Statistik matvanor

Det sammanfattade kunskapsläget visar att våra matvanor påverkar risken att drabbas av cancer. För låg konsumtion av frukt, grönsaker, fullkorn och fibrer samt för hög konsumtion av rött eller processat kött ökar cancerrisken. Ohälsosamma matvanor beräknas orsaka drygt 1500 cancerfall varje år, varav de flesta fallen ses för tarmcancer.

Köttkonsumtion i Sverige

De allra flesta vuxna i Sverige äter rött eller processat kött. Ungefär 94 procent av kvinnorna och 98 procent av männen äter rött kött, exempelvis nöt- eller griskött. De allra flesta äter även processat kött, så som korv, skinka eller bacon. Nästan 76 procent av kvinnorna och 83 procent av männen följer inte rekommendationerna som gäller för processat kött. Samma mönster kan man se även hos barn och ungdomar.

Källa: Riksmaten - Livsmedelsverket

Konsumtion av hälsosam mat i Sverige

De allra flesta vuxna i Sverige äter för lite frukt, grönsaker, fibrer och fullkorn utifrån de rekommendationer som finns. Lägst är konsumtionen av fullkorn. Bara en av tio äter den rekommenderade mängden fullkorn, vilket är 70 gram för kvinnor och 90 gram för män. Två av tio når upp till den rekommenderade mängden av frukt och grönsaker och tre av tio äter tillräckligt med fibrer. Färre än en av tio barn och ungdomar följer Livsmedelsverkets kostråd för frukt, grönsaker samt fisk.

Källa: Riksmaten - Livsmedelsverket, Generation Pep

Vad är hälsosam mat?

Hälsosamma matvanor kan se ut på många olika sätt. Mat från växtriket utgör en bra grund för en hälsosam kost. Risken att drabbas av cancer minskar om man äter mycket frukt, grönsaker, fibrer och fullkorn, samt begränsar intaget av rött och processat kött. Genom att äta hälsosamt och lagom mycket kan man även minska sin risk för övervikt och obesitas, som i sin tur ökar risken för ett flertal cancerformer.

För att minska risken för cancer och andra kostrelaterade sjukdomar är rekommendationen att äta minst 500 gram frukt och grönsaker och 30 gram fibrer varje dag. Intag av fullkorn bör vara minst 70 gram för kvinnor och minst 90 gram för män per dag. Genom att välja Nyckelhålsmärkta livsmedel och samt äta frukt eller grönsaker vid varje måltid kan man enklare uppnå de rekommenderade nivåerna.

Rött kött så som nöt, gris, lamm, ren och vilt ska begränsas till 300-500 gram i veckan. Det är ungefär tre portioner. Processat kött rekommenderas att undvika helt eller äta lite av. Till processat kött räknas kött som har bearbetats på något sätt, till exempel korv, bacon, skinka och leverpastej. 

Läs mer om mat och cancer

Två procent av all cancer kopplas till matvanor

Två procent av alla cancerfall i Sverige är kopplade till ohälsosamma matvanor. 

Den största riskökningen kopplad till matvanor ses för tarmcancer samt matstrupscancer.

Andel cancerfall kopplad till matvanor

Den vanligaste orsaken till cancer är slumpmässiga genförändringar som över tid leder till att en tumör bildas.

Andelen cancerfall som går att påverka på något sätt uppskattas vara ungefär en fjärdedel av alla fall. Det motsvarar ungefär 16 000 cancerfall i Sverige varje år.

Det finns flera påverkbara faktorer och matvanor är den femte största riskfaktorn som går att påverka. Andra är till exempel rökning, solvanor och alkoholkonsumtion.

Ärftlighet står för ungefär 5-10 procent av alla cancerfall.

1 500 cancerfall kopplade till matvanor

Årligen orsakar ohälsosamma matvanor totalt 1500 cancerfall i Sverige, varav 700 cancerfall hos kvinnor och drygt 850 cancerfall hos män.

Fler cancerfall kopplade till matvanor kan härledas till män än kvinnor. Osunda matvanor ökar risken att utveckla cancer lika mycket för båda könen, men män äter generellt mer rött eller processat kött och mindre frukt, fibrer och fullkorn än kvinnor. 

Antal cancerfall kopplat till matvanor

Grafen visar antal cancerfall som beräknas vara kopplade till matvanor, uppdelat per cancerform.

Hur har vi räknat?

Man kan aldrig säkert säga varför en person drabbas av cancer men genom samlad forskning på en stor grupp människor kan man uppskatta den ökade risken att bli sjuk i cancer kopplat till olika levnadsvanor och miljöfaktorer.

När man vet riskökningen kan man via matematiska modeller beräkna hur många cancerfall som skulle kunna undvikas om en riskfaktor i samhället försvann, till exempel rökning. 

Institutet för Hälso och sjukvårdsekonomi (IHE) har, på uppdrag av Cancerfonden, tagit fram en rapport som visar hur våra levnadsvanor och vår miljö påverkar insjuknande i cancer i Sverige.

Genom att bygga ett samhälle som främjar hälsa kommer vi att förebygga fler cancerfall i framtiden. 

Våra levnadsvanor kan minska risken för cancer

Hur våra levnadsvanor ser ut har stor betydelse för vår risk att bli sjuka i cancer. Ungefär 16 000 cancerfall varje år beräknas bero på riskfaktorer som går att påverka.  

Genom att undvika rökning, ha hälsosamma matvanor, dricka mindre alkohol, röra på sig, undvika övervikt och vara försiktig i solen kan man minska risken för flera cancersjukdomar. 


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.