Det här kan du söka anslag inom

Allt fler människor drabbas av cancer. Varje år får fler än 60 000 personer ett cancerbesked i Sverige. Om knappt 25 år beräknas siffran vara 100 000. Utvecklingen kan bromsas med hjälp av forskning inom en rad olika fält. Det viktigaste är att forskningen är högkvalitativ och cancerrelaterad. 

Vi finansierar forskning av hög kvalitet och välkomnar ansökningar från forskare inom många olika fält, som naturvetenskap, medicin, vårdvetenskap, teknik, farmaci, folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap, beteende- och kommunikationsvetenskap.

Cancerrelaterad forskning

Vår vision är att besegra cancer. Därför arbetar vi för att färre ska drabbas och att fler ska botas eller kunna leva ett långt liv med god livskvalitet. 

För att nå dit finansierar vi forskning av hög kvalitet som stödjer alla aspekter av cancer.

Forskning vi finansierar kan alltså handla om

 • att förstå cancersjukdomar bättre
 • minska risken för att få cancer
 • upptäcka cancer tidigare
 • olika aspekter av att leva med cancer
 • vad det innebär att leva med kronisk cancer
 • att behandlas mer effektivt och skonsamt
 • att bota cancer
 • rehabilitering
 • palliativ vård

Ett exempel är att vi idag vet att en tredjedel av alla cancerfall kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor.

Kopplat till det finns många forskningsfrågor kvar att besvara. Som kring kopplingen mellan kost och cancer eller fysisk aktivitet och cancer, om hur människor kan göra beteendeförändringar eller hur samhället kan bidra till att folk kan göra hälsosamma val. 

Ett annat exempel är att de stora framstegen som gjorts inom cancerforskningen och vården har lett till att sju av tio lever i tio år efter en cancerdiagnos. Det betyder också att många människor lever ett långt liv med kronisk cancer eller med oro och risk för återfall.

Det är en ny situation där vården och samhället behöver anpassas till de nya behoven av till exempel rehabilitering eller emotionellt stöd. Även här finns många forskningsfrågor kvar att besvara. 

Läkare och patient
Vi välkomnar ansökningar inom många olika fält. Foto: Edis Potori

Breda ansökningsområden

Vi vill särskilt gärna få fler ansökningar och innovativa idéer inom: 

 • vårdvetenskap (som livskvalitet, rehabilitering, palliativ behandling)   
 • folkhälsovetenskap (som epidemiologi, prevention, livsstilsfaktorer)  
 • samhällsvetenskap (som hälsoekonomi, sociologi)  
 • kommunikations- och beteendevetenskap (som implementering av kunskap om prevention).

Vi finansierar forskning av hög kvalitet som stödjer alla aspekter av cancer. Kanske kan just ditt forskningsprojekt hjälpa oss att besegra cancer?  

Linda Björkhem-Bergman är en av de forskare inom vårdforskning som får medel från Cancerfonden. Här ser du mer om henne och vad vårdforskning kan innebära: 

När våra prioriteringskommittéer bedömer ansökningar definieras cancerrelevans som att

1. resultaten från de centrala studierna i forskningen kan användas för att utveckla kunskap så att cancersjukdomarna kan förstås bättre, förebyggas, diagnosticeras tidigare eller behandlas bättre (inkl palliativ och rehabiliterande behandling).

Villkor 1 kan manifesteras eller förstärkas genom att

2. en del av studierna utförs på material (biologiskt, diagnostiskt, enkätbaserat, kliniska observationer etc) från antingen cancerpatienter, modellorganismer som har eller håller på att utveckla cancer eller från datasimuleringar av cancerutveckling.

En ansökan kan bedömas ha cancerrelevans även om villkor 2 inte uppfylls på någon punkt (exempelvis studier som bedrivs på normala celler eller friska individer).

