Projekt

Sista ansökningsdag är torsdag 25 april 2024 klockan 15:00.

Ansökan ska vara signerad av prefekt innan den skickas in av den sökande till Cancerfonden. Notera att sista dagen att skicka in en ansökan för den sökande är 25 april 2024.

Sidan är uppdaterad 6 mars 2024.

Cancerfonden, organisationsnummer 802005–3370, 101 55 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in i samband med ansökan om anslag.

Ansök i Fenix

Du ansöker i vårt ansökningssystem Fenix. Läs mer om hur Fenix fungerar

Riktlinjer kring AI

Du som söker medel hos Cancerfonden kan använda generativa AI-verktyg eller andra verktyg när du skriver din ansökan. Du behöver inte ange att du har använt det.

Oavsett om du skriver själv eller tar hjälp av ett AI-verktyg gäller samma regler:

 • Du ansvarar för att allt i ansökan är korrekt.
 • Du ansvarar för att allt är ifyllt enligt vår ansökningsprocess.
 • Du ska följa god forskningssed. Det är förbjudet att plagiera, förfalska och fabricera innehåll i din ansökan.

När du skriver under och skickar in din ansökan intygar du att du har följt ovan.

Ansökan

Syfte

Cancerfonden finansierar forskning som kan leda till att cancersjukdomar kan förstås bättre, förebyggas hos fler, diagnosticeras tidigare eller behandlas på ett mer effektivt och skonsamt sätt (inklusive palliativ och rehabiliterande behandling).

Perspektivet är mycket brett och ansökningar välkomnas från forskare inom många olika fält såsom medicin, vårdvetenskap, farmaci, naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap, folkhälsovetenskap, beteende- och kommunikationsvetenskap.

Praktisk information

Formella behörighetskrav

För att söka och erhålla anslag för Projekt krävs anställning vid svenskt lärosäte/vårdinrättning med lön motsvarande minst 20 % tjänstgöring. Denna anställning ska vara påbörjad vid ansökningstillfället. Har du endast en anställning på en vårdinrättning krävs det att du har en anknytning till ett svenskt lärosäte som måste godkännas genom prefektens signering av ansökan.

För sökande som innehaft anslag under minst 5 år vid ansökningstillfället kan undantag från denna regel medges under vissa omständigheter.

Detta kan ske vid tjänstgöring hos annan arbetsgivare (utländsk eller svensk) under villkor som möjliggör att projektet fortgår genom fortsatt forskningsverksamhet och anknytning till svenskt universitet.

Detta måste motiveras särskilt och bedömas vid varje ny ansökan, eller vid förändring av anställningsförhållandena under pågående anslagsperiod.

Sökande som har pensionerats efter verksamhet vid svenskt universitet omfattas inte av kravet på 20 % anställning, men anknytning till svenskt lärosäte måste godkännas genom prefektens signering av ansökan.

Projektanslag är i första hand avsett för disputerad forskare med en vetenskaplig meritering som motsvarar docentkompetens och/eller självständighet som forskarledare (PI).

Sökande ska ha disputerat före den 1 januari 2022.

Vid frånvaro från forskning ges du en möjlighet att delge mer information till bedömarna om du varit borta en längre tid från forskningen t.ex. föräldraledighet, sjukfrånvaro etc.

En sökande (PI) - ett projektanslag är praxis för Projekt. Man är inte behörig att söka om man har ett pågående projektbidrag under den aktuella sökta bidragsperioden.

Tid för anslag

Anslagsperioden är 1 januari – 31 december. Anslaget beviljas i regel för tre år. Dispositionstiden är anslagstiden plus ytterligare 12 månader.

Ansökan om förlängd dispositionstid skickas in via Fenix.

Läs mer om förändringar i anslag

Bedömningsunderlag

Ansökan bedöms enligt nedanstående bedömningskriterier:

 • Vetenskaplig kvalitet
 • Sökandes kompetens
 • cancerrelevans, enligt Cancerfondens stadgar ska föreningen ”stödja, organisera och samordna cancerforskning”
 • Vetenskaplig progress (för fortsättningsanslag).

Anslagets storlek

Anslaget får användas som bidrag till stipendium, doktorandtjänst m.m. enligt lokala föreskrifter vid varje lärosäte. Observera att anslaget ej får användas för egen lön eller för avlöning av tillsvidareanställd lektor eller professor. 

Cancerfonden betalar endast ut anslag för forskning till svenska universitet och högskolor.

Projektanslag ges som ramanslag för personal- och driftskostnader. 

Samtliga belopp i ansökan ska anges i hela belopp och kronor, dvs ej tusentalsförkortade. 

