Fellowship i forskning inom strålbehandling (3 år)

Anvisningar

Sista signeringsdag i ansökningssystemet Fenix för sökande är torsdag 2021-10-07 kl. 15:00.

Cancerfonden, organisationsnummer 802005–3370, 101 55 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in i samband med ansökan om anslag.

Cancerfonden har ett digitaliserat ansökningssystem, Fenix. Fenix använder BankID och svenskt personnummer för identifiering och signering. Signering av ansökan sker digitalt av både prefekt och sökande direkt i Fenix. Sökande signerar ansökan sist, dvs efter det att prefekt signerat. 

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickat den till prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord.

Ändamål

Att främja strålbehandlingsforskningen i Sverige genom att ge forskare möjlighet att, under tre års tid, ägna sig helt eller delvis åt forskning inom området strålbehandling, med möjlighet till fördjupning vid en institution utomlands.

Sökandens forskningsprojekt ska vara inriktat direkt mot strålbehandling eller på annat sätt vara av betydelse för forskning om strålbehandling.

I bedömningen kommer forskningsnämnden att särskilt beakta ansökningar där sökandens disputation ägt rum efter 1 juli 2006 samt sådana där en del av Fellowship-perioden ska tillbringas vid institution utomlands.

Fellowship kan sökas av forskare för anslag motsvarande heltidsforskning samt av kliniskt verksamma forskare för forskning motsvarande 50–70% av heltid. Övrig tid förutsätts då vara klinisk tjänstgöring.

Ansökan kan göras av forskare som redan är verksamma inom området, men även av sådana som med särskild metodologi eller kunskap inom annat område kan bedriva projekt som är av betydelse för strålbehandling.

Av juridiska skäl betalar Cancerfonden endast ut anslag till svenska universitet och högskolor.

Formella behörighetskrav 

Innehavare av lektors- eller professorstjänst är icke behörig att ansöka om Fellowship i strålbehandlingsforskning. Undantag kan göras för sökande vilka innehar ett förordnade som biträdande universitetslektor (BUL), forskarassistent samt adjungerade professorer. 

Sökande ska ha disputerat efter 1 juli 2006.   

Undantag från behörighetsregel efter disputationsdatum:

Respektive undantag ska ha ägt rum efter avlagd doktorsexamen. Fyll i din begäran i ansökningssystemet.

Undantag kan beviljas efter frånvaro på grund av:

 1. Sjukskrivning; undantag kan medges om sökande varit sjukskriven 50% eller mer under minst 30 kalenderdagar i följd. Intyg från arbetsgivarens HR/löneenhet eller Försäkringskassan bifogas.
 2. Föräldraledighet
  a. Sökande som fått barn och varit barnledig kan medges undantag med schablon om 275 kalenderdagar per barn. Intyg kan komma att begäras in.
  b. Alternativ till schablonavdrag ovan kan beviljas sökande som har haft en sammanhängande föräldraledighet på 100 % vilken överstiger 275 kalenderdagar. Detta måste styrkas av ett intyg från arbetsgivarens HR/löneenhet eller Försäkringskassan vilket omfattar hela den aktuella föräldraledigheten från dag ett.
 3. AT-tjänstgöring eller motsvarande obligatorisk praktik för att uppnå yrkeslegitimation; intyg där datum, omfattning (maxtid 2 år) och typ av tjänstgöring anges ska bifogas ansökan.

Intyg från Försäkringskassan ska inte innehålla personuppgifter för barn.

Tid för innehav

Fellowship beviljas för högst tre år. Anslagsperioden påbörjas vanligen den 1 juli samma år som beslut. Om särskilda skäl föreligger kan anslagsperiodens start senareläggas, dock senast till 1 januari året efter beslut. 

Anslagets storlek

Beräknas enligt gällande löneschablon från Cancerfondens forskningsnämnd. Löneschablonen justeras årligen.

Anslaget är beräknad på gällande löneschablon, semesterersättning (1,3 %) och löneavgifter (51,7 %) samt förvaltande myndighets avdrag för indirekta kostnader (15,25%).

