Senior/Junior Clinical Investigator Award (50–70%, 6 år)

Anvisningar

Sista signeringsdag i ansökningssystemet Fenix för sökande var torsdag 2020-10-01 kl. 15:00.

Cancerfonden, organisationsnummer 802005–3370, 101 55 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in i samband med ansökan om anslag.

Cancerfonden har ett digitaliserat ansökningssystem, Fenix. Fenix använder BankID och svenskt personnummer för identifiering och signering.

Signering av ansökan sker digitalt av både prefekt och sökande direkt i Fenix. Sökande signerar ansökan sist, dvs efter det att prefekt signerat. 

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickat den till prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord.

Ändamål

Syftet är att bereda kliniskt verksamma, disputerade cancerforskare, såväl etablerade som yngre, möjlighet att under en sexårsperiod på mellan 50–70% ägna sig åt cancerforskning.

Sökande får inte inneha sluttjänst inom universitetsorganisation. Anslaget kan tas ut fritt under sex år och resterande arbetstid är avsedd för klinisk verksamhet.

Exempel på personalkategorier som kan söka denna tjänst är läkare, sjukhusfysiker, laboratorieingenjör, psykologer, sjuksköterskor, fysioterapeuter. Sökande med postdoktoral forskningsmeritering prioriteras. 

Av juridiska skäl betalar Cancerfonden endast ut anslag till svenska universitet och högskolor.

Formella behörighetskrav 

Innehavare av lektors- eller professorstjänst är icke behörig att ansöka om Junior Clinical Investigator Award (50–70%) eller Senior Clinical Investigator Award (50–70%). 

Undantag kan göras för sökande vilka innehar ett förordnade som biträdande universitetslektor (BUL), forskarassistent samt adjungerade professorer.

Nuvarande eller tidigare innehavare av Senior Investigator Award eller Klinisk cancerforskartjänst (50%) eller Högre cancerforskartjänst inklusive sådana för kliniker är inte behöriga.

För både Junior Clinical Investigator Award och Senior Clinical Investigator Award gäller att sökande ska ha disputerat före 3 oktober 2017.

Den sökande till Junior Clinical Investigator Award ska vara kliniskt verksam samt ha disputerat efter 1 juli 2010 (d v s ej längre tillbaka i tiden är 10 år).  

Den sökande till Senior Clinical Investigator Award ska vara kliniskt verksam samt ha disputerat efter 1 juli 2005 (d v s ej längre tillbaka i tiden är 15 år).  

Undantag från behörighetsregel efter disputationsdatum:

Respektive undantag ska ha ägt rum efter avlagd doktorsexamen. Fyll i din begäran i ansökningssystemet.

Undantag kan beviljas efter frånvaro på grund av:

 1. Sjukskrivning; undantag kan medges om sökande varit sjukskriven 50% eller mer under minst 30 kalenderdagar i följd. Intyg från arbetsgivarens HR/löneenhet eller Försäkringskassan bifogas.
 2. Föräldraledighet;
  1. Sökande som fått barn och varit barnledig kan medges undantag med schablon om 275 kalenderdagar per barn. Intyg kan komma att begäras in.
  2. Alternativ till schablonavdrag ovan kan beviljas sökande som har haft en sammanhängande föräldraledighet på 100 % vilken överstiger 275 kalenderdagar. Detta måste styrkas av ett intyg från arbetsgivarens HR/löneenhet eller Försäkringskassan vilket omfattar hela den aktuella föräldraledigheten från dag ett.
 3. AT-tjänstgöring eller motsvarande obligatorisk praktik för att uppnå yrkeslegitimation; intyg där datum, omfattning och typ av tjänstgöring anges ska bifogas ansökan.

Intyg från Försäkringskassan ska inte innehålla personuppgifter för barn.

Tid för innehav

Anslaget är sexårigt på mellan 50–70% och anslagsperioden påbörjas vanligen den 1 juli samma år som beslut. Om särskilda skäl föreligger kan anslagsperioden senareläggas med högst sex månader, dock senast 1 januari året efter beslut.

Anslagets storlek

Löneschablonen för Junior/Senior Clinical Investigator Award är för närvarande 100 000 kronor per månad på 70 % forskningstid. Löneschablonen justeras årligen. 

Anslaget är beräknad på gällande löneschablon, semesterersättning (1,3 %) och löneavgifter (51,7 %) samt förvaltande myndighets avdrag för indirekta kostnader (15,25%). 

Anslagsinnehavarens faktiska lön fastställs av arbetsgivaren.

Cancerfonden har som krav att hela anslaget används för att finansiera tjänsten. Anslaget från Cancerfonden får inte användas som projektmedel eller till annan persons lön.

Bedömningsunderlag

Ansökan bedöms enligt nedanstående bedömningskriterier:

 • Vetenskaplig kvalitet
 • Sökandes kompetens
 • Cancerrelevans – enligt Cancerfondens stadgar ska föreningen ”stödja, organisera och samordna cancerforskning”.

