Planeringsgrupp

Anvisningar

Senast uppdaterad 2023-03-01

Cancerfonden, organisationsnummer 802005-3370, 101 55 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in i samband med ansökan om anslag.

Information om ansökningssystemet Fenix

Cancerfonden har ett digitalt ansökningssystem, Fenix.

Fenix använder BankID och svenskt personnummer för identifiering och signering. Signering av ansökan sker digitalt av både prefekt och sökande direkt i Fenix. Sökande signerar ansökan sist, dvs efter det att prefekt signerat.

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickar den till din prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord.

Sista signeringsdag i ansökningssystemet Fenix för sökande är 2 maj 2023 kl. 15:00.

Ändamål 

Avsikten med planeringsgrupper är att sammanföra forskargrupper och forskare med likartad metodologisk och ämnesmässig tillhörighet för att öka samarbete och underlätta planering av flercenterstudier. 

Medel beviljas för genomförande av planeringsmöten. Medel beviljas inte för projektkostnader eller utveckling av vårdprogram.

Förutsättningar 

Vikt läggs vid att gruppen är öppen för deltagande av intresserade forskare från olika regioner samt att nationell täckning eftersträvas. Likaså läggs vikt vid att gruppen är multiprofessionellt sammansatt där så är relevant. Det förutsätts att nyckelpersoner i de olika forskargrupperna är namngivna och tillfrågade om att delta.

Tid för anslag 

Anslag kan sökas för ett till tre år. Anslagsperioden för planeringsgrupp är vanligen 1/1 – 31/12. Dispositionstiden är anslagstiden plus ytterligare 12 månader.

Anslagsnivåer

Ordinarie anslag kan beviljas från 50 000 kr till maximalt 250 000 kronor per år, främst beroende på planeringsgruppens storlek och verksamhet. Cancerfonden beviljar inte högre belopp än vad som sökts, var därför noga med vad du anger i din budget.

Förvaltande myndighet

Cancerfonden betalar endast ut anslag för forskning till svenska universitet och högskolor.

Cancerfonden godkänner avdrag för indirekta kostnader med maximalt 15,25 procent av anslaget.

I ansökans bekräftelse garanterar prefekten vid signering medfinansiering av projektet i det fall ovanstående avdrag inte räcker.

Bedömning

De faktorer som särskilt diskuteras vid bedömning av en ansökan om anslag för Planeringsgrupp är: nationell samverkan, produktivitet, gruppens sammansättning och cancerrelevans.

Dessutom görs en värdering av verksamhetsrapporteringen om det är en ansökan om fortsättningsanslag.

Verksamhetsrapport

De sakkunniga ska kunna göra en bedömning av progressen för planeringsgruppen under den senaste anslagsperioden. 

En rapport om initierade kliniska studier och andra aktiviteter som planeringsgruppen bidragit till samt en publikationslista, högst 10, som visar resultat av planeringsgruppens verksamhet

Praktiska anvisningar

Andra finansiärer än Cancerfonden

Innehavare av anslag eller uppdrag från tobaksindustrin får ej samtidigt inneha anslag från Cancerfonden.

Ansökan

Ansökan görs i Cancerfondens ansökningssystem Fenix. Ansökan kan sparas och ändras tills dess att du har tryckt på knappen ”Be om signering”. Ansökan kan inte signeras och lämnas in om inte samtliga flikar i ansökningsformuläret är grönmarkerade.

Ansökan kan inte kompletteras efter ansökningstidens utgång.

Bilagor i PDF

  • Planerade aktiviteter, max 2 A4-sidor
  • Manuskript med originaldata max 3 stycken.
  • Fullständig publikationslista

Signering av ansökan

När du är klar med din ansökan ska du sända ansökan till din prefekt genom att gå in under flik ”Förhandsgranska”, längst ner på sidan klickar du på ”Be om signering”, då skickas din ansökan till din prefekt som tar del av ansökan och signerar den digitalt med BankID.

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickar den till prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord.

När prefekten signerat ansökan digitalt med BankID får du som sökande ett mail och ska då logga in och i din tur signera ansökan digitalt med BankID.

Ansökans signeringstid

Ansökans signeringstid går ut 2023-05-02 kl. 15:00.

Beslut

Beslut fattas vid forskningsnämndens sammanträde under november månad 2023.

Beslut och utlåtanden skickas ut ca 2 veckor efter beslutsmötet. 

Påbörjade ej inkomna ansökningar kommer att raderas efter ansökningsomgångens utgång. 

Övrigt 

Adressändring 

Den sökande/anslagsinnehavaren ansvarar själv för att aktuella universitets-/ institutions-, person- och kontaktuppgifter finns införda i Fenix sökandeportal.

Byte av förvaltande myndighet/institution

Vid överflyttning av anslag till annan förvaltande myndighet eller till annan institution vid nuvarande universitet/högskola ska ansökan om byte göras i Fenix med digital signering/godkännande från både nuvarande och mottagande prefekt.

Verksamhets & Ekonomisk rapportering

Senast tre månader (se kontrakt) efter dispositionstidens slut ska rapportering göras via Fenix. Överblivna medel ska återbetalas. Verksamhetsrapport ska lämnas för gruppens aktivitet med en beskrivning av ämnesområdets status nationellt och internationellt.

Vid frågor 

Kontakta Enheten Forskningsfinansiering för information på telefonnummer: 010-199 10 10  eller via mail: forskning@cancerfonden.se.

Vi svarar på era förfrågningar helgfria vardagar under kontorstid. 

Hantering av personuppgifter

Läs mer om hanteringen av personuppgifter i vår integritetspolicy.