Anslag för Fellowship för kliniskt verksamma beräknas utifrån angiven forskningstid (50–70%).

Anslag för Fellowship för strålbehandlingsforskare på heltid kan kombineras med max 20 % bisyssla, exempelvis klinisk tjänstgöring.

Cancerfonden ersätter resekostnader för anslagsinnehavaren och eventuella medföljande familjemedlemmar för en resa tur och retur per anslagsperiod i det fall en del av Fellowship tillbringas vid en institution utomlands. Cancerfondens regler för resor ska följas.

Anslagsinnehavarens faktiska lön fastställs av arbetsgivaren.

Cancerfonden har som krav att hela anslaget används för att finansiera tjänsten. Eventuella oförbrukade medel återbetalas till Cancerfonden. Anslaget från Cancerfonden får inte användas som projektmedel eller till annan persons lön. 

Bedömningsunderlag

Ansökan bedöms enligt nedanstående bedömningskriterier:

 • Vetenskaplig kvalitet
 • Sökandes kompetens
 • Relevans för strålbehandlingsforskning 
 • Forskningsnämnden kommer också att särskilt beakta ansökningar där sökanden ämnar tillbringa en del av sitt Fellowship vid institution utomlands. 

Den svenska institutionen

Förutom sedvanlig bedömning av institution beaktas även institutionens inriktning avseende strålbehandlingsforskning.

I förekommande fall:

Den utländska institutionen

Vid bedömningen beaktas den utländska institutionens hittillsvarande och potentiella betydelse för internationell strålbehandlingsforskning.

Till ansökan ska bifogas intyg eller inbjudan från utländsk institution. Intygen ska bifogas ansökan som PDF-filer. De ska skrivas under av respektive prefekt och bifogas bekräftelsen.

Bedömningsgruppen kan komma att kalla några av de sökande till intervju. 

Forskningsprogram

Forskningsprogrammet kan författas på svenska eller engelska och får omfatta högst tio sidor inklusive referenser (teckensnitt 12 punkter, enkelt radavstånd, 2,5 cm marginal). 

Följande disposition rekommenderas:

 1. Specifik målsättning
  Kortfattad redogörelse för syftet med det föreslagna forskningsarbetet.
 2. Bakgrund
  Sammanfattning av egna och andras resultat inom forskningsområdet.
 3. Arbetsplan och preliminära resultat
  Detaljerad beskrivning av hypotes(er) och planerat arbete. Arbetsplanen ska även omfatta metodbeskrivning där det klart ska framgå att aktuell teknik/metodologi, även statistiska överväganden, powerberäkning etc, finns uppsatt och behärskas, eller på annat sätt är tillgänglig för det aktuella projektet. Preliminära resultat är av stor vikt i bedömningen.
 4. Betydelse
  Kort redogörelse för den väntade betydelsen för cancerforskning.
 5. Litteraturreferenser
  Författare, arbetets titel, publikationens namn, volym, sida, årgång. Ta bara med de absolut väsentligaste referenserna.
 6. Självständig forskningslinje
  Sökande som verkar eller kommer att verka i en större grupp ska tydliggöra hur projektet förhåller sig till de övriga projekten inom gruppen. Om sökande fortsätter på ett projekt som helt eller delvis har påbörjats under doktorand- eller postdoktortiden, behöver man även beskriva relationen mellan projektet och tidigare handledares forskning

   

Praktiska anvisningar

Andra finansiärer än Cancerfonden

Innehavare av anslag eller uppdrag från tobaksindustrin får ej samtidigt inneha anslag från Cancerfonden. 

Ansökan

Ansökan görs i Cancerfondens ansökningssystem Fenix. Ansökan kan sparas och ändras tills dess att du har tryckt på knappen ”Be om signering”. Ansökan kan inte signeras och lämnas in om inte samtliga flikar i ansökningsformuläret är grönmarkerade.

Ansökan kan inte kompletteras efter ansökningstidens utgång.