Då krävs att villkor 1 motiveras mycket tydligt i ansökan med beskrivning av hur resultat inom en framtid kan leda till studier enligt villkor 2, och att projektet under varje anslagsperiod genomgår en utveckling mot att uppfylla villkoret.

Så kan exempelvis studier av en potentiell målmolekyl för cancerbehandling bedömas som cancerrelevant även om den inledningsvis endast undersöks i normala celler/individer.

Men om projektet under följande anslagsperioder inte utvecklas mot studier i patienter eller cancermodeller kan projektet tappa sin cancerrelevans.

Forskningsprojekt behåller alltså inte med automatik den cancerrelevans som har resulterat i ett första anslag, denna måste kontinuerligt motiveras, följas upp och utvecklas.

Cancerrelevans och patientperspektiv

De två skilda begreppen cancerrelevans och patientperspektiv ska kommenteras av alla som söker anslag. Det görs i separata rutor i ansökningsformuläret även om de har beröringspunkter.

Alla projekt vi stödjer måste vara cancerrelevanta och det måste kontinuerligt motiveras och utvecklas vid eventuella fortsättningsansökningar.

Kriterierna för cancerrelevans redovisas under rubriken för cancerrelevans och ett av dem är naturligtvis att forskningsprojektet involverar eller kan påverka patienter (allt från tidig upptäckt och behandling till rehabilitering).

För sådana projekt, liksom alla projekt som gäller utveckling eller uppföljning av behandling, måste sökande också i en separat ruta beskriva hur patientperspektivet har hanterats vid framtagande av forskningsprogram.

Andra ansökningar saknar sådant patientperspektiv (exempelvis de flesta projekt som syftar till att studera orsaker till och primärprevention av cancer). I sådana fall ska sökande i rutan ändå motivera varför patientmedverkan eller patientperspektiv inte är tillämpligt.

De måste också beskriva, i rutan för cancerrelevans, varför projektet kan betraktas som relevant.

Kategorier det går att söka om anslag inom:

Fellowship vårdforskning

Under 2022 skedde en extrasatsning för att främja cancerforskning inom vårdforskning. Anslaget gav forskare vid svenska institutioner möjlighet att ägna sig åt vårdforskning under tre års tid.

Anslaget kan bara användas till lön för den som söker. Det kan vara för heltidsforskning eller deltidsforskning (50-70 procent) där resterande tid ska läggas på till exempel kliniskt arbete eller undervisning. 

Anslaget kan också användas för att bedriva forskningsstudier vid en institution utomlands under en del av perioden eller hela perioden.

Forskningsprojektet ska vara inom området vårdforskning, det vill säga patientnära forskning och interventioner som ska ge cancerpatienter och deras närstående god livskvalitet och hälsa under och efter diagnos och behandlingar.

Det här inkluderar projekt inom bland annat omvårdnad, beteendeterapeutiska interventioner, fysisk aktivitet, projekt inom kost och nutrition, hjälpmedel, rehabilitering, palliativ vård och närståendestöd.

Det går också att ansöka för studier kring upplevelser, erfarenheter och förståelse i samband med cancersjukdom.

Forskningsnämnden kommer särskilt beakta projekt som har potential att stärka forskningsmiljöer och samverkan inom vårdforskning lokalt eller nationellt.

Den som söker måste ha en doktorsexamen.

De med lektors- eller professorstjänst kan inte ansöka men undantag kan göras för någon som har förordnade som biträdande universitetslektor (BUL), forskarassistent samt adjungerade professorer.

Läs mer i anvisningarna för Fellowship inom vårdforskning

Patient med vårdpersonal
Fellowship inom vårdforskning är en extrasatsning 2022. Foto: Martin Stenmark

Forskarmånader 

Anslag för Forskarmånader kan sökas av forskare med klinisk tjänstgöring för att få möjlighet att avsätta tid för forskning.

Forskarmånader kan sökas av kliniskt verksamma disputerade forskare med dokumenterad forskningsverksamhet.

