0

Aktiviteter i sociala medier

Om cancer

Immunterapi

Immunterapi är ett sätt att förmå kroppens immunförsvar att angripa cancerceller så som immunförsvaret skyddar oss mot andra smittämnen. Immunförsvaret har dock ofta svårt att effektivt oskadliggöra cancercellerna.

Immunförsvaret är kroppens skydd mot olika smittämnen, till exempel förkylningsvirus och bakterier. Försvaret känner igen och angriper det som är främmande för kroppen. I denna kamp spelar antikroppar som bildas av immunförsvaret en viktig roll.

Cancerceller är kroppens egna celler. De är samtidigt främmande på så sätt att de har förvandlats från friska till sjuka celler. Immunförsvaret har dock ofta svårt att effektivt oskadliggöra cancercellerna. Därför används olika metoder att stärka dess kamp mot cancerceller.

Monoklonala antikroppar

Monoklonala antikroppar odlas så att de allihop är exakt likadana. I dag finns flera sådana läkemedel godkända i Sverige, och varje år tillkommer fler. Ett används för behandling av vissa former av lymfom, en cancerform i lymfkörtlarna. Andra används vid bröstcancer och avancerad tarmcancer. Ännu används de inte som första behandlingsalternativ utan främst vid återfall. Men det kommer inte att dröja länge innan de blir alternativ till första efterbehandling vid dessa cancerformer, ibland som komplement till annan behandling.

Vaccination

Det pågår också intensiv forskning om vacciner mot cancer. Ännu finns inget sådant godkänt i Sverige, men vetenskapliga studier pågår för olika cancerformer. Ett vaccin mot cancer fungerar på samma sätt som vacciner mot infektionssjukdomar, såsom influensa och röda hund. Cancervaccinet ska förmå immunförsvaret att bilda antikroppar och så kallade mördarceller som angriper cancercellerna. Vid infektioner bekämpas de virus eller bakterier som orsakar sjukdomen. Ett sådant exempel är vaccin mot humant papillomvirus, HPV. Vaccinet riktar sig mot virusinfektionen och minskar därmed risken för senare utveckling av livmoderhalscancer

Det finns alltså en skillnad mellan cancervacciner och infektionsvacciner. Cancervaccinet ges i allmänhet inte för att förebygga sjukdom utan för att behandla den som redan är sjuk. Det kallas därför för terapeutiskt – behandlande – vaccin. Man diskuterar att vaccinera personer som man vet löper mycket stor risk för att insjukna i en cancer. Ett exempel är människor med födelsemärken (dysplastiska nevi) som kan utvecklas till hudcancertypen malignt melanom.

Immunförsvarets egna signalsubstanser

Den tredje metoden för immunterapi är att använda immunförsvarets egna signalsubstanser, så kallade cytokiner. Det finns många olika cytokiner som förmedlar kontakter mellan olika delar av immunförsvaret. Det som använts längst – sedan 1970-talet – i behandling av cancer är interferon. Det finns flera olika interferoner. De används framför allt för behandling av vissa typer av leukemi, men också för malignt melanom, njurcancer och carcinoider (neuro-endokrina tarmtumörer).

Andra cytokiner som används i behandlingen är GCSF och GMCSF. Det är ämnen som stimulerar tillväxten av vita blodkroppar. Behandlingen används för att återställa nivån på de vita blodkropparna när den sjunkit mycket, vilket kan vara en biverkan av behandling med cytostatika.