Fellowship inom vårdforskning

Anvisningar

Sista ansökningsdag är torsdag 6 oktober 2022 kl. 15:00.

Cancerfonden, organisationsnummer 802005–3370, 101 55 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in i samband med ansökan om anslag.

Information om ansökningssystemet Fenix 

Cancerfonden har ett digitaliserat ansökningssystem, Fenix. Fenix använder BankID och svenskt personnummer för identifiering och signering. Signering av ansökan sker digitalt av både prefekt och sökande direkt i Fenix. Sökande signerar ansökan sist, dvs efter det att prefekt signerat. 

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickat den till prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord.

Bakgrund

Antalet sökta och beviljade projekt och forskartjänster inom området vårdforskning har historiskt sett varit betydligt färre än de som omfattar prekliniska, translationella- och kliniska studier.

Speciellt inom sökta och beviljade forskningstjänster ser Cancerfonden att vårdforskningsområdet är klart underrepresenterat. Under senare år finns dock tecken på att nya, starka forskarmiljöer inom vårdforskning är på gång att byggas upp och utvecklas.

Cancerfonden vill med denna utlysning stimulera forskare inom vårdforskningsområdet för att på så vis stärka denna del av svensk cancerforskning.

Syfte

Att främja cancerforskning inom området vårdforskning genom att ge forskare vid svenska institutioner möjlighet att under tre års tid ägna sig åt forskning inom detta område.

Anslaget kan också användas för att under del av eller hela perioden bedriva forskningsstudier vid en institution utomlands.

Sökandens forskningsprojekt ska vara inom området vårdforskning, dvs patientnära forskning och interventioner som har till syfte att ge cancerpatienter och deras närstående god livskvalitet och hälsa under och efter diagnos och behandlingar.

Detta inkluderar projekt inom bland annat omvårdnad, beteendeterapeutiska interventioner, fysisk aktivitet, projekt inom kost och nutrition, hjälpmedel, rehabilitering, palliation och närståendestöd.

Utlysningen inkluderar även studier kring upplevelser, erfarenheter och förståelse i samband med cancersjukdom. Forskningsnämnden kommer särskilt att beakta sökanden vars projekt har potential att stärka forskningsmiljöer och samverkan inom ämnesområdet vårdforskning antingen lokalt eller nationellt.

Cancerfonden uppmuntrar till att sökanden tar hänsyn till patientperspektivet i forskningsprojekt där detta kan anses vara tillämpligt. Från och med 2022 kommer sökande därför i ansökan om Fellowship vårdforskning från Cancerfonden att behöva ange om, och i så fall på vilket sätt, hänsyn tagits till patientperspektivet. En beskrivning av detta görs i särskilt avsedd ruta i ansökan under rubrik ”patientperspektiv”.

Ett exempel kan t ex vara att patienter har involverats i planeringen av en klinisk studie, eller att projektet på annat sätt beaktat patientperspektivet när det designats. Om forskningsprojektet är av sådan natur att patientperspektivet inte kan anses vara relevant anges detta under denna rubrik med ”ej tillämpligt”.

Fellowship kan sökas för anslag till egen lön motsvarande heltidsforskning, eller på deltid motsvarande 50–70% av heltid där övrig tid kan utgöras av till exempel kliniskt arbete, undervisning etc.

Ansökan kan göras av forskare som redan är verksamma inom området, men även av sådana som med särskild metodologi eller kunskap inom annat område kan bedriva projekt som är av betydelse för vårdforskning inom cancerområdet.

Cancerfonden betalar endast ut anslag till svenska universitet och högskolor.

Formella behörighetskrav

Innehavare av lektors- eller professorstjänst är icke behörig att ansöka om Fellowship inom området vårdforskning.

Undantag kan göras för sökande vilka innehar ett förordnade som biträdande universitetslektor (BUL), forskarassistent samt adjungerade professorer.

Sökande till Fellowship inom vårdforskning ska inneha doktorsexamen.

Tid för innehav

Fellowship beviljas för högst tre år. Anslagsperioden kan påbörjas mellan den 1 juli samma år som beslutet tagits till och med 1 januari året efter beslut.

Oavsett val av startdatum påbörjas kontraktet från och med 1 juli. Utbetalningar sker kvartalsvis med start 1 september och är retroaktiv från 1 juli samma år som beslut tagits.

