Övervikt och fetma

Minska risken för cancer genom att hålla en hälsosam vikt

Minska risken för cancer genom att hålla en hälsosam vikt

Mer än hälften av landets vuxna befolkning beräknas i dag ha övervikt eller fetma. För att minska sin risk för cancer är det viktigt att sträva efter att hålla en hälsosam vikt under hela livet.

Fakta

  • Andelen vuxna med fetma har tredubblats och antalet barn med övervikt och fetma har fördubblats de senaste 30 åren.
  • Om utvecklingen fortsätter i samma takt väntas andelen med övervikt och fetma vara nära 60 procent år 2045.
  • 2000 cancerfall/år är kopplade till övervikt och fetma.
  • 20-25 procent av alla 10-åringar i Sverige är överviktiga och drygt 3 procent har fetma.
  • Enbart fetman kostar samhället cirka 70 miljarder kronor varje år.

Övervikt och cancer

Övervikt och fetma är kopplat till ökad risk för minst tretton olika cancerformer och är den näst största påverkbara orsaken till cancer efter rökning.

De bakomliggande orsakerna till att övervikt och fetma ökar risken för cancer är ännu inte helt klarlagda. En möjlig förklaring bottnar i ny kunskap om fettväven. Från att främst ha betraktats som en energidepå vet man i dag att fettcellerna i fettväven producerar många olika ämnen, bland annat hormoner, tillväxtfaktorer och ämnen som bidrar till inflammation.

När mängden fettväv ökar i kroppen förändras fettcellerna och hormonproduktionen och vissa hormoner, som kan stimulera cancertillväxt, ökar. Vid övervikt påverkas också kroppens ämnesomsättning. Det kan leda till förhöjda blodfettnivåer och insulinresistens, med höjda nivåer av insulin och insulinliknande tillväxtfaktorer som följd. Dessa ämnen stimulerar cancercellernas expansion och delning, samtidigt som de gynnar deras överlevnad genom att hämma celldöd, den så kallade apoptosen.

En person med övervikt får också med tiden en låggradig inflammation i kroppen, vilket främjar en miljö där cancercellerna lättare kan utvecklas.

Dessutom producerar fettväven ämnen som gynnar tumörens nybildning av blodkärl, som behövs för att tumören ska kunna växa över en viss storlek. Övervikt och fetma ökar inte bara risken för att cancer ska uppstå, utan leder i många fall också till en sämre prognos hos den som redan drabbats.

Fortsatt ökning

Bakom ökningen av andelen med övervikt och fetma ligger en dramatisk förändring av människors levnadsvanor. Konsumtionen av ohälsosam mat och sötade drycker har ökat stadigt i västvärlden de senaste decennierna.

I kombination med ett mer stillasittande liv och brist på fysisk aktivitet har det lett till en närmast explosionsartad utveckling under de senaste 30–40 åren. 

Än så länge är tobaksrökning den enskilt största påverkbara riskfaktorn för cancer. I takt med att rökning minskar i omfattning och andelen med övervikt och fetma i västvärlden fortsätter öka, kan en ohälsosam vikt komma att passera rökning som den största påverkbara riskfaktorn i framtiden.

Runt 4 procent av alla cancerfall har en koppling till övervikt och fetma. Om viktökningen fortsätter i samma takt som de senaste decennierna fram till år 2045 kommer vi att ha tusentals fler cancerfall än om andelen överviktiga ligger kvar på dagens nivå.

Body mass index och midjemått

Var på kroppen fettet sitter spelar roll för hur stor sjukdomsrisken är. Fett kring magen, så kallad bukfett, är kopplat till betydligt större hälsorisker än fett som sitter jämnare fördelat på kroppen.

Därför kan även midjemåttet vara ett användbart sätt för att uppskatta risken för sjukdom. Enligt WHO är risken för sjukdom låg vid midjemått under 94 centimeter som man och under 80 centimeter som kvinna.  

En hälsosam vikt är individuellt men på befolkningsnivå är BMI (Body Mass Index) ett mycket bra mått. För de allra flesta innebär en hälsosam vikt att ha ett BMI mellan 18,5–24,9.

Så håller du en hälsosam vikt

  • Ät kost med mycket fullkorn, grönsaker, frukt och baljväxter.  
  • Begränsa intaget av så kallade tomma kalorier samt drycker som är sötade med socker. 
  • Var fysiskt aktiv.
  • Vänd dig till din vårdcentral om du har övervikt eller fetma och vill ha hjälp att minska i vikt.
Utvalda foldrar från Cancerfonden som man kan beställa.

Cancerprevention

Vad vi äter och dricker, hur vi rör på oss och om vi röker eller inte har stor betydelse för vår hälsa på kort och på lång sikt. Den här broschyren ger dig råd om vad du själv kan göra för att minska risken att drabbas av cancer.

Ladda ner