Rapportering av avslutat anslag

Här hittar du information om hur du ska rapportera ditt anslag. När din dispositionstid är slut behöver du som anslagsmottagare rapportera ditt anslag.

Du rapporterar ditt anslag i vårt system Fenix. På "Min sida" hittar du en flik rapporter. Under denna flik finns det upplagt rapporteringstillfällen för ditt anslag.

Logga in i Fenix

Om du ska rapportera ett tjänsteanslag, projektanslag, planeringsgrupp eller forskarmånader behöver du rapportera både en ekonomisk rapport och en vetenskaplig rapport.

Vid rapportering av reseanslag eller kongressanslag behöver du bara rapportera den ekonomiska rapporten. 

Allmänna instruktioner

Anslagsmottagaren ska rapportera avslutat anslag senast det datum som står angivet på kontraktet. Datumet står skrivet under rubrikerna Ekonomisk rapport och Vetenskaplig rapport.

Cancerfonden skickar ut en påminnelse om rapportering cirka tre månader innan. Det är anslagsmottagaren som rapporterar anslaget i systemet. 

Du kan bjuda in en medverkande för att rapportera ditt anslag. Notera att det är anslagsmottagaren som behöver signera och lämna in din rapport.

Om du har några frågor får du gärna gärna av dig till oss på forskning@cancerfonden.se 

Redovisningen ska utformas med utgångspunkt i för varje anslag gällande kontraktsvillkor. Se här nedanför för de olika kategoriernas bestämmelser.

Statliga och kommunala myndigheter redovisar alla kostnader exklusive moms. 

Instruktioner för Forskningsprojekt

Ekonomisk rapport:

 • Anslaget ska rapporteras enligt den budget som söktes och beviljades i ansökan.
 • Anslaget får användas som bidrag till stipendium, doktorandtjänst m.m. enligt lokala föreskrifter vid varje lärosäte.
 • Observera att anslaget ej får användas för egen lön eller för avlöning av tillsvidareanställd lektor eller professor.
 • Indirekta kostnader: Cancerfonden godkänner att 15,25 % av anslaget används för täckande av kostnader för projektrelaterad stödverksamhet, t ex ekonomi- och personaladministration, IT-system samt biblioteksverksamhet.

Den ekonomiska rapporten indelas i:

 • Föreläsararvoden
 • Hotell
 • Resor
 • Indirekta kostnader
 • Konferens (kursavgifter)
 • Löner och arvoden inklusive lönebikostnader. Anslagsmottagares egen lön accepteras ej.
 • Stipendier: Bidrag till stipendium accepteras enligt lokala föreskrifter vid varje universitet/högskola.
 • Resor, konferensavgifter
 • Material
 • Publiceringskostnader
 • Övriga kostnader – specificera
 • Utrustning: Avser anläggningstillgångar, redovisas till inköpspris.
 • Material mm avser sådan utrustning och annan forskningsmaterial som inte är anläggningstillgång, t ex kemikalier, litteratur, programvaror Övriga direkta projektkostnader: summeras i ett fält, men ska även specificeras i därför avsedd ruta.
 • Indirekta kostnader: Cancerfonden godkänner att 15,25 % av anslaget används för täckande av kostnader för projektrelaterad stödverksamhet, t ex ekonomi- och personaladministration, IT-system, lokalkostnader samt biblioteksverksamhet.
 • Om överskottet understiger ett halvt basbelopp får det behållas och användas för forskningsändamål liknande det som bidraget avsåg. Är överskottet större ska det i sin helhet återbetalas till Cancerfonden.
 • Om den ekonomiska rapporten har några avvikelser bör detta kommenteras i kommentarrutan. 

Vetenskaplig rapport:

 • Vetenskaplig rapport i form av förteckning över vetenskapliga arbeten producerade under den aktuella anslagsperioden. Med vetenskapliga arbeten avses originalarbeten, redan tryckta eller i form av manuskript. Originalarbeten kan ha publicerats i vetenskapliga tidskrifter, böcker som resultat av föredrag eller ingå i översikter. Inget annat material, såsom t ex abstracts ska ingå i rapporten. 
 • Referenserna i den vetenskapliga rapporten ska vara uppställda enligt Pubmed.
 • Den vetenskapliga rapporten ska rapporteras enskilt enligt sista rapporteringsdatum i kontraktet, oavsett om du redan rapporterat den i en ny ansökan om projekt eller inte.
 • Populärvetenskaplig beskrivning av resultaten

Instruktioner för Utökat stöd

Ekonomisk rapport:

 • Anslaget ska rapporteras enligt den budget som söktes och beviljades i ansökan.
 • Anslaget får användas som bidrag till stipendium, doktorandtjänst m.m. enligt lokala föreskrifter vid varje lärosäte. Observera att anslaget ej får användas för egen lön eller för avlöning av tillsvidareanställd lektor eller professor.
 • Indirekta kostnader: Cancerfonden godkänner att 15,25 % av anslaget används för täckande av kostnader för projektrelaterad stödverksamhet, t ex ekonomi- och personaladministration, IT-system samt biblioteksverksamhet.  

