Forskning
Publicerad
13 apr 2018

Sök anslag för forskare

Forskare kan ansöka om anslag från Cancerfonden. Börja med att läsa anvisningarna nedan för aktuell kategori. Skriv ut dem och ha dem till hands när du fyller i ansökningsformuläret.

Nyheter för projektanslag 2018

Cancerfonden genomför en avsevärd ökning av forskningsfinansieringen i ansökningsomgångarna 2018 - 2020. Detta innebär att medelanslaget för projektanslag kommer att öka och att det samtidigt är möjligt att inom ramen för ordinarie projektansökan äska om ytterligare en tidsbegränsad ökning (med 1-5 milj kr årligen i upp till tre år). Det utökade stödet kan äskas av den som söker fortsättningsanslag i respektive ansökningsomgång. Alla former av cancerforskning kan komma ifråga.

Klicka här för mer fullständig information

Frågor och svar om utökat stöd 

Så här går ansökan till

  1. Läs och följ anvisningarna
  2. Skapa din ansökan i ansökningssystemet Nova.
  3. Fyll i alla uppgifter och bifoga bilagor som PDF-filer. Vi råder dig att skriva större textstycken i Word och kopiera in dem i ansökningsformuläret.
  4. När ansökan är inskickad skapas en bekräftelse som ska skrivas under av sökande och, beroende på kategori, av prefekt eller verksamhetschef. Den ska skickas in med originalunderskrifter i tid enligt anvisningarna.

Ansökningskategorier

Forskningsprojekt

Anslaget är avsett för att tillhandahålla medel för driftskostnader, anställande av personal, inköp av material och utrustning samt övriga av projektet motiverade kostnader för forskning. 

 Anvisningar forskningsprojekt 2018


Forskarmånader för kliniskt verksamma

Anslaget avser att bereda möjlighet till forskningsledighet för forskare med klinisk tjänstgöring, inkl forskare som avser ägna sig åt cancerforskning inom området vård-, samhälls- och beteendevetenskaplig forskning eller annan vårdvetenskap.

 Anvisningar forskarmånader 2018


Planeringsgrupp

Avsikten med planeringsgrupper är att sammanföra forskargrupper och forskare med likartad metodologisk eller ämnesmässig tillhörighet.

Anvisningar planeringsgrupp 2018


Kongress

Anslaget är avsett för att möjliggöra anordnandet av kongresser/symposier av intresse för cancerforskningen genom täckande av kostnader för inbjudna deltagare, sekretariat, lokaler etc.

 Anvisningar kongress 2018


Resa, tre månader eller kortare tid

Anslag kan sökas löpande under perioderna 1 januari–10 juni och 10 augusti–31 december, dock senast en månad före beräknad avresa. Besked om beslut lämnas inom sex veckor. 

 Anvisningar resa 2018


Forskarskola (3 år)

Anslaget är avsett att möjliggöra drift av forskarskola som är riktad till målgruppen doktorander med projekt inom ämnesområdet cancer. Personuppgifter skrivs in i Nova, övriga uppgifter i ansökningsformulär Forskarskola 2017 nedan. Ansökan mailas till forskning@cancerfonden.se.

 Anvisningar Forskarskola 2017

 Ansökningsformulär Forskarskola 2017


Postdoktortjänst (3 år)

Syftet är att gagna cancerforskningen genom att rekrytera framgångsrika yngre forskare till området.

 Anvisningar Postdoktortjänst 2017


Junior Investigator Award (6 år)

Syftet är att rekrytera disputerade cancerforskare som vill etablera eget forskningsprogram och ge dem möjlighet att under en sexårsperiod på heltid ägna sig åt cancerforskning.

 Anvisningar Junior Investigator Award 2017


Senior Investigator Award (6 år)

Syftet är att bereda etablerade och väl kvalificerade forskare som inte har sluttjänst inom universitetsorganisationen möjlighet att under en sexårsperiod på heltid ägna sig åt cancerforskning.

 Anvisningar Senior Investigator Award 2017


Junior Clinical Investigator Award (2x3 år)

Syftet är att bereda kliniskt verksamma, disputerade cancerforskare, såväl etablerade som yngre, möjlighet att under en längre sammanhängande period ägna sig åt forskning. 

Obs! I ansökningssystemet Nova, välj Klinisk cancerforskartjänst (50%) som kategorin var benämnd tidigare.

 Anvisningar Junior Clinical Investigator Award 2017


Senior Clinical Investigator Award (2x3 år)  

Syftet är att bereda kliniskt verksamma, disputerade cancerforskare, såväl etablerade som yngre, möjlighet att under en längre sammanhängande period ägna sig åt forskning.

Obs! I ansökningssystemet Nova, välj Klinisk cancerforskartjänst (50%) som kategorin var benämnd tidigare.

 Anvisningar Senior Clinical Investigator Award 2017


Har du frågor? Skicka e-post till forskning@cancerfonden.se

Läs mer om Cancerfonden
Rapportering av avslutat anslag-Anslagsmottagare ska rapportera anslag efter dispositionstidens slut.
Ansöknings- och beslutsdatum-Forskare och vårdpersonal har möjlighet att ansöka om medel från Cancerfonden vid i huvudsak två tillfällen om året, på våren och på hösten. Vissa stöd går att söka löpande under året.
Sök stipendier för vårdpersonal-Vårdpersonal inom cancerområdet kan ansöka om stipendier från Cancerfonden.