Höstens ansökningsomgång öppen

Du hittar länk till anmälan vid "Logga in (Tjänster)" samt anvisningar under "Öppna ansökningskategorier" längre ner på sidan ...

Forskning
Publicerad
26 aug 2019

Sök anslag för forskare

Nyheter 2019 

Nordic Cancer Union

Nu har Nordic Cancer Union öppnat sin utlysning för att söka Projektanslag 2019. Anslag kan sökas i enlighet med NCU’s riktlinjer för forskning. För mer information, vänligen gå till NCU’s webb

Sista dag att söka anslag i detta års utlysning är måndag 2 september 2019 kl 15.00. Vänligen läs anvisningarna innan ni påbörjar er ansökan. Har ni några frågor är ni välkomna att skicka dessa till: amb@cancer.dk

Gör er ansökan här 

Cancerfonden har ett nytt ansökningssystem, ”Fenix”

Det innebär nya rutiner, bland annat att först prefekt och därefter den sökande måste signera ansökan elektroniskt innan den kan skickas in till Cancerfonden. Det är därför viktigt att ansökan skickas till prefekten i god tid för påskrift.

När sökanden bedömer att ansökan är klar skickas den till prefekten. Ansökan skickas efter signering av prefekten åter till den sökande som ansvarar för att ansökan skickas till Cancerfonden innan deadline. Observera att inga ändringar nu kan göras eftersom prefekten då måste skriva på igen. 

Logga in på ansökningssystemet FENIX nedan med hjälp av Bank-id. 

Logga in här (Tjänster)

Logga in här (utlysning som stängde 2 maj 2019)

Logga in (utlysning som stängde 4 oktober 2018)

Utökat stöd

Cancerfonden genomför en avsevärd ökning av forskningsfinansieringen i ansökningsomgångarna 2018 - 2020. Detta innebär att medelanslaget för projektanslag kommer att öka och att det samtidigt är möjligt att inom ramen för ordinarie projektansökan äska om ytterligare en tidsbegränsad ökning (med 1 - 5 miljoner kr årligen i upp till tre år). 

Det utökade stödet kan sökas av den som söker fortsättningsanslag för projekt i respektive ansökningsomgång. Alla former av cancerforskning kan komma ifråga. 

I ansökningsomgången år 2018 hade de som beviljades extrasatsning sökt i genomsnitt 2,3 milj kr (kvinnor: 1,5 milj kr, män 2,6 milj kr) per år för denna. De högsta anslag som beviljades var 4 milj kr per år. Alla som söker utökat anslag för en kostnadskrävande satsning uppmuntras att utnyttja det budgetutrymme som finns (upp till 5 milj) om projektet kan gynnas av detta. 

Cancerfonden noterade i ansökningsomgången 2018 att kvinnor budgeterade och sökte lägre belopp än manliga sökanden. Cancerfonden eftersträvar en jämn könsfördelning både avseende beviljningsgrad och belopp.

Öppna ansökningskategorier 

Forskare kan ansöka om anslag från Cancerfonden. Börja med att läsa anvisningarna nedan för aktuell kategori.

Senior Investigator Award Anvisningar 2019 (pdf)

Junior Investigator Award Anvisningar 2019 (pdf)

Junior Clinical Investigator Award 2019 Anvisningar 2019 (pdf)

Postdoktortjänst 2019 Anvisningar 2019 (pdf)

Fellowshipi ovarialcancerforskningAnvisningar 2019 (pdf)

Forskarskola Anvisningar 2019 (pdf)

Stängda ansökningskategorier

Forskare kan ansöka om anslag från Cancerfonden. Börja med att läsa anvisningarna nedan för aktuell kategori.

Det är för närvarande inte möjligt att söka anslag för kategorierna Resa samt Kongress. Vi bedömer att kategorierna öppnas i nya systemet Fenix under hösten 2019.

Resor Anvisningar 2018 (pdf)

Projekt Anvisningar 2019 (pdf)

Utökat stöd Anvisningar (pdf)

Forskarmånader Anvisningar 2019 (pdf)

Planeringsgrupp Anvisningar 2019 (pdf)

Rapportering av anslag

Om du ska rapportera dina tidigare anslag så är funktionen för närvarande inte möjlig, då Nova har stängt och rapporteringsfunktionen är under utveckling i vårt kommande system Fenix. Du behöver inte begära förlängd dispositionstid/uppskov att rapportera utan vi har ett generellt beslut att alla har en månad extra på sig att rapportera efter det att rapporteringsfunktionen finns åtkomlig i Fenix.

Har du frågor? 

Skicka e-post till forskning@cancerfonden.se

Frågor och svar om ansökan

Läs mer om Cancerfonden
Sök stipendier för vårdpersonal-Vårdpersonal inom cancerområdet kan ansöka om stipendier från Cancerfonden.
Ansöknings- och beslutsdatum-Forskare och vårdpersonal har möjlighet att ansöka om medel från Cancerfonden vid i huvudsak två tillfällen om året, på våren och på hösten. Vissa stöd går att söka löpande under året.
Rapportering av avslutat anslag-Anslagsmottagare ska rapportera anslag efter dispositionstidens slut.