Projekt

Anvisningar

Cancerfonden, organisationsnummer 802005-3370, 101 55 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in i samband med ansökan om anslag.

Information om ansökningssystemet Fenix

Cancerfonden har ett digitaliserat ansökningssystem, Fenix. Fenix använder BankID och svenskt personnummer för identifiering och signering. Signering av ansökan sker digitalt av både prefekt och sökande direkt i Fenix. Sökande signerar ansökan sist, dvs efter det att prefekt signerat.  

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickat den till prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord. 

Sista signeringsdag i ansökningssystemet Fenix för sökande är 2021-04-29 Kl. 15:00.

Ändamål

Cancerfonden finansierar forskning som kan leda till att cancersjukdomarna kan förstås bättre, förebyggas hos fler, diagnosticeras tidigare eller behandlas på ett mer effektivt och skonsamt sätt (inkl palliativ och rehabiliterande behandling).

Perspektivet är mycket brett och ansökningar välkomnas från forskare inom många olika fält såsom medicin, vårdvetenskap, farmaci, naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap, folkhälsovetenskap, beteende- och kommunikationsvetenskap.

Anslaget är avsett för att tillhandahålla medel för av projektet motiverade kostnader för drift (t ex inköp av material och utrustning) och personal, dock ej egen lön (t ex BMA, doktorand). 

Behörighet

Av juridiska skäl betalar Cancerfonden ut anslag för forskning endast till svenska lärosäten. 

För att söka och erhålla anslag för Projekt krävs anställning vid svenskt lärosäte/ vårdinrättning med lön motsvarande minst 20 % tjänstgöring.

Denna anställning ska vara påbörjad vid ansökningstillfället. För sökande som innehaft anslag under minst 5 år vid ansökningstillfället kan undantag från denna regel medges under vissa omständigheter. Detta kan ske vid tjänstgöring hos annan arbetsgivare (utländsk eller svensk) under villkor som möjliggör att projektet fortgår genom fortsatt forskningsverksamhet och anknytning till svenskt universitet.

Detta måste motiveras särskilt och bedömas vid varje ny ansökan, eller vid förändring av anställningsförhållandena under pågående anslagsperiod. 

Sökande som har pensionerats efter verksamhet vid svenskt universitet omfattas inte av kravet på 20 % anställning, men anknytning till svenskt lärosäte måste godkännas genom prefektens signering av ansökan. 

Projektanslag är i första hand avsett för disputerad, självständig forskare (”PI”) med en vetenskaplig meritering som motsvarar docentkompetens. Sökande ska ha disputerat före den 1 januari 2019.

En sökande (PI) - ett projektanslag är praxis för Projekt. Man är inte behörig att söka om man har ett pågående projektbidrag under den aktuella sökta bidragsperioden. Undantag görs för särskilda utlysningar samt för Cancerfondens övriga anslagskategorier.

Tid för anslag

Anslagsperioden för Projekt är 1 januari – 31 december. Projekt beviljas i regel för tre år. Dispositionstiden är anslagstiden + ytterligare 12 månader. Om särskilda skäl finns kan anslagsmottagaren efter skriftlig anhållan till forskningsnämnden få dispositionstiden förlängd. 

Ramanslag

Projektanslag ges som ramanslag för personal- och driftskostnader. 

Anslaget får användas som bidrag till stipendium, doktorandtjänst m.m. enligt lokala föreskrifter vid varje lärosäte. Observera att anslaget ej får användas för egen lön eller för avlöning av tillsvidareanställd lektor eller professor. 

Ordinarie anslag kan beviljas från 600 000 kronor till maximalt 2,5 miljoner kronor per år.

Förvaltande myndighet

Av juridiska skäl betalar Cancerfonden ut anslag för forskning endast till svenska lärosäten. 

Cancerfonden godkänner avdrag för indirekta kostnader med maximalt 15,25 procent av anslaget. I ansökan ska indirekta kostnader införas som driftskostnad i sökt belopp.

I ansökans bekräftelse garanterar prefekten vid signering medfinansiering av projektet i det fall ovanstående avdrag inte räcker. 

