Forskning
Publicerad
9 nov 2018

Sök anslag för forskare

Nyheter

Ansökningsomgången för Projekt, Utökat stöd, Forskarmånader och Planeringsgrupp öppnar i slutet på mars 2019.

Cancerfonden har ett nytt ansökningssystem, ”Fenix”

Det innebär nya rutiner, bland annat att först prefekt och därefter den sökande måste signera ansökan elektroniskt innan den kan skickas in till Cancerfonden. Det är därför viktigt att ansökan skickas till prefekten i god tid för påskrift.

När sökanden bedömer att ansökan är klar skickas den till prefekten. Ansökan skickas efter signering av prefekten åter till den sökande som ansvarar för att ansökan skickas till Cancerfonden innan deadline. Observera att inga ändringar nu kan göras eftersom prefekten då måste skriva på igen. 

OBS! Sista signeringsdag i ansökningssystemet Fenix för sökande är torsdag 2019-04-25 Kl. 15:00. Prefekten måste således signera före denna tidpunkt för att ansökan ska kunna skickas in och godkännas.

Utökat stöd

Cancerfonden genomför en avsevärd ökning av forskningsfinansieringen i ansökningsomgångarna 2018 - 2020. Detta innebär att medelanslaget för projektanslag kommer att öka och att det samtidigt är möjligt att inom ramen för ordinarie projektansökan äska om ytterligare en tidsbegränsad ökning (med 1 - 5 miljoner kr årligen i upp till tre år). 

Det utökade stödet kan sökas av den som söker fortsättningsanslag för projekt i respektive ansökningsomgång. Alla former av cancerforskning kan komma ifråga. 

I ansökningsomgången år 2018 hade de som beviljades extrasatsning sökt i genomsnitt 2,3 milj kr (kvinnor: 1,5 milj kr, män 2,6 milj kr) per år för denna. De högsta anslag som beviljades var 4 milj kr per år. Alla som söker utökat anslag för en kostnadskrävande satsning uppmuntras att utnyttja det budgetutrymme som finns (upp till 5 milj) om projektet kan gynnas av detta. 

Cancerfonden noterade i ansökningsomgången 2018 att kvinnor budgeterade och sökte lägre belopp än manliga sökanden. Cancerfonden eftersträvar en jämn könsfördelning både avseende beviljningsgrad och belopp.

Stängda ansökningskategorier

Forskare kan ansöka om anslag från Cancerfonden. Börja med att läsa anvisningarna nedan för aktuell kategori.

Det är för närvarande inte möjligt att söka anslag för kategorin Resa samt Kongress. Detta gäller tillsvidare. Möjligheten att söka öppnas igen när det nya ansökningssystemet Fenix är på plats för dessa kategorier, vilket bedöms vara till sommaren 2019. 

Postdoktor Anvisningar 2018 (pdf)

Junior Investigator Award Anvisningar 2018 (pdf)

Senior Investigator Award Anvisningar 2018 (pdf)

Junior Clinical Investigator Award Anvisningar 2018 (pdf) 

Senior Clinical Investigator Award Anvisningar 2018 (pdf)

Fellowship i ovarialcancerforskning Anvisningar 2018 (pdf)

Forskarskola Anvisningar 2018 (pdf) 

Forskningsprojekt Anvisningar 2018 (pdf)

Forskarmånader för kliniskt verksamma Anvisningar 2018 (pdf)

Planeringsgrupp Anvisningar 2018 (pdf) 

Resor Anvisningar 2018 (pdf)

Rapportering av anslag

Om du ska rapportera dina tidigare anslag så är funktionen för närvarande inte möjlig, då Nova har stängt och rapporteringsfunktionen är under utveckling i vårt kommande system Fenix. Du behöver inte begära förlängd dispositionstid/uppskov att rapportera utan vi har ett generellt beslut att alla har en månad extra på sig att rapportera efter det att rapporteringsfunktionen finns åtkomlig i Fenix.

Har du frågor? 

Skicka e-post till forskning@cancerfonden.se

Läs mer om Cancerfonden
Rapportering av avslutat anslag-Anslagsmottagare ska rapportera anslag efter dispositionstidens slut.
Ansöknings- och beslutsdatum-Forskare och vårdpersonal har möjlighet att ansöka om medel från Cancerfonden vid i huvudsak två tillfällen om året, på våren och på hösten. Vissa stöd går att söka löpande under året.
Sök stipendier för vårdpersonal-Vårdpersonal inom cancerområdet kan ansöka om stipendier från Cancerfonden.