Rapporter

Här har vi listat våra och andras rapporter, betänkanden, artiklar och studier som är viktiga för cancerfrågan inom prevention, forskning och cancervård. Läs och bli inspirerad att vara med och förändra. 

Cancerfondens rapporter

Cancerfondsrapporten 2024: Palliativ vård – mer än vård i livets slutskede

Den palliativa vården i Sverige är inte jämlik. Idag är individens bostadsadress och sjukdom avgörande faktorer för vilken typ av palliativ vård som finns tillgänglig. Det visar Cancerfondsrapporten 2024 om palliativ vård.


Kopplingen mellan påverkbara riskfaktorer och cancer i Sverige (pdf)

Syftet med den här rapporten är att beräkna andel cancerfall i Sverige som kan kopplas till dagens nivå av elva påverkbara riskfaktorer, bland annat rökning, övervikt och obesitas, fysisk inaktivitet, matvanor, alkoholkonsumtion, solvanor och HPV-infektion. Beräkningarna har gjorts för befolkningen totalt samt uppdelat på utbildningsnivå. Av IHE på uppdrag av Cancerfonden.


Cancer i siffror

I Cancer i siffror kan du ta del av den mest aktuella statistiken och grundläggande fakta för en rad olika cancersjukdomar. Rapporten har tagits fram i samarbete mellan Cancerfonden och Socialstyrelsen, 2023.


Lättare val för folkhälsan – resultaten (pdf)

Sänkt pris och tydliga budskap om att andra väljer nyttiga alternativ är de effektivaste metoderna för att få fler att välja hälsosam mat i butiken. Det visar en undersökning med insatser i matbutiker som gjorts på uppdrag av Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden, 2023. 


Cancerfondsrapporten forskning 2023 (pdf)

Vi har granskat hur det regionala ansvaret för klinisk forskning hanteras i landets sju universitetssjukvårdsregioner. Genomgången visar tydligt att forskningen inte ges tillräckligt utrymme i vårdens organisation, styrning och uppföljning.


Svårt och känsligt – cancerprevention i primärvården (pdf)

Läkare och sjuksköterskor i primärvården tycker att det är känsligt att påtala sambandet mellan patienters levnadsvanor och risken för cancer. Det, enligt en rapport från Cancerfonden och Regionala cancercentrum.


Cancerfondsrapporten prevention 2022 (pdf)

Sverige har stora luckor i den cancerförebyggande politiken. Vi har granskat tre områden som är viktiga för att minska antalet påverkbara cancerfall i Sverige: Övervikt, tobak och alkohol, och solexponering. Sammanlagt står de här områdena för majoriteten av alla påverkbara cancerfall. 


Impactrapport 2021 (pdf)

Rapporten granskar genomslaget för den forskning som Cancerfonden finansierat under tioårsperioden 2010 till 2020. Den ger också svar på hur denna forskning tillvaratas i praktiken – i svensk, såväl som i internationell cancervård.

I beskrivningen av de olika forskarmiljöer som har spelat stor roll under Cancer­fondens 70­åriga historia, belyser rapporten viktiga skeenden och utvecklings­linjer inom den svenska cancerforskningen.


Cancerfondsrapporten vård 2021 (pdf)

Vår rapport visar på allvarliga brister i hur Sveriges regioner genomför de nationella screeningprogrammen för cancer. Idag är deltagande i mammografi, gynekologisk cellprovtagning och screening för tarmcancer i hög utsträckning en fråga om en människas inkomst, utbildningsgrad och boendeadress.


Cancerfondsrapporten

Här har vi samlat alla Cancerfondsrapporter, där vi uppmärksammar brister inom cancervård, prevention och forskning och ger förslag på möjliga förbättringar.


Årsberättelse

Så här används pengarna för att besegra cancer.


Effektrapport

Vi skildrar vårt arbete för att uppnå våra mål och det resultat som vi åstadkommer genom forskning, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Rapporter gjorda på uppdrag av Cancerfonden

Lättare val för folkhälsan
Hur beteendeforskning kan bidra till hälsosamma och hållbara val. Framtagen tillsammans med Hjärt-Lungfonden. 2022.


Hur sprids icke-smittsamma sjukdomar?
Om pandemins effekt på diskussionen om och förutsättningarna för att hantera folkhälsofrågor. Framtagen tillsammans med Hjärt-Lungfonden. 2021.


Lika olika överallt – en kartläggning av tillgängligheten till rehabilitering för bröstcancerpatienter (pdf)
Granskning av rehabilitering för bröstcancerpatienter. Framtagen tillsammans med Bröstcancerförbundet. 2021.


Hur påverkar covid-19 cancerforskningen i Sverige? (pdf)
En undersökning om hur cancerforskningen har påverkats av pandemin. Av EY på uppdrag av Cancerfonden. 2020.


Hur påverkar covid-19 cancervården i Sverige? (pdf) 
En kartläggning av hur covid-19 påverkat cancervården i Sverige. Genomförd tillsammans med EY.


Cancer i Sverige - hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer? (pdf)
Analys av potentialen av preventiva insatser för att förhindra insjuknandet i cancer. Av IHE på uppdrag av Cancerfonden. 2020.


Hur förebygger vi framtidens cancer idag? (pdf)
En rapport om cancer och dess framtida kostnader till följd av övervikt och fetma. Av EY på uppdrag av Cancerfonden. 2019.


Cancer och ojämlikhet (pdf)
En rapport om hur grupptillhörighet påverkar risken att insjukna och avlida i cancer.  Av EY på uppdrag av Cancerfonden. 2018.

Rapporter av andra organisationer

Pep-rapporten
Pep-rapporten är en undersökning av barn och ungas hälsovanor i Sverige. Gjord av organisationen Generation Pep. 2023.


In your face
Rapport om barns matmiljö och exponering för matreklam framtagen av Unicef och Hjärt- och Lungfonden. 2022.


Satsning på hälsobeteende kan lösa vårdens utmaningar
Studie från EY Sweden om hälsoinvesteringar, juli 2016.


Global recommendations on physical activity for health
Rapport med rekommendationer om fysisk aktivitet, 2010. 


Folkhälsoarbete bland myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting och regioner
Kvantitativa resultat från enkätundersökningar genomförda 2016 av Kommissionen för jämlik hälsa.


Skilda världar? Det demografiskt delade Sverige
Demografisk rapport från SCB, 2018.

Betänkanden och rapporter gjorda av regeringen

Varje rörelse räknas – hur skapar vi ett samhälle som främjar fysisk aktivitet?
Komittén för ökad fysisk aktivitet har lämnat förslag som kan leda till ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande. Juni 2023.


Kunskap om tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar – Återredovisning av regeringsuppdrag
Folkhälsomyndigheten fick i uppdrag att sammanställa befintlig kunskap om tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar. Juni 2023.


Världens utmaning – världens möjlighet
Agenda 2030-delegationens slutbetänkande till regeringen. I betänkandet presenterar Agenda 2030-delegationen förslag och bedömningar för Sveriges fortsatta genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Mars 2019.


För en god och jämlik hälsa, SOU 2017:4
En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket. Delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa. Januari 2017. 


Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa, SOU 2017:47
Slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa. Juni 2017.


God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik, 2017/18:249
Proposition från Socialdepartementet. April 2018.


God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik, 2017/18:SOU26
Betänkande från Socialutskottet, juni 2018.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.