Mot ett tobaksfritt Sverige 2040

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Vårt mål är att färre ska drabbas och fler ska överleva. Effektiva och kraftfulla åtgärder för att minska konsumtionen av tobak är avgörande för att färre ska drabbas av cancer.

Man står med en cigg i handen

En tobaksfri generation

Tobakskonsumtion är den främsta förebyggbara orsaken till cancer. 

År 2021 presenterade EU-kommissionen en europeisk plan för att besegra cancer, Europe’s Beating Cancer Plan. Planen syftar till att minska antalet som insjuknar och dör i cancer. 

EU:s cancerplan innehåller ett långsiktigt mål om ett tobaksfritt 2040, där färre än 5 procent av Europas befolkning använder tobak. Idag använder omkring 25 procent av Europas befolkning tobak.

Genom att arbeta mot EU:s mål om ett tobaksfritt 2040 i Sverige kan fler cancerfall förebyggas. 

Färdplan framåt

Ett framgångsrecept i EU:s cancerplan är att den samordnas och följs upp genom en tillhörande tidsatt färdplan för implementering där det framgår vilken del av EU-kommissionen som ansvarar för vilka områden.

I EU:s cancerplan beskrivs att EU kommer att arbeta för att neutrala paket införs, smaksättning förbjuds och marknadsföring genom annonser, sponsring och på sociala medier regleras.

Minska socioekonomiska skillnader

Den dagliga tobaksrökningen har minskat i Sverige sen 1990-talet som ett resultat av kraftfulla åtgärder. Tillgänglighet och efterfrågan har begränsats genom effektiva åtgärder som exempelvis tillståndsplikt för försäljning, åldersgräns, rökfria miljöer och en aktiv prispolitik. 

År 2016 antog Sverige målet om ett Rökfritt Sverige 2025, där mindre än fem procent av befolkningen röker. 

Idag röker sex procent av Sveriges totala befolkning, men de socioekonomiska skillnaderna är stora. Bland personer med kort utbildning röker betydligt fler än i gruppen med lång utbildning. För att nå EU:s målsättning krävs därför bland annat åtgärder som bidrar till att minska de socioekonomiska skillnaderna.

Socioekonomiska skillnader rökning graf

Minska alla tobaks- och nikotinprodukter

EU:s cancerplan är tydlig med att målsättningen är att minska konsumtionen av samtliga tobaksprodukter. Det innebär att konsumtionen av både traditionella tobaksprodukter och tobaksindustrins nya nikotinprodukter behöver minska. 

År 2022 använde 19 procent i Sverige någon form av tobaks- eller nikotinprodukt dagligen. Just nu går den totala konsumtionen av tobaks- och nikotinprodukter upp i befolkningen. Konsumtionen av tobaks- och nikotinprodukter ökar även bland barn och unga.

Personer som snusar eller använder e-cigaretter börjar med tiden oftare röka tobak än personer som inte använder sådana produkter. Det saknas belägg för teorin att personer som börjar använda nikotinprodukter som snus och e-cigaretter minskar sin användning av mer skadligt nikotinbruk som tobaksrökning. 

För att nå målsättningen i EU:s cancerplan om en tobaksfri generation krävs åtgärder för att minska bruket av samtliga tobaks- och nikotinprodukter. 

Ungas användning ökar

Användningen av tobak och nikotin hos unga ökar. En femtedel av eleverna i årskurs två på gymnasiet röker. Snusning och e-cigarettanvändningen har ökat kraftigt bland barn och unga de senaste åren. Särskilt stor har den ökade användningen varit bland flickor. 

Cancerfondens förslag

Cancerfonden ser att EU:s cancerplan kan fungera som en bra grund för en kraftig ambitionshöjning av arbetet på cancerområdet i Sverige. Vi vill se en ny nationell cancerstrategi som bland annat innehåller tydliga mål om att minska de påverkbara cancerfallen. 

Regeringens mål bör vara att minska de påverkbara cancerfallen med 30 procent till 2030. För att nå målet krävs bland annat att Sverige i enlighet med EU:s cancerplan arbetar för en tobaksfri generation till 2040.

Samtidigt som arbetet med att minska tobakskonsumtionen behöver vara en del av en ny nationell cancerstrategi, behöver tobaksområdet en egen färdplan redan nu. 

Vägen för att minska tobakskonsumtionen finns redan beskriven i WHO:s ramkonvention för tobak. Trots att Sverige ratificerade konventionen redan 2005 är det flera åtgärder som ännu inte har implementerats. Cancerfonden har tagit fram ett förslag till färdplan för genomförandet av en Tobaksfri generation till 2040.

Cancerfonden anser att:

  • En konkret färdplan ska tas fram för att nå målsättningen om en tobaksfri generation till 2040.
  • Regelbundna och betydande höjningar av tobaksskatten ska genomföras.
  • Tobaksförpackningar ska utformas neutralt och utan logotyper.
  • Förbud mot att exponera tobak i butiker ska införas.
  • Regleringen av e-cigaretter och andra nikotinprodukter ska harmoniseras med lagstiftningen för cigaretter och gälla såväl e-cigaretter med nikotin som utan.

Ett tobaksfritt Sverige

Ladda ner EU:s cancerplan i Sverige – färdplan för ett tobaksfritt Sverige 2040.

Ladda ner pdf

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.