Fellowship inom vårdvetenskap

Sista ansökningsdag är torsdag 3 oktober 2024 kl. 15:00.

Sidan uppdaterad 2 juli 2024.

Cancerfonden, organisationsnummer 802005–3370, 101 55 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in i samband med ansökan om anslag.

Ansök i Fenix

Du ansöker i vårt ansökningssystem Fenix. Läs mer om hur Fenix fungerar

Riktlinjer kring AI

Du som söker medel hos Cancerfonden kan använda generativa AI-verktyg eller andra verktyg när du skriver din ansökan. Du behöver inte ange att du har använt det.

Oavsett om du skriver själv eller tar hjälp av ett AI-verktyg gäller samma regler:

 • Du ansvarar för att allt i ansökan är korrekt.
 • Du ansvarar för att allt är ifyllt enligt vår ansökningsprocess.
 • Du ska följa god forskningssed. Det är förbjudet att plagiera, förfalska och fabricera innehåll i din ansökan.

När du skriver under och skickar in din ansökan intygar du att du har följt ovan.

Ansökan

Antalet sökta och beviljade projekt och forskartjänster inom området vårdvetenskaplig forskning har historiskt sett varit betydligt färre än de som omfattar prekliniska, translationella- och kliniska studier.

Speciellt inom sökta och beviljade forskningstjänster ser Cancerfonden att vårdvetenskaplig forskning är klart underrepresenterat. Under senare år finns dock tecken på att nya, starka forskarmiljöer inom vårdvetenskaplig forskning är på gång att byggas upp och utvecklas.

Cancerfonden vill med denna utlysning stimulera forskare inom området för att på så vis stärka denna del av svensk cancerforskning.

Syfte

Att främja cancerforskning inom området vårdvetenskaplig forskning genom att ge forskare vid svenska institutioner möjlighet att under sex års tid ägna sig åt forskning inom detta område.

Anslaget kan också användas för att under del av eller hela perioden bedriva forskningsstudier vid en institution utomlands.

Sökandens forskningsprojekt ska vara inom området vårdvetenskaplig forskning, dvs patientnära forskning och interventioner som har till syfte att ge cancerpatienter och deras närstående god livskvalitet och hälsa under och efter diagnos och behandlingar.

Detta inkluderar projekt inom bland annat omvårdnad, beteendeterapeutiska interventioner, fysisk aktivitet, projekt inom kost och nutrition, hjälpmedel, rehabilitering, palliation och närståendestöd.

Utlysningen inkluderar även studier kring upplevelser, erfarenheter och förståelse i samband med cancersjukdom. Forskningsnämnden kommer särskilt att beakta sökanden vars projekt har potential att stärka forskningsmiljöer och samverkan inom ämnesområdet vårdvetenskaplig forskning antingen lokalt eller nationellt.

Fellowship kan sökas för anslag till egen lön på deltid motsvarande 20–70% av heltid där övrig tid kan utgöras av till exempel kliniskt arbete, undervisning etc. 

Ansökan kan göras av forskare som redan är verksamma inom området, men även av sådana som med särskild metodologi eller kunskap inom annat område kan bedriva projekt som är av betydelse för vårdvetenskaplig forskning inom cancerområdet.

Cancerfonden betalar endast ut anslag till svenska universitet och högskolor. Sökande måste vara affilierad till ett svenskt lärosäte men kan ha sin anställning på en svensk vårdinrättning.

Praktisk information

Formella behörighetskrav

Innehavare av lektors- eller professorstjänst är icke behörig att ansöka om Fellowship inom vårdvetenskaplig forskning.

Undantag kan göras för sökande vilka innehar ett förordnade som biträdande universitetslektor (BUL), forskarassistent samt adjungerade professorer. Sökande till Fellowship inom vårdvetenskaplig forskning ska inneha doktorsexamen. Sökande ska ha disputerat senast innan sista ansökningsdag.

Tid för innehav

Fellowship är ett sexårigt anslag (3+3). 

Cancerfonden har ändrat regelverket där sökande från och med nu blir beviljad 3+3 år. Anslagsmottagaren behöver inkomma med information om sin anställning strax före den första treårsperioden slutar innan ytterligare tre år kan beviljas. Om anställningen är oförändrad och anslagsmottagaren ej har blivit lektor eller professor beviljas fortsatt stöd med ytterligare tre år. 

Om anslagsmottagaren söker och får en utlyst tjänst som professor eller lektor inom den första treårsperioden får anslagsmottagaren inte behålla anslaget. Om anslagsmottagaren blir befordrad till professor eller lektor innan den första treårsperioden är avslutad kan anslagsmottagaren behålla den redan beslutade finansieringen, men kan inte få en förnyad treårsperiod. 

