Däremot kan de psykiska påfrestningar som sjukdomen för med sig påverka lusten även en tid efter att behandlingen är avslutad.

Just efter avslutad cytostatikabehandling är de flesta män sterila, men bildningen av spermier återhämtar sig och efter ett par år är spermiebildningen normal hos många.

Beroende på vilken behandling du behöver, finns en större eller mindre risk att förmågan att få barn påverkas.

En del män blir tyvärr bestående sterila.

Eftersom det är svårt att veta vilka som inte återhämtar sin förmåga till spermiebildning, erbjuds alla att lämna spermier före strål- eller cytostatikabehandlingen, om det inte skett redan före operation, vilket rekommenderas.

Spermierna förvaras nedfrysta för att senare kunna användas vid en eventuell provrörsbefruktning.

Om du har en partner är det ofta bäst att prata öppet om cancern och vilka följder den kan orsaka.

Det underlättar om ni båda är öppna med vad ni känner och upplever, vilka förväntningar och farhågor ni har och hur ni ser på ert sexliv.

Läs mer om sex och samlevnad

Hur ser prognosen ut för testikelcancer?

Prognosen vid testikelcancer är mycket god och mer än 95 procent botas för gott. Även i de fall då sjukdomen spridit sig till andra organ botas de flesta.

Orsaker till testikelcancer

Forskningen har ännu inte klarlagt orsaken till testikelcancer. Däremot vet man att risken att få sjukdomen är större för den som haft en testikel som inte vandrat ner i pungen utan legat kvar i buken.

Det här upptäcks redan hos småpojkar och testikeln kan då opereras till sin rätta plats. Trots operationen löper de här männen en ökad risk för testikelcancer.

Även vid missbildningar av könsorganen är risken ökad, liksom vid infertilitet. Allt tillsammans anses tala för att det kan vara någon faktor redan tidigt under fosterlivet som leder till testikelcancer.

Forskarna diskuterar till exempel om någon obalans i den hormonella miljön under fosterlivet kan ha betydelse.

Rehabilitering vid testikelcancer

Redan när du fått besked om att du har testikelcancer bör sjukvården sätta igång planeringen av din rehabilitering, så att du efter genomgången behandling kan leva ett så bra liv som möjligt, både kroppsligt och själsligt.

Din kontaktsjuksköterska har ansvar för att planera och samordna din rehabilitering.

Läs mer om rehabilitering

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen

Efter cancerbeskedet

Att få ett cancerbesked kan vara svårt. Det är vanligt att reagera med oro, nedstämdhet och känslor av overklighet. För många kan det vara skönt att dela sina tankar med andra eller få veta hur andra har hanterat känslorna.

Läs mer om känslomässigt stöd

Praktiska råd efter cancerbeskedet

Efter cancerbeskedet finns det också praktiska saker som måste tas om hand. Det kan handla om allt från sjukskrivning och ekonomi till hjälpmedel och rättigheter.

Få praktiska råd efter cancerbeskedet

Stöd till närstående

För de som är närstående till någon som är sjuk kan det vara skönt att lära sig mer om sjukdomen och få tips och råd på hur man kan stötta.

För dig som är närstående till någon med cancer

Hjälp oss besegra cancer snabbare

Valfritt belopp
Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.

Om testiklarna

De båda testiklarna är äggformade och ligger i pungen. På varje testikel finns en bitestikel. Inne i testiklarna finns många små, vindlande sädeskanaler. Deras sammanlagda längd är flera hundra meter. 

I sädeskanalerna bildas varje dygn flera hundra miljoner spermier. Kanalerna förenas till korta rör som går till bitestiklarna och fungerar som behållare för spermierna. Varje bitestikel omges av en tunn muskel. 

Vid utlösning spänns muskeln så att bitestikeln trycks ihop och spermierna pressas ut. Från bitestiklarnas kanaler far spermierna ut i sädesledaren som går via ljumsken och bukhålan förbi urinblåsan, genom prostatakörteln och ut i urinröret.

I testiklarna bildas också det manliga könshormonet testosteron. Testosteronet stimulerar tillverkningen av spermier. Produktionen av testosteron styrs av ett hormon som kommer från hypofysen, undre hjärnbihanget, en liten körtel på undersidan av hjärnan.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.