Alla kan bidra

För att nå målet att besegra cancer och framför allt för att färre ska drabbas kan, och behöver, hela samhället samarbeta. Det gäller näringslivet och civilsamhället, såväl som arbetsgivare och andra aktörer.

Det kan till exempel handla om att arbetsgivare ger personalen möjlighet att delta i cancerscreening under arbetstid, att byggaktörer väljer byggnadsmaterial som inte innehåller cancerframkallande ämnen eller att evenemangsarrangörer och lokala idrottsföreningar väljer att servera företrädesvis hälsosamma livsmedel under evenemang.

Tillsammans kan sådana åtgärder underlätta för cancerförebyggande levnadsvanor i befolkningen vilket kan rädda liv.

Aktörer inom civilsamhället på lokal och nationell nivå

Sveriges starka och självständiga civilsamhälle är unikt och har en viktig roll i att möta upp stora samhällsutmaningar.

Idrottsrörelsen är central för att främja folkhälsan, inte minst bland barn och unga och bidrar därigenom till goda levnadsvanor som minskar för bland annat cancersjukdomar.

Insatser som bidrar till att fler är aktiva under en längre period i livet är viktiga. Men föreningslivet i Sverige kan bidra aktivt på fler sätt.

Det kan till exempel handla om att ta ansvar för att hälsosamma livsmedel serveras under idrottsevenemang eller genom informationsinsatser om levnadsvanors koppling till cancer eller genom aktiviteter för den som behandlas eller behandlats för cancer.

Många aktörer inom civilsamhället bidrar också med ett mycket värdefullt psykosocialt stöd som har en viktig funktion som komplement till vården, inte minst som en del av rehabiliteringen för den som drabbats av cancer.

Näringsliv och industri

Näringslivet: företag, industrier och andra aktörer har stora möjligheter att främja goda levnadsvanor och hälsofrämjande val.

Livsmedelsindustrin har ett viktigt ansvar att främja hälsosamma val i butiker genom att göra det lättare för konsumenter att till exempel välja mer hälsosamma matvaror.

Kommersiella aktörer har också stora möjligheter att bidra genom att till exempel erbjuda sockerfria alternativ som förstahandsval för drycker, framför allt till barn och unga.

Anpassningar av transporter och tillverkningsprocesser som minskar förekomsten av luftföroreningar är ytterligare områden där näringslivet kan påverka.

Arbetsgivare och arbetstagarorganisationer

Arbetet är en stor del av livet och hälsofrämjande insatser kopplat till arbetsplatsen har stor potential att skapa cancerförebyggande mönster. Men för att det ska ske krävs ett aktivt arbete från både arbetsgivare och arbetstagarorganisationer.  

I vissa yrken finns ökade cancerrisker kopplat till arbetet genom exponering för ämnen. Byggnadsarbetare en av de yrkesgrupper vars yrke leder till förhöjd cancerrisk, men även svetsare, smältverksarbetare, brandmän, målare, sotare och frisörer kan vara utsatta.

Här har arbetsgivare ett stort ansvar att förebygga exponering för cancerframkallande ämnen i arbetslivet.

Men för att främja hälsa kan arbetsgivare göra mer. Det kan till exempel handla om att göra det enklare för arbetstagare att under arbetstid delta i cancerscreening, eller att genom informationsinsatser öka kunskapen om levnadsvanors koppling till cancer och erbjuda möjlighet till fysisk aktivitet under arbetstid.

Aktörer som utformar publika utrymmen har också stora möjligheter till att bidra med cancerförebyggande levnadsvanor i befolkningen.

Aktörer inom byggsektorn och infrastruktur kan också främja ökad fysisk aktivitet i vardagen i utformningen av offentliga miljöer eller genom att ta hänsyn till sol- och skuggperspektiv i stads- och samhällsplaneringen för att skydda mot ohälsosam solexponering och minska risken för malignt melanom i huden.

Tillsammans kan många aktörer i samhället göra skillnad och bidra med satsningar som leder till cancerförebyggande levnadsvanor i befolkningen och räddar liv.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.