Projekt

Anvisningar

Senast uppdaterad 2023-03-01

Cancerfonden, organisationsnummer 802005-3370, 101 55 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in i samband med ansökan om anslag.

Information om ansökningssystemet Fenix

Cancerfonden har ett digitalt ansökningssystem, Fenix.

Fenix använder BankID och svenskt personnummer för identifiering och signering. Signering av ansökan sker digitalt av både prefekt och sökande direkt i Fenix. Sökande signerar ansökan sist, dvs efter det att prefekt signerat.  

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickat den till din prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord. 

Sista signeringsdag i ansökningssystemet Fenix för sökande är 2 maj 2023 kl. 15:00.

Ändamål

Cancerfonden finansierar forskning som kan leda till att cancersjukdomarna kan förstås bättre, förebyggas hos fler, diagnosticeras tidigare eller behandlas på ett mer effektivt och skonsamt sätt (inkl palliativ och rehabiliterande behandling).

Perspektivet är mycket brett och ansökningar välkomnas från forskare inom många olika fält såsom medicin, vårdvetenskap, farmaci, naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap, folkhälsovetenskap, beteende- och kommunikationsvetenskap.

Behörighet

Anslaget är avsett för att tillhandahålla medel för av projektet motiverade kostnader för drift (t ex inköp av material och utrustning) och personal (t ex BMA, doktorand) dock ej för anslagsmottagarens egen lön. 

Cancerfonden betalar endast ut anslag för forskning till svenska universitet och högskolor.

För att söka och erhålla anslag för Projekt krävs anställning vid svenskt lärosäte/vårdinrättning med lön motsvarande minst 20% tjänstgöring.

Denna anställning ska vara påbörjad vid ansökningstillfället. För sökande som innehaft anslag under minst 5 år vid ansökningstillfället kan undantag från denna regel medges under vissa omständigheter.

Detta kan ske vid tjänstgöring hos annan arbetsgivare (utländsk eller svensk) under villkor som möjliggör att projektet fortgår genom fortsatt forskningsverksamhet och anknytning till svenskt universitet.

Detta måste motiveras särskilt och bedömas vid varje ny ansökan, eller vid förändring av anställningsförhållandena under pågående anslagsperiod. 

Sökande som har pensionerats efter verksamhet vid svenskt universitet omfattas inte av kravet på 20 % anställning, men anknytning till svenskt lärosäte måste godkännas genom prefektens signering av ansökan. 

Projektanslag är i första hand avsett för disputerad, självständig forskare (”PI”) med en vetenskaplig meritering som motsvarar docentkompetens. Sökande ska ha disputerat före den 1 januari 2021.

Vid frånvaro från forskning ges du en möjlighet att delge mer information till bedömarna om du varit borta en längre tid från forskningen t.ex. föräldraledighet, sjukfrånvaro etc.

En sökande (PI) - ett projektanslag är praxis för Projekt. Man är inte behörig att söka om man har ett pågående projektbidrag under den aktuella sökta bidragsperioden. 

Tid för anslag

Anslagsperioden för Projekt är 1 januari – 31 december. Projekt beviljas i regel för tre år. Dispositionstiden är anslagstiden plus ytterligare 12 månader. Ansökan om förlängd dispositionstid skickas in via Fenix, läs mer här.

Ramanslag

Projektanslag ges som ramanslag för personal- och driftskostnader. 

Anslaget får användas som bidrag till stipendium, doktorandtjänst m.m. enligt lokala föreskrifter vid varje lärosäte. Observera att anslaget ej får användas för egen lön eller för avlöning av tillsvidareanställd lektor eller professor. 

Samtliga belopp i ansökan ska anges i kronor, dvs ej tusentalsförkortade. 

I ramanslaget kan ingå kostnader för personal i projektet, doktorand, postdoktor, gästforskare, BMA eller forskningssköterska. För ännu ej anställd personal anges personalkategorins medellön (se www.lönestatistik.se). 

Cancerfonden godkänner avdrag för indirekta kostnader med maximalt 15,25 procent av anslaget. 

Ordinarie anslag kan beviljas från 800 000 kronor till maximalt 2,5 miljoner kronor per år. Cancerfonden beviljar inte högre belopp än vad som sökts, var därför noga med vad du anger i din budget.