I ramanslaget kan ingå kostnader för personal i projektet, doktorand, postdoktor, gästforskare, BMA eller forskningssköterska. För ännu ej anställd personal anges personalkategorins medellön. 

Cancerfonden godkänner avdrag för indirekta kostnader med maximalt 15,25 procent av anslaget. 

Ordinarie anslag kan beviljas från 1 miljon kronor till maximalt 2,5 miljoner kronor per år. Du kan ansöka om mindre än 1 miljon kronor per år om ditt projekt är mindre kostsamt.

Cancerfonden beviljar inte högre belopp än vad som sökts, var därför noga med vad du anger i din budget.

De belopp som går att ansöka är våra fasta anslagsnivåer:

 • 1 000 000      
 • 1 250 000
 • 1 500 000     
 • 1 750 000      
 • 2 000 000
 • 2 250 000    
 • 2 500 000

Prioriteringskommittéer (Pk)

Fördelning av ansökningar till prioriteringskommittéer (Pk)

I ansökan kan du önska vilken prioriteringskommitté din ansökan ska bedömas i. Du har möjlighet att önska ett första- och andrahandsval, Cancerfonden försöker tillgodose ditt önskemål men kan inte garantera att din ansökan blir bedömd i önskad prioriteringskommitté.

Du kan inte välja samma grupp under Mitt förstahandsval och Mitt andrahandsval.

Ansökningar om projektanslag bereds i tio prioriteringskommittéer (Pk), som var och en har ca 8 ledamöter. Pk har olika kompetensprofiler, men med betydande överlappning, så att ansökningar ska kunna fördelas någorlunda jämnt och också för att undvika jäv.

Sökande har möjlighet att föreslå en Pk för sin ansökan, men det är inte ovanligt att en ansökan kan passa i 2-4 olika Pk.

Fördelningen av ansökningar bereds av det vetenskapliga sekretariatet (bland annat med hänsyn till sökandes önskemål) och beslutas ytterst i samråd mellan ordförande i respektive Pk.

Kliniska projekt hanteras vanligen i Pk D, E, F eller G, men kan också hanteras i Pk A1, A2, A3 och C.

Grundforskningsprojekt hanteras ofta i Pk B1 eller B2, men kan också hanteras i Pk A1, A2, A3 och C.

Translationella projekt kan hanteras i flera kommittéer, vilket bl a styrs av om de är huvudsakligen baserade på prekliniska modeller (Pk A1, A2, A3, B1, B2, C) eller patientmaterial (Pk A1, A2, A3, C, D, E).

Epidemiologiska projekt hanteras huvudsakligen av Pk F, vårdvetenskap i Pk G och prevention i Pk F eller Pk G.

Pk A1

Cellbiologi, genetik, translationell forskning.

Pk A2

Patologi, molekylär diagnostik, translationell forskning.

Pk A3

Cancerbiologi, epigenetik , translationell forskning.

Pk B1

Genreglering, biokemi, metabolism, strukturbiologi.

Pk B2

Modellorganismer, utvecklingsbiologi, systembiologi.

Pk C

Immunologi, mikrobiologi, celltransplantation.

Pk D

Klinisk och translationell cancerforskning, farmakologi.

Pk E

Klinisk och translationell cancerforskning, strålbehandling, strålbiologi, bilddiagnostik.

Pk F

Epidemiologi, biostatistik, folkhälsovetenskap.

Pk G

Vårdvetenskap, palliation, prevention, beteendevetenskap.

Patientperspektiv

En stor del av de projekt som stöds av Cancerfonden kan antingen dra fördel av  patienters erfarenheter, eller leda till kunskap som kan påverka patienter.

I vissa av Cancerfondens prioriteringskommittéer ingår det adjungerade patienter.

Om ditt projekt hör till denna kategori behöver du ange om, och i så fall på vilket sätt hänsyn tagits till patientperspektivet. En beskrivning av detta görs i särskilt avsedd ruta i ansökan under rubrik ”patientperspektiv”.

Du behöver också skriva en kort sammanfattning om ditt ditt projekt som kommer att läsas av patientrepresentanter. 

Ett exempel kan t ex vara att patienter har involverats i planeringen av en klinisk studie, att det har förts diskussion med patienter i framtagandet av forskningsprogrammet, att forskningsprojektet baseras på patientkontakter eller att projektet på annat sätt beaktat anhörig-/patientperspektivet när det designats.

Om du anser att patientperspektivet inte är relevant för ditt projekt eller framtagandet av ditt forskningsprogram ska du motivera det i rutan istället.

Så här ansöker du

Ansök i Fenix

Om du redan har ett konto kan du logga in direkt i Fenix.

Om du inte har ett konto än kan du skapa ett konto här.

