Trastuzumab vid bröstcancer

Trastuzumab är ett läkemedel som används mot proteinet HER2 för att blockera signalerna som får cancerceller att växa och dela sig. Behandlingen ges vid HER2-positiv bröstcancer och ibland vid magsäckscancer. 

Fakta

  • Trastuzumab kan ges ensamt men kombineras ofta med olika cytostatika, cellgifter.
  • Läkemedlet ges som dropp eller med spruta.
  • En vanlig biverkning är besvär med hjärtat.

Varför får man behandling med trastuzumab?

Trastuzumab är en antikropp som ges som läkemedel till de som har för mycket, eller för aktivt, HER2-protein på cellernas yta. Det är vanligt vid HER2-positiv bröstcancer.

Ibland får också de med magsäckscancer trastuzumab. 

HER2 är ett protein på cellens yta som styr tillväxten och delningstakten av cellen. För aktivt eller för mycket HER2 leder ofta till en snabbare tillväxt av cancerceller och att sjukdomen blir mer aggressiv. 

HER2 är vanligast vid HER2-positiv bröstcancer. Ibland hittas celler med HER2-protein vid annan cancer, som äggstockscancer, magsäckscancer och icke småcellig lungcancer.

Illustration av bröstet
Trastuzumab ges oftast till personer med HER2-positiv bröstcancer.

Behandlingen kan ges både för att bota eller bromsa sjukdomen, men också för att minska risken för återfall av HER2-positiv bröstcancer.

Trastuzumab kan ges som enda behandling men kombineras ofta med olika cytostatika, cellgifter.

Det finns flera pågående forskningsstudier om att ge trastzumab vid andra cancerformer än bröstcancer och magsäckscancer.

Hur fungerar trastuzumab?

Antikroppen trastuzumab fäster på HER2-proteinet och kan då hindra det från att bli för aktivt. Det leder till att celldelningen och utvecklingen av cancersjukdomen bromsas.

Hur tas trastuzumab?

Du får trastuzumab antingen som dropp eller som en injektion i underhuden. Injektionen kan du få där det finns mycket underhud, som på magen eller utsidan av låren. 

Oavsett om du får dropp eller injektion är det vanligast är att få behandlingen på en dagvårdsavdelning. Det betyder att du är på ett sjukhus över dagen och får behandlingen. 

Det finns flera olika läkemedel som innehåller trastuzumab. Vilken dos du får kan skilja sig mellan de olika läkemedlen.

Herceptin är det vanligaste läkemedlet med trastuzumab som används mot HER2. Det ges var tredje vecka. Dosen är 600 milligram oavsett hur mycket du väger. De andra läkemedlen med trastuzumab (Ontruzant, Trazimera och Zercepac) doseras efter vikt.

Både dosen och hur länge du får behandlingen beror också på vilken sjukdom du har och om syftet är att bota, bromsa eller minska risken för återfall.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av trastuzumab?

Vanliga biverkningar är

  • besvär med hjärtat
  • allergisk reaktion när läkemedlet ges
  • infektioner
  • blodbrist
  • besvär från magtarmkanalen.

Besvär från hjärtat

En av de vanligaste biverkningarna är att hjärtats funktion kan påverkas. Därför kommer du att göra en hjärtundersökning innan du börjar med läkemedel som innehåller trastuzumab.

Vid undersökningen får du berätta om du har någon hjärtsjukdom sedan tidigare och hjärtat undersöks bland annat med EKG, elektrokardiogram. 

EKG är ett sätt att mäta hjärtats elektriska aktivitet med hjälp av elektroder som fästs på bröstkorgen. Undersökningen gör att läkaren kan avläsa hjärtrytmen och se eventuella avvikelser som kan tyda på skador på hjärtat.

Du gör sedan en hjärtundersökningen var tredje månad under behandlingen och var sjätte månad i två år efter att behandlingen har avslutats.

Allergisk reaktion när läkemedlet ges

Du kan få en allergisk reaktion under behandlingstillfällena. Det kan ge symtom som blodtrycksfall, andnöd och hjärtklappning.

Efter första behandlingen med trastuzumab får du därför stanna kvar för observation i 30 minuter och vid övriga behandlingar observeras du i 15 minuter.

Om du får en allergisk reaktion finns det läkemedel som kan lugna den allergiska reaktionen.

Infektioner

Trastuzumab gör att produktionen av vita blodkroppar kan minska. Vita blodkroppar är en del av vårt immunförsvar och om du har färre kan du lättare drabbas av infektioner.

Det är viktigt att du hör av dig till vården om du får feber över 38 grader eftersom det kan vara tecken på infektion. 

Blodbrist

Behandling med trastuzumab gör att produktionen av röda blodkroppar kan minska. Det kan leda till blodbrist, anemi. Blodbrist kan göra dig trött, blek, yr och andfådd.

Om du får symtom på blodbrist kan du behöva en blodtransfusion.

Besvär från magtarmkanalen

En biverkning av trastuzumab är att det kan ge besvär från magtarmkanalen. Det kan vara diarré eller förstoppning men också illamående och magknip.

Prata med vårdpersonalen om du får problem med magen. Det finns ofta hjälp att få. 

Om du får feber och diarré måste du kontakta vården.

Kan jag ta trastuzumab tillsammans med andra läkemedel?

Det finns inte så många studier där man har tittat på om trastuzumab påverkar eller påverkas av andra läkemedel. 

Berätta alltid för din läkare om du tar andra läkemedel.

Trastuzumab kan finnas kvar i kroppen i upp till sju månader efter att behandlingen har avslutats. Under den tiden bör du berätta att du har fått trastuzumab om du är i kontakt med vården.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.