De belopp som går att ansöka är våra fasta anslagsnivåer:

800 000       1 000 000      1 250 000

1 500 000     1 750 000      2 000 000

2 250 000    2 500 000

Förvaltande myndighet

Cancerfonden betalar endast ut anslag för forskning till svenska universitet och högskolor.

Cancerfonden godkänner avdrag för indirekta kostnader med maximalt 15,25 procent av anslaget.

I ansökans bekräftelse garanterar prefekten vid signering medfinansiering av projektet i det fall ovanstående avdrag inte räcker. 

Bedömningsunderlag

Meriter

Meriter ska anges i respektive ansökan i Fenix.

Forskningsprogram

Forskningsprogrammet får omfatta högst tio sidor inklusive referenser (12 punkter, enkelt radavstånd, 2,5 cm marginal). 

Om forskningsprogrammet omfattar fler än tio sidor tas inte dessa med i bedömningen.

Forskningsprogrammet kan skrivas på engelska. 

Följande disposition av forskningsprogrammet rekommenderas: 

 • Specifik målsättning
  Kortfattad redogörelse för syftet med det föreslagna forskningsarbetet.
 • Bakgrund
  Sammanfattning av egna och andras resultat inom forskningsområdet.
 • Arbetsplan och preliminära resultat
  Detaljerad beskrivning av hypotes(er) och planerat arbete. Arbetsplanen ska även omfatta metodbeskrivning där det klart ska framgå att aktuell teknik/metodologi, även statistiska överväganden, powerberäkning etc, finns uppsatt och behärskas, eller på annat sätt är tillgänglig för det aktuella projektet. De preliminära resultaten är av stor vikt vid ansökan om anslag till nya projekt.
 • Betydelse
  Kort redogörelse för den väntade betydelsen för cancerforskning.
 • Litteraturreferenser
  Författare, arbetets titel, publikationens namn, volym, sida, årgång. Ta bara med de absolut väsentligaste referenserna.

Om det sökta projektet är nära knutet till ett projekt som redan stöds av Cancerfonden ska det i projektbeskrivningen framgå på vilket sätt projektet utgör en utvidgning, och vilken roll den sökande respektive huvudmannen för det projekt som redan stöds av Cancerfonden har. 

Cancerrelevans

Enligt Cancerfondens stadgar ska föreningen "stödja, organisera och samordna cancerforskning...". I ansökningsformuläret finns ett särskilt fält där den sökande ska motivera cancerrelevansen. Läs mer om cancerrelevans här.  

Samarbetspartners och forskningsgruppens sammansättning 

Vid ansökan om Projekt är en beskrivning av nyckelpersoner med relevans för projektet och samarbetspartner obligatorisk. Beskrivningen har som syfte att ge en överblick över alla medarbetare i projektet och deras kompetens och särskilda ansvarsområden.  

Vid stora multicenterstudier behöver inte samtliga deltagares namn anges utan enbart antal centra samt nyckelpersoner.

Patientperspektiv

En stor del av de projekt som stöds av Cancerfonden kan antingen dra fördel av  patienters erfarenheter, eller leda till kunskap som kan påverka patienter.

Om ditt projekt hör till denna kategori behöver du ange om, och i så fall på vilket sätt hänsyn tagits till patientperspektivet. En beskrivning av detta görs i särskilt avsedd ruta i ansökan under rubrik ”patientperspektiv”.

Ett exempel kan t ex vara att patienter har involverats i planeringen av en klinisk studie, att det har förts diskussion med patienter i framtagandet av forskningsprogrammet, att forskningsprojektet baseras på patientkontakter eller att projektet på annat sätt beaktat anhörig-/patientperspektivet när det designats.

I vissa av Cancerfondens prioriteringskommittéer ingår det adjungerade patienter.

Om du anser att patientperspektivet inte är relevant för ditt projekt eller framtagandet av ditt forskningsprogram ska du i stället i rutan motivera detta.

Vetenskaplig progress

De sakkunniga ska kunna göra en bedömning av progressen i projektet under den senaste anslagsperioden. 