Bedömningsgruppen har möjlighet och kan komma att kalla några av de sökande till intervju inför deras förslag till beslut. Intervju sker vanligtvis i Cancerfondens lokaler under januari månad.

Forskningsprogram

Forskningsprogrammet kan författas på svenska eller engelska och får omfatta högst tio sidor inklusive referenser (teckensnitt 12 punkter, enkelt radavstånd, 2,5 cm marginal). 

Följande disposition rekommenderas:

 • Specifik målsättning:
  Kortfattad redogörelse för syftet med det föreslagna forskningsarbetet.
 • Bakgrund:
  Sammanfattning av egna och andras resultat inom forskningsområdet.
 • Arbetsplan och preliminära resultat:
  Detaljerad beskrivning av hypotes(er) och planerat arbete. Arbetsplanen ska även omfatta metodbeskrivning där det klart ska framgå att aktuell teknik/metodologi finns uppsatt och behärskas, eller på annat sätt är tillgänglig för det aktuella projektet.

  De preliminära resultaten är av stor vikt vid ansökan om anslag till nya projekt.
 • Betydelse:
  Kort redogörelse för den väntade betydelsen för cancerforskning.
 • Litteraturreferenser:
  Författare, arbetets titel, publikationens namn, volym, sida, årgång. Ta bara med de absolut väsentligaste referenserna. 

Praktiska anvisningar

Signering av ansökan

När du är klar med din ansökan ska du sända ansökan till din prefekt genom att gå in under flik ”Förhandsgranska”, längst ner på sidan klickar du på ”Be om signering”, då sänds ansökan till din prefekt som tar del av ansökan och signerar den digitalt med BankID.

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickat den till prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord.

När prefekten signerat ansökan digitalt med BankID får du som sökande ett mail, du ska då logga in och signera ansökan digitalt med BankID. Det ska vara gjort senast 2020-10-01, kl. 15:00.

Ansökans signeringstid

Ansökans signeringstid går ut torsdagen den 1 oktober 2020 kl. 15:00. 

Beslut

Beslut fattas vid forskningsnämndens sammanträde under mars månad 2021. 

Ansökan

Ansökan görs i Cancerfondens nya ansökningssystem Fenix. Ansökan kan sparas och ändras tills dess att du har tryckt på knappen ”Be om signering”. Ansökan kan inte signeras och lämnas in om inte samtliga flikar i ansökningsformuläret är grönmarkerade. 

Ansökan kan inte kompletteras efter ansökningstidens utgång.

Vid ansökan till mer än en kategori i samma ansökningsomgång ska prioritering av dessa ansökningar inlämnas. Prioritering av respektive anslagskategori mailas till forskning@cancerfonden.se 

Bilagor

 • Fullständig publikationslista.
 • Forskningsprogram, max 10 sidor.
 • Manuskript med originaldata max 3 stycken.
 • Om aktuellt: underlag för begäran om undantag. 

Övrigt 

Ändrade förhållanden under anslagstiden:

 • Ändrade anställnings- och finansieringsförhållanden ska omedelbart anmälas till Cancerfonden för omprövning av anslaget.
 • Forskare som tilldelats medel för tjänst kan behålla dessa medel om personen ifråga fortsätter sin verksamhet men under tiden befordras.
 • Forskare som tilldelats anslag för Junior Clinical Investigator Award eller Senior Clinical Investigator Award och under anslagsperioden söker och erhåller en tjänst utlyst av lärosätet (lektor, professor) kan inte behålla finansieringen från Cancerfonden.  

Undantag från ovanstående regel är forskare som under anslagsperioden: 

 • Förordnas till biträdande universitetslektor (BUL) eller forskarassistent där finansieringen från Cancerfonden kan behållas.

Adressändring

Den sökande/anslagsinnehavaren ansvarar själv för att aktuella universitets-/ institutions-, person- och kontaktuppgifter finns införda i Fenix sökandeportal.

Byte av förvaltande myndighet/institution

Vid överflyttning av anslag till annan förvaltande myndighet eller till annan institution vid nuvarande universitet/högskola ska ansökan om byte göras i Fenix med digital signering/ godkännande från både nuvarande och mottagande prefekt. 

Rapportering (ekonomisk och vetenskaplig)

Senast tre månader (se kontrakt) efter dispositionstidens slut ska rapportering göras via Fenix. Överblivna medel ska återbetalas. Vetenskaplig rapport ska bifogas som PDF-fil. 

Återkoppling efter beslut

Skriftligt utlåtande för tätgruppen kommer att finnas tillgängligt under respektive ansökan.

Inlogg i Fenix

Om du redan har ett konto kan du logga in i Fenix. Om du inte har ett konto än kan du skapa ett konto här.

För mer info se instruktioner för Fenix

Frågor?

Kontakta forskningsnämndens kansli för information, 010-199 10 10  eller forskning@cancerfonden.se

Hantering av personuppgifter

Läs mer om hanteringen av personuppgifter i vår integritetspolicy.

Anvisningarna som pdf

Ladda ner anvisningar som pdf här