Internationellt arbete

Hitta rätt direkt

Världens cancerbörda växer och blir allt mer ojämlik. Cancer orsakar ungefär 1 av 6 dödsfall världen över och det är tydligt att våra utmaningar också är globala utmaningar.

Därför är det nödvändigt med ett utökat internationellt samarbete där olika aktörer och länder kan hjälpas åt. Vi kan inte ensamt besegra cancer, men vi kan göra det tillsammans med andra.

För att snabbare kunna besegra cancer behöver vi andras nätverk, kunskap, erfarenheter och perspektiv. Vi behöver även bidra med kunskap och resurser för att stärka andras kapacitet där vi själva inte verkar eller kan nå samma effekt.

Samarbete och utbyte av erfarenheter och bästa praxis med andra aktörer bidrar till en positiv utveckling och minskning av den globala cancerbördan men skapar även förutsättningar för att färre ska drabbas av cancer i Sverige och att svenska patienter ska få en så god och jämlik vård som möjligt.

Cancerfonden samarbetar med flera olika internationella aktörer, inte minst UICC – världen största medlemsorganisation för cancerfrågor. Vår generalsekreterare, Ulrika Årehed Kågström, är organisationens president 2024–2026. 

EU-arbetet viktigt

Europa hyser idag en tiondel av världens befolkning, men en fjärdedel av världens cancerfall.

Om inte kraftfulla åtgärder sätts in väntas cancerfallen inom EU att öka med 24 procent fram till 2035. Det blir då den vanligaste dödsorsaken i EU.

De sammanlagda ekonomiska konsekvenserna av cancer i Europa uppskattas överstiga 100 miljarder euro per år.

Denna utveckling berör oss alla då det är tydligt att våra utmaningar är gemensamma med andra länder och vi inte ensamma kan besegra cancer. EU:s cancerplan består av tydliga målsättningar, förslag på nationella prioriteringar och konkreta satsningar.

Planen har fokus på hela sjukdomskedjan och fokuserar på fyra huvudområden: förebyggande arbete, tidig upptäckt, diagnos och behandling samt bättre livskvalitet för cancerpatienter och canceröverlevare.

Innehållet i EU:s cancerplan ligger således i linje med Strategi 2030. Ska vi uppnå de högt uppsatta målen i EU:s cancerplan måste vi få till en dialog om hur det ska gå till i praktiken och möjliggöra ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan EU:s medlemsländer.

Mot den bakgrunden ska Cancerfonden verka för att de konkreta och ambitiösa åtgärderna i EU:s cancerplan genomförs.

Det innebär att vi på egen hand, och tillsammans med relevanta organisationer och aktörer, kommer att arbeta gentemot kommissionen, parlamentet och EU:s medlemsstater för att cancerfrågorna fortsatt är en prioriterad fråga på EU:s agenda.

Genom att implementera åtgärderna i planen och använda de goda finansieringsmöjligheterna som anges i planen kan Sverige komma närmare målet att besegra cancer.