Statistik fysisk inaktivitet

Sättet vi lever på idag, med mindre fysiskt ansträngande arbeten och mer stillasittande fritid, slår hårt mot folkhälsan. Fysisk inaktivitet ökar risken att drabbas av minst fyra cancerformer och beräknas orsaka nästan 800 cancerfall varje år.

Man som springer
Att röra på sig mer kan minska risken för cancer. Foto: Olle Nordell

Allt fler rör på sig mindre än tidigare

Vi rör på oss allt mindre, trots att vi vet att fysisk aktivitet är bra för oss och att en stillasittande livsstil ökar risken för flera sjukdomar.

En tredjedel av alla vuxna, lika många kvinnor som män, rör på sig mindre än de rekommenderade 150 minuterna per vecka.

Andelen barn som är fysiskt inaktiva är ännu högre. Åtta av tio barn rör på sig för lite. Andelen flickor som rör sig för lite är högre än andelen pojkar oavsett ålder.

Källa: Folkhälsomyndigheten och Generation Pep

Andel av befolkningen som är inaktiva

Vad är fysisk aktivitet?

Människan är byggd för att vara i rörelse, det vill säga vara fysiskt aktiv. Fysisk aktivitet är all rörelse som ökar vår energiförbrukning utöver den vi har när vi vilar. 

För att minska risken för cancer och andra sjukdomar är rekommendationen att minska stillasittande och röra på sig 150-300 minuter i veckan medelintensivt eller 75-150 minuter i veckan högintensivt. Fysisk aktivitet på måttlig intensitet ger en ökad puls och andning medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning. 

Raska promenader, cykling eller trädgårdsarbete är exempel på medelintensiva aktiviteter medan löpning eller gruppträning kan räknas som högintensiva aktiviteter.

Barn och unga bör vara fysisk aktiva på en måttlig eller hög nivå minst en timme om dagen.

Läs mer om fysisk aktivitet och cancer

En procent av alla cancerfall orsakas av fysisk inaktivitet

Den vanligaste orsaken till cancer är slumpmässiga genförändringar som över tid leder till att en tumör bildas.

Andelen cancerfall som går att påverka på något sätt uppskattas vara ungefär en fjärdedel. Det motsvarar ungefär 16 000 cancerfall i Sverige varje år.

Det finns flera påverkbara faktorer och fysisk inaktivitet är den sjätte största riskfaktorn som går att påverka. Andra är till exempel rökning, solvanor och alkoholkonsumtion.

Ärftlighet står för ungefär 5-10 procent av alla cancerfall.

Om alla i Sverige idag rörde på sig enligt rekommendationerna beräknas en procent av alla cancerfall kunna undvikas.

Fysisk inaktivitet ökar risken för fyra cancerformer, där den största riskökningen ses för livmodercancer samt tjock- och ändtarmscancer.

En inaktiv livsstil ökar också risken för övervikt eller obesitas, vilket i sin tur ökar risken att drabbas av flera cancerformer.  

Andel cancerfall kopplade till fysisk inaktivitet

Fysisk inaktivitet bakom 800 cancerfall

Fysisk inaktivitet är kopplad till fler än 600 cancerfall hos kvinnor och drygt 150 cancerfall hos män varje år. 

Fler cancerfall kopplade till fysisk inaktivitet kan härledas till kvinnor än män. Den främsta anledningen är inte att kvinnor är mer inaktiva än män, utan att fysisk inaktivitet ökar risken att drabbas av fler cancerformer som drabbar kvinnor i högre utsträckning, som bröstcancer och cancer i livmoder.

Antal cancerfall kopplade till fysisk inaktivitet

Grafen visar antal cancerfall kopplade till fysisk inaktivitet, uppdelat per cancerform.

Hur har vi räknat?

Man kan aldrig säkert säga varför en person drabbas av cancer men genom samlad forskning på en stor grupp människor kan man uppskatta den ökade risken att bli sjuk i cancer kopplat till olika levnadsvanor och miljöfaktorer.

När man vet riskökningen kan man via matematiska modeller beräkna hur många cancerfall som skulle kunna undvikas om en riskfaktor i samhället försvann, till exempel rökning. 

Institutet för Hälso och sjukvårdsekonomi (IHE) har, på uppdrag av Cancerfonden, tagit fram en rapport som visar hur våra levnadsvanor och vår miljö påverkar insjuknande i cancer i Sverige.

Genom att bygga ett samhälle som främjar hälsa kommer vi att förebygga fler cancerfall i framtiden. 

Våra levnadsvanor kan minska risken för cancer

Hur våra levnadsvanor ser ut har stor betydelse för vår risk att bli sjuka i cancer. Ungefär 16 000 cancerfall varje år beräknas bero på riskfaktorer som går att påverka.  

Genom att undvika rökning, ha hälsosamma matvanor, dricka mindre alkohol, röra på sig, undvika övervikt och vara försiktig i solen kan man minska risken för flera cancersjukdomar. 


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.