Vanliga frågor om HPV och HPV-vaccin

HPV, Humant papillomvirus, är en virusgrupp som är mycket vanligt förekommande. Men hur vanligt är HPV-infektioner i underlivet? Och vem bör vaccincera sig? Det svarar vi bland annat på här.

Vad är HPV?

HPV, Humant papillomvirus, är en virusgrupp som är mycket vanligt förekommande. Det finns över 100 olika typer av HPV.

En del orsakar hand- eller fotvårtor, andra kondylom (könsvårtor) och ett 15-tal kan orsaka cellförändringar på livmoderhalsen.

Dessa cellförändringar kan, men behöver inte, utvecklas till livmoderhalscancer.

Hur vanligt är HPV-infektioner i underlivet?

De flesta sexuellt aktiva människor har eller har haft en HPV-infektion. HPV-infektioner är världens vanligaste sexuellt överförbara infektion.

Vilka är symtomen vid en HPV-infektion i underlivet?

De flesta infektioner med HPV ger inte några symtom alls. En del typer av HPV kan dock ge könsvårtor, så kallade kondylom.

Andra HPV-infektioner kan, om de inte läker ut, ge upphov till cellförändringar på livmoderhalsen som i sin tur kan utvecklas till livmoderhalscancer.

Tidsförloppet från infektion till livmoderhalscancer kan vara flera årtionden.

Beror all livmoderhalscancer på HPV-infektioner?

Ja, i stort sett. I Sverige får varje år cirka 550 kvinnor diagnosen livmoderhalscancer. Vid cirka 70 procent av diagnoserna är HPV 16 eller 18 bakomliggande orsak.

Det finns flera andra HPV-typer som också kan ge cellförändringar på livmoderhalsen om inte infektionen läker ut av sig själv.

Cellförändringar kan upptäckas innan de har utvecklats till cancer. Det är därför mycket viktigt att kvinnor går på de gynekologiska cellprovskontroller de blir inbjudna till mellan 23 och 64 års ålder.

Finns det någon behandling mot HPV?

Nej, men om infektionen leder till cellförändringar på livmoderhalsen så kan dessa behandlas.

Läs mer om konisering

Kan man förebygga en HPV-infektion?

I dag finns ett vaccin, Gardasil 9, som skyddar mot HPV 6,11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58. Det ger ett mycket gott skydd mot infektion av de virustyperna. 

HPV 16 och 18 är bakomliggande orsak till cirka 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer och tillsammans med de andra virusstammarna har man ett skydd för ungefär 90 procent av de virusstammar som kan orsaka livmoderhalscancer. 

Eftersom vaccinet inte ger ett hundraprocentigt skydd mot livmoderhalscancer är det viktigt att även vaccinerade kvinnor går på de gynekologiska cellprovskontroller de blir inbjudna till mellan 23 och 64 års ålder.

Kan ett vaccin verkligen skydda mot cancer?

Ja, indirekt kan vaccin skydda. Det vaccin mot HPV som man i dag använder i Sverige ger ett mycket gott skydd mot HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58, vilka är bakomliggande orsak till cirka 90 procent av all livmoderhalscancer.

Vem bör vaccinera sig?

Socialstyrelsen har beslutat att vaccin mot HPV ska ingå i barnvaccinationsprogrammet för flickor och pojkar.

År 2012 införde man vaccination för flickor 10-12 år som går i årskurs 5 eller 6 kostnadsfritt genom skolhälsovården och från hösten 2020 ingår även pojkar i vaccinationsprogrammet.

Från och med våren 2019 används vaccinet Gardasil 9 som ger ett skydd mot HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58 .

Kontakta skolsköterskan eller den aktuella kommunen om du vill veta när vaccinationen kommer att ske.

Även flickor födda 1993-1998 erbjuds gratis vaccination. Det skiljer sig mellan regionerna hur vaccinationen organiseras.

Ett par regioner erbjuder gratis vaccin upp till 26 års ålder. Hör med din region om vad som gäller.

Kontaktuppgifter till regioner finns på www.skr.se. Du kan också vända dig till 1177 Vårdguiden.

Har man nytta av vaccinet om man är född före 1999?

Det kan man göra men vaccinet gör störst nytta före sexualdebut. Ju fler sexuella kontakter man haft desto mindre nytta har man av vaccinet.

Hur går en vaccinering till?