Om anslagsmottagaren söker och får en utlyst tjänst som professor eller lektor inom den andra treårsperioden får anslagsmottagaren inte behålla anslaget. Om anslagsmottagaren blir befordrad till professor eller lektor innan den andra treårsperioden är avslutad kan anslagsmottagaren behålla den redan beslutade finansieringen. 

Anslagsperioden kan påbörjas mellan den 1 juli samma år som beslutet tagits till och med 1 januari året efter beslut.

Oavsett val av startdatum påbörjas kontraktet från och med 1 juli. Utbetalningar sker kvartalsvis med start 1 september och är retroaktiv från 1 juli samma år som beslut tagits.

Den svenska institutionen

Förutom sedvanlig bedömning av institution beaktas även institutionens inriktning avseende vårdvetenskaplig forskning.

Den utländska institutionen

Vid bedömningen beaktas den utländska institutionens hittillsvarande och potentiella betydelse för internationell vårdvetenskap.

Till ansökan ska bifogas intyg eller inbjudan från utländsk institution. Intygen ska bifogas ansökan som PDF-filer. De ska skrivas under av respektive prefekt och bifogas bekräftelsen.

Bedömningsgruppen kan komma att kalla några av de sökande till intervju.

Eventuell inbjudan från utländsk värdinstitution är obligatorisk om vistelse vid utländsk värdinstitution åberopas och bifogas ansökan.

Bedömningsunderlag

Ansökan bedöms enligt nedanstående bedömningskriterier:

 • Vetenskaplig kvalitet
 • Sökandes kompetens
 • Cancerrelevans, enligt Cancerfondens stadgar ska föreningen ”stödja, organisera och samordna cancerforskning”
 • Endast fellowship: Relevans för den aktuella utlysningen i vårdvetenskaplig forskning
 • Endast fellowship: Cancerfonden kommer också att särskilt beakta ansökningar där sökanden ämnar tillbringa en del av sitt Fellowship vid institution utomlands.

Bedömningsgruppen har möjlighet och kan komma att kalla några av de sökande till intervju inför deras förslag till beslut. Intervjuerna sker digitalt under januari månad.

Anslagets storlek

Anslagets storlek beräknas enligt gällande löneschablon.

Anslaget är beräknad på gällande löneschablon, semesterersättning (1,3 %) och löneavgifter (51,7 %) samt förvaltande myndighets avdrag för indirekta kostnader (15,25%).

Anslagsinnehavarens faktiska lön fastställs av arbetsgivaren.

Cancerfonden har som krav att hela anslaget används för att finansiera tjänsten.

Eventuella oförbrukade medel återbetalas till Cancerfonden.

Anslaget från Cancerfonden får inte användas som projektmedel eller till annan persons lön.

Läs mer och se nuvarande löneschabloner här

Patientperspektiv

En stor del av de projekt som stöds av Cancerfonden kan antingen dra fördel av patienters erfarenheter, eller leda till kunskap som kan påverka patienter.

I vissa av Cancerfondens prioriteringskommittéer ingår det adjungerade patienter.

Om ditt projekt hör till denna kategori behöver du ange om, och i så fall på vilket sätt hänsyn tagits till patientperspektivet. En beskrivning av detta görs i särskilt avsedd ruta i ansökan under rubrik ”patientperspektiv”.

Du behöver också skriva en kort sammanfattning om ditt projekt som kommer att läsas av patientrepresentanter. 

Ett exempel kan t ex vara att patienter har involverats i planeringen av en klinisk studie, att det har förts diskussion med patienter i framtagandet av forskningsprogrammet, att forskningsprojektet baseras på patientkontakter eller att projektet på annat sätt beaktat anhörig-/patientperspektivet när det designats.

Om du anser att patientperspektivet inte är relevant för ditt projekt eller framtagandet av ditt forskningsprogram ska du motivera det i rutan istället.

Så här ansöker du

Ansök i Fenix

Om du redan har ett konto kan du logga in direkt i Fenix.

Om du inte har ett konto än kan du skapa ett konto här.

Mer om hur du ansöker i Fenix

Sökande

I den här fliken i Fenix fyller du i allmän information om dig själv som sökande. Det är till exempel dina personuppgifter och nuvarande anställning.

Anslagsförvaltare

I den här fliken fyller du i information om ditt lärosäte och prefekt.