Anslagets storlek

Anslagets storlek beräknas enligt gällande löneschablon från Cancerfondens forskningsnämnd. Löneschablonen justeras årligen. Anslaget är beräknad på gällande löneschablon, semesterersättning (1,3 %) och löneavgifter (51,7 %) samt förvaltande myndighets avdrag för indirekta kostnader (15,25%).

Anslag för Fellowship för kliniskt verksamma beräknas utifrån angiven forskningstid (50–70%). Anslag för Fellowship för vårdforskare på heltid kan kombineras med max 20 % bisyssla, exempelvis klinisk tjänstgöring.

Cancerfonden ersätter resekostnader för anslagsinnehavaren och eventuella medföljande familjemedlemmar för en resa tur och retur per anslagsperiod i det fall en del av Fellowship tillbringas vid en institution utomlands.

Cancerfondens regler för resor ska följas. Anslagsinnehavarens faktiska lön fastställs av arbetsgivaren.

Cancerfonden har som krav att hela anslaget används för att finansiera tjänsten. Eventuella oförbrukade medel återbetalas till Cancerfonden. Anslaget från Cancerfonden får inte användas som projektmedel eller till annan persons lön.

Se nuvarande löneschabloner

Bedömningsunderlag

Ansökan bedöms enligt nedanstående bedömningskriterier:

 • Vetenskaplig kvalitet
 • Sökandes kompetens
 • Relevans för den aktuella utlysningen i vårdforskning
 • Forskningsnämnden kommer också att särskilt beakta ansökningar där sökanden ämnar tillbringa en del av sitt Fellowship vid institution utomlands.

Den svenska institutionen

Förutom sedvanlig bedömning av institution beaktas även institutionens inriktning avseende vårdforskning.

I förekommande fall

Den utländska institutionen

Vid bedömningen beaktas den utländska institutionens hittillsvarande och potentiella betydelse för internationell vårdforskning.

Till ansökan ska bifogas intyg eller inbjudan från utländsk institution. Intygen ska bifogas ansökan som PDF-filer. De ska skrivas under av respektive prefekt och bifogas bekräftelsen.

Bedömningsgruppen kan komma att kalla några av de sökande till intervju.

Forskningsprogram

Forskningsprogrammet kan författas på svenska eller engelska och får omfatta högst tio sidor inklusive referenser (teckensnitt 12 punkter, enkelt radavstånd, 2,5 cm marginal).

Följande disposition rekommenderas:

 • Specifik målsättning
  Kortfattad redogörelse för syftet med det föreslagna forskningsarbetet.
 • Bakgrund
  Sammanfattning av egna och andras resultat inom forskningsområdet.
 • Arbetsplan och preliminära resultat
  Detaljerad beskrivning av hypotes(er) och planerat arbete. Arbetsplanen ska även omfatta metodbeskrivning där det klart ska framgå att aktuell teknik/metodologi, även statistiska överväganden, powerberäkning etc, finns uppsatt och behärskas, eller på annat sätt är tillgänglig för det aktuella projektet. Preliminära resultat är av stor vikt i bedömningen.
 • Betydelse
  Kort redogörelse för den väntade betydelsen för cancerforskning.
 • Litteraturreferenser
  Författare, arbetets titel, publikationens namn, volym, sida, årgång. Ta bara med de absolut väsentligaste referenserna.
 • Självständig forskningslinje
  Sökande som verkar eller kommer att verka i en större grupp ska tydliggöra hur projektet förhåller sig till de övriga projekten inom gruppen. Om sökande fortsätter på ett projekt som helt eller delvis har påbörjats under doktorand- eller postdoktortiden, behöver man även beskriva relationen mellan projektet och tidigare handledares forskning.

Praktiska anvisningar

Andra finansiärer än Cancerfonden

Innehavare av anslag eller uppdrag från tobaksindustrin får ej samtidigt inneha anslag från Cancerfonden.

Ansökan

Ansökan görs i Cancerfondens ansökningssystem Fenix.

Ansökan kan sparas och ändras tills dess att du har tryckt på knappen ”Be om signering”. Ansökan kan inte signeras och lämnas in om inte samtliga flikar i ansökningsformuläret är grönmarkerade.

Ansökan kan inte kompletteras efter ansökningstidens utgång.

