Förebygga cancer

Drygt 16 000 cancerfall årligen kan kopplas till levnadsvanor. Tobak, alkohol, matvanor, vikt, fysisk aktivitet, solexponering och föroreningar utgör riskfaktorer för cancer. 

Våra levnadsvanor påverkas av världen omkring oss: normer, socioekonomi, lagar, miljö, psykiska och fysiska förutsättningar är några av de faktorer som spelar in.

För att färre ska drabbas av cancer krävs därför insatser på samhällsnivå för att göra det lättare för fler att fatta hälsosammare beslut. 

Alla människor äger rätten att forma sina liv och levnadsvanor genom egna beslut, men i praktiken styrs vi av så mycket annat än individuella val idag. Våra beslut påverkas ständigt och omedvetet av miljön vi lever i. 

Därför arbetar Cancerfonden för åtgärder på samhällsnivå som gör det lättare för människor att leva hälsosamt. Sveriges minskade rökning är ett framgångsexempel.

Under flera decennier har Sverige lagstiftat för att göra tobak mindre attraktivt och tillgängligt.

På samma vis måste vi investera i samhällsinsatser för att påverka övriga levnadsvanor som utgör riskfaktorer för cancer: det måste bli lättare att göra rätt. Och kampen mot den tobaksrelaterade cancern är långt ifrån vunnen. 

Forskning visar att ju tidigare i livet hälsosamma vanor etableras desto större är chansen att de finns kvar in i vuxen ålder.

Därför behövs insatser på samhällsnivå särskilt riktade till barn och unga. Genom att främja goda levnadsvanor för barn kan vi skydda dem från att utveckla allvarliga sjukdomar senare i livet.