PSA-test för prostatacancer

Läs om för vem, varför och hur ofta

Läs om för vem, varför och hur ofta

Om läkaren misstänker prostatacancer på grund av symtom eller efter att ha undersökt prostatakörteln är PSA-test mycket värdefullt. Däremot är det mer oklart vilka för- och nackdelar PSA-testning av män utan symtom på prostatacancer har.

Fakta

 • PSA-prova kan övervägas bland män mellan 50 och 75 års ålder.
 • De flesta män som har ett förhöjt PSA-värde har inte prostatacancer.
 • Om mer än en man i familjen drabbats av prostatacancer ökar risken kraftigt.

Socialstyrelsen utvärderade 2018 om allmän screening med PSA-tester ska införas i Sverige för att minska dödligheten i prostatacancer.

Slutsatsen blev att den minskade dödligheten och sjukligheten i prostatacancer inte säkert skulle uppväga de negativa effekterna, sett till hela befolkningen.

Allmän screening rekommenderades därför inte.

De negativa effekterna är dels att många män behöver upprepade undersökningar på grund av ett högt PSA-värde, trots att de inte har någon prostatacancer, dels att PSA-prov leder till att många män får en cancerdiagnos och behandling med biverkningar helt i onödan.

Allmän screening rekommenderades därför inte. Även i andra länder har sjukvårdsmyndigheterna kommit till samma slutsats.

Enskilda män kan förstås värdera fördelarna med PSA-prov högre än nackdelarna. Socialstyrelsen anser därför att män bör få information om vad PSA-prov kan innebära, så att de själva kan väga för och emot.

Socialstyrelsen har skrivit en kort broschyr om PSA-prov, som ska finnas tillgänglig på alla vårdcentraler och inom företagshälsovården.

Vad är PSA-test för någonting?

 • PSA-provet är ett vanligt blodprov som tas i armvecket.
 • PSA är en förkortning av prostataspecifikt antigen.
 • PSA är inte något ”cancerämne” som kommer från en tumör, utan ett äggviteämne, ett enzym, som finns naturligt i kroppen även hos friska män.
Person i läkarrock och blå handskar tar blodprov på patient.
PSA-provet är ett vanligt blodprov som tas i armvecket.

PSA produceras i prostatakörteln och finns i hög koncentration i sädesvätska. En del av det PSA som tillverkas läcker ut i blodet. Även helt friska män har därför små mängder PSA i blodet.

Prostatacancerceller producerar mindre PSA än normala prostataceller. Att PSA-halten i blodet ökar vid prostatacancer beror bland annat på att cancern bryter ner prostatavävnaden, så att mer PSA läcker ut i blodet.

Vad är ett normalt PSA-värde?

Egentligen är det fel att prata om vad som är ett ”normalt” PSA-värde. PSA-provet tas ju inte för att tar reda på om en man har en normal prostata eller inte, utan för att få en uppfattning om hur stor sannolikheten är att han har en prostatacancer som behöver behandlas. Det är därför bättre att prata om olika gränsvärden, än om normala och onormala PSA-värden.

Många medelålders och äldre män har en godartad prostataförstoring som gör att deras PSA-värde ökar. Eftersom prostatan ofta växer och PSA-värdet därför stiger med ökande ålder, är gränsvärdet för PSA högre hos äldre män.

Enligt det svenska nationella vårdprogrammet för prostatacancer är gränsvärdet 3 mikrogram per liter för män under 70 år, 5 mikrogram per liter för män mellan 70 och 80 år och 7 mikrogram per liter för män över 80 år. Vid värden över de här gränserna bör mannen genomgå ytterligare undersökningar för att ta reda på om han har prostatacancer eller inte.

Ju lägre en mans PSA-värde är, desto mindre sannolikt är det att han har en allvarlig prostatacancer. Om en man har ett riktigt lågt PSA-värde, under 1 mikrogram per liter, är det inte bara mycket osannolikt att han har en allvarlig prostatacancer, utan också mycket osannolikt att han utvecklar en allvarlig prostatacancer de närmaste sex-åtta åren.

Män med så låga PSA-värden behöver inte ta något nytt PSA-prov på många år, eller kanske inte några fler PSA-prov överhuvudtaget – läs mer är nedanför, under "Hur ofta ska ett PSA-prov tas?".

Vad innebär ett högt PSA-värde?

Ett PSA-värde över gränsvärdet tyder på sjukdom i prostatakörteln, men det behöver inte bero på cancer. En tredjedel av männen med måttligt höga PSA-värden visar sig efter ytterligare undersökningar ha prostatacancer.