Bedömningsunderlag

Meriter

Meriter ska anges i respektive ansökan i Fenix.

Forskningsprogram

Forskningsprogrammet får omfatta högst tio sidor inklusive referenser (12 punkter, enkelt radavstånd, 2,5 cm marginal). 

Forskningsprogrammet kan skrivas på engelska. 

Följande disposition av forskningsprogrammet rekommenderas: 

 • Specifik målsättning
  Kortfattad redogörelse för syftet med det föreslagna forskningsarbetet.
 • Bakgrund
  Sammanfattning av egna och andras resultat inom forskningsområdet.
 • Arbetsplan och preliminära resultat
  Detaljerad beskrivning av hypotes(er) och planerat arbete. Arbetsplanen ska även omfatta metodbeskrivning där det klart ska framgå att aktuell teknik/metodologi, även statistiska överväganden, powerberäkning etc, finns uppsatt och behärskas, eller på annat sätt är tillgänglig för det aktuella projektet. De preliminära resultaten är av stor vikt vid ansökan om anslag till nya projekt.
 • Betydelse
  Kort redogörelse för den väntade betydelsen för cancerforskning.
 • Litteraturreferenser
  Författare, arbetets titel, publikationens namn, volym, sida, årgång. Ta bara med de absolut väsentligaste referenserna.

Om det sökta projektet är nära knutet till ett projekt som redan stöds av Cancerfonden ska det i projektbeskrivningen framgå på vilket sätt projektet utgör en utvidgning, och vilken roll den sökande respektive huvudmannen för det projekt som redan stöds av Cancerfonden har. 

Cancerrelevans

Enligt Cancerfondens stadgar ska föreningen "stödja, organisera och samordna cancerforskning...". I ansökningsformuläret finns ett särskilt fält där den sökande ska motivera cancerrelevansen. 

Samarbetspartners och forskningsgruppens sammansättning 

Vid ansökan om Projekt är en beskrivning av nyckelpersoner med relevans för projektet och samarbetspartners obligatorisk. Beskrivningen har som syfte att ge en överblick över alla medarbetare i projektet och deras kompetens och särskilda ansvarsområden.  

Vid stora multicenterstudier behöver inte samtliga deltagares namn anges utan enbart antal centra och vissa nyckelpersoner.

Vetenskaplig rapport 

De sakkunniga ska kunna göra en bedömning av progressen i projektet under den senaste anslagsperioden. 

 1. För sökande som har ett pågående projekt ska denne avge vetenskaplig rapport i Fenix.
 2. Publikationslista för anslagsperioden ska bifogas ansökan.
 3. Gör en förteckning över de vetenskapliga arbeten (tryckta eller i form av manuskript) som finansierats av senast erhållna projektanslag. Abstracts ska inte ingå i rapporten.

Referenser ska vara fullständiga inklusive titel och samtliga författare. Författarordningen ska överensstämma med den som används i PubMed. Patent erhållna under anslagsperioden ska anges.

Arbeten som rör projekt som ej finansierats av Cancerfonden ska inte tas med i rapporten.

Populärvetenskaplig beskrivning 

Den populärvetenskapliga beskrivningen av projektet kommer vid beviljat anslag att publiceras på cancerfonden.se. Informationen i texten vänder sig till allmänheten och ska vara skriven på svenska. Den ska vara så lättbegriplig som möjligt (max 650 tecken per fråga/avsnitt). 

Observera att texten kommer att publiceras oredigerad. För att ge en enhetlig bild av projekten ska, förutom en populärvetenskaplig projekttitel på svenska (max 255 tecken), nedanstående tre punkter besvaras av den sökande. 

 1. Beskriv bakgrunden till ditt projekt.
 2. Beskriv vad Projektet handlar om, t ex vilka cancersjukdomar som studeras, behandling, diagnostik, epidemiologi, prevention, vård av cancerpatienter, grundläggande mekanismer för hur cancer uppkommer.
 3. Vad hoppas du kunna uppnå med din forskning?

Sökt belopp  

Samtliga belopp i ansökan ska anges i kronor, dvs ej tusentalsförkortade. 

