Planeringsgrupp

Sista ansökningsdag är torsdag 25 april 2024 klockan 15:00.

Ansökan ska vara signerad av prefekt innan den skickas in av den sökande till Cancerfonden. Notera att sista dagen att skicka in en ansökan för den sökande är 25 april 2024.

Sidan är uppdaterad 6 mars 2024.

Cancerfonden, organisationsnummer 802005–3370, 101 55 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in i samband med ansökan om anslag.

Ansök i Fenix

Du ansöker i vårt ansökningssystem Fenix. Läs mer om hur Fenix fungerar

Riktlinjer kring AI

Du som söker medel hos Cancerfonden kan använda generativa AI-verktyg eller andra verktyg när du skriver din ansökan. Du behöver inte ange att du har använt det.

Oavsett om du skriver själv eller tar hjälp av ett AI-verktyg gäller samma regler:

 • Du ansvarar för att allt i ansökan är korrekt.
 • Du ansvarar för att allt är ifyllt enligt vår ansökningsprocess.
 • Du ska följa god forskningssed. Det är förbjudet att plagiera, förfalska och fabricera innehåll i din ansökan.

När du skriver under och skickar in din ansökan intygar du att du har följt ovan.

Ansökan

Syfte

Avsikten med planeringsgrupper är att sammanföra forskargrupper och forskare med likartad metodologisk och ämnesmässig tillhörighet för att öka samarbete och underlätta planering av flercenterstudier.

Medel beviljas för genomförande av planeringsmöten.

Medel beviljas inte för projektkostnader eller utveckling av vårdprogram.

Praktisk information

Formella behörighetskrav

Planeringsgrupp kan sökas av disputerad forskare.

Vikt läggs vid att gruppen är öppen för deltagande av intresserade forskare från olika regioner samt att nationell täckning eftersträvas.

Likaså läggs vikt vid att gruppen är multiprofessionellt sammansatt där så är relevant.

Det förutsätts att nyckelpersoner i de olika forskargrupperna är namngivna och tillfrågade om att delta.

Tid för anslag

Anslagsperioden är 1 januari – 31 december. Anslaget beviljas i regel för tre år. Dispositionstiden är anslagstiden plus ytterligare 12 månader.

Ansökan om förlängd dispositionstid skickas in via Fenix.

Läs mer om förändringar i anslag

Bedömningsunderlag

De faktorer som särskilt diskuteras vid bedömning av en ansökan om anslag för planeringsgrupp är:

 • nationell samverkan
 • produktivitet
 • gruppens sammansättning
 • cancerrelevans.

Dessutom görs en värdering av verksamhetsrapporteringen om det är en ansökan om fortsättningsanslag.

Anslagets storlek

Ordinarie anslag kan beviljas från 50 000 kr till maximalt 250 000 kronor per år, främst beroende på planeringsgruppens storlek och verksamhet.

Cancerfonden beviljar inte högre belopp än vad som sökts, var därför noga med vad du anger i din budget.

Så här ansöker du

Ansök i Fenix

Om du redan har ett konto kan du logga in direkt i Fenix.

Om du inte har ett konto än kan du skapa ett konto här.

Mer om hur du ansöker i Fenix

Sökande

I den här fliken i Fenix fyller du i allmän information om dig själv som sökande. Det är till exempel dina personuppgifter och nuvarande anställning.

Anslagsförvaltare

I den här fliken fyller du i information om ditt lärosäte och prefekt.

Cancerfonden betalar endast ut anslag för forskning till svenska universitet och högskolor.

Cancerfonden godkänner avdrag för indirekta kostnader med maximalt 15,25 procent av anslaget.

I ansökans bekräftelse garanterar prefekten vid signering medfinansiering av projektet i det fall ovanstående avdrag inte räcker.

Meriter

Här fyller du i ditt CV samt bifogar publikationslista och andra meriter. Alla bilagor ska bifogas som PDF.

Bilagor

 • Planerade aktiviteter, max 2 A4-sidor.
 • Manuskript med originaldata, max 3 stycken.
 • Fullständig publikationslista. Listan ska vara uppställd: Författare, arbetets titel, publikationens namn, volym, sida, årgång. Publikationslistan ska anges i tre kategorier: Peer reviewed originalpublikationer, granskade artiklar och övriga artiklar.

Projekt

Här fyller du i allt som är relaterat till planeringsgruppen, bifogar dina planerade aktiviteter, cancerrelevans samt skriver om gruppens sammansättning.

Samarbetspartners och gruppens sammansättning

Vid ansökan om Planeringsgrupp är en beskrivning av nyckelpersoner med relevans för gruppen obligatorisk.

Beskrivningen har som syfte att ge en överblick över alla deltagare i gruppen och deras kompetens och särskilda ansvarsområden.

Verksamhetsrapport

De sakkunniga ska kunna göra en bedömning av progressen för planeringsgruppen under den senaste anslagsperioden.

