Statistik övervikt och obesitas

Drygt hälften av landets vuxna befolkning och en fjärdedel av barnen i lågstadieåldern uppskattas ha övervikt eller obesitas idag. Övervikt och obesitas ökar risken att drabbas av minst tretton cancerformer och beräknas orsaka drygt 2 000 cancerfall varje år.

Utveckling av övervikt och obesitas i Sverige

Andelen personer med övervikt och obesitas har ökat i Sverige över tid. Mest ökar andelen personer som har obesitas, det vill säga ett BMI över 30. Idag lever över en miljon vuxna i Sverige med obesitas och andelen har tredubblats på 40 år. 

De senaste decennierna har även andel barn som lever med obesitas femdubblats. Cancerfall kopplade till övervikt och obesitas ökar mest av alla påverkbara cancerfall både i Sverige och globalt. 

Källa: Folkhälsomyndigheten, WHO Europe

Andelen vuxna som har övervikt eller obesitas ökar

Här visas statistik för andelen vuxna med övervikt eller obesitas över tid i Sverige.

Källa: Nationella Hälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", Folkhälsomyndigheten

Övervikt och obesitas hos barn

Andelen barn som lever med övervikt eller obesitas ökar i Sverige idag, precis som för vuxna. Att ha övervikt som barn ökar risken för att ha övervikt även som vuxen. Cancer hos barn kan däremot aldrig kopplas till levnadsvanor.

Vad är övervikt och obesitas?

Övervikt är inte en sjukdom utan ett tillstånd som ökar risken för obesitas. Obesitas är en komplex sjukdom som utvecklas av obalans av energiintag och förbrukning, men där genetik, miljö och sociala faktorer spelar en avgörande roll.

Body Mass Index, BMI

BMI är ett användbart mått för att uppskatta andelen människor med under-, normal- och övervikt i en befolkning. BMI står för Body Mass Index och mäter förhållandet mellan längd och vikt hos en person. För de allra flesta innebär en hälsosam vikt att ha ett BMI mellan 18,5–24,9. Ett BMI mellan 25 och upp till 30 indikerar övervikt, medan ett BMI över 30 indikerar obesitas.

Läs mer om övervikt och obesitas

Tre procent av alla cancerfall orsakas av övervikt eller obesitas

Den vanligaste orsaken till cancer är slumpmässiga genförändringar som över tid leder till att en tumör bildas.

Andelen cancerfall som går att påverka på något sätt uppskattas vara ungefär en fjärdedel. Det motsvarar ungefär 16 000 cancerfall i Sverige varje år.

Det finns flera påverkbara faktorer och övervikt och obesitas är den tredje största riskfaktorn som går att påverka. Andra är till exempel rökning, solvanor och alkoholkonsumtion.

Ärftlighet står för ungefär 5-10 procent av alla cancerfall.

Tre procent av alla cancerfall i Sverige är kopplade till övervikt och obesitas. Risken att utveckla cancer ökar vid ett högre BMI. Den största riskökningen ses för matstupscancerlivmodercancer och levercancer.

 

Andel cancerfall kopplade till övervikt och obesitas

2 000 cancerfall orsakas av övervikt eller obesitas

Årligen kan drygt 2000 kopplas till övervikt och obesitas, varav nästan 1 300 cancerfall bland kvinnor och drygt 700 cancerfall hos män. 

Fler cancerfall kopplade till övervikt kan härledas till kvinnor än män. Anledningen är inte att fler kvinnor har övervikt, utan skillnaden beror på att övervikt ökar risken att drabbas av fler cancerformer som drabbar kvinnor i högre utsträckning, som bröstcancer.

Bild på en våg
Fler än 2000 cancerfall kan kopplas till övervikt eller obesitas varje år. Foto: Melker Dahlstrand

Antal cancerfall som orsakas av övervikt eller obesitas

Grafen visar antal cancerfall som beräknas orsakas av övervikt eller obesitas uppdelat per cancerform.

Hur har vi räknat?

Man kan aldrig säkert säga varför en person drabbas av cancer men genom samlad forskning på en stor grupp människor kan man uppskatta den ökade risken att bli sjuk i cancer kopplat till olika levnadsvanor och miljöfaktorer.

När man vet riskökningen kan man via matematiska modeller beräkna hur många cancerfall som skulle kunna undvikas om en riskfaktor i samhället försvann, till exempel rökning. 

Institutet för Hälso och sjukvårdsekonomi (IHE) har, på uppdrag av Cancerfonden, tagit fram en rapport som visar hur våra levnadsvanor och vår miljö påverkar insjuknande i cancer i Sverige.

Genom att bygga ett samhälle som främjar hälsa kommer vi att förebygga fler cancerfall i framtiden. 

Våra levnadsvanor kan minska risken för cancer

Hur våra levnadsvanor ser ut har stor betydelse för vår risk att bli sjuka i cancer. Ungefär 16 000 cancerfall varje år beräknas bero på riskfaktorer som går att påverka.  

Genom att undvika rökning, ha hälsosamma matvanor, dricka mindre alkohol, röra på sig, undvika övervikt och vara försiktig i solen kan man minska risken för flera cancersjukdomar. 


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.