Rapportering av avslutat anslag

Anslagsmottagare ska rapportera anslag efter dispositionstidens slut.

Om du ska rapportera dina tidigare anslag så är funktionen för närvarande inte möjlig, då Nova har stängt och rapporteringsfunktionen är under utveckling i vårt kommande system Fenix.

Du behöver inte begära förlängd dispositionstid/uppskov att rapportera utan vi har ett generellt beslut att alla har en månad extra på sig att rapportera efter det att rapporteringsfunktionen finns åtkomlig i Fenix.

I de fall anslagen härrör från beslut fattade före november 2008, ber vi er kontakta Cancerfonden för närmare information och formulär forskning@cancerfonden.se.

Anvisningar för anslagsmottagare (pdf)
Anvisningar för administratörer (pdf)

Mer om ansökningar och ekonomiskt stöd