Forskningen ska vara cancerrelaterad inom verksamhetsområdena

 • medicin
 • vårdvetenskap
 • naturvetenskap
 • samhällsvetenskap
 • beteendevetenskap
 • kommunikationsvetenskap
 • teknik
 • folkhälsovetenskap.

Utöver forskningstid som anslag från Forskarmånader möjliggör ska den kliniska verksamheten uppgå till minst 50 % av en heltidstjänst på en svensk sjukvårdsinrättning eller motsvarande.

Anslaget kan tas ut fritt för forskarens egen lön under anslagsperioden.

Forskare som är lektor eller professor med universitetstjänst får inte ansöka om Forskarmånader.

Läs mer i ansökningsanvisningarna för Forskarmånader

Junior Investigator Award

För forskare med cancerrelaterad forskning som har disputerat (för senast sju år sedan) och vill skapa en självständig forskning. Junior Investigator Award ger forskaren möjlighet att forska heltid under sex år.

De som söker och har postdoktoral forskningsmeritering prioriteras. 

Junior Investigator Award är inte för forskare som har lektorstjänst eller professorstjänst. Undantag kan göras för forskare som har ett förordnade som biträdande universitetslektor (BUL), forskarassistent och adjungerade professorer.

Läs mer i ansökningsanvisningarna för Junior Investigator Award

Forskare diskuterar
Junior Investigator Award ger möjlighet att forska på heltid under sex år. Foto: Olle Nordell

Kongress

Anslaget är avsett för att göra det möjligt att anordna kongresser och/eller symposier i Sverige som är av intresse för cancerforskningen. Anslaget kan täcka kostnader för inbjudna deltagare, sekretariat, lokaler etc.

Kongressen ska äga rum i Sverige och ska annonseras offentligt. 

Cancerfonden stöder endast kongresser som är ett innehåll som är av betydelse för cancerforskning. Den sökande måste motivera cancerrelevansen. 

Läs mer i anvisningarna för Kongress

Postdoktor

En tidsbegränsad postdoktortjänst inom cancerrelaterad forskning för forskare som har avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan (svensk eller utländsk). Får gärna sökas av yngre forskare. 

Postdoktor, ofta kallad postdok, ska gärna ske på en annan institution och med en annan handledare än den forskaren hade under forskarutbildningen. Det här kan vara bra för att främja forskarens egen utveckling. 

Läs mer i ansökningsanvisningarna för postdoktortjänst

Projekt

Att ansöka om anslag för ett forskningsprojekt innebär att ansöka om pengar till kostnader som behövs för att driva projektet framåt. Det får täcka drift, som inköp av material och utrustning, och personal, som BMA och doktorand, men får inte täcka den sökande forskarens egen lön. 

Projektanslaget är först och främst avsett för en disputerad, självständig forskare, så kallad ”PI”, med en vetenskaplig meritering som motsvarar docentkompetens. Forskaren ska ha disputerat senast två år innan ansökan.

De som söker uppmanas att ta hänsyn till patientperspektivet i forskningsprojekt där det kan vara tillämpligt.

Ett exempel på patientperspektiv kan vara att patienter har involverats i planeringen av en klinisk studie, eller att projektet på annat sätt tagit in patientperspektivet när det designats.

För att ansöka om anslag inom Projekt krävs att forskaren är anställd vid ett svenskt lärosäte eller vårdinrättning med lön som motsvarar minst 20 % tjänstgöring. Mer om villkor kring anställningar etc.

Om forskaren redan har ett pågående projektbidrag under den aktuella perioden går det inte att söka om ytterligare projektanslag.

Läs mer i ansökningsanvisningarna för Projekt

Händer i handskar på ett labb
Foto: Scandinav

Planeringsgrupp 

För att öka samarbetet mellan olika forskargrupper och forskare med likartad metodologisk och ämnesmässig tillhörighet kan anslag för så kallad planeringsgrupp sökas. 