Vetenskaplig rapport:

 • Vetenskaplig rapport i form av förteckning över vetenskapliga arbeten producerade under den aktuella anslagsperioden. Med vetenskapliga arbeten avses originalarbeten, redan tryckta eller i form av manuskript. 
 • Originalarbeten kan ha publicerats i vetenskapliga tidskrifter, böcker som resultat av föredrag eller ingå i översikter. Inget annat material, såsom t ex abstracts ska ingå i rapporten.
 • Referenser i den vetenskapliga rapporten ska vara uppställda enligt Pubmed. 
 • Den vetenskapliga rapporten ska rapporteras enskilt enligt sista rapporteringsdatum i kontraktet, oavsett om du redan rapporterat den i en ny ansökan om projekt eller inte.
 • Populärvetenskaplig beskrivning av resultaten

Instruktioner för Planeringsgrupp

Ekonomisk rapport:

 • Anslaget ska användas för genomförande av planeringsmöten. Anslaget kan inte användas för projektkostnader eller utveckling av vårdprogram.
 • Anslaget ska rapporteras enligt den budget som beviljades i ansökan. I rapporteringen ska du ange vilka budgetposter som använts och hur fördelning har sett ut.
 • Indirekta kostnader: Cancerfonden godkänner att 15,25 % av anslaget används för täckande av kostnader för projektrelaterad stödverksamhet, till exempel ekonomi- och personaladministration, IT-system samt biblioteksverksamhet.
 • Om överskottet understiger ett halvt basbelopp får det behållas och användas för forskningsändamål liknande det som bidraget avsåg. Är överskottet större ska det i sin helhet återbetalas till Cancerfonden.

Vetenskaplig rapport:

 • Rapport/redogörelse för gruppens aktivitet under hela anslagsperioden med en beskrivning av ämnesområdets status nationellt och internationellt.

Instruktioner för anslag till lön

Gäller anslagskategorierna Forskarmånader, Postdoktortjänst, Junior Investigator Award, Senior Investigator Award, Junior Clinical Investigator Award, Senior Clinical Investigator Award och Fellowship

Ekonomisk rapport:

 • Anslag för tjänst ska endast användas för egen lön.
 • Indirekta kostnader: Cancerfonden godkänner att 15,25 % av anslaget används för täckande av kostnader för projektrelaterad stödverksamhet, t ex ekonomi- och personaladministration, IT-system samt biblioteksverksamhet.
 • Om överskottet understiger 300 kr får det behållas och användas för forskningsändamål liknande det som bidraget avsåg. Är överskottet större ska det i sin helhet återbetalas till Cancerfonden. 

Vetenskaplig rapport:

 • Vetenskaplig rapport i form av förteckning över vetenskapliga arbeten producerade under den aktuella anslagsperioden. Med vetenskapliga arbeten avses originalarbeten, redan tryckta eller i form av manuskript.
 • Originalarbeten kan ha publicerats i vetenskapliga tidskrifter, böcker som resultat av föredrag eller ingå i översikter. Inget annat material, såsom till exempel abstracts ska ingå i rapporten.
 • Referenserna i den vetenskapliga rapporten ska vara uppställda enligt Pubmed
 • Populärvetenskaplig beskrivning av resultaten

Instruktioner för Kongress

Ekonomisk rapport:

 • Indirekta kostnader: Cancerfonden godkänner att 15,25 % av anslaget används för täckande av kostnader för projektrelaterad stödverksamhet, till exempel ekonomi- och personaladministration, IT-system samt biblioteksverksamhet.
 • Outnyttjat anslag ska återbetalas i sin helhet.

Vetenskaplig rapport:

 • Ska inte rapporteras. 

Instruktioner för Resa

Ekonomisk rapport:

 • Outnyttjat anslag ska återbetalas i sin helhet
 • Indirekta kostnader: Cancerfonden godkänner att 15,25 % av anslaget används för täckande av kostnader för projektrelaterad stödverksamhet, till exempel ekonomi- och personaladministration, IT-system samt biblioteksverksamhet.

Vetenskaplig rapport:

 • Ska inte rapporteras. 

Porträtt Annina Grahn

Frågor?

Kontakta Enheten Forskningsfinansiering för information på telefonnummer: 010-199 10 10 eller via mail: forskning@cancerfonden.se