Prevention

Antalet cancerfall i Sverige ökar och en förklaring är en åldrande befolkning. En annan är våra levnadsvanor. I dag vet vi att över 15 000 cancerfall i Sverige varje år är kopplade till våra levnadsvanor.

De stora riskfaktorerna för cancer är rökning, alkohol, övervikt, vissa livsmedel, sol, miljö och otillräcklig fysisk aktivitet.

För att färre ska drabbas av cancer krävs åtgärder och insatser från flera olika aktörer i samhället för att göra det lättare för fler att fatta hälsosammare beslut.

Övergripande mål

  • Att minska de påverkbara cancerfallen.
  • Att skapa ett samhälle som ger förutsättningar för alla, oavsett samhällsgrupp, att göra hälsosamma val.

Vi vill att

  • Det ska införas ett förbud mot att exponera tobak i butik.
  • Nyrekrytering av rökare ska stoppas.
  • Överviktstrenden ska brytas.
  • En producentavgift på sockersötade drycker ska införas.
  • lagstiftningen gällande marknadsföring av livsmedel riktad mot barn ska skärpas och anpassas till det nya medielandskapet.
  • Minst 60 minuters rörelse varje dag ska införas under skoldagen, utöver undervisning i idrott och hälsa.