Anslag kan sökas för att öka samarbete, informationsutbyte och underlätta planering av flercenterstudier. Stöd ges också för att föra samman grundforskning och klinisk forskning.

Pengarna ska främst gå till att genomföra planeringsmöten, och kan inte fås för projektkostnader eller utvecklande av vårdprogram.

Ansökningar välkomnas från forskare inom många olika fält som

 • medicin
 • vårdvetenskap
 • naturvetenskap
 • teknik
 • samhällsvetenskap
 • folkhälsovetenskap
 • beteende- och kommunikationsvetenskap.

Vi lägger vikt vid att gruppen anslaget söks för är öppen för att delta och består av intresserade forskare från olika regioner samt att man eftersträvar deltagande i hela landet. Vi lägger också vikt vid att gruppen är multiprofessionellt sammansatt där det är relevant.

En förutsättning för att söka är att nyckelpersoner i de olika forskargrupperna är tillfrågade om att delta och namngivna i ansökan. 

Läs mer i ansökningsanvisningarna för Planeringsgrupp

Resa

Ett anslag för att delta på forskningsanknutet sätt i kongresser och kurser eller för en kortare tids forskningsvistelse vid en utländsk institution.

För att söka om anslag för resa behöver den som söker vara verksam inom forskningsprojekt som får stöd av Cancerfonden.

Anslaget kan sökas av doktorander, disputerade forskare eller annan verksam personal inom forskningsprojekt som finansieras av Cancerfonden. 

Vårdpersonal som inte har forskningsanknytning kan istället ansöka om ekonomiskt stöd för vårdpersonal.  

Läs mer i ansökningsanvisningarna för Resa

Senior Clinical Investigator Award & Junior Clinical Investigator Award

För att ge cancerforskare som har disputerat och är kliniskt verksamma möjlighet att forska mellan 50 och 70 procent av tiden under sex år. Får gärna sökas av både mer etablerade forskare och yngre forskare.

Den som söker Junior Clinical Investigator Award ska vara kliniskt verksam och ha disputerat för högst 10 år sedan, men senast tre år före ansökan. Samma sak gäller för Senior Clinical Investigator Award men där ska disputation ha skett för högst 15 år sedan. 

Anslaget kan tas ut fritt under sex år och resterande arbetstid är avsedd för klinisk verksamhet.

Exempel på personalkategorier som kan söka Clinical Investigator Award:

 • läkare
 • sjuksköterska sjukhusfysiker
 • laboratorieingenjör
 • psykolog
 • fysioterapeut.

De som söker och har postdoktoral forskningsmeritering prioriteras.

Forskaren som söker får inte ha sluttjänst inom en universitetsorganisation, lektorstjänst eller professorstjänst. Undantag kan göras för forskare som har ett förordnade som biträdande universitetslektor (BUL), forskarassistent samt adjungerade professorer.

Forskaren får heller inte ha, eller tidigare ha haft, ett Senior Investigator Award eller Klinisk cancerforskartjänst (50%) eller Högre cancerforskartjänst inklusive för kliniker.

Läs mer i ansökningsanvisningarna för Clinical Investigator Award

Senior Investigator Award

Senior Investigator Award finns för att ge möjlighet till etablerade och väl kvalificerade cancerforskare som inte har en sluttjänst inom universitetsorganisation att ägna sig åt cancerrelaterad forskning heltid under sex år. 

För att söka behöver forskaren ha en docentur eller motsvarande vetenskaplig kompetens och ha disputerat för max 12 år sedan. 

Det här anslaget är inte för forskare som har lektorstjänst eller professorstjänst. 

Undantag kan göras för forskare som har ett förordnade som biträdande universitetslektor (BUL), forskarassistent eller adjungerade professorer.

Läs mer i våra ansökningsanvisningar om Senior Investigator Award

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.