Särskilda satsningar

All forskning som stöds av Cancerfonden siktar mot att uppnå visionen om att besegra cancer. Vi kommer därför att utlysa större anslag för forskning som kan bidra till att lösa viktiga frågeställningar, så att vi snabbare kan nå våra mål i kampen mot cancer.

De extra utlysningarna kommer ske utöver de ordinarie ansökningsomgångarna för projekt och tjänster.

Anslagens storlek kommer vara mellan 3 och 10 miljoner kronor per år, max 30 miljoner totalt under 3-5 år per projekt.

De ska möjliggöra att projekt som är kostnadskrävande och svåra att finansiera inom ramen för de ordinarie anslagen ska få en möjlighet att realiseras.

Vår vision om att besegra cancer innebär att färre ska drabbas av cancer och fler överleva cancer. De som inte kan botas ska kunna leva länge med god livskvalitet. Utlysningar kommer därför omfatta avgränsade men ändå relativt breda forskningsområden. Syftet är att alla fält inom cancerforskningen ska täckas.

Information om utlysningarna kommer kommuniceras här på hemsidan och i andra kanaler i god tid innan sista ansökningsdag.

Särskild utlysning: Kliniska behandlingsstudier

Utlysningen öppnar 6 mars och sista ansökningsdag är den 25 april 2024

Forskningsområdet kliniska behandlingsstudier inom cancer omfattar studier som prospektivt rekryterar cancerpatienter för behandling efter diagnos, inklusive olika terapimodaliteter och kombinationer av dessa.

Studierna kan bedrivas inom olika kliniska discipliner, som onkologi, kirurgi, vårdvetenskap, palliativ vård eller rehabilitering. 

Utlysningen inkluderar akademiskt initierade fas I/II-studier, randomiserade interventionsstudier och implementeringsstudier.

Studier som har initierats och finansieras av företag omfattas inte av den här utlysningen.

Utlysningen är inte heller inriktad mot projekt som huvudsakligen gäller primärprevention eller diagnostik.

Vem kan söka?

Utlysningen är öppen både för forskare som inte tidigare har stötts av Cancerfonden och för forskare som har ordinarie projektanslag från oss och planerar att någon gång under perioden 2024-2026 skicka in ansökan om fortsättningsanslag för det.

De forskare som har anslag från Cancerfonden måste tydligt beskriva hur det äskade stödet i extrasatsningen relaterar till och eventuellt överlappar vetenskapligt och budgetmässigt med det pågående eller det sökta ordinarie projektet.

Sökande ska vara en erfaren forskningsledare, disputerad senast 2018-12-31 och med dokumenterad vetenskaplig självständighet och kompetens att leda vetenskapliga projekt.

Ansökningar kan lämnas in av enskilda forskargrupper, eller av konstellationer bestående av flera forskargrupper. 

Cancerfonden kommer att särskilt beakta ansökningar som representerar samarbeten mellan olika grupper/institutioner/regioner eller discipliner.   

Mer om utlysningen i anvisningarna

Särskild satsning inom vårdforskning

Vi har även tidigare haft särskilda satsningar på en del specifika områden. Ett exempel är att det under 2022 fanns en särksild satsning på vårdforskning. Den kommer att utlysas igen under hösten 2023. 

Mer om särskilda satsningen inom vårdforskning