Cancerfondsrapporten 2019 – Forskning

Dagens forskning är framtidens vård. Men sedan början av 2000-talet har investeringarna i svensk forskning minskat med 15 procent. För att Sverige ska återta sin topposition inom forskningen behöver sjukvård och forskning samordnas, samt cancercentrum på universitetssjukhusen införas.

Hög tid åter sikta mot toppen

Med den här rapporten vill vi belysa hur cancerforskningen i Sverige utvecklats jämfört med andra länder under 2000-talet och vilka hot det innebär om utvecklingen fortsätter på samma sätt.

Oro för framtiden

Från vårdfabrik till kunskapsorganisation

Samordna forskning med sjukvård och inför cancercentrum på universitetssjukhusen. Då kan Sverige återta sin topposition inom forskningen och den bästa vården kommer att kunna erbjudas patienter i Sverige.

Patientnära forskning trängs undan

Svensk forskning på efterkälken

Den medicinska forskningen i Sverige befinner sig på ett sluttande plan. Investeringarna i förhållande till BNP minskar. Antalet kliniska läkemedelsprövningar har halverats sedan början av 2000-talet. 

Vikande trend

Så vänder vi trenden

Något som sällan diskuteras är den grundläggande motivationen bakom forskning. Varför ska vi ha en kunskapsintensiv sjukvård där klinisk forskning upptar ett stort utrymme? 

Varför bedriva forskning

Utveckling av ett nytt cancerläkemedel

Hur går det egentligen till när grundforskningens resultat omsätts i nya läkemedel, behandlingar, diagnosmetoder och vacciner? 

Forskarskola på fem minuter

Medicinska framsteg bygger på internationellt samarbete

Här följer tre exempel på tidslinjer som visar hur framsteg inom grundforskningen har lett till stora förbättringar för cancerpatienter – ofta längs oförutsägbara vägar.

Från grundforskning till behandling

Grundforskningens upptäckter är avgörande milstolpar

Samarbete, yrkesskicklighet, tålamod och emellanåt ett banbrytande snilledrag. Så skapar forskare, produktutvecklare och klinisk personal patientnytta inom cancersjukvården.

Samarbete ger behandlingsnytta

Hur ser svensk cancervård ut om 10 år?

Vilken är den snabbaste vägen till cancersjukvård där forskning och vård är tätt sammanvävda? Jo, att Sveriges universitetssjukhus ackrediteras som cancercentrum.

Sjukvård byggs på forskning

Läs hela Cancerfondsrapporten 2019 – Forskning