Forskning

Cancerforskningen består av många olika delar och innefattar experimentell forskning på molekylär nivå såväl som mer vårdnära forskning. Forskningspolitiskt tangerar området flera olika politiska områden, både ideologiska och mer sakorienterade.

Syftet med Cancerfondens forskningspolitiska förslag är att stärka svensk cancerforskning.

Målet med en förbättrad cancerforskning är att fler patienter ska ges chans att överleva cancer, leva väl med och efter en cancersjukdom - men också att fler ska ges chans att undvika cancer.

Övergripande mål

  • Cancerforskningen i Sverige ska vara världsledande.
  • Cancervården ska vara en kunskapsorganisation med tydlig integration och implementering mellan forskning och vård.

För att stimulera och stärka forskningen behövs framför allt excellenta forskningsmiljöer vid svenska universitet och högskolor med starka incitament för forskning.

Det ställer stora krav på att utforma lagstiftning, regelverk, organisation och finansieringsprocesser som stöttar utvecklingen med ett högt bibehållet skydd för patienters integritet så väl som forskningens oberoende och etik.

Politikens roll är avgörande för att skapa gynnsamma förutsättningar för en ledande oberoende forskning i Sverige.

Det handlar om utbildning av de kompetenser som krävs för dagens och framtidens forskning, att säkerställa en långsiktig stabilitet för den oberoende grundforskningen och att finansiera och ansvara för en grundläggande infrastruktur för forskningen.

Att cancervården ska vara en kunskapsorganisation handlar dels om möjligheten för patienter att inkluderas i studier, dels om professionens möjligheter att forska och arbeta kliniskt. Men det innefattar också arbetet för att korta implementeringstiderna mellan forskningsresultat och tillgängligheten till dessa för patienterna.

Vi vill att

  • Alla patienter ska omfattas av en forskningsstudie, om de inte avsagt sig möjligheten.
  • Målvärden och en strategi för att korta tiden mellan forskningsresultat och innovationer och tillgängligheten för patienterna ska tas fram.