Statistik alkohol

Vår hälsa påverkas negativt av att dricka alkohol och det finns ingen riskfri konsumtion. Alkoholkonsumtion ökar risken att drabbas av minst sju cancerformer, och beräknas orsaka 2 000 cancerfall varje år i Sverige.

Alkoholkonsumtion i Sverige

Ungefär tre av fyra vuxna dricker alkohol någon gång varje månad. Män dricker ungefär dubbelt så mycket som kvinnor. Över tid har alkoholkonsumtionen i Sverige minskat, men fortfarande dricker personer över 15 år i genomsnitt nio liter alkohol varje år. Det finns ingen riskfri konsumtion av alkohol. Ju mindre man dricker desto lägre är risken att drabbas av alkoholrelaterad cancer.

Källa: CAN och Riksmaten - Livsmedelsverket

Vad är hög alkoholkonsumtion?

Det finns ingen riskfri konsumtion av alkohol. För vissa cancerformer ökar risken redan vid första glaset, och risken blir större ju mer alkohol man konsumerar.

För att titta på alkoholens effekter på folkhälsan är det vanligt att dela in alkoholkonsumtion i tre olika nivåer. Låg konsumtion motsvarar mindre än 12.5 gram alkohol per dag, medelhög konsumtion ligger mellan 12.5-50 gram alkohol per dag, medan en hög konsumtion av alkohol är 50 gram eller mer per dag. Ett standardglas innehåller 12 gram alkohol. Nivåerna är samma för både män och kvinnor.

Läs mer om alkohol och cancer

Tre procent av alla cancerfall orsakas av alkohol

Om ingen i Sverige idag konsumerade alkohol beräknas tre procent av alla cancerfall kunna förebyggas. Det motsvarar 2000 cancerfall per år. Risken att utveckla cancer är högre ju mer alkohol man konsumerar.

Den största riskökningen vid alkoholkonsumtion ses för matstrupscancer och cancer i mun och svalg.

Cancerfall kopplade till alkohol

Den vanligaste orsaken till cancer är slumpmässiga genförändringar som över tid leder till att en tumör bildas.

Andelen cancerfall som går att förebygga uppskattas vara ungefär en fjärdedel av alla fall. Det motsvarar ungefär 16 000 cancerfall i Sverige varje år.

Det finns flera påverkbara faktorer och alkoholkonsumtion är den fjärde största riskfaktorn som går att påverka. Andra är till exempel rökning, solvanor och obesitas.

Ärftlighet står för ungefär 5-10 procent av alla cancerfall.

2 000 cancerfall kopplade till alkohol

Över 2 000 cancerfall i Sverige kan kopplas till alkoholkonsumtion. Av dessa fall är cirka 1 300 bland kvinnor och drygt 700 cancerfall hos män. 

Fler cancerfall kan relateras till alkoholkonsumtion hos kvinnor än hos män. Anledningen är inte att kvinnor dricker mer alkohol, utan skillnaden beror på att alkohol ökar risken att drabbas av cancerformer som drabbar kvinnor i högre utsträckning, som bröstcancer.

Antal cancerfall som orsakas av alkoholvanor, per cancerform

Grafen visar antal cancerfall som beräknas orsakas av alkoholvanor uppdelat per cancerform.

Hur har vi räknat?

Man kan aldrig säkert säga varför en person drabbas av cancer men genom samlad forskning på en stor grupp människor kan man uppskatta den ökade risken att bli sjuk i cancer kopplat till olika levnadsvanor och miljöfaktorer.

När man vet riskökningen kan man via matematiska modeller beräkna hur många cancerfall som skulle kunna undvikas om en riskfaktor i samhället försvann, till exempel rökning. 

Institutet för Hälso och sjukvårdsekonomi (IHE) har, på uppdrag av Cancerfonden, tagit fram en rapport som visar hur våra levnadsvanor och vår miljö påverkar insjuknande i cancer i Sverige.

Genom att bygga ett samhälle som främjar hälsa kommer vi att förebygga fler cancerfall i framtiden. 

Våra levnadsvanor kan minska risken för cancer

Hur våra levnadsvanor ser ut har stor betydelse för vår risk att bli sjuka i cancer. Ungefär 16 000 cancerfall varje år beräknas bero på riskfaktorer som går att påverka.  

Genom att undvika rökning, ha hälsosamma matvanor, dricka mindre alkohol, röra på sig, undvika övervikt och vara försiktig i solen kan man minska risken för flera cancersjukdomar. 


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.