Resa

Anvisningar

Cancerfonden, organisationsnummer 802005-3370, 101 55 Stockholm är person-uppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in i samband med ansökan om anslag.

Cancerfonden har ett digitaliserat ansökningssystem, Fenix. Fenix använder BankID och svenskt personnummer för identifiering och signering. Signering av ansökan sker digitalt av både prefekt och sökande direkt i Fenix. Sökande signerar ansökan sist, dvs efter det att prefekt signerat. 

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickat den till prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord.

Reseansökan ska vara Cancerfonden tillhanda senast sex veckor innan resan ska ske.

Ändamål

Anslag för forskningsanknutet deltagande i kongresser och kurser eller kortare tids forskningsvistelse vid utländsk institution. Anslag avser resa för sökande verksam inom forskningsprojekt med stöd av Cancerfonden.

Cancerfonden betalar endast ut anslag till svenska universitet och högskolor.

Formella behörighetskrav 

Reseanslag kan sökas av:

 • Doktoranders aktiva deltagande i kongresser stöds när doktoranden anmält/genomgått halvtidskontroll/licentiatexamen och är verksam inom forskningsprojekt som finansieras av Cancerfonden. Deltagande med inskickat abstrakt krävs. Deltagande i internationella och högkvalitativa kurser som är relevanta för forskningsprojektet kan dock stödjas för doktorander under hela doktorandperioden.
 • Disputerad forskare verksam inom forskningsprojekt som finansieras av Cancerfonden.
 • Andra forskare (t ex sjukvårdspersonal), vilka arbetar självständigt inom forskningsprojekt som finansieras av Cancerfonden.

Vårdpersonal utan forskningsanknytning hänvisas till ekonomiskt stöd för vårdpersonal.  

Särskilda bestämmelser

Reseanslag för deltagande i en vetenskaplig kongress och reseanslag för deltagande i en kurs kan ges per år till samma sökande.

Reseanslag till vetenskaplig kongress kan beviljas för högst två sökande från samma forskargrupp.

Reseanslag avser normalt att helt eller delvis täcka färdbiljett med lägsta biljett-kostnad, hotellkostnader, kongressavgift och ev. andra nödvändiga och specificerade kostnader för resan. 

För doktoranders deltagande i internationella och högkvalitativa kurser beviljas endast resekostnad.

Ansökan om reseanslag som avser kortare tids forskningsvistelse vid utländsk institution ska åtföljas av forskningsprogram.

Forskningsprogram

Om ansökan gäller ”Kortare tids forskning vid utländsk institution” bifogas ett forskningsprogram som får omfatta högst tio sidor inklusive referenser (12 punkter, enkelt radavstånd, 2,5 cm marginal).

Forskningsprogrammet ska omfatta beskrivning om hur den avsedda forskningen anknyter till pågående projektanslag som finansieras av Cancerfonden.

Följande disposition rekommenderas:

 1. Specifik målsättning
  Kortfattad redogörelse för syftet med det föreslagna forskningsarbetet.
 2. Bakgrund
  Sammanfattning av egna och andras resultat inom forskningsområdet.
 3. Arbetsplan och preliminära resultat
  Detaljerad beskrivning av hypotes(er), planerat arbete och eventuella preliminära resultat. Arbetsplanen ska även omfatta metodbeskrivning där det framgår att aktuell teknik/metodologi finns uppsatt och behärskas, eller på annat sätt är tillgänglig för det aktuella projektet.
 4. Betydelse
  Kort redogörelse för den väntade betydelsen för cancerforskning och för det pågående forsknings-projekt som innehar stöd av Cancerfonden.
 5. Litteraturreferenser
  Författare, arbetets titel, tidskriftens namn och årgång. Ta bara med de absolut väsentligaste referenserna. 

Praktiska anvisningar

Andra finansiärer än Cancerfonden

Innehavare av anslag eller uppdrag från tobaksindustrin får ej samtidigt inneha anslag från Cancerfonden.

Signering av ansökan

När du är klar med din ansökan ska du sända ansökan till din prefekt genom att gå in under flik ”Förhandsgranska”, längst ner på sidan klickar du på ”Be om signering”, då sänds ansökan till din prefekt som tar del av ansökan och signerar den digitalt med BankID.

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickat den till prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord.

När prefekten signerat ansökan digitalt med BankID får du som sökande ett mail och ska då logga in och i din tur signera ansökan digitalt med BankID. 

Ansökans signeringstid

Reseanslag kan sökas när som helst under året, dock senast sex veckor innan sökt aktivitet börjar. 

Beslut

Besked om beviljad eller avslagen ansökan lämnas cirka sex veckor efter det att signerad ansökan kommit in. Undantaget ansökningar inkomna under sommaren och julhelger då inga ansökningar behandlas. 

Ansökan

Ansökan görs i Cancerfondens ansökningssystem Fenix. Ansökan kan sparas och ändras tills dess att du har tryckt på knappen ”Be om signering”. Ansökan kan inte signeras och lämnas in om inte samtliga flikar i ansökningsformuläret är grön-markerade. 

Ansökan kan inte kompletteras efter ansökningstidens utgång.

Bilagor

 • Forskningsprogram (obligatoriskt om ansökan avser kortare tids forskning vid utländsk institution eller utländsk forskares resa för arbete i Sverige inom av Cancerfonden stött projekt)
 • Inbjudan från utländsk institutionschef alternativt kongressarrangör
 • Information om kongress
 • Abstract och ev. besked om acceptans för presentation

Övrigt

Adressändring

Den sökande/anslagsinnehavaren ansvarar själv för att aktuella universitets-/ institutions-, person- och kontaktuppgifter finns införda i Fenix sökandeportal.

Byte av förvaltande myndighet/institution

Vid överflyttning av anslag till annan förvaltande myndighet eller till annan institution vid nuvarande universitet/högskola ska ansökan om byte göras i Fenix med digital signering/godkännande från både nuvarande och mottagande prefekt. 

Rapportering (ekonomisk)

Senast tre månader (se kontrakt) efter dispositionstidens slut ska rapportering göras via Fenix. Överblivna medel ska återbetalas. 

Inlogg i Fenix

Om du redan har ett konto kan du logga in i Fenix. Om du inte har ett konto än kan du skapa ett konto här.

För mer info se instruktioner för Fenix

Vid frågor

Kontakta Enheten för Forskningsfinansiering, på telefonnummer 010-199 10 10 eller via mail forskning@cancerfonden.se

Hantering av personuppgifter

Läs mer om Cancerfondens hanteringen av personuppgifter i Cancerfondens integritetspolicy.

Anvisningarna som pdf

Ladda ner anvisningarna som pdf här