Statistik sol

Att solens strålar kan orsaka hudcancer vet de allra flesta. Trots det är det många som bränner sig och få som skyddar sig tillräckligt. Malignt melanom är en av de cancerformer som ökar snabbast i Sverige, och UV-strålning beräknas orsaka drygt 4 000 fall av malignt melanom varje år.

Ett träd
Solens UV-strålning beräknas orsaka fler än 4000 fall av malignt melanom varje år.

Sex procent av alla cancerfall orsakas av UV-strålning

Om ingen skulle utsätta sig för skadligt solande i Sverige beräknas sex procent av alla cancerfall, och 90 procent av alla fall av malignt melanom, kunna undvikas.

Risken för hudcancer ökar ju mer man vistas i solen och ju oftare man bränner dig.

Sett till hela befolkningen kan man koppla lika många fall av malignt melanom till att vi bränt oss i solen som till att vi utsatts för mycket UV-strålning över tid, utan att bränna oss.

Vad är riskabelt solande?

Det är UV-strålningen från solen som ökar risken att drabbas av cancer.

Att bränna sig i solen och att sola solarium ökar risken att drabbas av hudcancer. Men även långvarig UV-exponering över tid utan att bränna sig ökar risken. 

För att minska risken att huden skadas av solen ska man vistas i skuggan så mycket det går och skydda kroppen med kläder.

Solens UV-strålning ökar risken för all hudcancer, både basalcellscancer, skivepitelcancer och malignt melanom. Malignt melanom är den allvarligaste formen av hudcancer. 

Läs mer om sol och cancer

4 000 fall av malignt melanom orsakas av solvanor

Den vanligaste orsaken till cancer är slumpmässiga genförändringar som över tid leder till att en tumör bildas.

Andelen cancerfall som går att påverka på något sätt uppskattas vara ungefär en fjärdedel av alla fall. Det motsvarar ungefär 16 000 cancerfall i Sverige varje år.

Det finns flera påverkbara faktorer och solvanor är den näst största riskfaktorn som går att påverka. Andra är till exempel rökning, alkoholkonsumtion och obesitas.

Ärftlighet står för ungefär 5-10 procent av alla cancerfall.

Antal fall av malignt melanom i Sverige har ökat under många årtionden och kan kopplas till ett riskfyllt solande.

Våra solvanor orsakar årligen totalt 4000 fall av malignt melanom varav drygt 1 800 fall hos kvinnor och mer än 2 200 fall hos män.

Andel cancerfall kopplade till solvanor och andra påverkbara riskfaktorer

Andel cancerfall kopplade till solvanor, per utbildningsnivå

Vi vet att våra levnadsvanor påverkar risken att bli sjuk i flera olika cancerformer. Vi vet också att levnadsvanorna skiljer sig åt mellan olika socioekonomiska grupper.

Risken att utveckla hudcancer ökar ju mer vi är i solen, ju mer vi använder solarier och ju oftare vi bränner oss i solen.

Ungefär nio av tio fall av malignt melanom kan kopplas till vårt beteende i solen.

Det är vanligare för personer med lång utbildning att drabbas av malignt melanom än för personer med kort utbildning. Skillnaden mellan de olika utbildningsgrupperna är lika stor både för män och kvinnor.

Hur har vi räknat?

Man kan aldrig säkert säga varför en person drabbas av cancer men genom samlad forskning på en stor grupp människor kan man uppskatta den ökade risken att bli sjuk i cancer kopplat till olika levnadsvanor och miljöfaktorer.

När man vet riskökningen kan man via matematiska modeller beräkna hur många cancerfall som skulle kunna undvikas om en riskfaktor i samhället försvann, till exempel rökning. 

Institutet för Hälso och sjukvårdsekonomi (IHE) har, på uppdrag av Cancerfonden, tagit fram en rapport som visar hur våra levnadsvanor och vår miljö påverkar insjuknande i cancer i Sverige.

Genom att bygga ett samhälle som främjar hälsa kommer vi att förebygga fler cancerfall i framtiden. 

Våra levnadsvanor kan minska risken för cancer

Hur våra levnadsvanor ser ut har stor betydelse för vår risk att bli sjuka i cancer. Ungefär 16 000 cancerfall varje år beräknas bero på riskfaktorer som går att påverka.  

Genom att undvika rökning, ha hälsosamma matvanor, dricka mindre alkohol, röra på sig, undvika övervikt och vara försiktig i solen kan man minska risken för flera cancersjukdomar. 


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.