 1. För sökande som har ett pågående projekt ska denne avge vetenskaplig progress i Fenix.
 2. Publikationslista för anslagsperioden ska bifogas ansökan.
 3. Gör en förteckning över de vetenskapliga arbeten (tryckta eller i form av manuskript) som finansierats av senast erhållna projektanslag. Abstracts ska inte ingå i rapporten.

Referenser ska vara fullständiga inklusive titel och samtliga författare. Författarordningen ska överensstämma med den som används i PubMed. Patent erhållna under anslagsperioden ska anges.

Arbeten som rör projekt som ej finansierats av Cancerfonden ska inte tas med i rapporten.

Populärvetenskaplig beskrivning 

Den här texten kommer publiceras på cancerfonden.se om ditt anslag blir beviljat och kan läsas av de som ger gåvor till Cancerfonden, som drabbats av cancer, är anhöriga och andra intresserade.

Skriv därför så lättbegripligt och kortfattat som möjligt.

Texten ska vara på svenska och max 650 tecken per fråga/avsnitt.

Din text kommer inte redigeras utan publiceras som du skriver den. 

 1. Skriv en titel som är lätt att förstå.
 2. Vad är projektets bakgrund?
 3. Vad handlar projektet om? Beskriv till exempel vilka cancersjukdomar som studeras, vilken behandling det rör sig om, om det är inom diagnostik, epidemiologi, prevention eller vård av cancerpatienter, eller om det handlar om hur cancer uppkommer. 
 4. Vad hoppas du uppnå med din forskning? 
 5. Skriv en kortfattad sammanfattning av projektet för den som snabbt vill veta vad det handlar om.

Fördelning av ansökningar till prioriteringskommittéer (Pk)

I ansökan kan du önska vilken prioriteringskommitté din ansökan ska bedömas i. Du har möjlighet att önska ett första- och andrahandsval, Cancerfonden försöker tillgodose ditt önskemål men kan inte garantera att din ansökan blir bedömd i önskad prioriteringskommitté.

Ansökningar om projektanslag bereds i nio prioriteringskommittéer (Pk), som var och en har ca 8 ledamöter. Pk har olika kompetensprofiler, men med betydande överlappning, så att ansökningar ska kunna fördelas någorlunda jämnt och också för att undvika jäv.

Sökande har möjlighet att föreslå en Pk för sin ansökan, men det är inte ovanligt att en ansökan kan passa i 2-4 olika Pk. Fördelningen av ansökningar bereds av det vetenskapliga sekretariatet (bland annat med hänsyn till sökandes önskemål) och beslutas ytterst i samråd mellan ordförande i respektive Pk.

Kliniska projekt hanteras vanligen i Pk D, E, F eller G, men kan också hanteras i Pk A1, A2 och C.

Grundforskningsprojekt hanteras ofta i Pk B1 eller B2, men kan också hanteras i Pk A1, A2 och C.

Translationella projekt kan hanteras i flera kommittéer, vilket bl a styrs av om de är huvudsakligen baserade på prekliniska modeller (Pk A1, A2, B1, B2, C) eller patientmaterial (Pk A1, A2, C, D, E).

Epidemiologiska projekt hanteras huvudsakligen av Pk F, vårdvetenskap i Pk G och prevention i Pk F eller Pk G.

Pk A1

Cellbiologi, genetik, translationell forskning.

Pk A2

Patologi, molekylär diagnostik, translationell forskning.

Pk B1

Genreglering, biokemi, metabolism, strukturbiologi.

Pk B2

Modellorganismer, utvecklingsbiologi, systembiologi.

Pk C

Immunologi, mikrobiologi, celltransplantation.

Pk D

Klinisk och translationell cancerforskning, farmakologi.

Pk E

Klinisk och translationell cancerforskning, strålbehandling, strålbiologi, bilddiagnostik.

Pk F

Epidemiologi, biostatistik, folkhälsovetenskap.

Pk G

Vårdvetenskap, palliation, prevention, beteendevetenskap.

Övriga anslag

Cancerfonden lägger stor vikt vid att projektansökningar innehåller korrekt information om budgeten.

En komplett bild av sökandes samtliga anslag som berör sökt projekt och eventuella övriga medel har betydelse både vid bedömningen av projektets möjligheter att genomföras och för att beräkna behovet av finansiering. 

