Statistik tobak

Tobaksrökning orsakar flest av de påverkbara cancerfallen. Rökning ökar risken för minst tjugo cancerformer och beräknas orsaka nästan 4 500 cancerfall i Sverige varje år.

Sex procent av befolkningen röker varje dag

Den dagliga tobaksrökningen har minskat i Sverige sedan 1990-talet. Det är ett resultat av skatten höjts på tobaksprodukter, fler platser har rökförbud än tidigare och mer resurser har lagts på förebyggande arbete.

År 2022 uppgav sex procent av de vuxna att de röker varje dag och drygt fyra procent att de röker ibland.

Tobaksrökning är vanligare bland personer med kort utbildning. Tolv procent av personerna med kort utbildning anger att de röker varje dag, vilket kan jämföras med två procent bland personer med lång utbildning.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Andel av befolkningen som röker

Andelen vuxna som röker varje dag

Här visas statistik för åren 2004-2022 för andelen vuxna som röker dagligen i Sverige.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Hur farligt är det att röka?

Röken från en cigarett innehåller många cancerframkallande ämnen. Tobak innehåller också nikotin som är starkt beroendeframkallande.

Rökning ökar risken för över 20 olika cancerformer, bland annat lungcancer. Två av tre personer som får lungcancer röker eller har rökt tidigare.

Rökning ökar även risken för många andra sjukdomar, bland annat hjärtinfarkt, diabetes typ 2 och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Personer som röker har en ökad risk att dö i förtid jämfört med personer som inte röker. 

Ju mer rök en person utsätts för, desto större blir risken för sjukdom. Det är aldrig för sent att sluta röka. Risken för cancer minskar ju längre tiden går efter ett rökstopp. 

Läs mer om tobak och cancer

Sex procent av alla cancerfall orsakas av rökning

Om alla i Sverige slutade röka beräknas sex procent av alla cancerfall kunna undvikas. Risken att utveckla cancer är högre ju mer man röker.

Lungcancer, struphuvudcancer och matstrupscancer är de cancerformer som man ser störst riskökning för vid rökning.

Att utsättas för andras rök, så kallad passiv rökning, ökar också risken för lungcancer.

Cancerfall kopplade till rökning

Den vanligaste orsaken till cancer är slumpmässiga genförändringar som över tid leder till att en tumör bildas.

Andelen cancerfall som går att påverka på något sätt uppskattas vara ungefär en fjärdedel. Det motsvarar ungefär 16 000 cancerfall i Sverige varje år.

Det finns flera påverkbara faktorer och den största av dem är rökning. Andra är till exempel solvanor, obesitas och alkoholkonsumtion.

Ärftlighet står för ungefär 5-10 procent av alla cancerfall.

Varje år beräknas 4 500 cancerfall orsakas av rökning

Rökning orsakar varje år drygt 2 000 cancerfall hos kvinnor och mer än 2 400 cancerfall hos män. 

Om man utgår från hur många det är som röker idag så kan ungefär 60 procent av alla lungcancerfall kopplas till rökning, medan en tredjedel av alla urinblåsecancerfall har en koppling till rökning. 

En hand håller en cigarett
4 500 fall av cancer beräknas orsakas av rökning varje år. Foto: Edis Potori

Antal cancerfall som orsakas av rökning

Grafen visar antal cancerfall som beräknas orsakas av rökning uppdelat per cancerform.

Andel cancerfall kopplade till rökning, per utbildningsnivå

Vi vet att våra levnadsvanor påverkar risken att bli sjuk i flera olika cancerformer. Vi vet också att levnadsvanorna skiljer sig åt mellan olika socioekonomiska grupper. Rökning ökar risken att utveckla minst 20 olika cancerformer.

Det är vanligare att personer med kort utbildning röker, jämfört med personer med lång utbildning. Det gäller för både kvinnor och män. Det leder till ungefär tre gånger så många cancerfall kopplade till rökning hos personer med kort utbildning jämfört med personer med lång utbildning.

Grafen visar andel av alla cancerfall som skulle kunna förebyggas om alla slutade röka.

Hur har vi räknat?

Man kan aldrig säkert säga varför en person drabbas av cancer, men genom vetenskapliga studier på en stor grupp människor kan man uppskatta den ökade risken att bli sjuk i cancer kopplat till olika levnadsvanor och miljöfaktorer.

När man vet riskökningen kan matematiska modeller beräkna hur många cancerfall som skulle kunna förebyggas om en riskfaktor i samhället försvann, som till exempel rökning. 

Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) har på uppdrag av Cancerfonden tagit fram en rapport som visar hur våra levnadsvanor och vår miljö påverkar insjuknandet i cancer i Sverige.

Våra levnadsvanor kan minska risken för cancer

Hur våra levnadsvanor ser ut har stor betydelse för vår risk att bli sjuka i cancer. Ungefär 16 000 cancerfall varje år beräknas bero på riskfaktorer som går att påverka. 

Genom att undvika rökning, ha hälsosamma matvanor, vara måttlig med alkohol, motionera regelbundet, undvika övervikt och vara försiktig i solen kan man minska risken för flera cancersjukdomar. 


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.