Mer om hur du ansöker i Fenix

Sökande

I den här fliken i Fenix fyller du i allmän information om dig själv som sökande. Det är till exempel dina personuppgifter och nuvarande anställning.

Anslagsförvaltare

I den här fliken fyller du i information om ditt lärosäte och prefekt.

Cancerfonden betalar endast ut anslag för forskning till svenska universitet och högskolor.

Cancerfonden godkänner avdrag för indirekta kostnader med maximalt 15,25 procent av anslaget.

I ansökans bekräftelse garanterar prefekten vid signering medfinansiering av projektet i det fall ovanstående avdrag inte räcker.

Meriter

Här fyller du i ditt CV samt bifogar publikationslista och andra meriter. Alla bilagor ska bifogas som PDF. 

Bilagor 

 • Publikationslista med dina 10 mest relevanta artiklar för denna ansökan där fullständig referens anges. Listan ska vara uppställd: Författare, arbetets titel, publikationens namn, volym, sida, årgång. (Bifogas som PDF)
 • Ej ännu publicerade manuskript med originaldata max 3 stycken. (Bifogas som PDF)
 • Fullständig publikationslista. Listan ska vara uppställd: Författare, arbetets titel, publikationens namn, volym, sida, årgång. Publikationslistan ska anges i tre kategorier: Peer reviewed originalpublikationer, granskade artiklar och övriga artiklar.(Bifogas som PDF)

Projekt

Här fyller du i allt som är relaterat till ditt projekt, bifogar ditt forskningsprogram samt skriver om patientperspektiv.

Forskningsprogrammet ska författas på engelska och får omfatta högst tio sidor inklusive referenser (teckensnitt 12 punkter, enkelt radavstånd, 2,5 cm marginal).

Följande disposition rekommenderas:

 • Specifik målsättning
  Kortfattad redogörelse för syftet med det föreslagna forskningsarbetet.
 • Bakgrund
  Sammanfattning av egna och andras resultat inom forskningsområdet.
 • Arbetsplan och preliminära resultat
  Detaljerad beskrivning av hypotes(er) och planerat arbete. Arbetsplanen ska även omfatta metodbeskrivning där det klart ska framgå att aktuell teknik/metodologi, även statistiska överväganden, powerberäkning etc, finns uppsatt och behärskas, eller på annat sätt är tillgänglig för det aktuella projektet. Preliminära resultat är av stor vikt i bedömningen.
 • Betydelse
  Kort redogörelse för den väntade betydelsen för cancerforskning.
 • Litteraturreferenser
  Författare, arbetets titel, publikationens namn, volym, sida, årgång. Ta bara med de absolut väsentligaste referenserna.
 • Självständig forskningslinje
  Sökande som verkar eller kommer att verka i en större grupp ska tydliggöra hur projektet förhåller sig till de övriga projekten inom gruppen. Om sökande fortsätter på ett projekt som helt eller delvis har påbörjats under doktorand- eller postdoktortiden, behöver man även beskriva relationen mellan projektet och tidigare handledares forskning.

Samarbetspartners och forskningsgruppens sammansättning

Vid ansökan om Projekt är en beskrivning av nyckelpersoner med relevans för projektet och samarbetspartner obligatorisk.

Beskrivningen har som syfte att ge en överblick över alla medarbetare i projektet och deras kompetens och särskilda ansvarsområden.

Vid stora multicenterstudier behöver inte samtliga deltagares namn anges utan enbart antal centra samt nyckelpersoner.

Progress

Den här fliken ska bara fyllas i av sökande som söker ett fortsättningsanslag.

Fortsättningsanslag är de anslag där anslagstiden eller dispositionstiden går ut under samma år som ansökan skickas in.

Har du haft projektanslag tidigare, men fått ett avslag senaste gången du ansökte om projektanslag så räknas det inte som ett fortsättningsanslag. Notera dock att du inte kan inneha två projektanslag samtidigt.

De sakkunniga ska kunna göra en bedömning av progressen i projektet under den senaste anslagsperioden.

 1. Ge en kort beskrivning av viktiga resultat från senaste anslagsperioden.
 2. Gör en förteckning över de vetenskapliga arbeten (tryckta eller i form av manuskript) som finansierats av senast erhållna anslag. Abstracts ska inte ingå i rapporten.

Referenser ska vara uppställda Författare, arbetets titel, publikationens namn, volym, sida, årgång. Författarordningen ska överensstämma med den som används i PubMed. Patent erhållna under anslagsperioden ska anges.

Arbeten som rör projekt som ej finansierats av Cancerfonden ska inte tas med i rapporten.

Populärvetenskaplig beskrivning

Den här texten kommer publiceras här på www.cancerfonden.se om ditt anslag blir beviljat och kan läsas av människor som ger gåvor till Cancerfonden, som drabbats av cancer, är närstående och andra intresserade.

