Vanliga frågor / Q and A

Frågor och svar

Hur skapar jag ett konto i Fenix?

För sökande med svenskt personnummer: Skapa ett konto med ditt BankID. 

För sökande utan svenskt personnummer: Skriv in dina uppgifter under rubriken "För sökande utan svenskt personnummer", när registreringen är klar kommer ett mail att skickas till den angivna e-postadressen. 

Logga in här

Jag har redan ett konto i Fenix då jag ansökte om tjänst i höstas, men det fungerar inte att ansöka om projekt. Vad ska jag göra?

Du behöver inte skapa ett nytt konto även om du ansökte om tjänst i höstas.  

Kan jag ge behörighet till andra att gå in i min ansökan?

Ja, du kan ge andra personer behörighet att redigera i din ansökan.

Se instruktioner för att ge behörighet

Jag har inte svenskt personnummer, hur skapar jag konto?

Se ovan hur du skapar konto.  

Måste jag skapa flera konton om jag är prefekt?

Nej, ansökningar som du ska signera som prefekt ska finnas synliga på ditt konto. Om du som prefekt endast ska signera ansökningar så behöver du inte skapa ett konto. Prefekten får då ett mail med en länk till signeringen. Där kommer prefekten in med sitt BankID.

Måste jag som prefekt skapa ett konto om jag ska söka anslag?

Ja, prefekt måste skapa konto för att ansöka om anslag, Om prefekt skapar ett sökande konto med en annan mailadress än den som finns i databasen för prefekterna, så kommer prefekten ha två olika konton, en som sökande och en som prefekt. Om hen däremot har samma mailadress så kommer prefekten endast ha ett konto.

Måste prefekten skapa ett konto i Fenix enbart för att kunna signera?

Om prefekt enbart ska signera ansökningar så behöver prefekten inte skapa ett konto. Prefekten får ett mejl med en länk till signeringen.

Varför måste jag använda BankID?

För sökande med svenskt personnummer behöver man legitimera sig med Bank-ID. Det bedöms vara ett säkert sätt för identifiering och signering. 

För sökande utan svenskt personnummer finns alternativ att legitimera sig på andra sätt än Bank-ID.  

Jag skrev in felaktiga uppgifter i ansökan. Kan jag återta en inskickad ansökan under ansökningsperioden?

Nej, det går inte att återta en inskickad ansökan.

Hur sparar jag min ansökan?

Ansökan sparas automatiskt. Systemet sparar enbart korrekt inmatad information. Skriver man något och en ruta blir röd sparas inte informationen. Om texten inte sparas dubbelkolla att du inte överstigit max antal tecken för rutan. Om du överstiger max antalet tecken per ruta kommer texten inte att sparas. 

Jag kan inte bifoga filer, hur gör jag då?

Kontakta forskning@cancerfonden.se så hjälper vi dig vidare. Det går inte att bifoga filer efter att ansökan redan är inskickad.

Hur skriver jag ut min ansökan?

Längst ner på fliken förhandsgranskning finns en knapp som heter Ladda ned ansökan (PDF). Du kan sedan skriva ut PDF:en.

Jag kan inte skriva in ett sökt belopp när jag ansöker om Forskarmånader?

Du ansöker om antalet månader och antalet år i ansökan för Forskarmånader och inte ett sökt belopp.

Jag hittar inte mina gamla ansökningar, hur kommer jag åt dem?

Tyvärr kan du inte se dina gamla ansökningar som inkom i vårt tidigare ansökningssystem. Du kan endast se de ansökningar du skapat i Fenix.  

Det är fel prefekt eller ingen prefekt som kommer upp när jag fyller i informationen om institutionen, hur gör jag?

Du skriver in prefektens namn och mailadress i ansökan, det finns inga förvalda prefekter. Använd prefektens personliga mailadress och inte en funktionsmailadress som t.ex. prefekt@cancerfonden.se.

Mitt lärosäte eller institution finns inte i listan att välja, hur gör jag?

Kontakta forskning@cancerfonden.se så hjälper vi dig vidare.

Q&A in English

How do I create an account in Fenix?

Use this link

For applicants with a Swedish social security number:

  • Choose "Registrera konto med BankID" and create your account. 

For applicants without a Swedish social security number:

  • Fill in your details in the form "För sökande utan svenskt personnummer" 
  • When registration is complete, an email will be sent to your e-mail address.

I already have an account in Fenix, from when I applied for a position last year, but it doesn't work to apply for projects. What should I do?

You don't need to create a new account if you applied for the position last year. If it doesn’t work please contact forskning@cancerfonden.se

Can I give permission to others to fill in my application?

Yes, it is possible to invite others to help you with your application. Please read the instructions here.

I don't have a Swedish social security number, how do I create an account?

For applicants without a Swedish social security number:

  • Fill in your details including email address.
  • When registration is complete, an email will be sent to your e-mail address.

Use this link

Do I need to create multiple accounts if I'm the head of department (prefekt)?

No, applications that you will sign as head of department should be visible on your account.

If you as head of department are only going to sign applications, you don’t need to create an account. The head of department will receive an email with a link to sign the applications.

As a head of department you need to log in and sign with Bank-ID.

Do I, as head of department (Prefekt), have to create an account if I'm going to apply for a grant?

Yes, the head of department must create an account to apply for a grant.

If you create an applicant account with a different email address than the one in the database for the head of departments, you will have two different accounts - one as the applicant and one as the head of department.

However, if you use only one email address, you will have only one account.

Does the head of department (Prefekt) need to create an account in Fenix just to sign?

If the head of department is only to sign applications, he/she doesn't need to create an account.

The head of department will receive an email with a link to the signing.

Why do I need to use BankID?

For applicants with a Swedish social security number, you need to identify yourself with Bank ID. It’s considered a safe way for identification and signing. 

For applicants without a Swedish social security number, there are alternatives to identify themselves without Bank ID.

I entered incorrect information in the application. Can I withdraw a submitted application during the application period?

No, it is not possible to withdraw a submitted application.

How do I save my application?

The application is saved automatically.

The system saves only correctly filled in information; the boxes turn green if it’s correct.

If you type something and a box turns red, the information is not saved.

I can't attach files to my application. How do I do it?

Contact forskning@cancerfonden.se and we will help you further.

How do I print my application?

At the bottom of the preview tab is a button "Download Application (PDF)". Click that and then print the PDF.

I can't fill in applied amount when I apply for Research Months, why?

You apply for the number of months and the number of years in the application for Research Months and not for a specific amount.

I can't see my old applications, how can I access them?

Unfortunately, you can’t see your old applications applied in our previous system Nova.

You can only see applications created in Fenix.

I can't find the correct head of department (Prefekt), what do I do?

You need to fill in the name and the e-mail address to your head of department in the application. 

My institution is not in the list of choices, what do I do?

Contact forskning@cancerfonden.se  and we will help you further.

Porträtt Annina Grahn

Har du frågor?

Hör gärna av dig till oss om du har frågor. Du når oss via e-post på forskning@cancerfonden.se

Frågor och svar om att ansöka