Måttligt höga PSA-värden, upp till omkring 10 mikrogram per liter, beror nämligen oftare på en godartad prostataförstoring än på cancer. Infektioner i urinvägar och prostata ger också höga PSA-värden, under upp till ett halvår efter att infektionen har läkt ut. Om läkaren känner en förhårdnad i prostatan eller om PSA-värdet är över 10 mikrogram per liter är risken för cancer högre.

Ett högt PSA-värde leder till ytterligare undersökningar För att ta reda på orsaken till ett högt PSA-värde behövs ytterligare undersökningar, först och främst att en läkare känner på prostata med ett finger i ändtarmen (palpation). Men det kan finnas en allvarlig prostatacancer även om prostatan känns normal.

Nästa steg är ofta att en urolog gör en ultraljudsundersökning med hjälp av en sond i ändtarmen. Ultraljudet ger en bild av prostatakörteln. Det är en bra undersökning för att konstatera om det finns en godartad prostataförstoring och för att mäta hur stor prostatan är, men det är inte någon känslig metod för att hitta prostatacancer.

Numera görs därför ofta också en undersökning med magnetkamera, som är en känsligare metod för att hitta prostatacancer hos män med måttligt höga PSA-värden. MRT, magnetröntgen, ger tydliga bilder av kroppens mjukdelar och ämnesomsättning.

Patienten får i samband med undersökningen ligga på en brits inuti en cirkelformad apparat i upp emot 40 minuter. Personer med cellskräck (klaustrofobi) kan ha svårt att ligga i röret så länge. Man för inte in någonting via ändtarmen vid en undersökning med magnetkamera, men ibland ges kontrastmedel i ett blodkärl.

Oberoende av hur prostatan känns vid palpation, och av vad ultraljud och magnetkamera visar, behövs vävnadsprover från prostatan för att ställa diagnosen prostatacancer. Proven tas med en tunn nål i samband med en ultraljudsundersökning.

Vanligen tar man 8-12 vävnadsprov vid samma tillfälle. Provtagningen kan upplevas som obehaglig och nålsticken kan ge viss smärta. Det finns också en liten risk för att provtagningen orsakar en allvarlig infektion med hög feber. Vävnadsproven undersöks sedan under mikroskop och det dröjer någon vecka innan man får svaret.

Vid en del sjukhus analyseras något som kallas PSA-kvot. Kvoten kan ge en viss vägledning till om ett måttligt högt PSA-värde (upp till drygt 10 mikrogram per liter) är orsakat av en cancer eller av en godartad prostataförstoring.

Ju högre PSA-kvoten är, desto troligare är det att orsaken är en godartad förstoring. Urinvägsinfektioner och prostatainfektioner (prostatit) gör att PSA-kvoten blir låg under upp till ett år.

När bör man ta ett PSA-test?

 • Före 50 års ålder är prostatacancer en sällsynt sjukdom, utom för släktingar till män som har drabbats ovanligt tidigt.
 • Män över 75 år som inte har några symtom som talar för prostatacancer, kan i och för sig mycket väl ha en liten prostatacancer, men det är osannolikt att den ska hinna utvecklas till en allvarlig sjukdom under deras livstid.

Det är därför mellan 50 och 75 års ålder som man kan överväga PSA-prov, även om man inte har några symtom som tyder på prostatacancer. I släkter där män drabbats av prostatacancer i ovanligt unga år, kan det vara lämpligt att börja med PSA-prov redan vid 40 års ålder.

Fördelar med PSA-prov

 • Om PSA-värdet är normalt kan oro för att drabbas av cancer minska.
 • En allvarlig prostatacancer kan upptäckas i ett tidigt skede, innan den har spridit sig. Då är chansen större att bli botad.
 • Risken att drabbas av spridd prostatacancer och att dö av prostatacancer minskar.

Nackdelar med PSA-prov

 • De flesta män som har ett förhöjt PSA-värde har inte prostatacancer, men det förhöjda PSA-värdet leder till upprepade provtagningar och undersökningar. Detta kan vara obehagligt och oroande.
 • Trots upprepade undersökningar och vävnadsprover är det ofta svårt att vara säker på att det inte finns någon cancer i prostatakörteln. Det betyder att män med förhöjda PSA-värden kan känna oro för misstanken på cancer under många år.
 • Många män har en liten prostatacancer utan att någonsin bli sjuka av den. Dessa män lever lika länge om deras prostatacancer inte upptäcks och behandlas. Om de lämnar ett PSA-prov kanske de får en prostatacancerdiagnos. Man kan säga att de ”blir cancerpatienter i onödan”. Vetskapen om att ha cancer kan i sig minska livskvaliteten. De flesta av dem får dessutom behandling, operation eller strålbehandling, och får biverkningar som kan minska deras livskvalitet ytterligare.
 • Det är omkring tio gånger fler män som får cancerdiagnos och behandling i onödan efter PSA-prov på femton års sikt, än som botas från en livshotande cancer.
 • Män som senare i livet blir sjuka av prostatacancer får diagnosen onödigt tidigt. Om en man får diagnosen prostatacancer efter ett PSA-prov, tar det 5 till 15 år innan cancern ger några symtom. Under denna tid hade mannen känt sig frisk om han inte hade tagit något PSA-prov.

