0

Aktiviteter i sociala medier

Livsstil

Rökning

Rökning är den enskilt största orsaken till cancer. Att inte röka är därför det bästa sättet att minska sin risk att få cancer. Det är aldrig för sent att sluta, cancerrisken minskar allt eftersom tiden går efter rökstoppet.

I takt med att färre röker har insjuknadet och dödsfallen på grund av rökning minskat. Men fortfarande insjuknar cirka  6 800 personer i cancersjukdomar som är relaterade till rökning varje år och cirka 5 200 dödsfall i cancersjukdom sker årligen på grund av rökning. Det är fler liv än trafikolyckor, narkotika och självmord skördar tillsammans.

Fakta om rökning och cancer i Sverige

  • Cirka 12 procent av alla cancerfall beror på rökning
  • 6 800 personer drabbas varje år av cancer relaterad till rökning
  • Över 20 procent av alla dödsfall i cancer är orsakade av rökning
  • 5 200 personer dör årligen i cancer orsakad av rökning

Varje brinnande cigarett är en liten kemisk fabrik som producerar 4 000 olika ämnen. Många av dessa har kända skadeeffekter på människokroppen. Ett 40-tal kan orsaka cancer. Den som röker får själv i sig en fjärdedel av röken. Resten andas ut och sprids och gör personer i omgivningen till passiva rökare. Passiv rökning under en längre period innebär samma hälsorisker som för rökaren. Ungefär lika många personer i Sverige dör av passiv rökning som av trafikolyckor. Cirka 200 dödsfall beräknas varje år bero på passiv rökning.

Sambandet mellan rökning och lungcancer känner de flesta till, rökning uppskattas orsaka 90 procent av all lungcancer. Men risken ökar också för andra cancerformer bland andra cancer i strupen och munhålan, i urinblåsannjurarna, magsäcken, livmoderhalsen och bukspottkörteln.

Rökning kostar samhället cirka 30 miljarder kronor årligen.

Hög dödlighet bland rökare

De allra flesta som dör av sjukdom där rökningen är bakomliggande orsak avlider i en cancersjukdom. Men rökning innebär även en stor risk att avlida av hjärtinfarkt, stroke eller KOL. Socialstyrelsen uppskattar att cirka 12 000 personer avlider på grund av sin rökning varje år. Det innebär att rökningen står för mer än vart tionde dödsfall hos människor i Sverige.  

Trots att rökningens risker är väl kända röker 10 procent av männen och 12 procent av kvinnorna i Sverige dagligen, enligt SCB. Rökningen har minskat under de senaste decennierna, särskilt bland män. För 50 år sedan rökte hälften av alla män och var tionde kvinna. Den stora ökningen bland kvinnorna kom på 1960- och 1970-talen. Under 1980-talet minskade tobaksbruket även bland kvinnor. Sverige är ändå ett av de få länder i världen där fler kvinnor än män röker. Dagligen börjar 45 ungdomar att röka, det vill säga 16 000 unga per år.

Den ökande andelen kvinnliga rökare under 1960- och 1970-talen har lett till att kvinnor i större utsträckning får sjukdomar som tidigare betraktades som typiskt manliga. Dit hör lungcancer, hjärtinfarkt och stroke. I USA - där rökning bland kvinnor blev vanlig tidigare än i Sverige - har dödsfall i lungcancer blivit allt vanligare hos kvinnor och är idag en vanligare dödsorsak än bröstcancer. Vi ser en liknande utveckling i Sverige och fler kvinnor avlider av lungcancer än av bröstcancer i dag.

Nikotin styr bruket

Orsaken till att så många röker trots att de känner till riskerna beror bland annat på att nikotinet i tobaken är en starkt beroendeframkallande drog. Har man väl blivit beroende är det svårt att sluta.

De flesta börjar röka i tonåren. Men den som börjar då löper tre gånger större risk än andra att dö mellan 35 och 69 år. Den som debuterar i högre ålder utsätter sig för dubbelt så stor risk för tidig död som icke-rökaren. Varannan rökare dör av en rökrelaterad sjukdom.

Sluta röka-linjen

Alla som ringer till Sluta-röka-linjen får individuella råd av specialutbildade rökavvänjare. De berättar till exempel hur man går till väga för att sluta röka. Telefonlinjen är också öppen för dem som behöver akut stöd när nikotinbegäret sätter in.

Ring: 020-84 00 00

Läs mer på www.slutarokalinjen.org. Där finns också en sluta-röka-logg där människor som har eller ska sluta röka eller snusa berättar för och ger stöd till varandra.

Snus

Det finns drygt 800 000 snusare i Sverige. Det fuktiga svenska snusets cancerrisker har ännu så länge inte bevisats – trots innehållet av nitrosaminer som är de ämnen i rökfri tobak som är cancerframkallande.

En nackdel med snuset är att det är ännu mer beroendeframkallande än cigaretter. Det finns forskningsresultat som pekar på att snus skulle kunna medföra ökad risk för att drabbas av ovanliga cancertyper, exempelvis cancer i bukspottkörteln. Ytterligare forskningsresultat är att vänta inom en inte alltför avlägsen framtiden.

Mer utförligt material om tobak, med bland annat de senaste forskningsrönen, finns på en webbplats som är gemensam för Cancerfonden, Statens Folkhälsomyndighet, Läkare mot Tobak och Hjärt-Lungfonden: www.tobaksfakta.se. 

Säg Nej du också!

Öka medvetenheten om cancer. Dela cancerfonden.se

Genom att ge en gåva stöttar du vårt arbete mot cancer