Cancerfonden betalar endast ut anslag för forskning till svenska universitet och högskolor.

Cancerfonden godkänner avdrag för indirekta kostnader med maximalt 15,25 procent av anslaget.

I ansökans bekräftelse garanterar prefekten vid signering medfinansiering av projektet i det fall ovanstående avdrag inte räcker.

Meriter

Här fyller du i ditt CV samt bifogar publikationslista och andra meriter. Alla bilagor ska bifogas som pdf. 

Bilagor

 • Inbjudan från värdinstitutionen (gäller endast postdoktortjänst)
 • Fullständig publikationslista
 • Ange totalt antal publikationer under respektive rubrik (publikationstyp) nedan.
  a) Totalt antal publicerade sakkunnigbedömda originalartiklar.
  b) Totalt antal publicerade sakkunnigbedömda forskningsöversiktsartiklar.
  c) Totalt antal andra publikationer inklusive patent.
 • Sortera publikationerna under varje rubrik i omvänd kronologisk ordning, med det senast publicerade arbetet överst i listan. Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Ordningen på samtliga författares namn ska vara identisk med ordningen i det publicerade verket. Publikationerna ska vara av typen sakkunnigbedömda originalartiklar, konferensbidrag, samlingsvolymer, forskningsöversiktsartiklar, böcker och bokkapitel, samt andra publikationer inklusive populärvetenskapliga böcker/presentationer.
 • 10 mest relevanta artiklarna för ansökan där fullständig referens anges.
 • Manuskript med originaldata max 3 stycken.

Behörighet

Här får du en möjlighet att ange undantag från behörighetsregler efter disputationsdatum som till exempel föräldraledighet, sjukfrånvaro, AT-tjänstgöring eller motsvarande.

Längre upp på sidan, under rubriken Praktisk information, hittar du mer information om:

 • Formella behörighetskrav

Projekt

Här fyller du i allt som är relaterat till ditt projekt, bifogar ditt forskningsprogram samt skriver om patientperspektiv.

Forskningsprogrammet kan författas på svenska eller engelska och får omfatta högst tio sidor inklusive referenser (teckensnitt 12 punkter, enkelt radavstånd, 2,5 cm marginal).

Följande disposition rekommenderas:

 • Specifik målsättning
  Kortfattad redogörelse för syftet med det föreslagna forskningsarbetet.
 • Bakgrund
  Sammanfattning av egna och andras resultat inom forskningsområdet.
 • Arbetsplan och preliminära resultat
  Detaljerad beskrivning av hypotes(er) och planerat arbete. Arbetsplanen ska även omfatta metodbeskrivning där det klart ska framgå att aktuell teknik/metodologi, även statistiska överväganden, powerberäkning etc, finns uppsatt och behärskas, eller på annat sätt är tillgänglig för det aktuella projektet. Preliminära resultat är av stor vikt i bedömningen.
 • Betydelse
  Kort redogörelse för den väntade betydelsen för cancerforskning.
 • Litteraturreferenser
  Författare, arbetets titel, publikationens namn, volym, sida, årgång. Ta bara med de absolut väsentligaste referenserna.
 • Självständig forskningslinje
  Sökande som verkar eller kommer att verka i en större grupp ska tydliggöra hur projektet förhåller sig till de övriga projekten inom gruppen. Om sökande fortsätter på ett projekt som helt eller delvis har påbörjats under doktorand- eller postdoktortiden, behöver man även beskriva relationen mellan projektet och tidigare handledares forskning.

Längre upp på den här sidan, under rubriken Praktisk information, finns mer information om 

 • Patientperspektiv
 • Den svenska institutionen (gäller Fellowship)
 • Den utländska institutionen (gäller Fellowship)

Mer information om vad du kan söka inom och cancerrelevans

Populärvetenskaplig beskrivning

Den här texten kommer publiceras här på www.cancerfonden.se om ditt anslag blir beviljat och kan läsas av människor som ger gåvor till Cancerfonden, som drabbats av cancer, är närstående och andra intresserade.

Skriv därför så lättbegripligt och kortfattat som möjligt.

Texten ska vara på svenska och max 650 tecken per fråga/avsnitt.

Din text kommer inte redigeras utan publiceras som du skriver den.

 1. Skriv en titel som är lätt att förstå.
 2. Vad är projektets bakgrund?
 3. Vad handlar projektet om? Beskriv till exempel vilka cancersjukdomar som studeras, vilken behandling det rör sig om, om det är inom diagnostik, epidemiologi, prevention eller vård av cancerpatienter, eller om det handlar om hur cancer uppkommer.
 4. Vad hoppas du uppnå med din forskning?
 5. Skriv en kortfattad sammanfattning av projektet för den som snabbt vill veta vad det handlar om.