En rapport om initierade kliniska studier och andra aktiviteter som planeringsgruppen bidragit till samt en publikationslista, högst 10, som visar resultat av planeringsgruppens verksamhet

Populärvetenskaplig beskrivning

Den här texten kommer publiceras här på www.cancerfonden.se om ditt anslag blir beviljat och kan läsas av människor som ger gåvor till Cancerfonden, som drabbats av cancer, är närstående och andra intresserade.

Skriv därför så lättbegripligt och kortfattat som möjligt.

Texten ska vara på svenska och max 650 tecken per fråga/avsnitt.

Din text kommer inte redigeras utan publiceras som du skriver den.

 1. Skriv en titel som är lätt att förstå.
 2. Vad är projektets bakgrund?
 3. Vad handlar projektet om? Beskriv till exempel vilka cancersjukdomar som studeras, vilken behandling det rör sig om, om det är inom diagnostik, epidemiologi, prevention eller vård av cancerpatienter, eller om det handlar om hur cancer uppkommer.
 4. Vad hoppas du uppnå med din forskning?
 5. Skriv en kortfattad sammanfattning av projektet för den som snabbt vill veta vad det handlar om.

Statistik

För att Cancerfonden ska kunna föra statistik över vad det forskas på behöver du här ange hur stor andel av projektet som avser vilket forskningsområde.

Anslag

Här anger du pågående och sökta forskningsanslag från både Cancerfonden och andra finansiärer.

Innehavare av anslag eller uppdrag från tobaksindustrin får inte samtidigt ha anslag från Cancerfonden.

Cancerfonden lägger stor vikt vid att ansökningar innehåller korrekt information om budgeten.

En komplett bild av sökandes samtliga anslag som berör sökt projekt och eventuella övriga medel har betydelse både vid bedömningen av anslagets möjligheter att genomföras och för att beräkna behovet av finansiering. 

Observera att ansökan med ofullständigt ifylld redovisning riskerar att avslås på grund av bristande underlag för beslut. 

Förhandsgranskning (och signering)

Här visas en förhandsgranskning av din ansökan där du ser om det saknas information om din ansökan.

Om ansökan är korrekt ifylld kan du påbörja signering genom att först skicka till prefekt för att sedan signeras av dig själv.

Signering av ansökan

När du är klar med din ansökan ska du sända ansökan till din prefekt genom att gå in under flik ”Förhandsgranska”, längst ner på sidan klickar du på ”Be om signering”, då sänds ansökan till din prefekt som tar del av ansökan och signerar den digitalt med BankID.

När prefekten har signerat ansökan digitalt med BankID får du som sökande ett mejl och ska då logga in på Min sida för att signera och skicka in ansökan digitalt med BankID.

DEADLINE FÖR ANSÖKAN: senaste datum och tid för att ha skickat in din ansökan hittar du längst upp på den här sidan. 

Var därför ute i god tid så att din ansökan både hinner signeras av din prefekt och att du som sökande hinner signera och skicka in ansökan innan ansökningstiden stänger.

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickat den till prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord.

Ansökan kan sparas och ändras tills dess att du har tryckt på knappen ”Be om signering”. Ansökan kan inte signeras och lämnas in om inte samtliga flikar i ansökningsformuläret är grönmarkerade. 

Hantering av personuppgifter

Läs mer om hanteringen av personuppgifter i vår integritetspolicy.

Förändringar i ditt anslag och rapportering

Ändrade förhållanden under anslagstiden

 • Ändrade anställnings- och finansieringsförhållanden ska omedelbart anmälas till Cancerfonden för omprövning av anslaget.
 • Forskare som tilldelats medel för tjänst kan behålla dessa medel om personen ifråga fortsätter sin verksamhet men under tiden befordras.
 • Forskare som tilldelats anslag för tjänst och under anslagsperioden söker och erhåller en tjänst utlyst av lärosätet (lektor, professor) kan inte behålla finansieringen från Cancerfonden.

Undantag från ovanstående regel är forskare som under anslagsperioden:

 • Förordnas till biträdande universitetslektor (BUL) eller forskarassistent där finansieringen från Cancerfonden kan behållas. (Gäller ej postdoktortjänst)

Forskare som tilldelats anslag för Postdoktortjänst kan inte använda medlen för någon annan typ av tjänst. Avslutas Postdoktortjänsten så avslutas också anslaget.

Byte av förvaltande myndighet/institution

Vid överflyttning av anslag till annan förvaltande myndighet eller till annan institution vid nuvarande universitet/högskola ska ansökan om byte göras i Fenix med digital signering/godkännande från både nuvarande och mottagande prefekt.

Läs mer om förändringar här

Rapportering (ekonomisk och vetenskaplig)

Senast tre månader (se kontrakt) efter dispositionstidens slut ska rapportering göras via Fenix. Överblivna medel ska återbetalas.

Läs mer om rapportering här

Porträtt Annina Grahn

Har du frågor?

Hör gärna av dig till oss om du har frågor. Du når oss via e-post på forskning@cancerfonden.se

Frågor och svar om att ansöka