Forskning
Publicerad
23 sep 2016

Sök anslag för forskare

Forskare kan ansöka om anslag från Cancerfonden. Börja med att läsa anvisningarna nedan för aktuell kategori. Skriv ut dem och ha dem till hands när du fyller i ansökningsformuläret.

Nyhet

Två Fellowships i pankreascancerforskning

Pankreascancer tillhör de cancersjukdomar som fortfarande har sämst prognos; en minoritet av patienterna lever 1 år efter diagnos. Trots förfinad kirurgi och flera kliniska läkemedelsprövningar har utvecklingen inte varit lika gynnsam som inom flera andra områden. Det finns flera svenska grupper inom pankreascancerforskning med lovande projekt, men det är också ett faktum att tilldelning av forskningsmedel för denna diagnos är relativt sett låg, särskilt med hänsyn tagen till hur många individer som årligen avlider i sjukdomen i vårt land.

Med syfte att ytterligare stärka svensk pankreascancerforsning utlyser nu Cancerfonden två Fellowships. Vi hoppas med denna särskilda satsning stimulera flera forskare att söka anslag för att med ökad kraft kunna ta sig an den stora utmaning som pankreascancer utgör, såväl inom grundforskning som klinisk forskning.

Sista ansökningsdag 29 september 2016

Anvisning särskild satsning pankreas

Ansökningsformulär Fellowship i pankreascancerforskning

Så här går ansökan till

  1. Läs och följ anvisningarna
  2. Skapa din ansökan i ansökningssystemet Nova.
  3. Fyll i alla uppgifter och bifoga bilagor som PDF-filer. Vi råder dig att skriva större textstycken i Word och kopiera in dem i ansökningsformuläret.
  4. När ansökan är inskickad skapas en bekräftelse som ska skrivas under av sökande och, beroende på kategori, av prefekt eller verksamhetschef. Den ska skickas in med originalunderskrifter i tid enligt anvisningarna.

Ansökningskategorier

Forskningsprojekt

Anslaget är avsett för att tillhandahålla medel för driftskostnader, anställande av personal, inköp av material och utrustning samt övriga av projektet motiverade kostnader för forskning. 

 Anvisningar forskningsprojekt 2016

Forskarmånader för kliniskt verksamma

Anslaget avser att bereda möjlighet till forskningsledighet för forskare med klinisk tjänstgöring, inkl forskare som avser ägna sig åt cancerforskning inom området vård-, samhälls- och beteendevetenskaplig forskning eller annan vårdvetenskap.

 Anvisningar forskarmånader 2016

Planeringsgrupp

Avsikten med planeringsgrupper är att sammanföra forskargrupper och forskare med likartad metodologisk eller ämnesmässig tillhörighet.

Anvisningar planeringsgrupp 2016

Kongress

Anslaget är avsett för att möjliggöra anordnandet av kongresser/symposier av intresse för cancerforskningen genom täckande av kostnader för inbjudna deltagare, sekretariat, lokaler etc.

 Anvisningar kongress 2016

Resa, tre månader eller kortare tid

Anslag kan sökas löpande under perioderna 1 januari–10 juni och 10 augusti–31 december, dock senast en månad före beräknad avresa. Besked om beslut lämnas inom sex veckor. 

 Anvisningar resa 2016

Forskarskola (3 år)

Sista ansökningsdag 3 oktober

Anslaget är avsett att möjliggöra drift av forskarskola som är riktad till målgruppen doktorander med projekt inom ämnesområdet cancer. Personuppgifter skrivs in i Nova, övriga uppgifter i ansökningsformulär Forskarskola 2016 nedan. Ansökan mailas till forskning@cancerfonden.se.

 Anvisningar Forskarskola 2016

 Ansökningsformulär Forskarskola 2016

Postdoktortjänst (3 år)

Syftet är att gagna cancerforskningen genom att rekrytera framgångsrika yngre forskare till området.

 Anvisningar Postdoktortjänst 2016

Junior Investigator Award (6 år)

Syftet är att rekrytera disputerade cancerforskare som vill etablera eget forskningsprogram och ge dem möjlighet att under en sexårsperiod på heltid ägna sig åt cancerforskning.

 Anvisningar Junior Investigator Award 2016

Senior Investigator Award (6 år)

Syftet är att bereda etablerade och väl kvalificerade forskare som inte har sluttjänst inom universitetsorganisationen möjlighet att under en sexårsperiod på heltid ägna sig åt cancerforskning.

 Anvisningar Senior Investigator Award 2016

Junior Clinical Investigator Award (2x3 år)

Syftet är att bereda kliniskt verksamma, disputerade cancerforskare, såväl etablerade som yngre, möjlighet att under en längre sammanhängande period ägna sig åt forskning. 

Obs! I ansökningssystemet Nova, välj Klinisk cancerforskartjänst (50%) som kategorin var benämnd tidigare.

 Anvisningar Junior Clinical Investigator Award 2016

Senior Clinical Investigator Award (2x3 år)  

Syftet är att bereda kliniskt verksamma, disputerade cancerforskare, såväl etablerade som yngre, möjlighet att under en längre sammanhängande period ägna sig åt forskning.

Obs! I ansökningssystemet Nova, välj Klinisk cancerforskartjänst (50%) som kategorin var benämnd tidigare.

 Anvisningar Senior Clinical Investigator Award 2016

Har du frågor? Skicka e-post till forskning@cancerfonden.se.

Läs mer om Cancerfonden
Ansöknings- och beslutsdatum-Forskare och vårdpersonal har möjlighet att ansöka om medel från Cancerfonden vid i huvudsak två tillfällen om året, på våren och på hösten. Vissa stöd går att söka löpande under året.
Rapportering av avslutat anslag-Anslagsmottagare ska rapportera anslag efter dispositionstidens slut.
Sök stipendier för vårdpersonal-Vårdpersonal inom cancerområdet kan ansöka om stipendier från Cancerfonden. Börja med att läsa anvisningarna nedan. Skriv ut dem och ha dem till hands när du fyller i ansökningsformuläret.
För mig är rosa bandet en symbol för en gemenskap som ger hopp om att det är möjligt att bli frisk. Att köpa det rosa bandet kan kännas som en droppe i havet. Men många små droppar blir tillsammans en kraftfull våg.
Alicia Vikander
Skådespelerska