Statistik

För att Cancerfonden ska kunna föra statistik över vad det forskas på behöver du här ange hur stor andel av projektet som avser vilket forskningsområde.

Anslag

Här anger du pågående och sökta forskningsanslag från både Cancerfonden och andra finansiärer.

Innehavare av anslag eller uppdrag från tobaksindustrin får inte samtidigt ha anslag från Cancerfonden.

Cancerfonden lägger stor vikt vid att ansökningar innehåller korrekt information om budgeten.

En komplett bild av sökandes samtliga anslag som berör sökt projekt och eventuella övriga medel har betydelse både vid bedömningen av anslagets möjligheter att genomföras och för att beräkna behovet av finansiering. 

Observera att ansökan med ofullständigt ifylld redovisning riskerar att avslås på grund av bristande underlag för beslut. 

Förhandsgranskning (och signering)

Här visas en förhandsgranskning av din ansökan där du ser om det saknas information om din ansökan.

Om ansökan är korrekt ifylld kan du påbörja signering genom att först skicka till prefekt för att sedan signeras av dig själv.

Signering av ansökan

När du är klar med din ansökan ska du sända ansökan till din prefekt genom att gå in under flik ”Förhandsgranska”, längst ner på sidan klickar du på ”Be om signering”, då sänds ansökan till din prefekt som tar del av ansökan och signerar den digitalt med BankID.

När prefekten har signerat ansökan digitalt med BankID får du som sökande ett mejl och ska då logga in på Min sida för att signera och skicka in ansökan digitalt med BankID.

DEADLINE FÖR ANSÖKAN: senaste datum och tid för att ha skickat in din ansökan hittar du längst upp på den här sidan. 

Var därför ute i god tid så att din ansökan både hinner signeras av din prefekt och att du som sökande hinner signera och skicka in ansökan innan ansökningstiden stänger.

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickat den till prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord.

Ansökan kan sparas och ändras tills dess att du har tryckt på knappen ”Be om signering”. Ansökan kan inte signeras och lämnas in om inte samtliga flikar i ansökningsformuläret är grönmarkerade. 

Hantering av personuppgifter

Läs mer om hanteringen av personuppgifter i vår integritetspolicy.

Förändringar i ditt anslag och rapportering

Ändrade förhållanden under anslagstiden

 • Ändrade anställnings- och finansieringsförhållanden ska omedelbart anmälas till Cancerfonden för omprövning av anslaget.
 • Om anslagsmottagaren söker och får en utlyst tjänst som professor eller lektor inom den första treårsperioden får anslagsmottagaren inte behålla anslaget. Om anslagsmottagaren blir befordrad till professor eller lektor innan den första treårsperioden är avslutad kan anslagsmottagaren behålla den redan beslutade finansieringen, men kan inte få en förnyad treårsperiod. 
 • Om anslagsmottagaren söker och får en utlyst tjänst som professor eller lektor inom den andra treårsperioden får anslagsmottagaren inte behålla anslaget. Om anslagsmottagaren blir befordrad till professor eller lektor innan den andra treårsperioden är avslutad kan anslagsmottagaren behålla den redan beslutade finansieringen.  
 • Forskare som tilldelats anslag för Postdoktortjänst kan inte använda medlen för någon annan typ av tjänst. Avslutas Postdoktortjänsten så avslutas också anslaget.

Undantag från ovanstående regel är forskare som under anslagsperioden:

 • Förordnas till biträdande universitetslektor (BUL) eller forskarassistent där finansieringen från Cancerfonden kan behållas. (Gäller ej postdoktortjänst)

Byte av förvaltande myndighet/institution

Vid överflyttning av anslag till annan förvaltande myndighet eller till annan institution vid nuvarande universitet/högskola ska ansökan om byte göras i Fenix med digital signering/godkännande från både nuvarande och mottagande prefekt.

Byte av förvaltande myndighet/institution tillåts inte för postdoktortjänst. 

Läs mer om förändringar här

Rapportering (ekonomisk och vetenskaplig)

Senast tre månader (se kontrakt) efter dispositionstidens slut ska rapportering göras via Fenix. Överblivna medel ska återbetalas.

Läs mer om rapportering här

Porträtt Annina Grahn

Har du frågor?

Hör gärna av dig till oss om du har frågor. Du når oss via e-post på forskning@cancerfonden.se

Frågor och svar om att ansöka