Forskning
Publicerad
11 okt 2017

Sök anslag för forskare

Forskare kan ansöka om anslag från Cancerfonden. Börja med att läsa anvisningarna nedan för aktuell kategori. Skriv ut dem och ha dem till hands när du fyller i ansökningsformuläret.

Nyheter 2017

Nya behörighetskrav

Förändringarna avseende undantag från behörighetskraven för tjänster! För fullständig information se anvisningarna för respektive ansökningskategori.

I de formella behörighetskraven anges ett datum den sökande ska ha disputerat efter för den aktuella tjänsten. Om man disputerat före det datumet är man inte behörig att söka.

Undantag kan medges när sökande varit sjukskriven 50 procent eller mer under minst 30 kalenderdagar i följd. Läkarintyg alternativt intyg från försäkringskassa ska bifogas.

Vid föräldraledighet kan undantag medges för föräldraledighet under en sammanhängande period på 50% eller mer i minst 30 kalenderdagar i följd.

Om man inte kan uppvisa intyg från försäkringskassan kan undantag kan medges med 90 kalenderdagar i samband med barns födelse mot uppvisande av födelseattest. 

När sökande begär undantag från behörighetskrav ska intyg bifogas samt ett formulär skrivas under av sökanden och personalavdelningens löneenhet. Formuläret finns i ansökningsportalen Nova och skickas till forskning@cancerfonden.se, senast sista ansökningsdag tillsammans med läkarintyg och/eller intyg från försäkringskassan. 

Så här går ansökan till

  1. Läs och följ anvisningarna
  2. Skapa din ansökan i ansökningssystemet Nova.
  3. Fyll i alla uppgifter och bifoga bilagor som PDF-filer. Vi råder dig att skriva större textstycken i Word och kopiera in dem i ansökningsformuläret.
  4. När ansökan är inskickad skapas en bekräftelse som ska skrivas under av sökande och, beroende på kategori, av prefekt eller verksamhetschef. Den ska skickas in med originalunderskrifter i tid enligt anvisningarna.

Ansökningskategorier

Forskningsprojekt

Anslaget är avsett för att tillhandahålla medel för driftskostnader, anställande av personal, inköp av material och utrustning samt övriga av projektet motiverade kostnader för forskning. 

 Anvisningar forskningsprojekt 2017


Forskarmånader för kliniskt verksamma

Anslaget avser att bereda möjlighet till forskningsledighet för forskare med klinisk tjänstgöring, inkl forskare som avser ägna sig åt cancerforskning inom området vård-, samhälls- och beteendevetenskaplig forskning eller annan vårdvetenskap.

 Anvisningar forskarmånader 2017


Planeringsgrupp

Avsikten med planeringsgrupper är att sammanföra forskargrupper och forskare med likartad metodologisk eller ämnesmässig tillhörighet.

Anvisningar planeringsgrupp 2017


Kongress

Anslaget är avsett för att möjliggöra anordnandet av kongresser/symposier av intresse för cancerforskningen genom täckande av kostnader för inbjudna deltagare, sekretariat, lokaler etc.

 Anvisningar kongress 2017


Resa, tre månader eller kortare tid

Anslag kan sökas löpande under perioderna 1 januari–10 juni och 10 augusti–31 december, dock senast en månad före beräknad avresa. Besked om beslut lämnas inom sex veckor. 

 Anvisningar resa 2017


Två Fellowships i pankreascancerforskning

Med syfte att ytterligare stärka svensk pankreascancerforsning utlyser nu Cancerfonden två Fellowships. Vi hoppas med denna särskilda satsning stimulera flera forskare att söka anslag för att med ökad kraft kunna ta sig an den stora utmaning som pankreascancer utgör, såväl inom grundforskning som klinisk forskning.

Anvisning särskild satsning pankreas

Ansökningsformulär Fellowship i pankreascancerforskning


Forskarskola (3 år)

Anslaget är avsett att möjliggöra drift av forskarskola som är riktad till målgruppen doktorander med projekt inom ämnesområdet cancer. Personuppgifter skrivs in i Nova, övriga uppgifter i ansökningsformulär Forskarskola 2017 nedan. Ansökan mailas till forskning@cancerfonden.se.

 Anvisningar Forskarskola 2017

 Ansökningsformulär Forskarskola 2017


Postdoktortjänst (3 år)

Syftet är att gagna cancerforskningen genom att rekrytera framgångsrika yngre forskare till området.

 Anvisningar Postdoktortjänst 2017


Junior Investigator Award (6 år)

Syftet är att rekrytera disputerade cancerforskare som vill etablera eget forskningsprogram och ge dem möjlighet att under en sexårsperiod på heltid ägna sig åt cancerforskning.

 Anvisningar Junior Investigator Award 2017


Senior Investigator Award (6 år)

Syftet är att bereda etablerade och väl kvalificerade forskare som inte har sluttjänst inom universitetsorganisationen möjlighet att under en sexårsperiod på heltid ägna sig åt cancerforskning.

 Anvisningar Senior Investigator Award 2017


Junior Clinical Investigator Award (2x3 år)

Syftet är att bereda kliniskt verksamma, disputerade cancerforskare, såväl etablerade som yngre, möjlighet att under en längre sammanhängande period ägna sig åt forskning. 

Obs! I ansökningssystemet Nova, välj Klinisk cancerforskartjänst (50%) som kategorin var benämnd tidigare.

 Anvisningar Junior Clinical Investigator Award 2017


Senior Clinical Investigator Award (2x3 år)  

Syftet är att bereda kliniskt verksamma, disputerade cancerforskare, såväl etablerade som yngre, möjlighet att under en längre sammanhängande period ägna sig åt forskning.

Obs! I ansökningssystemet Nova, välj Klinisk cancerforskartjänst (50%) som kategorin var benämnd tidigare.

 Anvisningar Senior Clinical Investigator Award 2017


Har du frågor? Skicka e-post till forskning@cancerfonden.se.

Läs mer om Cancerfonden
Ansöknings- och beslutsdatum-Forskare och vårdpersonal har möjlighet att ansöka om medel från Cancerfonden vid i huvudsak två tillfällen om året, på våren och på hösten. Vissa stöd går att söka löpande under året.
Rapportering av avslutat anslag-Anslagsmottagare ska rapportera anslag efter dispositionstidens slut.
Sök stipendier för vårdpersonal-Vårdpersonal inom cancerområdet kan ansöka om stipendier från Cancerfonden.