Artiklar
Publicerad
27 jan 2017
Författare
Pia Hellsing

Fakta om lungcancer

Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige och tar årligen mer än 3 600 personers liv. Fem år efter diagnosen lever bara 15 procent av de som insjuknar.

Prognosen vid lungcancer är sämre än för många andra cancersjukdomar och den främsta orsaken är att sjukdomen upptäcks för sent.

Sedan 80-talet har sjukdomen minskat bland män men samtidigt ökat stort bland kvinnor, vilket beror på att alla de kvinnor som rökt tidigare i livet nu blivit äldre. Medelåldern vid diagnos är cirka 70 år.

Så kallade alarmsymtom vid lungcancer är långvarig hosta, ibland med blodiga upphostningar, andfåddhet, trötthet och viktminskning.

Rökning vanlig orsak

Läs mer om lungcancer här.

De flesta som insjuknar i lungcancer är rökare men tio procent av de som insjuknar har aldrig rökt och orsakerna till varför de får cancer är till stor del okända. Asbest, radon, bilavgaser och industriutsläpp kan öka risken för lungcancer, särskilt i kombination med rökning.

Lungcancer delas in i icke småcellig, cirka 85 procent av all lungcancer, och småcellig som utgör cirka 15 procent. Den småcelliga lungcancern är ofta spridd i lungan och kan vara mottaglig för en kombination av strål- och cytostatikabehandling. Icke småcellig lungcancer är ofta mindre spridd vid diagnos och då kan operation vara en möjlighet.

Nya behandlingar etableras

Så kallade målinriktade läkemedel har på senare år fått en etablerad roll i behandlingen av patienter med spridd icke småcellig lungcancer. Behandlingen riktar in sig på specifika delar av tumörcellerna som aktivt söks upp och blockeras. Den botar inte, men kan ge goda effekter och förlänga överlevnaden hos vissa patienter.

Immunterapiläkemedel är en relativt ny behandling vid lungcancer. Behandlingen innebär att kroppens eget immunförsvar påverkas till att bli överaktivt och attackera cancercellerna. Immunterapi ser ut att kunna ge 30-70 procents ökad chans till ettårs-överlevnad efter påbörjad behandling.

Pia Hellsing

Forskningsredaktör

Visa fler