Vid ansökan till mer än en kategori i samma ansökningsomgång ska prioritering av dessa ansökningar inlämnas. Prioritering av respektive anslagskategori mejlas till forskning@cancerfonden.se

Eventuell inbjudan från utländsk värdinstitution

Eventuell inbjudan från utländsk värdinstitution är obligatorisk om vistelse vid utländsk värdinstitution åberopas och bifogas ansökan.

Bilagor

 • Inbjudan från värdinstitutionen.
 • Fullständig publikationslista.
 1. Ange totalt antal publikationer under respektive rubrik (publikationstyp) nedan.
  a) Totalt antal publicerade sakkunnigbedömda originalartiklar.
  b) Totalt antal publicerade sakkunnigbedömda forskningsöversiktsartiklar.
  c) Totalt antal andra publikationer inklusive patent.
 2. Sortera publikationerna under varje rubrik i omvänd kronologisk ordning, med det senast publicerade arbetet överst i listan. Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Ordningen på samtliga författares namn ska vara identisk med ordningen i det publicerade verket. Publikationerna ska vara av typen sakkunnigbedömda originalartiklar, konferensbidrag, samlingsvolymer, forskningsöversiktsartiklar, böcker och bokkapitel, samt andra publikationer inklusive populärvetenskapliga böcker/presentationer.
 • Manuskript med originaldata max 3 stycken.
 • Forskningsprogram, max 10 sidor.
 • Om aktuellt: underlag för begäran om undantag.

Signering av ansökan

När du är klar med din ansökan ska du sända ansökan till din prefekt genom att gå in under flik ”Förhandsgranska”, längst ner på sidan klickar du på ”Be om signering”, då sänds ansökan till din prefekt som tar del av ansökan och signerar den digitalt med BankID.

När prefekten har signerat ansökan digitalt med BankID får du som sökande ett mejl och ska då logga in på Min sida för att signera och skicka in ansökan digitalt med BankID.

Observera att du som sökande ska ha skickat in din ansökan senast 2022-10-06 kl. 15:00. Var därför ute i god tid så att din ansökan både hinner signeras av din prefekt och att du som sökande hinner signera och skicka in ansökan innan ansökningstiden stänger.

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickat den till prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord.

Deadline för ansökan

Ansökan ska vara inskickad och signerad senast torsdagen den 2022-10-06 kl. 15:00

Beslut

Beslut fattas vid forskningsnämndens sammanträde under mars månad.

Beslut och utlåtanden skickas ut ca 2 veckor efter beslutsmötet. Påbörjade ej inkomna ansökningar kommer att raderas efter ansökningsomgångens utgång.

Övrigt

Ändrade förhållanden under anslagstiden

 • Ändrade anställnings- och finansieringsförhållanden ska omedelbart anmälas till Cancerfonden för omprövning av anslaget.
 • Forskare som tilldelats medel för tjänst kan behålla dessa medel om personen ifråga fortsätter sin verksamhet men under tiden befordras.
 • Forskare som tilldelats anslag för Fellowship i vårdforskning och under anslagsperioden söker och erhåller en tjänst utlyst av lärosätet (lektor, professor) kan inte behålla finansieringen från Cancerfonden.

Undantag från ovanstående regel är forskare som under anslagsperioden:

 • Förordnas till biträdande universitetslektor (BUL) eller forskarassistent där finansieringen från Cancerfonden kan behållas.

Adressändring

Den sökande/anslagsinnehavaren ansvarar själv för att aktuella universitets-, institutions-, person- och kontaktuppgifter finns införda i Fenix sökandeportal.

Byte av förvaltande myndighet/institution

Vid överflyttning av anslag till annan förvaltande myndighet eller till annan institution vid nuvarande universitet/högskola ska ansökan om byte göras i Fenix med digital signering/godkännande från både nuvarande och mottagande prefekt.

Rapportering (ekonomisk och vetenskaplig)

Senast tre månader (se kontrakt) efter dispositionstidens slut ska rapportering göras via Fenix. Överblivna medel ska återbetalas.

Inlogg i Fenix

Om du redan har ett konto kan du logga in i Fenix. Om du inte har ett konto än kan du skapa ett konto här.

För mer info se instruktioner för Fenix

Frågor? 

Kontakta Enheten för Forskningsfinansiering på telefonnummer 010-199 10 10  eller via mail forskning@cancerfonden.se

Hantering av personuppgifter

Läs mer om hanteringen av personuppgifter i vår integritetspolicy.

Anvisningarna som pdf

Ladda ner anvisningarna som pdf här

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.