Hur ofta ska ett PSA-prov tas?

Om man väljer att göra ett PSA-prov kan PSA-värdet styra när det kan vara dags att göra nästa PSA-prov. Män som har ett PSA-värde under 1 mikrogram per liter har mycket låg risk att drabbas av allvarlig prostatacancer under mycket lång tid framöver. Då räcker det att ta ett nytt PSA-prov efter sex år.

Män med flera fall av prostatacancer i familjen bör dock testas åtminstone vartannat år.

Män med flera fall av prostatacancer i familjen bör dock testas åtminstone vartannat år. För män över 65 år med ett PSA-värde under 1 mikrogram per liter, är risken att dö i prostatacancer så liten att fler PSA-prov inte behöver tas över huvud taget.

För övriga män rekommenderas ett nytt PSA-prov efter två år, så länge värdet är under gränsen för ytterligare utredning.

Vad betyder ärftligheten?

Eftersom prostatacancer är en så vanlig sjukdom, är det många män som har en pappa eller bror med prostatacancer utan att det finns några speciella arvsanlag i släkten som ökar risken. Men statistiskt sett är risken att drabbas högre för män som har en pappa eller bror med prostatacancer, särskilt om de fick diagnosen redan före 60 års ålder.

Om mer än en man i familjen drabbats av prostatacancer ökar risken kraftigt.

Om mer än en man i familjen drabbats av prostatacancer ökar risken kraftigt. Regelbundna PSA-prov med start vid mellan 40 och 50 års ålder rekommenderas därför för män som både har en pappa och en bror med prostatacancer (eller far och farbror, far och farfar, eller två bröder).

Forskning pågår

Forskning har på senare tid lett till nya tester som kan komplettera PSA och ge säkrare svar på om en man har hög risk att ha en allvarlig prostatacancer, eller inte.

Även om en del av de nya testerna har ett tydligt visat värde, behövs mer forskning för att ta reda på hur de ska användas på bästa sätt.

Ett av de nya testerna har tagits fram i Sverige: Stockholm-3-testet. Under 2018 påbörjades ett stort forskningsprojekt i Stockholm som undersöker en kombination av PSA-prov, Stockholm-3-testet och magnetkamera.

I Göteborg pågår sedan 2016 en stor undersökning av screening för prostatacancer med PSA-prov och magnetkamera.

PSA-prov vid misstänkt eller konstaterad prostatacancer

När en man har symtom som skulle kunna bero på prostatacancer, är PSA-prov en viktig del av den medicinska utredningen. Vid förhöjda PSA-värden kan man gå vidare med analys av vävnadsprov för att få svar på om mannen har en cancer eller någon annan sjukdom i prostata.

Utvecklingen av PSA-värdet över tid, det vill säga hur snabbt värdet stiger, ger ofta vägledning om behandling av en tidig prostatacancer ska sättas in, eller om man kan nöja sig med regelbunden kontroll av cancern.

PSA-värdet ger också vägledning om sjukdomen är spridd eller begränsad inom prostatakörteln.

Ett mycket högt PSA-värde tyder på att prostatacancern spridit sig.

Ett mycket högt PSA-värde tyder på att prostatacancern spridit sig. Då väljs vanligen behandlingsmetoder som är inriktade på att hålla cancern under kontroll.

En mer måttlig förhöjning talar för att cancern är begränsad till prostatakörteln. Då kan det bli aktuellt med operation eller strålbehandling för att bota personen.

Efter en operation eller strålbehandling för prostatacancer följs mannen upp med regelbundna PSA-prov. PSA-värdet visar hur effektiv behandlingen varit. PSA ger även information om hur effektiv bromsande behandling är.

Om du är fundersam över betydelsen av ditt PSA-värde, ska du inte dra dig för att fråga din läkare.

Läs mer om prostatacancer

Vart ska jag vända mig?

Om du har frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen (f.d. informations- och stödlinjen). Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Ring 020-59 59 59 eller mejla oss genom att fylla i vårt formulär här. Samtalen är kostnadsfria. 

Läs mer om Cancerlinjen