Planeringsgrupp

Anvisningar

Cancerfonden, organisationsnummer 802005-3370, 101 55 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in i samband med ansökan om anslag.

Information om ansökningssystemet Fenix

Cancerfonden har ett digitalt ansökningssystem, Fenix. Fenix använder BankID och svenskt personnummer för identifiering och signering. Signering av ansökan sker digitalt av både prefekt och sökande direkt i Fenix. Sökande signerar ansökan sist, dvs efter det att prefekt signerat.

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickat den till prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord.

Sista signeringsdag i ansökningssystemet Fenix för sökande är 2 maj 2022 kl. 15:00.

Ändamål 

Avsikten med planeringsgrupper är att sammanföra forskargrupper och forskare med likartad metodologisk och ämnesmässig tillhörighet för att öka samarbete, informationsutbyte och underlätta planering av flercenterstudier. Stöd ges även för att sammanföra grundforskning och klinisk forskning.

Medel beviljas främst för genomförande av planeringsmöten. Medel beviljas inte för projektkostnader eller utvecklande av vårdprogram. Ansökningar välkomnas från forskare inom många olika fält såsom medicin, vårdvetenskap, naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap, folkhälsovetenskap, beteende- och kommunikationsvetenskap.

Förutsättningar 

Vikt läggs vid att gruppen är öppen för deltagande av intresserade forskare från olika regioner samt att nationell täckning eftersträvas. Likaså läggs vikt vid att gruppen är multiprofessionellt sammansatt där så är relevant. Det förutsätts att nyckelpersoner i de olika forskargrupperna är namngivna och tillfrågade om att delta.

Tid för anslag 

Anslag kan sökas för ett till tre år. Anslagsperioden för planeringsgrupp är vanligen 1/1 – 31/12. Dispositionstiden är anslagstiden + 1 år.

Förvaltande myndighet

Cancerfonden betalar endast ut anslag för forskning till svenska universitet och högskolor.

Cancerfonden godkänner avdrag för indirekta kostnader med maximalt 15,25 procent av anslaget.

I ansökans bekräftelse garanterar prefekten vid signering medfinansiering av projektet i det fall ovanstående avdrag inte räcker.

Bedömning

De faktorer som särskilt diskuteras vid bedömning av en ansökan om anslag för Planeringsgrupp är: nationell samverkan, produktivitet, gruppens sammansättning och cancerrelevans.

Dessutom görs en värdering av verksamhetsrapporteringen om det är en ansökan om fortsättningsanslag.

Verksamhetsrapport

De sakkunniga ska kunna göra en bedömning av progressen för planeringsgruppen under den senaste anslagsperioden. 

  1. Utöver en verksamhetsrapport ska högst fem publikationer eller manuskript som är ett resultat av planeringsgruppens verksamhet bifogas.
  2. En rapport om initierade kliniska studier och andra aktiviteter som planeringsgruppen bidragit till ska också bifogas.

Praktiska anvisningar

Andra finansiärer än Cancerfonden

Innehavare av anslag eller uppdrag från tobaksindustrin får ej samtidigt inneha anslag från Cancerfonden.

Ansökan

Ansökan görs i Cancerfondens ansökningssystem Fenix. Ansökan kan sparas och ändras tills dess att du har tryckt på knappen ”Be om signering”. Ansökan kan inte signeras och lämnas in om inte samtliga flikar i ansökningsformuläret är grönmarkerade.

Ansökan kan inte kompletteras efter ansökningstidens utgång.

Bilagor i pdf

  • Planerade aktiviteter, max 2 A4-sidor
  • Manuskript med originaldata max 3 stycken.
  • Fullständig publikationslista

Signering av ansökan

När du är klar med din ansökan ska du sända ansökan till din prefekt genom att gå in under flik ”Förhandsgranska”, längst ner på sidan klickar du på ”Be om signering”, då sänds ansökan till din prefekt som tar del av ansökan och signerar den digitalt med BankID.

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickat den till prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord.

När prefekten signerat ansökan digitalt med BankID får du som sökande ett mail och ska då logga in och i din tur signera ansökan digitalt med BankID.

Ansökans signeringstid

Ansökans signeringstid går ut 2022-05-02 kl. 15:00.

Beslut

Beslut fattas vid forskningsnämndens sammanträde under november månad 2021.

Beslut och utlåtanden skickas ut ca 2 veckor efter beslutsmötet. 

Påbörjade ej inkomna ansökningar kommer att raderas efter ansökningsomgångens utgång. 

Övrigt 

Adressändring 

Den sökande/anslagsinnehavaren ansvarar själv för att aktuella universitets-/ institutions-, person- och kontaktuppgifter finns införda i Fenix sökandeportal.

Byte av förvaltande myndighet/institution

Vid överflyttning av anslag till annan förvaltande myndighet eller till annan institution vid nuvarande universitet/högskola ska ansökan om byte göras i Fenix med digital signering/godkännande från både nuvarande och mottagande prefekt.

Verksamhets & Ekonomisk rapportering

Senast tre månader (se kontrakt) efter dispositionstidens slut ska rapportering göras via Fenix. Överblivna medel ska återbetalas. Verksamhetsrapport ska lämnas för gruppens aktivitet med en beskrivning av ämnesområdets status nationellt och internationellt.

Inlogg i Fenix

Om du redan har ett konto kan du logga in i Fenix. Om du inte har ett konto än kan du skapa ett konto här.

För mer info se instruktioner för Fenix

Vid frågor 

Kontakta Enheten Forskningsfinansiering för information på växeltelefonnummer: 010-199 10 10  eller via mail: forskning@cancerfonden.se.

Vi svarar på era förfrågningar helgfria vardagar under kontorstid. 

Hantering av personuppgifter

Läs mer om hanteringen av personuppgifter i vår integritetspolicy.

Anvisningarna som pdf

Ladda ner anvisningarna som pdf här