Skriv därför så lättbegripligt och kortfattat som möjligt.

Texten ska vara på svenska och max 650 tecken per fråga/avsnitt.

Din text kommer inte redigeras utan publiceras som du skriver den.

 1. Skriv en titel som är lätt att förstå.
 2. Vad är projektets bakgrund?
 3. Vad handlar projektet om? Beskriv till exempel vilka cancersjukdomar som studeras, vilken behandling det rör sig om, om det är inom diagnostik, epidemiologi, prevention eller vård av cancerpatienter, eller om det handlar om hur cancer uppkommer.
 4. Vad hoppas du uppnå med din forskning?
 5. Skriv en kortfattad sammanfattning av projektet för den som snabbt vill veta vad det handlar om.

Statistik

För att Cancerfonden ska kunna föra statistik över vad det forskas på behöver du här ange hur stor andel av projektet som avser vilket forskningsområde.

Anslag

Här anger du pågående och sökta forskningsanslag från både Cancerfonden och andra finansiärer.

Innehavare av anslag eller uppdrag från tobaksindustrin får inte samtidigt ha anslag från Cancerfonden.

Cancerfonden lägger stor vikt vid att ansökningar innehåller korrekt information om budgeten.

En komplett bild av sökandes samtliga anslag som berör sökt projekt och eventuella övriga medel har betydelse både vid bedömningen av anslagets möjligheter att genomföras och för att beräkna behovet av finansiering. 

Observera att ansökan med ofullständigt ifylld redovisning riskerar att avslås på grund av bristande underlag för beslut. 

Förhandsgranskning (och signering)

Här visas en förhandsgranskning av din ansökan där du ser om det saknas information om din ansökan.

Om ansökan är korrekt ifylld kan du påbörja signering genom att först skicka till prefekt för att sedan signeras av dig själv.

Signering av ansökan

När du är klar med din ansökan ska du sända ansökan till din prefekt genom att gå in under flik ”Förhandsgranska”, längst ner på sidan klickar du på ”Be om signering”, då sänds ansökan till din prefekt som tar del av ansökan och signerar den digitalt med BankID.

När prefekten har signerat ansökan digitalt med BankID får du som sökande ett mejl och ska då logga in på Min sida för att signera och skicka in ansökan digitalt med BankID.

DEADLINE FÖR ANSÖKAN: senaste datum och tid för att ha skickat in din ansökan hittar du längst upp på den här sidan. 

Var därför ute i god tid så att din ansökan både hinner signeras av din prefekt och att du som sökande hinner signera och skicka in ansökan innan ansökningstiden stänger.

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickat den till prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord.

Ansökan kan sparas och ändras tills dess att du har tryckt på knappen ”Be om signering”. Ansökan kan inte signeras och lämnas in om inte samtliga flikar i ansökningsformuläret är grönmarkerade. 

Hantering av personuppgifter

Läs mer om hanteringen av personuppgifter i vår integritetspolicy.

Förändringar i ditt anslag och rapportering

Ändrade förhållanden under anslagstiden

 • Ändrade anställnings- och finansieringsförhållanden ska omedelbart anmälas till Cancerfonden för omprövning av anslaget.
 • Forskare som tilldelats medel för tjänst kan behålla dessa medel om personen ifråga fortsätter sin verksamhet men under tiden befordras.
 • Forskare som tilldelats anslag för tjänst och under anslagsperioden söker och erhåller en tjänst utlyst av lärosätet (lektor, professor) kan inte behålla finansieringen från Cancerfonden.

Undantag från ovanstående regel är forskare som under anslagsperioden:

 • Förordnas till biträdande universitetslektor (BUL) eller forskarassistent där finansieringen från Cancerfonden kan behållas. (Gäller ej postdoktortjänst)

Forskare som tilldelats anslag för Postdoktortjänst kan inte använda medlen för någon annan typ av tjänst. Avslutas Postdoktortjänsten så avslutas också anslaget.

Byte av förvaltande myndighet/institution

Vid överflyttning av anslag till annan förvaltande myndighet eller till annan institution vid nuvarande universitet/högskola ska ansökan om byte göras i Fenix med digital signering/godkännande från både nuvarande och mottagande prefekt.

Läs mer om förändringar här

Rapportering (ekonomisk och vetenskaplig)

Senast tre månader (se kontrakt) efter dispositionstidens slut ska rapportering göras via Fenix. Överblivna medel ska återbetalas.

Läs mer om rapportering här

Porträtt Annina Grahn

Har du frågor?

Hör gärna av dig till oss om du har frågor. Du når oss via e-post på forskning@cancerfonden.se

Frågor och svar om att ansöka