Radon

Höga halter av radon i bostäder ökar risken för lungcancer, särskilt hos rökare, men det är oklart hur många cancerfall radonet i sig orsakar.

Fakta

  • Kombinationen av rökning och radonexponering ökar risken för lungcancer mer än enbart rökning.
  • Risken för icke-rökare att drabbas av lungcancer vid radonexponering är sannolikt låg.
  • Den största delen av radon i bostäder kommer från marken.

Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas när uran sönderfaller i radium och vidare i radon som i sin tur sönderfaller i radondöttrar.

Rökning förstärker troligen radoneffekten genom att radondöttrarna fastnar på rökpartiklar som andas in och fastnar i luftvägarna där de avger strålning som skadar lungorna.

Läs om symtom på lungcancer

Bra ventilation

Gruvarbetare är en yrkesgrupp som utsätts för radon på sin arbetsplats. Med bättre ventilation har radonhalterna dock minskat kraftigt i gruvorna. God ventilation är den enkla åtgärden för att minska halterna − det gäller även för bostäder.

Radonhaltigt vatten förekommer i egna borrade brunnar men genom att koka eller lufta vattnet minskar halten av radonet.

Den största delen av radon i bostäder kommer från marken. I hus byggda med blåbetong i kombination med dålig ventilation kan man också uppmäta höga halter av radon.

En jämförelse mellan 1950- och 1970-talen visar att radonhalterna ökat i bostäderna. Det beror på att husen byggs tätare och med sämre ventilation för att spara energi och pengar.

Det är omdiskuterat om huruvida sanering av bostäder med hög radonhalt är effektivt. Viktigast tycks vara att inte röka. Det förefaller dock rimligt att med olika åtgärder hålla radonexponering på en så låg nivå som möjligt, och att ta hänsyn till detta vid nybyggnationer och renoveringar.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.