I ramanslaget kan ingå kostnader för personal i projektet, doktorand, postdoktor, gästforskare, BMA eller forskningssköterska. För ännu ej anställd personal anges personalkategorins medellön (se www.lönestatistik.se). 

Cancerfonden godkänner avdrag för indirekta kostnader med maximalt 15,25 procent av anslaget. 

Övriga anslag

Cancerfonden lägger stor vikt vid att projektansökningar innehåller korrekt information om budgeten. En komplett bild av sökandes samtliga anslag som berör sökt projekt och eventuella övriga medel har betydelse både vid bedömningen av projektets möjligheter att genomföras och för att beräkna behovet av finansiering. 

Observera att ansökan med ofullständigt ifylld redovisning riskerar att avslås på grund av bristande underlag för beslut. 

Praktiska anvisningar

Ansökan

Innehavare av anslag eller uppdrag från tobaksindustrin får ej samtidigt inneha anslag från Cancerfonden. 

Ansökan görs i Cancerfondens nya ansökningssystem Fenix. Ansökan kan sparas och ändras tills dess att du har tryckt på knappen ”Be om signering”. Ansökan kan inte signeras och lämnas in om inte samtliga flikar i ansökningsformuläret är grönmarkerade. 

Ansökan kan inte kompletteras efter ansökningstidens utgång.

Bilagor i pdf

 • Flik Meriter: 10 utvalda originalartiklar, ej översiktsartiklar, bokkapitel etc. 
 • Flik Meriter: Manuskript med originaldata max 3 stycken.
 • Flik Meriter: Fullständig publikationslista
 • Flik Proj Info: Forskningsprogram, max 10 sidor
 • Om aktuellt under flik Vet Rapp: Förteckning över vetenskapliga arbeten, endast om fritextrutans tecken ej räcker till. 

Signering av ansökan

När du är klar med din ansökan ska du sända ansökan till din prefekt genom att gå in under flik ”Förhandsgranska”, längst ner på sidan klickar du på ”Be om signering”, då sänds ansökan till din prefekt som tar del av ansökan och signerar den digitalt med BankID.

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickat den till prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord.

När prefekten signerat ansökan digitalt med BankID får du som sökande ett mail och ska då logga in och i din tur signera ansökan digitalt med BankID. Det ska vara gjort senast 2021-04-29, kl. 15:00.

Ansökans signeringstid

Ansökans signeringstid går ut torsdagen den 29 april 2021 kl 15:00. 

Beslut

Beslut fattas vid forskningsnämndens sammanträde under november månad 2021. Beslut och utlåtande skickas ut ca 2 veckor efter beslutsmötet. Påbörjade ej inkomna ansökningar kommer att raderas efter ansökningsomgångens utgång. 

Övrigt 

Adressändring 

Den sökande/anslagsinnehavaren ansvarar själv för att aktuella universitets/institutions-, person- och kontaktuppgifter finns införda i Fenix sökandeportal.

Byte av förvaltande myndighet/institution

Vid överflyttning av anslag till annan förvaltande myndighet eller till annan institution vid nuvarande universitet/högskola ska ansökan om byte göras i Fenix med digital signering/godkännande från både nuvarande och mottagande prefekt. 

Rapportering (ekonomisk och vetenskaplig)

Senast tre månader (se kontrakt) efter dispositionstidens slut ska rapportering göras via Fenix. Överblivna medel ska återbetalas. Vetenskaplig rapport ska bifogas som PDF-fil. Observera att Vetenskaplig rapport ej ska bifogas om den redan är gjord i samband med ny ansökan. 

Inlogg i Fenix

Om du redan har ett konto kan du logga in i Fenix. Om du inte har ett konto än kan du skapa ett konto här.

För mer info se instruktioner för Fenix

Frågor? 

Kontakta Enheten Forskning för information på växeltelefonnummer: 010-199 10 10  eller via mail: forskning@cancerfonden.se

Hantering av personuppgifter

Läs mer om hanteringen av personuppgifter i vår integritetspolicy.

Anvisningarna som pdf

Ladda ner anvisningarna som pdf här