Remissvar

Vi bedriver ett aktivt påverkansarbete mot myndigheter, organisationer och politiska forum som beslutar om vård-, hälso- och forskningspolitik. 

Ett sätt att påverka är att skicka remissyttranden på betänkanden och promemoria.

Här är våra senaste yttranden (öppnas som pdf):

 • Remissyttrande över delbetänkandet för ”God och nära vård” (SOU 2017:53)
  4 oktober, 2017
  Läs yttrandet här

 • Remiss om Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)
  20 september, 2017
  Läs remissvaret här

 • Remissyttrande över En omreglerad spelmarknad 2017
  10 juli, 2017
  Läs yttrandet här

 • Remissyttrande över ”För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket” (SOU 2017:4)
  12 juni, 2017
  Läs yttrandet här

 • Yttrande över departementspromemorian: Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning (U2016/02289/F)
  20 augusti, 2016
  Läs yttrandet här

 • Remissyttrande över ”En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk” (SOU 2016:14) samt promemorian ”Genomförande av tobaksprodukt-direktivets bestämmelser om e-cigaretter”
  1 juli, 2016
  Läs yttrandet här 

 • Remissyttrande över betänkandet ”Effektiv vård” (SOU 2016:2)
  31 maj, 2016
  Läs yttrandet här 

 • Remissyttrande över ”Träning ger färdighet Koncentrera vården för patientens bästa” (SOU 2015:98)
  29 april, 2016
  Läs yttrandet här 

 • Remissyttrande över promemoria "Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården" S2015/06987/FS
  29 januari, 2016
  Läs remissvaret här 

 • Yttrande över Vetenskapsrådets redovisning av regeringsuppdrag rörande modell för resursfördelning till universitet och högskolor innefattande sakkunniggranskning av forskningens kvalitet och relevans (”Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – FOKUS”) U2014/07505/F
  11 januari, 2016
  Läs yttrandet här 

 • Remissyttrande över ”Mer gemensamma tobaksregler - ett genomförande av tobaksproduktdirektivet” (SOU 2015:6)
  20 maj, 2015
  Läs yttrandet här 

 • Yttrande över betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) 
  6 februari, 2015

  Läs yttrandet här

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.