Tillbaka till livet och åter i arbete

Efter att du avslutat din cancerbehandling kan du och dina närstående behöva stöd i att hitta en balans mellan aktiviteter i hemmet och förvärvsarbete.

Vissa aktiviteter kan efter en cancerbehandling kräva mer energi än tidigare på grund av till exempel nedsatt kondition eller cancerrelaterad trötthet.

Det kan handla om att lära dig vad som gör att det krävs mycket energi, till exempel att göra för många aktiviteter i rad utan paus, eller att prioritera vilka aktiviteter som hade kunnat göras vid en annan tidpunkt. 

Du kan också behöva stöd i psykologiska, sociala, fysiska och existentiella frågor. 

Läs om olika sorters rehabilitering

Uppföljning efter avslutad cancerbehandling

Efter att du avslutat din cancerbehandling kan du fortfarande ha kvarstående problem efter din sjukdom och/eller din behandling. Dessa besvär ska följas upp av vården och dokumenteras i din vårdplan.

Om det förväntas att du själv ska ta del i att känna igen besvär och problem, koppla ihop dem med den behandling du har fått, berätta för vården om dem och vara delaktig måste du ha fått en information som är anpassad efter just dig. Tveka inte att fråga vårdpersonalen om det är något du funderar över.

Efter avslutad uppföljning av cancersjukdom

I samband med ditt avslutande återbesök efter din cancersjukdom bör du och vårdteamet gå igenom vissa moment. Vårdplanen ska avlutas och ett dokument som sammanfattar det avslutande samtalet ska skrivas. Samtalet och dokumentet bör ha berört följande delar:

Fram till idag: 

 • Diagnos.
 • Given behandling (kirurgi, onkologisk behandling med mera). 
 • Ansvariga läkare och kontaktsjuksköterskor under behandlingsperioden. 
 • Komplikationer under behandling. 
 • Resultat av genomförda uppföljande undersökningar. 
 • Information om eventuell ärftlighet. 

Idag: 

 • Aktuell läkemedelsbehandling relaterad till cancer eller cancerbehandling. 
 • Kvarstående skador och effekter av cancer eller cancerbehandling. 
 • Arbetsförmåga, aktivitetsgrad med mera relaterat till cancer.

Framtid: 

 • Rekommenderad fortsatt läkemedelsbehandling. 
 • Pågående rehabiliteringsplan innehållande rekommendationer om framtida hälsokontroller relaterat till genomgången cancer eller cancerbehandling.
 • Information om remiss till vårdcentral eller andra vårdkontakter för uppföljning av komplikationer till cancer eller cancerbehandling (psykologiskt stöd, sjukskrivning, fertilitetsfrågor med mera). 
 •  Rekommendationer om fortsatt cancerrehabilitering såsom fysisk aktivitet, symtomlindring, kost, vaccinationer. 

Information om eventuella egenkontroller för att upptäcka återfall 

 • Information om vilka symtom och tecken du och de närstående ska vara uppmärksamma på. 
 • Information om vart du ska vända dig vid misstanke om återfall. 
 • Information om vart du ska vända dig för fortsatt cancerrehabilitering.

Det kan vara svårt både för dig och primärvården att avgöra om symtom beror på cancer-behandlingen som du tidigare har gått igenom. Ett sådant dokument kan underlätta både för dig och för personalen.

Återgång i arbete

Många oroar sig över att återgå till arbetet efter en cancerbehandling. Ofta kan man ha varit borta från arbetsplatsen under en lång tid. 

Kvinna i samtal med medarbetare
Arbetskamrater och chefer kan vara till stöd genom att ha förståelse för det. Arbetsplatser med en öppen, tillåtande och varm kultur underlättar.

Du kanske oroar dig över hur du kommer att bli bemött av dina kollegor. Vissa kollegor kan känna sig osäkra på hur de ska bemöta dig och kan därför undvika dig.

Andra kanske ställer massor med frågor när du själv känner att arbetsplatsen ska vara en fristad från sjukdom och behandling. Det är viktigt att du själv är tydlig med hur mycket av din sjukdom som du vill dela med dig av och med vem. 

Att ha genomgått en cancersjukdom lämnar ofta både fysiska och psykiska spår efter sig. Det gör att du kan känna dig osäker på om du kommer att klara av ditt arbete som tidigare.

Arbetskamrater och chefer kan vara till stöd genom att ha förståelse för det. Arbetsplatser med en öppen, tillåtande och varm kultur underlättar.

Prata med din chef och din läkare om din oro och gör tillsammans upp en plan kring tjänstgöringsgrad och arbetsuppgifter. Ofta behöver man starta lite försiktigt för att sedan trappa upp arbetstiden.

Läs mer om när en arbetskamrat får cancer

När det gäller att utreda rehabiliteringsbehovet för den arbetslivsinriktade cancerrehabiliteringen har Försäkringskassan ansvar.

Det är även Försäkringskassan som ska samordna insatser från arbetsgivare, hälso- och sjukvård, arbetsförmedlingen och eventuella andra myndigheter.

När det gäller arbetsgivaren har den ett långtgående ansvar för din rehabilitering och den ska ske i samråd med dig, företagshälsovården och Försäkringskassan. För att komma tillbaka till arbete kan arbetsplatsen behöva anpassas.

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen

Källa:

Nationellt vårdprogram Cancerrehabilitering


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.