Observera att ansökan med ofullständigt ifylld redovisning riskerar att avslås på grund av bristande underlag för beslut. 

Praktiska anvisningar

Andra finansiärer än cancerfonden

Innehavare av anslag eller uppdrag från tobaksindustrin får ej samtidigt inneha anslag från Cancerfonden. 

Ansökan

Ansökan görs i Cancerfondens ansökningssystem Fenix. Ansökan kan sparas och ändras tills dess att du har tryckt på knappen ”Be om signering”.

Ansökan kan inte signeras och lämnas in om inte samtliga flikar i ansökningsformuläret är grönmarkerade. 

Ansökan kan inte kompletteras efter ansökningstidens utgång.

Bilagor 

 • Flik Meriter: Publikationslista med dina 10 mest relevanta artiklar för denna ansökan där fullständig referens anges. Listan ska vara uppställd: Författare, arbetets titel, publikationens namn, volym, sida, årgång. (Bifogas som PDF)
 • Flik Meriter: Ej ännu publicerade manuskript med originaldata max 3 stycken. (Bifogas som PDF)
 • Flik Meriter: Fullständig publikationslista. (Bifogas som PDF)
 • Flik Proj Info: Forskningsprogram, max 10 sidor. (Bifogas som PDF)
 • Om aktuellt under flik Vet Rapp: Förteckning över vetenskapliga arbeten, endast om fritextrutans tecken ej räcker till. (Bifogas som PDF)

Signering av ansökan

När du är klar med din ansökan ska du sända ansökan till din prefekt genom att gå in under flik ”Förhandsgranska”, längst ner på sidan klickar du på ”Be om signering”, då skickas ansökan till din prefekt som tar del av ansökan och signerar den digitalt med BankID.

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickar den till prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord.

När prefekten signerat ansökan digitalt med BankID får du som sökande ett mail och ska då logga in och i din tur signera ansökan digitalt med BankID.

Ansökans signeringstid

Ansökans signeringstid går ut 2023-05-02 kl. 15:00. 

Beslut

Beslut fattas vid forskningsnämndens sammanträde under november månad 2023.

Beslut och utlåtande skickas ut ca 2 veckor efter beslutsmötet. Påbörjade ej inkomna ansökningar kommer att raderas efter ansökningsomgångens utgång. 

Cancerfonden skickar inte ut bedömningssiffror på enskilda bedömningskriterier, utan endast ett skriftligt utlåtande på ansökan. Dock får inte alla ansökningar ett individuellt utlåtande, läs mer om triage nedan.

Triage

Alla ansökningar bedöms enligt samma bedömningskriterier och granskas individuellt av samtliga ledamöter i den utvalda kommittén.

En viss andel av de ansökningar som fått låga betyg diskuteras inte i detalj på kommitténs möte och får därför inte specifika skriftliga kommentarer i utlåtandet.

Syftet med detta förfarande är att möjliggöra mer djupgående diskussioner av ansökningar med rimlig chans att bli finansierade.

Övrigt 

Adressändring 

Den sökande/anslagsinnehavaren ansvarar själv för att aktuella universitets/institutions-, person- och kontaktuppgifter finns införda i Fenix sökandeportal.

Byte av förvaltande myndighet/institution

Vid överflyttning av anslag till annan förvaltande myndighet eller till annan institution vid nuvarande universitet/högskola ska ansökan om byte göras i Fenix med digital signering/godkännande från både nuvarande och mottagande prefekt. 

Rapportering (ekonomisk och vetenskaplig)

Senast tre månader (se kontrakt) efter dispositionstidens slut ska rapportering göras via Fenix. Överblivna medel ska återbetalas. 

Inlogg i Fenix

Om du redan har ett konto kan du logga in i Fenix. Om du inte har ett konto än kan du skapa ett konto här.

För mer info se instruktioner för Fenix

Frågor? 

Kontakta Enheten Forskningsfinansiering för information på telefonnummer: 010-199 10 10  eller via mejl: forskning@cancerfonden.se

Hantering av personuppgifter

Läs mer om hanteringen av personuppgifter i vår integritetspolicy.