Vaccinet ges i överarmen med en tunn nål. För barn 9-14 år Räcker det med två doser som måste tas med minst 6 månaders mellanrum. Så görs numera vid vaccinationerna i femte och sjätte klass.

Flickor/kvinnor från 15 år och äldre får vaccin vid tre tillfällen.

Andra dosen ska ges 1-2 månader efter den första och den tredje och sista dosen efter ytterligare 4-5 månader. Vid behov kan tiden mellan doserna förkortas eller förlängas. 

Ger vaccinet biverkningar?

De vanligaste biverkningarna är smärta, rodnad och svullnad vid injektionsstället. Över 100 miljoner doser har getts världen över och vaccinerna har granskats i detalj i kliniska läkemedelsprövningar.

Frågan om svåra biverkningar (allvarliga skador och sjukdomar) har studerats noggrant. Det finns inga bevis för att sådana har uppkommit som följd av vaccination mot HPV.

Förlamningar, sådana som har rapporterats i media, har liksom andra sjukdomar som kan orsakas av immunsystemet undersökts särskilt. Det visar sig att dessa är lika vanliga hos flickor och kvinnor som inte vaccineras. Samma sak gäller andra allvarliga sjukdomar.

Det är mycket viktigt att alla kvinnor fortsätter att gå på gynekologiska cellprovskontroller, även fast man vaccinerat sig.

Innebär vaccinationen att det är onödigt att gå på de gynekologiska cellprovskontroller kvinnor blir inbjudna till?

Nej, vaccinationerna innebär inte att man kan strunta i de kontroller man blir inbjuden till. Vaccinet skyddar mot HPV 16 och 18 och kan ge ett visst skydd mot ett par andra typer av HPV men skyddar inte mot alla typer som kan orsaka cellförändringar på livmoderhalsen.

Det är mycket viktigt att kvinnor fortsätter att gå på de gynekologiska cellprovskontroller de blir inbjudna till i åldern 23 till 64 år. Det gäller även kvinnor som har vaccinerat sig.

Läs mer om gynekologisk cellprovskontroll

Kan HPV orsaka andra typer av cancer?

Alla slemhinnor i underliv och svalg kan drabbas, hos både män och kvinnor. HPV kan till exempel orsaka cancer i slidan, i vulva, i ändtarmsöppningen, i munhålan och på penis.

Sedan HPV vaccination för flickor infördes 2010 har kunskapen om HPV-relaterade cancerformer ökat.

Idag vet man att HPV-infektioner kan kopplas till en rad cancerformer som drabbar både kvinnor och män. 

Man kan ofta se koppling till HPV infektion vid till exempel peniscancer, analcancer, vulvacancer och tonsillcancer.

Folkhälsomyndighetens utredning, som är lämnad till regeringen, visar att vaccination av pojkar kan förebygga allvarlig sjukdom, är medicinskt etiskt och är samhällsekonomiskt kostnadseffektivt.

Från hösten 2020 ingår också pojkar i det allmänna vaccinationsprogrammet mot HPV.

Tre fjärdedelar av cancer som orsakas av HPV beräknas kunna förebyggas med dagens vaccinationsprogram för flickor.

Ytterligare 120 cancerfall per år förhindras nu när även pojkar vaccineras mot HPV.

Varför är det bara flickor som vaccineras – kan inte pojkar också smittas?

Sedan HPV vaccination för flickor infördes 2010 har kunskapen om HPV-relaterade cancerformer ökat.

Idag vet man att HPV-infektioner kan kopplas till en rad cancerformer som drabbar både kvinnor och män.

Från hösten 2020 erbjuds även pojkar vaccinering enligt vaccinationsprogrammet.

Vaccinet ger pojkarna ett eget skydd mot viruset, men det ger också ett indirekt skydd till flickor och pojkar som inte har vaccinerat sig.

I och med att samtliga vaccineras förväntas spridningen av viruset att minska.

Behöver jag kontakta tidigare sexpartners om att jag är HPV-positiv?

Nej, det behöver du inte göra. De allra flesta vuxna personer har någon gång blivit smittade med HPV. Hos de allra flesta läker infektionen ut av sig själv.

Kan man ha grava cellförändringar utan att vara HPV-positiv?

I stort sett alla cellförändringar i livmoderhalsen orsakas av HPV-virus.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.