Anordnande av kongress

Anvisningar

Cancerfonden, organisationsnummer 802005-3370, 101 55 Stockholm, är person-uppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in i samband med ansökan om anslag.

Cancerfonden har ett digitaliserat ansökningssystem, Fenix. Fenix använder BankID och svenskt personnummer för identifiering och signering. Signering av ansökan sker digitalt av både prefekt och sökande direkt i Fenix. Sökande signerar ansökan sist, dvs efter det att prefekt signerat. 

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickat den till prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord.

Innehavare av anslag eller uppdrag från tobaksindustrin får ej samtidigt inneha anslag från Cancerfonden.

Ändamål

Anslaget är avsett för att möjliggöra anordnandet av kongresser/symposier i Sverige av intresse för cancerforskningen genom täckande av kostnader för inbjudna deltagare, sekretariat, lokaler etc.

Av juridiska skäl betalar Cancerfonden endast ut anslag till svenska universitet och högskolor.

Förutsättningar

Kongressen ska äga rum i Sverige och ska annonseras offentligt. 

Kostnader för aktiviteter utanför det vetenskapliga programmet medges ej.

Cancerfonden godkänner inte kostnad för arvoden. Flygbiljetter i ekonomiklass bör användas om inte synnerliga skäl föreligger, vilket i så fall bör redovisas i budget-sammanställningen.

Budgetplan

Cancerfonden lägger mycket stor vikt vid att ansökningar innehåller fullständig information om budgeten. 

Kongressprogram

För att en relevant bedömning av ansökan ska kunna göras är det viktigt att ett kongressprogram bifogas med angivande av inbjudna föreläsare och titeln på deras föreläsningar. Ange beräknat antal deltagare i kongressen.

Cancerrelevans

Cancerfonden stöder endast kongress vars innehåll är av betydelse för cancer-forskningen. Den sökande ska alltid motivera cancerrelevansen. 

Praktiska anvisningar

Signering av ansökan

När du är klar med din ansökan ska du sända ansökan till din prefekt genom att gå in under flik ”Förhandsgranska”, längst ner på sidan klickar du på ”Be om signering”, då sänds ansökan till din prefekt som tar del av ansökan och signerar den digitalt med BankID.

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickat den till prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord.

När prefekten signerat ansökan digitalt med BankID får du som sökande ett mail och ska då logga in och i din tur signera ansökan digitalt med BankID. 

Ansökans signeringstid

Kongressanslag kan sökas när som helst under året, dock senast två veckor innan respektive beslutsdatum. 

Beslut

  • Beslutsdatum: 2021-02-23
    Kongress kan hållas tidigast: 2021-03-23
  • Beslutsdatum: 2021-05-25
    Kongress kan hållas tidigast: 2021-06-25
  • Beslutsdatum: 2021-10-19
    Kongress kan hållas tidigast: 2021-11-19

Ansökan kan skickas in närsomhelst under året, dock ska ansökan bedömas och beslutas av forskningsnämndens arbetsutskott senast en (1) månad före kongressens start. Var observant på att skicka in din kongressansökan i god tid för att din ansökan ska hinna beslutas i tid. 

Besked om beviljad eller avslagen ansökan lämnas de närmaste dagarna efter beslutsdatum ovan. 

Ansökan

Ansökan görs i Cancerfondens nya ansökningssystem Fenix. Ansökan kan sparas och ändras tills dess att du har tryckt på knappen ”Be om signering”. Ansökan kan inte signeras och lämnas in om inte samtliga flikar i ansökningsformuläret är grön-markerade. 

Ansökan kan inte kompletteras efter ansökningstidens utgång.

Bilagor

  • Fullständigt kongressprogram 

Övrigt

Adressändring

Den sökande/anslagsinnehavaren ansvarar själv för att aktuella universitets-/ institutions-, person- och kontaktuppgifter finns införda i Fenix sökandeportal.

Byte av förvaltande myndighet/institution

Vid överflyttning av anslag till annan förvaltande myndighet eller till annan institution vid nuvarande universitet/högskola ska ansökan om byte göras i Fenix med digital signering/godkännande från både nuvarande och mottagande prefekt. 

Rapportering (ekonomisk)

Senast sex månader (se kontrakt) efter dispositionstidens slut ska rapportering göras via Fenix. Om kongressen uppvisar ett överskott ska del av erhållet anslag från Cancerfonden återbetalas. Storleken på det återbetalda beloppet ska vara i proportion till Cancerfondens bidrag i förhållande till kongressens övriga externa finansiärer. Överblivna medel ska återbetalas till Cancerfonden. 

Inlogg i Fenix

Om du redan har ett konto kan du logga in i Fenix. Om du inte har ett konto än kan du skapa ett konto här.

För mer info se instruktioner för Fenix

Frågor? 

Kontakta Enheten för forskning på telefonnummer: 010 - 199 10 10 eller via mail: forskning@cancerfonden.se

Hantering av personuppgifter

Läs mer om hanteringen av personuppgifter i vår integritetspolicy.

Anvisningarna som pdf

Ladda ner anvisningarna som pdf här