Vid ansökan till mer än en kategori i samma ansökningsomgång ska prioritering av dessa ansökningar inlämnas. Prioritering av respektive anslagskategori mailas till forskning@cancerfonden.se

Eventuell inbjudan från utländsk värdinstiution

är obligatorisk om vistelse vid utländsk värdinstitution åberopas och bifogas ansökan. 

Bilagor i PDF

 • Inbjudan från värdinstitutionen.
 • Fullständig publikationslista.

1. Ange totalt antal publikationer under respektive rubrik (publikationstyp) nedan.  

a) Totalt antal publicerade sakkunnigbedömda originalartiklar.  

b) Totalt antal publicerade sakkunnigbedömda forskningsöversiktsartiklar.  

c) Totalt antal andra publikationer inklusive patent. 

2. Sortera publikationerna under varje rubrik i omvänd kronologisk ordning, med det senast publicerade arbetet överst i listan. Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Ordningen på samtliga författares namn ska vara identisk med ordningen i det publicerade verket. Publikationerna ska vara av typen sakkunnigbedömda originalartiklar, konferensbidrag, samlingsvolymer, forskningsöversiktsartiklar, böcker och bokkapitel, samt andra publikationer inklusive populärvetenskapliga böcker/presentationer. 

 • Manuskript med originaldata max 3 stycken. 
 • Forskningsprogram, max 10 sidor. 
 • Om aktuellt: underlag för begäran om undantag.

    Signering av ansökan

När du är klar med din ansökan ska du sända ansökan till din prefekt genom att gå in under flik ”Förhandsgranska”, längst ner på sidan klickar du på ”Be om signering”, då sänds ansökan till din prefekt som tar del av ansökan och signerar den digitalt med BankID.

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickat den till prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord.

När prefekten signerat ansökan digitalt med BankID får du som sökande ett mail och ska då logga in och i din tur signera ansökan digitalt med BankID. Det ska vara gjort senast 7 oktober 2021, kl. 15:00.

Övrigt 

Ändrade förhållanden under anslagstiden:

 • Ändrade anställnings- och finansieringsförhållanden ska omedelbart anmälas till Cancerfonden för omprövning av anslaget.
 • Forskare som tilldelats medel för tjänst kan behålla dessa medel om personen ifråga fortsätter sin verksamhet men under tiden befordras.
 • Forskare som tilldelats anslag för Fellowship i strålbehandlingsforskning och under anslagsperioden söker och erhåller en tjänst utlyst av lärosätet (lektor, professor) kan inte behålla finansieringen från Cancerfonden.  

Undantag från ovanstående regel är forskare som under anslagsperioden: 

 • förordnas till biträdande universitetslektor (BUL) eller forskarassistent där finansieringen från Cancerfonden kan behållas.

Adressändring

Den sökande/anslagsinnehavaren ansvarar själv för att aktuella universitets-, institutions-, person- och kontaktuppgifter finns införda i Fenix sökandeportal.

Byte av förvaltande myndighet/institution

Vid överflyttning av anslag till annan förvaltande myndighet eller till annan institution vid nuvarande universitet/högskola ska ansökan om byte göras i Fenix med digital signering/godkännande från både nuvarande och mottagande prefekt. 

Rapportering (ekonomisk och vetenskaplig)

Senast tre månader (se kontrakt) efter dispositionstidens slut ska rapportering göras via Fenix. Överblivna medel ska återbetalas.

Återkoppling efter beslut

Skriftligt utlåtande för tätgruppen kommer att finnas tillgängligt under respektive ansökan.

Inlogg i Fenix

Om du redan har ett konto kan du logga in i Fenix. Om du inte har ett konto än kan du skapa ett konto här.

För mer info se instruktioner för Fenix

Frågor? 

Kontakta Enheten för forskning på telefonnummer 010 - 199 10 10 eller via mail  forskning@cancerfonden.se

Hantering av personuppgifter

Läs mer om hanteringen av personuppgifter i vår integritetspolicy.

Anvisningarna som pdf

Ladda ner anvisningarna som pdf här